Faktauppsättning intervjufrågor

Faktauppsättning intervjufrågornål

FactSet Research Systems Inc., som handlas som FactSet, är ett amerikanskt finansiellt data- och mjukvaruföretag med huvudkontor i Norwalk, Connecticut, USA. Företaget tillhandahåller integrerad data och mjukvara. För räkenskapsåret 2021 var FactSets totala intäkter från ASV och professionella tjänster 1.68 miljarder USD.
Den har fått 4* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv och erbjuder andra faciliteter som gratis transport och gratis mat.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva nedan Factset Intervjufrågor för intervjun. Vi har samlat tidigare faktauppsättningar intervjufrågor för din referens.

 

Frågor om faktauppsättningar

Fråga 1. Ordna om Array så att arr [i]> = arr [j] om jag är jämn och arr [i] <= arr [j] om jag är udda och j <i Anta att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ordna om matrisen på ett sådant sätt att elementen i jämn position i en matris ska vara större än alla element innan den och elementen i udda positioner bör vara mindre än elementen innan den. Exempel ...

Läs mer

Fråga 2. Räkna par med given summa I problem "räkna par med given summa" har vi gett en heltalmatris [] och ett annat nummer säger "summa", du måste bestämma om något av de två elementen i en given matris har en summa som är lika med "summa". Exempel Input: arr [] = {1,3,4,6,7} och sum = 9. Output: “Element hittade ...

Läs mer

Fråga 3. Minsta radera åtgärder för att göra alla element i Array samma Anta att vi har en ingång av array med "x" antal element. Vi har gett ett problem att vi måste hitta borttagningsoperationerna, vilket bör vara det minsta som krävs för att skapa en lika array, dvs. att arrayen kommer att bestå av lika element. Exempel Ingång: [1, 1, ...

Läs mer

Fråga 4. Maximalt avstånd mellan två förekomster av samma element i matris Antag att du får en matris med några upprepade siffror. Vi måste hitta det maximala avståndet mellan de två samma förekomsterna av ett tal med olika index, närvarande i en matris. Exempel Ingång: array = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Output: 3 Förklaring: Eftersom element i array [1] ...

Läs mer

Fråga 5. Maximal matris från två givna arrays som håller ordning samma Anta att vi har två heltalarray av samma storlek n. Båda matriserna kan också innehålla vanliga nummer. Problemuppgiften ber om att bilda den resulterande matrisen som innehåller 'n' maximala värden från båda matriserna. Den första matrisen bör prioriteras (element i den första ...

Läs mer

Fråga 6. Räkna subarrays med samma jämna och udda element Antag att du har angett ett heltal med N-storlek. Eftersom det finns siffror är siffrorna udda eller jämna. Problemet är att räkna subarray med samma jämna och udda element eller ta reda på antalet sub-arrays som har lika många jämna och udda heltal. Exempel ...

Läs mer

Fråga 7. Minsta byte krävs för att sammanföra alla element som är mindre än eller lika med k Problemet ”Minsta byte krävs för att sammanföra alla element som är mindre än eller lika med k” säger att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på det minsta antalet swappar som krävs för att få samman elementen som är mindre än eller lika ...

Läs mer

Fråga 8. Sortering med trivial hash-funktion Problemet ”Sortera med trivial hash-funktion” anger att du får ett heltal. En matris kan innehålla både negativa och positiva tal. Problemuppgiften ber om att sortera matrisen med Trivial Hash-funktion. Exempel arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Läs mer

Fråga 9. Hitta dubbletter i en given matris när element inte är begränsade till ett intervall Problemet "Hitta dubbletter i en given matris när element inte är begränsade till ett intervall" säger att du har en matris som består av n heltal. Problemet det för att ta reda på dubbletterna om de finns i matrisen. Om inget sådant element finns returnerar -1. Exempel [...

Läs mer

Fråga 10. Hitta element som finns i den första matrisen och inte i den andra Problemet "Hitta element som finns i första matrisen och inte i andra" säger att du får två matriser. Arrayer består av alla heltal. Du måste ta reda på de siffror som inte kommer att finnas i den andra matrisen men i den första matrisen. Exempel ...

Läs mer

Fråga 11. Längsta efterföljande så att skillnaden mellan angränsande är en Problemet ”Längsta efterföljande så att skillnaden mellan angränsande är en” säger att du får ett heltal. Nu måste du hitta längden på den längsta undersekvensen så att skillnaden mellan angränsande element är 1. Exempel 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Förklaring som ...

Läs mer

Fråga 12. k-th saknade element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens Problemet "k-th saknas element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens" säger att du får två matriser. En av dem är ordnad i stigande ordning och en annan normal osorterad matris med nummer k. Hitta det kth-saknade elementet som inte finns i normalt ...

Läs mer

Fråga 13. Hur kontrollerar jag om två givna uppsättningar är oskiljaktiga? Problemet "Hur kontrollerar man om två givna uppsättningar är osammanhängande?" anger att du får två set i form av array, säg set1[] och set2[]. Din uppgift är att ta reda på om de två uppsättningarna är disjunkta uppsättningar eller inte. Exempel inputSet1[] = {1, 15, 8, 9, ...

Läs mer

Fråga 14. Ta reda på om en undergrupp är i form av ett berg eller inte Problembeskrivning Problemet "Hitta om en undergrupp är i form av ett berg eller inte" anger att du får ett heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på om undergruppen som bildas mellan det angivna intervallet är i form av en bergform eller ...

Läs mer

Fråga 15. Radera på varandra följande ord i en sekvens Problembeskrivning problemet "Ta bort samma ord i följd i en sekvens" säger att du får en lista med n strängar. Om det finns två samma ord i följd, radera båda. Skriv ut det totala antalet ord/strängar som finns kvar i listan efter raderingen av alla sådana par. ...

Läs mer

Fråga 16. Först saknas positivt Problembeskrivning "Först saknas positivt" problem anger att du får en matris a [] (sorterad eller osorterad) av storlek n. Hitta det första positiva talet som saknas i denna matris. Exempel a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Förklaring: Om vi ​​sorterar matrisen får vi {-1, ...

Läs mer

Fråga 17. Siffror med primfrekvenser större än eller lika med k Problemangivelse Problem ”Siffror med primfrekvenser större än eller lika med k” anger att du får en matris med heltal storlek n och ett heltal k. Alla siffror i den är primtal. Problemuppgiften ber om att ta reda på siffrorna som visas i ...

Läs mer

Fråga 18. Maximal summarektangel i en 2D-matris Problembeskrivning Hitta den maximala summarektangeln i en 2D-matris, dvs. hitta en delmatris med maximal summa. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och ...

Läs mer

Fråga 19. Största summan sammanhängande subarray Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på den största summan angränsande subarray. Detta betyder inget annat än att hitta en subarray (kontinuerliga element) som har den största summan bland alla andra subarrays i den givna arrayen. Exempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Läs mer

Fråga 20. Räkna par med given summa Med tanke på ett heltalarray av storlek n och ett heltal 'K', måste du räkna antalet par (behöver inte vara unika) i arrayen vars summa är lika med 'K'. Exempel Input: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Output: 2 Brute force-lösning för Count Pairs With given Sum Huvudidé ...

Läs mer

Fråga 21. Mest frekventa elementet i en matris Du får en rad heltal. Problemet säger att du måste ta reda på det vanligaste elementet som finns i en matris. Om det finns flera värden som uppträder det maximala antalet gånger måste vi skriva ut någon av dem. Exempel Ingång [1, 4,5,3,1,4,16] Utgång ...

Läs mer

Fråga 22. Maximal produkt av index för nästa större på vänster och höger Givet en matris a[ ] av storlek n. För varje element i position hittar jag L[i] och R[i] där – L[i] = det index som ligger närmast i där L[närmaste index] > L[i] och det närmaste indexet < i. R[i] = det index som ligger närmast i där R[närmast index] > R[i] ...

Läs mer

Fråga 23. Skriv ut nästa större antal Q-frågor I Print Next Greater Number of Q queries problem har vi gett en array en [] av storlek n som innehåller siffror och en annan array q [] av storlek m som representerar frågor. Varje fråga representerar indexet i array a []. För varje fråga skriver jag ut numret från matrisen ...

Läs mer

Fråga 24. Konvertering av postfix till prefix I det här problemet har vi gett en sträng som betecknar postfix-uttrycket. Vi måste göra postfix till prefixkonvertering. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. Postfix-notering i ...

Läs mer

Fråga 25. Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt Problemförklaring I problemet "Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt" har vi gett en array och ett inmatat heltal X. Skriv ett program för att hitta subarray med längd X med minsta / minsta genomsnitt. Skriver ut start- och slutindex för undergruppen som har minst ...

Läs mer

Fråga 26. Hitta de två siffrorna med udda förekomster i en osorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta de två siffrorna med udda förekomster i en osorterad matris" har vi gett en osorterad matris. I denna grupp, andra än två nummer, förekommer alla andra nummer jämnt antal gånger. Hitta de två siffrorna som förekommer ett udda antal gånger. Notera ...

Läs mer

Fråga 27. Första rundtur för att besöka alla bensinkängar I den första rundtursturen för att besöka alla bensinbunkar är uttalandet sådant att det finns en cirkel med n bensinpumpar på cirkeln. Varje bensinpump har ett par data. Det första värdet är mängden bensinpump som har och det andra är ...

Läs mer

Fråga 28. Hitta en sorterad följd av storlek 3 Problemangivelse I den angivna osorterade arrayen av heltal. Vi måste hitta en sorterad sekvens av storlek 3. Låt tre element vara array [i], array [j], array [k] sedan, array [i] <array [j] <array [k] för i <j < k. Om det finns flera tripletter i matrisen, skriv ut någon ...

Läs mer

Fråga 29. Hitta en fast punkt i en given matris Problemangivelse Givet en matris med n distinkta element, hitta en fast punkt i en given matris, där en fast punkt betyder att elementvärdet är detsamma som indexet. Exempel Ingång 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Utgång 0 är en fast punkt i denna matris eftersom värde och index ...

Läs mer

Fråga 30. Minsta positiva antal saknas i en osorterad matris Problemstatus I den givna osorterade matrisen hittar du det minsta positiva antalet som saknas i en osorterad matris. Ett positivt heltal inkluderar inte 0. Vi kan ändra den ursprungliga matrisen om det behövs. Matrisen kan innehålla positiva och negativa tal. Exempel a. Inmatningsmatris: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Läs mer

Fråga 31. Multiplikation av föregående och nästa Problemangivelse Multiplikation av föregående och nästa: I den givna matrisen ersätter varje element med produkten av nästa och föregående element till det. Och för det första elementet (a [0]) måste vi ersätta det med produkten av nästa och sig själv, för det sista elementet (a [n-1]) måste vi ersätta det ...

Läs mer

Fråga 32. Skriv ut alla distinkta delar av matrisen Problemförklaring Vi har en matris som innehåller N-heltal som kan vara positiva eller negativa. Vi måste skriva ut alla distinkta element i matrisen. Med andra ord kan vi säga att om ett nummer förekommer mer än en gång så skriver vi bara ut det numret en gång. Exempel på ingång ...

Läs mer

Frågor om faktasträngar

Fråga 33. Radera på varandra följande ord i en sekvens Problembeskrivning problemet "Ta bort samma ord i följd i en sekvens" säger att du får en lista med n strängar. Om det finns två samma ord i följd, radera båda. Skriv ut det totala antalet ord/strängar som finns kvar i listan efter raderingen av alla sådana par. ...

Läs mer

Fråga 34. Kortaste palindrom I det kortaste palindromproblemet har vi gett en sträng s längd l. Lägg till tecken framför det så att det blir palindrom om det inte är det. Skriv ut det minsta antalet tecken som används för att göra den givna strängen till en palindrom. Exempel Ingång: s = abc Utgång: 2 (av ...

Läs mer

Fråga 35. Hitta om ett uttryck har duplicerad parentes eller inte Givet en sträng som innehåller balanserad parentes. Hitta om uttrycket / strängen innehåller dubbla parenteser eller inte. Dubblettparentes När ett uttryck är mitt i eller omges av samma typ av balanserad parentes, dvs. innesluten mellan samma typ av öppnings- och stängningsparentes mer än en gång är det ...

Läs mer

Fråga 36. Postfix till Infix-konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gett uttryck i postfix-notationen. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i infixnotation. Infix-notering I denna notation skrivs operatörerna mellan operanderna. Det liknar hur vi generellt skriver ett uttryck. Till exempel: A + ...

Läs mer

Fråga 37. Prefix till Postfix-konvertering I prefix till postfix-omvandlingsproblem har vi gett uttryck i prefixnotation i strängformat. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i postfix-notationen. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ...

Läs mer

Fråga 38. Nästa permutation I nästa permutationsproblem har vi gett ett ord, hitta den lexikografiskt större_permutationen av den. Exempel ingång: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algoritm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Läs mer

Fråga 39. Palindrom med hjälp av rekursion Problembeskrivning I problemet "Rekursiv palindromkontroll" eller "Palindrom med rekursion" har vi gett en sträng "s". Vi måste skriva ett program för att kontrollera om den givna strängen är palindrom eller inte använder rekursion. Ett palindrom är ett ord, tal, fras eller annan teckensekvens som läser ...

Läs mer

Fråga 40. Minsta tecken som ska läggas till vid framsidan för att göra strängpalindrom Problemförklaring I problemet "Minsta tecken som ska läggas till för att göra strängpalindrom" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att hitta de minsta tecken som ska läggas till längst fram för att skapa en strängpalindrom. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 41. Ändra kön för en viss sträng Problemförklaring I problemet "Ändra kön för en given sträng" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program som växlar alla könsspecifika ord i inmatningssträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en mening eller sträng med mellanslag "s". Utskriftsformat Skriv ut ...

Läs mer

Fråga 42. Pangram-kontroll Problembeskrivning I problemet "Pangram Checking" har vi gett en mening "s". Kontrollera om den givna meningen/strängen är Pangram eller inte. Ett Pangram är en mening/sträng som innehåller varje bokstav i alfabetet från a till z eller ingen skiftlägeskänslighet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ...

Läs mer

Faktaträdfrågor

Fråga 43. Skriv kod för att avgöra om två träd är identiska Problemet ”Skriv kod för att avgöra om två träd är identiska” säger att du får två binära träd. ta reda på om de är identiska eller inte? Här betyder identiskt träd att båda de binära träden har samma nodvärde med samma arrangemang av noder. Exempel Båda träden ...

Läs mer

Fråga 44. Diagonal genomgång av binärt träd Problembeskrivning Problemet "Diagonal genomgång av binärt träd" säger att du får ett binärt träd och nu måste du hitta diagonalvyn för det angivna trädet. När vi ser ett träd uppifrån till höger. De noder som är synliga för oss är den diagonala vyn ...

Läs mer

Fråga 45. Klona ett binärt träd med slumpmässiga pekare Problembeskrivning Du får ett komplett binärt träd med några slumpmässiga pekare. Slumpmässiga pekare hänvisas till noder som varje nod pekar på annat än sitt vänstra och högra barn. Så detta ändrar också standardstrukturen för en nod i ett enkelt binärt träd. Nu är noden till ...

Läs mer

Fråga 46. Iterativ postorder-traversal med två stackar Problembeskrivning Problemet ”Iterativ postorder-traversal med två stackar” säger att du får ett binärt träd med n-noder. Skriv programmet för det iterativa postorder traversal med två stackar. Exempel Ingång 4 5 2 6 7 3 1 Ingång 4 2 3 1 Algoritm Skapa ...

Läs mer

Fråga 47. Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte Problembeskrivning ”Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte” säger att du får ett binärt träd och du måste kontrollera om det binära trädet uppfyller egenskaperna för det binära sökträdet. Så, det binära trädet har följande egenskaper: Vänster underträd ...

Läs mer

Fråga 48. Maximalt djup av binärt träd Problembeskrivning Problem med maximalt djup av binärt träd anger att du får en binär träddatastruktur. Skriv ut det maximala djupet för det angivna binära trädet. Exempel Ingång 2 Förklaring: Maximalt djup för det angivna trädet är 2. Eftersom det bara finns ett enda element under roten (dvs. ...

Läs mer

Fråga 49. Datastruktur för binärt träd I den här artikeln kommer vi att läsa om datastrukturen för binärt träd. Träd är hierarkiska datastrukturer där varje nod har en överordnad nod förutom rotnoden. Noder utan barn kallas löv. Behöver du träd? 1. Träd används när vi behöver lagra data i ...

Läs mer

Fråga 50. Insättning i ett binärt träd I den här artikeln lär vi oss införandet i ett binärt träd. Vi har redan sett begreppet BFS i föregående artikel, så här kommer vi att använda samma koncept för att infoga data i ett binärt träd. Konceptet är att korsa trädet i nivåordning och ...

Läs mer

Frågor om faktadiagram

Fråga 51. Minsta operationer för att konvertera X till Y Problembeskrivning Problemet “Minsta operation för att konvertera X till Y” säger att du får två siffror X och Y, det är nödvändigt att konvertera X till Y med följande operationer: Startnummer är X. Följande operationer kan utföras på X och på siffrorna som genereras ...

Läs mer

Fråga 52. Kontrollera om två noder är på samma väg i ett träd Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om två noder är på samma väg i ett träd" anger att du får ett n-art träd (riktad acyklisk graf) rotad vid rotnoden med enriktade kanter mellan dess hörn. Du får också en lista med frågor q. Varje fråga i listan ...

Läs mer

Fråga 53. Iterativt djup Första genomgången av grafen I iterativt djup första traversal av grafproblem har vi gett en grafdatastruktur. Skriv programmet för att skriva ut djupets första genomgång av den angivna grafen med hjälp av den iterativa metoden. Exempel Ingång: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Läs mer

Fråga 54. Diagram och dess representation En graf är en abstrakt datatyp som representerar relationer eller förbindelser mellan objekt (som städer är förbundna med grov väg). I diagrammet och dess representation betecknas i grunden förhållandet med kanter och objekt med hörn (noder). En graf består av en ändlig uppsättning av hörn och kanter. En graf är ...

Läs mer

Frågor om faktastapel

Fråga 55. Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme. Således måste den speciella stackdatastrukturen stödja alla operationer i stacken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () under konstant tid. Lägg till ytterligare en operation getMin () för att returnera minimivärdet ...

Läs mer

Fråga 56. Radera på varandra följande ord i en sekvens Problembeskrivning problemet "Ta bort samma ord i följd i en sekvens" säger att du får en lista med n strängar. Om det finns två samma ord i följd, radera båda. Skriv ut det totala antalet ord/strängar som finns kvar i listan efter raderingen av alla sådana par. ...

Läs mer

Fråga 57. Vänd en stack utan att använda extra utrymme i O (n) Problembeskrivning Problemet "Vända en stack utan att använda extra utrymme i O(n)" anger att du får en stackdatastruktur. Vänd den givna stacken utan att använda extra O(n)-mellanslag. Exempel 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 80 60 10 20 20 10 60 80 ...

Läs mer

Fråga 58. Iterativ postorder-traversal med två stackar Problembeskrivning Problemet ”Iterativ postorder-traversal med två stackar” säger att du får ett binärt träd med n-noder. Skriv programmet för det iterativa postorder traversal med två stackar. Exempel Ingång 4 5 2 6 7 3 1 Ingång 4 2 3 1 Algoritm Skapa ...

Läs mer

Fråga 59. Spåra aktuellt maximalt element i en stack Problemformulering "Spåra nuvarande maximala element i en stack" anger att du får en stackdatastruktur. Skapa en funktion för att hålla koll på det maximala värdet i stacken till det aktuella indexet. Exempel 4 19 7 14 20 4 19 19 19 20 Förklaring: Den maximala ...

Läs mer

Fråga 60. Kontrollera om stackelementen är parvis i följd Problembeskrivning ”Kontrollera om stackelementen är parvis i följd” -problem säger att du får en stackdatastruktur av heltalstyp. Skapa en funktion för att kontrollera om alla givna element är parvis i följd (antingen i ökande eller minskande ordning) eller inte. Om antalet element ...

Läs mer

Fråga 61. Iterativt djup Första genomgången av grafen I iterativt djup första traversal av grafproblem har vi gett en grafdatastruktur. Skriv programmet för att skriva ut djupets första genomgång av den angivna grafen med hjälp av den iterativa metoden. Exempel Ingång: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Läs mer

Fråga 62. Återställa en kö I Återställa ett köproblem har vi gett en kö, skriv en algoritm för att vända kön. Exempel Ingångskö = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgångskö = 23-> 4-> 8-> 10 Ingångskö = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgångskö = 6 ...

Läs mer

Fråga 63. Maximal produkt av index för nästa större på vänster och höger Givet en matris a[ ] av storlek n. För varje element i position hittar jag L[i] och R[i] där – L[i] = det index som ligger närmast i där L[närmaste index] > L[i] och det närmaste indexet < i. R[i] = det index som ligger närmast i där R[närmast index] > R[i] ...

Läs mer

Fråga 64. Vänd en stapel med hjälp av rekursion I omvänd stack med rekursionsproblem har vi gett en stackdatastruktur. Vänd dess element med hjälp av rekursion. Endast de nedan listade funktionerna i stacken kan användas – push(element) – för att infoga elementet i stacken. pop() – för att ta bort/ta bort elementet överst i ...

Läs mer

Fråga 65. Hitta om ett uttryck har duplicerad parentes eller inte Givet en sträng som innehåller balanserad parentes. Hitta om uttrycket / strängen innehåller dubbla parenteser eller inte. Dubblettparentes När ett uttryck är mitt i eller omges av samma typ av balanserad parentes, dvs. innesluten mellan samma typ av öppnings- och stängningsparentes mer än en gång är det ...

Läs mer

Fråga 66. Hur skapar man sammanslagbar stack? Vi måste designa och skapa en stack som utför operationerna i konstant tid. Här har vi ett problem som är hur man skapar en sammanslagbar stack? Här utför vi nedanstående operation för att slå samman två stackar. push (element): Sätt in elementet i stacken. pop (): Ta bort toppelementet i ...

Läs mer

Fråga 67. Skriv ut nästa större antal Q-frågor I Print Next Greater Number of Q queries problem har vi gett en array en [] av storlek n som innehåller siffror och en annan array q [] av storlek m som representerar frågor. Varje fråga representerar indexet i array a []. För varje fråga skriver jag ut numret från matrisen ...

Läs mer

Fråga 68. Tower of Hanoi Tower of Hanoi är ett matematiskt problem med följande förhållanden: Det finns tre torn Det kan finnas n antal ringar närvarande. Ringarna är av olika storlek. Endast en skiva kan flyttas åt gången Vilken skiva som helst kan bara flyttas på toppen av en större ...

Läs mer

Fråga 69. Postfix till Infix-konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gett uttryck i postfix-notationen. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i infixnotation. Infix-notering I denna notation skrivs operatörerna mellan operanderna. Det liknar hur vi generellt skriver ett uttryck. Till exempel: A + ...

Läs mer

Fråga 70. Prefix till Postfix-konvertering I prefix till postfix-omvandlingsproblem har vi gett uttryck i prefixnotation i strängformat. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i postfix-notationen. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ...

Läs mer

Fråga 71. Konvertering av postfix till prefix I det här problemet har vi gett en sträng som betecknar postfix-uttrycket. Vi måste göra postfix till prefixkonvertering. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. Postfix-notering i ...

Läs mer

Faktaköfrågor

Fråga 72. Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" säger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Fråga 73. Hitta den första rundtur som besöker alla bensinpumpar Problembeskrivning Problemet “Hitta den första rundtur som besöker alla bensinpumpar” säger att det finns N bensinpumpar på en cirkulär väg. Med tanke på den bensin som varje bensinpump har och den mängd bensin som krävs för att täcka avståndet mellan två bensinpumpar. Så du ...

Läs mer

Fråga 74. Återställa en kö I Återställa ett köproblem har vi gett en kö, skriv en algoritm för att vända kön. Exempel Ingångskö = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgångskö = 23-> 4-> 8-> 10 Ingångskö = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgångskö = 6 ...

Läs mer

Fråga 75. Insättning i ett binärt träd I den här artikeln lär vi oss införandet i ett binärt träd. Vi har redan sett begreppet BFS i föregående artikel, så här kommer vi att använda samma koncept för att infoga data i ett binärt träd. Konceptet är att korsa trädet i nivåordning och ...

Läs mer

Faktamatrisfrågor

Fråga 76. Maximal summarektangel i en 2D-matris Problembeskrivning Hitta den maximala summarektangeln i en 2D-matris, dvs. hitta en delmatris med maximal summa. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och ...

Läs mer

Faktauppsättning Andra frågor

Fråga 77. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 78. Binärt träd från höger sida LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd från höger sida LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, föreställ dig att du står på höger sida om det och returnerar värdena för noderna du kan se ordnade uppifrån och ner. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Läs mer

Fråga 79. Minsta flytt till Equal Array Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Minsta drag till lika arrayelement LeetCode Lösning – Givet ett heltals arraynummer av storleken n, returnera det minsta antalet drag som krävs för att göra alla arrayelement lika. I ett drag kan du öka n - 1 element i arrayen med 1. Exempel 1: Ingång 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Läs mer

Fråga 80. Lägsta flyttar till lika array-element Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Vi får också utföra en viss uppsättning operationer på den här matrisen. I en operation kan vi öka ”n - 1 ″ (alla element utom en) element i matrisen med 1. Vi måste ...

Läs mer

Fråga 81. Totalt antal utan upprepade siffror inom ett intervall Du får ett antal siffror (start, slut). Den givna uppgiften säger att ta reda på det totala antalet nummer utan upprepade siffror inom ett intervall. Exempel Ingång: 10 50 Utgång: 37 Förklaring: 10 har ingen upprepad siffra. 11 har en upprepad siffra. 12 har ingen upprepad siffra. ...

Läs mer

Fråga 82. Skriv ut villkor för Newman-Conway Sequence Problembeskrivning Problemet “Skriv ut termer för Newman-Conway Sequence” säger att du får ett heltal “n”. Hitta de första n termerna i Newman-Conway Sequence och skriv sedan ut dem. Exempel n = 6 1 1 2 2 3 4 Förklaring Alla termer som skrivs ut följer Newman-Conway-sekvensen ...

Läs mer

Fråga 83. Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor Problembeskrivning Problemet ”Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor” säger att du får två länkade listor. Men de är inte oberoende länkade listor. De är anslutna någon gång. Nu måste du hitta denna skärningspunkt mellan dessa två listor. ...

Läs mer

Fråga 84. Ta bort Nth-noden från slutet av den angivna länkade listan Problembeskrivning Problemet ”Ta bort N: t nod från slutet av den givna länkade listan” anger att du får en länkad lista med vissa noder. Och nu måste du ta bort n: a noden från slutet av den länkade listan. Exempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 ta bort tredje noden från sista 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 85. Skriv ut Fibonacci-sekvensen med två variabler Problembeskrivning Problemet “Skriv ut Fibonacci-sekvensen med två variabler” anger att du behöver skriva ut Fibonacci-sekvensen men det finns en begränsning att bara använda två variabler. Exempel n = 2 2 5 0 1 1 2 Förklaring Utgångssekvensen har de första fem elementen i ...

Läs mer

Fråga 86. Sidbytesalgoritmer i operativsystem Vad är sidbyte? De moderna operativsystemen använder personsökning för minneshantering och många gånger finns det ett behov av sidbyte. Sidbyte är processen att ersätta en sida som för närvarande finns i minnet med en sida som behövs men inte finns i ...

Läs mer

Fråga 87. Ordbrytningsproblem Problemförklaring Problemet med ordförpackningen säger att med tanke på en ordsekvens som inmatning måste vi hitta antalet ord som kan passa i en rad i taget. Så för att göra detta sätter vi raster i den givna sekvensen så att det utskrivna dokumentet ...

Läs mer

Fråga 88. Räkna artiklar som är gemensamma för båda listorna men med olika priser Problembeskrivning Du får två listor. Varje index innehåller artikelns namn och dess pris. Problemuppgiften ber att räkna artiklar gemensamma för båda listorna men med olika priser, vilket är att ta reda på hur många artiklar som är vanliga i båda ...

Läs mer

Fråga 89. OSI-modell Denna modell utvecklades 1983 av International Standards Organization (ISO). Detta var det första steget för att standardisera de internationella protokollen som används i olika lager. Eftersom det handlar om att ansluta öppna system, det vill säga system som är öppna för kommunikation med andra system, kallas modellen för ...

Läs mer

Fråga 90. Hitta Nth Node Problembeskrivning I “Hitta Nth Node” -problemet har vi gett en länkad lista för att hitta den nionde noden. Programmet ska skriva ut datavärdet i nionde noden. N är ingångsindex. Exempel 3 1 2 3 4 5 6 3 Tillvägagångssätt Givet en länkad lista ...

Läs mer

Fråga 91. Ta bort senaste förekomst Problembeskrivning I “Ta bort senaste förekomst” -problemet har vi gett en länkad lista. Skriv ett program för att radera den sista förekomsten av en viss nyckel från den länkade listan. Listan kan innehålla dubbletter. Exempel 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Tillvägagångssätt ges ...

Läs mer

Translate »