Citadel Intervju Frågor

nål

Citadel analyserar globala marknader med disciplin och fokuserar på och använder en rad strategier i ett försök att leverera marknadsledande investeringsavkastning till våra kapitalpartners. Citadel ger de mest begåvade hjärnorna inom finans med en oöverträffad kombination av djup grundforskning, prediktiv analys och ledande teknologi för att identifiera och fånga nya möjligheter. Vårt globala team i världsklass förenar konsten att investera med vetenskapen om finans för att hjälpa våra kapitalpartner att uppnå sina finansiella mål. Citadel driver vårt uppdrag genom en kultur av excellens: ständig förbättring, ständigt lärande, belöna resultat och vinna med integritet.

Den har fått 3.7* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below Citadel Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked Citadel Interview Questions for your reference.

Citadel Array Frågor

Fråga 1. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 2. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 3. Myntbyte 2 Leetcode-lösning Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. ...

Läs mer

Fråga 4. Antal indexpar med lika element i en matris Antag att vi har gett ett heltal. Problemet "Antal indexpar med lika element i en matris" ber att ta reda på antalet indexpar (i, j) på ett sådant sätt att arr [i] = arr [j] och i inte är lika med j . Exempel arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 förklaringspar ...

Läs mer

Fråga 5. Längsta subarray som inte har mer än K-distinkta element Problemet ”Längsta subarray som inte har mer än K distinkta element” säger att antar att du har en rad heltal, i problemuttrycket ber vi dig att ta reda på den längsta undergruppen som inte har mer än k olika element. Exempel arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Läs mer

Fråga 6. Minsta funktion för att göra alla element lika i matrisen Problemet "Minsta operation för att göra alla element lika i array" anger att du får en array med några heltal i den. Du måste ta reda på de minsta operationer som kan göras för att göra en array lika. Exempel [1,3,2,4,1] 3 Förklaring Antingen tre subtraktioner kan vara ...

Läs mer

Fråga 7. Skillnad mellan högsta och minsta frekvens i en matris Problemet "Skillnad mellan högsta och minsta frekvens i en matris" säger att antar att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den maximala skillnaden mellan den högsta och lägsta frekvensen för två distinkta nummer i en matris. Exempel arr [] = {1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 8. k-th saknade element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens Problemet "k-th saknas element i ökande sekvens som inte finns i en given sekvens" säger att du får två matriser. En av dem är ordnad i stigande ordning och en annan normal osorterad matris med nummer k. Hitta det kth-saknade elementet som inte finns i normalt ...

Läs mer

Fråga 9. Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra Problemet ”Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra” säger att vi måste söka efter dubbletter i en given oordnad matris inom intervallet k. Här är k-värdet mindre än den givna matrisen. Exempel K = 3 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 10. Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k Problemförklaring Problemet “Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k” anger att du får en array med heltal och ett heltal som kallas k. Problemuppgiften ber att ta reda på paret på ett sådant sätt att x ...

Läs mer

Fråga 11. Frågor på XOR av den största udda delaren i intervallet Problemförklaring Problemet "Frågor på XOR med största udda delare i intervallet" säger att du får en array med heltal och fråga q, varje fråga består av ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på XOR för den största udda delaren inom det angivna intervallet ...

Läs mer

Fråga 12. Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall Problemförklaring Du får en rad heltal och ett intervall av lågVärde och högVärde. Problemet ”Trevägs partitionering av en matris runt ett givet intervall” ber att partitionera matrisen så att matrisen kommer att delas in i tre delar. Partitionerna för matriserna kommer att vara: Element ...

Läs mer

Fråga 13. Ersätt två på varandra följande lika värden med ett större Problemförklaring Anta att du har ett heltal. Problemet ”Ersätt två på varandra följande lika värden med en större” ber att ersätta alla dessa parvärden säger "a" som kommer i följd med ett tal "a + 1" 1 större än dem (två på varandra följande siffror), så att även efter modifieringen eller upprepning där ...

Läs mer

Fråga 14. Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid Problembeskrivning Problemet "Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid" anger att du har ett heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på de tre siffrorna på ett sådant sätt att array [i] <array [k] <array [k], och i <j <k. Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 15. Ordna om en array i ordning - minsta, största, 2: a minsta, 2: a största Problemförklaring Anta att du har ett heltal. Problemet "Ordna om en array i ordning - minsta, största, 2: a minsta, 2: a största, .." ber att ordna om arrayen på ett sådant sätt att det minsta antalet kommer först och sedan det största numret, sedan näst minsta och sedan det andra ...

Läs mer

Fråga 16. Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x Problemförklaring "Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x" -problem säger att du får två sorterade arrayer med heltal och ett heltal som kallas summa. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet par som uppgår till ...

Läs mer

Fråga 17. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Fråga 18. Infoga Ta bort GetRandom I Insert Delete GetRandom-problemet måste vi utforma en datastruktur som stöder alla följande operationer i genomsnitt O (1) tid. insert (val): Infogar en artikelval i uppsättningen om den inte redan finns. ta bort (val): Tar bort en artikelval från uppsättningen om den finns. getRandom: Returnerar ett slumpmässigt element från den aktuella uppsättningen ...

Läs mer

Fråga 19. Ökad följd av längd tre med maximal produkt Problembeskrivning I problemet "Ökande följd av längd tre med maximal produkt" har vi gett en rad positiva heltal. Hitta sekvensen av längd 3 med maximal produkt. Följden borde öka. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N som anger storleken ...

Läs mer

Fråga 20. Hitta det maximala upprepande antalet i Array Problemförklaring I problemet "Hitta maximalt upprepande antal i matris" har vi gett en osorterad matris av storlek N. Angiven matris innehåller siffror i intervallet {0, k} där k <= N. Hitta det antal som kommer maximalt antal gånger i matrisen. Ingångsformat ...

Läs mer

Fråga 21. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 22. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 23. Första upprepande elementet Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller n heltal. Vi måste hitta det första upprepande elementet i den givna matrisen. Om det inte finns något upprepat element skriver du ut ”Inget upprepande heltal hittades”. Obs! Upprepande element är de element som kommer mer än en gång. (Array kan innehålla dubbletter) ...

Läs mer

Fråga 24. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Fråga 25. Hitta det första upprepande numret i en given matris Problemförklaring Det kan finnas flera upprepande nummer i en matris men du måste hitta det första upprepande numret i en given matris (inträffar andra gången). Exempel Ingång 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgång 5 är det första upprepande elementet ...

Läs mer

Citadel String Frågor

Fråga 26. Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. ...

Läs mer

Fråga 27. Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra Problemförklaring I problemet "Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra" har vi gett en char-matris, skriv ett program för att hitta om alla rader är cirkulära rotationer av varandra eller inte. Om alla rader är cirkulära rotationer av varandra skriv ut ...

Läs mer

Fråga 28. Längden på den längsta giltiga strängen Problembeskrivning I "Längden på den längsta giltiga substrängen" har vi gett en sträng som endast innehåller den inledande och stängande parentesen. Skriv ett program som hittar den längsta giltiga parentessträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng s. Utdataformat Den första och ...

Läs mer

Citadel Tree Frågor

Fråga 29. Konstruera binärt träd från givna order- och förbeställningspassager I det här problemet har vi ordning och förbeställning av det binära trädet. Vi måste konstruera ett binärt träd från givna Inorder- och Preorder-traversaler. Exempel Inmatning: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Förbeställning = [A, B, D, E, C, F] Output: Förbeställning av trädets bildning av ...

Läs mer

Fråga 30. Validera binärt sökträd Problem vid validering av problem med binärt sökträd Vi har gett roten till ett träd, vi måste kontrollera om det är ett binärt sökträd eller inte. Exempel: Output: true Förklaring: Det givna trädet är ett binärt sökträd eftersom alla element som lämnas till varje underträd ...

Läs mer

Citadel Stack Frågor

Fråga 31. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Citadel Queue Questions

Fråga 32. Prioritetskö med dubbelt länkad lista Problembeskrivning Problemet "Prioritetskö med dubbelt länkad lista" ber att implementera följande funktioner i prioritetskö med dubbelt länkad lista. tryck (x, p): Stäng ett element x med prioritet p i prioritetskön i lämplig position. pop (): Ta bort och returnera elementet med högsta prioritet ...

Läs mer

Citadel Matrix Frågor

Fråga 33. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Fråga 34. Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra Problemförklaring I problemet "Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra" har vi gett en char-matris, skriv ett program för att hitta om alla rader är cirkulära rotationer av varandra eller inte. Om alla rader är cirkulära rotationer av varandra skriv ut ...

Läs mer

Citadel Andra frågor

Fråga 35. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 36. Skjutfönster Maximal LeetCode-lösning Problembeskrivning Skjutfönster Maximal LeetCode Lösning Säger att – Du får en array av heltal num, och det finns ett glidande fönster av storlek k som rör sig från vänster om arrayen till höger. Du kan bara se k-talen i fönstret. Varje gång ...

Läs mer

Fråga 37. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 38. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 39. Utvärdera Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemformulering Utvärdera omvänd polsk notation LeetCode Lösning – Utvärdera värdet av ett aritmetiskt uttryck i omvänd polsk notation. Giltiga operatorer är +, -, * och /. Varje operand kan vara ett heltal eller ett annat uttryck. Observera att divisionen mellan två heltal ska trunkeras mot noll. Det är garanterat att den givna ...

Läs mer

Fråga 40. Tidsbaserad Key-Value Store LeetCode-lösning Problembeskrivning Tidsbaserad nyckel-värde lagra LeetCode-lösning – Designa en tidsbaserad nyckel-värde datastruktur som kan lagra flera värden för samma nyckel vid olika tidsstämplar och hämta nyckelns värde vid en viss tidsstämpel. Implementera TimeMap-klassen: TimeMap() Initierar objektet i datastrukturen. void set (String key, String ...

Läs mer

Fråga 41. Hitta median från Data Stream LeetCode Solution Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen ...

Läs mer

Fråga 42. Asteroid Collision LeetCode-lösning Problembeskrivning Asteroidkollision LeetCode Lösning – Vi får en uppsättning asteroider av heltal som representerar asteroider i rad. För varje asteroid representerar det absoluta värdet dess storlek, och tecknet representerar dess riktning (positiv betydelse höger, negativ betydelse vänster). Varje asteroid rör sig med samma hastighet. Ta reda på staten ...

Läs mer

Fråga 43. Serialisera och deserialisera Binary Tree LeetCode-lösning Problembeskrivning Serialisera och deserialisera binärt träd LeetCode Lösning – Serialisering är processen att konvertera en datastruktur eller ett objekt till en sekvens av bitar så att det kan lagras i en fil eller minnesbuffert, eller överföras över en nätverksanslutningslänk för att rekonstrueras senare i ...

Läs mer

Fråga 44. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 45. K:te minsta elementet i en BST Leetcode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en BST Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett heltal k, returnera det k:te minsta värdet (1-indexerat) av alla värden för noderna i trädet. Exempel: Indata: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Läs mer

Fråga 46. Ugly Number II LeetCode-lösning Problemformulering Ugly Number II LeetCode Lösning – Ett fult tal är ett positivt heltal vars primtal är begränsade till 2, 3 och 5. Givet ett heltal n, returnera det n:te fula talet. Ingång: n = 10 Utdata: 12 Förklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] är sekvensen av de första 10 ...

Läs mer

Fråga 47. Heltalsbrytning LeetCode-lösning Problemformulering Heltal Break LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, dela upp det i summan av k positiva heltal, där k >= 2, och maximera produkten av dessa heltal. Vi måste returnera den maximala produkten vi kan få. Ingång: n = 2 Utgång: 1 Förklaring: 2 = 1 + 1, ...

Läs mer

Fråga 48. Maximal produkt av tre nummer LeetCode-lösning Problemformulering Maximal produkt av tre siffror LeetCode Lösning – Vi får en array, frågan ber oss att beräkna maxprodukten av tre siffror. Exempel Exempel 3: Indata: nums = [1] Output: 1,2,3 Exempel 6: Input: nums = [2] Output: 1,2,3,4 Exempel 24: Input: nums = ...

Läs mer

Fråga 49. Word Ladder LeetCode-lösning Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Fråga 50. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 51. Skriv ut villkor för Newman-Conway Sequence Problembeskrivning Problemet “Skriv ut termer för Newman-Conway Sequence” säger att du får ett heltal “n”. Hitta de första n termerna i Newman-Conway Sequence och skriv sedan ut dem. Exempel n = 6 1 1 2 2 3 4 Förklaring Alla termer som skrivs ut följer Newman-Conway-sekvensen ...

Läs mer

Fråga 52. Skjutfönster maximalt I problem med skjutfönster maximalt har vi angett en matrisnummer för varje angränsande fönster av storlek k, hitta det maximala elementet i fönstret. Exempel Ingångsnummer [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Utgång {3,3,5,5,6,7} Förklaring Naiv metod för skjutfönster Maximal för varje angränsande fönster av storlek k, korsar ...

Läs mer

Fråga 53. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 54. Serialisera och deserialisera binärt träd Vi har gett ett binärt träd som innehåller N antal noder där varje nod har något värde. Vi måste serie- och deserialisera det binära trädet. Serialize Processen att lagra ett träd i en fil utan att störa dess struktur kallas serialisering. DeserializeSerialize och Deserialize Binary Tree Processen ...

Läs mer

Translate »