Cisco Intervju Frågor

Cisco Intervju Frågornål

Cisco Networking Academy transforms the lives of learners, educators, and communities through the power of technology, education, and career opportunities. Cisco is the worldwide leader in IT and networking. We help companies of all sizes transform how people connect, communicate, and collaborate.

Den har fått 4.4* betyg på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below Cisco Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked Cisco Interview Questions for your reference.

Cisco Array-frågor

Fråga 1. Top K Frequent Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Ingång: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Ingång: nums = [1], k = 1 Output: [1] ...

Läs mer

Fråga 2. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering Maximal befolkningsår LeetCode Lösning säger att – Du får en 2D heltalsmatrisloggar där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året. Hur en person räknas...

Läs mer

Fråga 3. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering: Maximal befolkningsår Leetcode Solution säger att – Du får en 2D-heltalsmatrislogg där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året? Den i:te personen räknas i året xs befolkning om x är ...

Läs mer

Fråga 4. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 5. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 6. Myntbyte 2 Leetcode-lösning Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. ...

Läs mer

Fråga 7. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 8. Saknat nummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Det saknade numret LeetCode Lösning – "Saknat nummer" anger att givet en array av storlek n som innehåller n distinkta tal mellan [0,n]. Vi måste returnera numret som saknas i intervallet. Exempel: Indata: nums = [3,0,1] Output: 2 Förklaring: Vi kan lätt observera att alla ...

Läs mer

Fråga 9. Maximal lösning för subarray Leetcode Problemangivelse Givet ett heltal array-nummer, hitta den angränsande subarray (som innehåller minst ett nummer) som har den största summan och returnera sin summa. Exempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Förklaring: [4, -1,2,1] har den största summan = 6. nums = [- 1] -1 Metod 1 (Dela och erövra) I detta tillvägagångssätt ...

Läs mer

Fråga 10. Slå ihop sorterade arrays Leetcode-lösning I problemet ”Slå ihop sorterade matriser” får vi två matriser sorterade i icke-fallande ordning. Den första matrisen är inte helt fylld och har tillräckligt med utrymme för att rymma alla element i den andra matrisen också. Vi måste slå samman de två matriserna så att den första matrisen innehåller element ...

Läs mer

Fråga 11. Sök i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Tänk på en sorterad matris men ett index valdes och matrisen roterades vid den punkten. När matrisen väl har roterats måste du hitta ett visst målelement och returnera dess index. Om elementet inte är närvarande, returnera -1. Problemet är i allmänhet ...

Läs mer

Fråga 12. Summan av f (a [i], a [j]) över alla par i en array med n heltal Problemuppgiften ber om att ta reda på summan av f (a [i], a [j]) över alla par i en rad n-tal på ett sådant sätt att 1 <= i <j <= n med tanke på att vi tillhandahålls en rad heltal. Exempel arr [] = {1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 13. Givet en matris av par Hitta alla symmetriska par i den Hitta alla symmetriska par - Du får några par av en matris. Du måste ta reda på de symmetriska paren i den. Det symmetriska paret sägs vara symmetriskt när parvis säger (a, b) och (c, d) där 'b' är lika med 'c' och 'a' är ...

Läs mer

Fråga 14. Längd på den största undergruppen med angränsande element Problemet ”Längden på den största undergruppen med angränsande element” säger att du får en heltalmatris. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta sammanhängande undergruppen för vilka element kan ordnas i en sekvens (kontinuerlig, antingen stigande eller fallande). Siffrorna i ...

Läs mer

Fråga 15. Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet Problemet ”Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet” säger att vi får ett heltal och ett tal m. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet tripletter av med produkten är lika med m. Exempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Förklaring Triplets ...

Läs mer

Fråga 16. Sökväg med maximalt medelvärde Problembeskrivning Problemet "Sökväg med maximalt medelvärde" anger att du får en 2D-matris eller en matris av heltal. Tänk nu på att du står längst upp till vänster och behöver nå längst ner till höger. För att nå destinationen måste du gå vidare antingen i ...

Läs mer

Fråga 17. Skriv ut modifierad array efter att kommandona för addition och subtraktion har utförts Du får en matris av storlek n, initialt kommer alla värden i matrisen att vara 0 och frågorna. Varje fråga innehåller de fyra värdena, typen av frågan T, vänster punkt i intervallet, den högra punkten i ett intervall och ett nummer k, du måste ...

Läs mer

Fråga 18. Kontrollera i binär array att numret som representeras av en subarray är udda eller jämnt Problemet ”Kontrollera i binär array, numret som representeras av en subarray är udda eller jämnt” säger att du får en binär array och ett intervall. Matrisen består av numret i form av 0 och 1. Problemuppgiften ber om att ta reda på det antal som representeras ...

Läs mer

Fråga 19. Ta reda på om en undergrupp är i form av ett berg eller inte Problembeskrivning Problemet "Hitta om en undergrupp är i form av ett berg eller inte" anger att du får ett heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på om undergruppen som bildas mellan det angivna intervallet är i form av en bergform eller ...

Läs mer

Fråga 20. Delmängd med summan delbar med m Problembeskrivning Problemet "Delmängd med summan delbart med m" anger att du får en matris med icke-negativa heltal och ett heltal m. Nu måste du hitta om det finns en delmängd med summan delbar med m. Det är summan av delmängden som ska ge 0 som ...

Läs mer

Fråga 21. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 22. Maximal längdsekvens med skillnad mellan angränsande element som antingen 0 eller 1 Problembeskrivning Du får ett heltal. Problemet "Maximal längdsekvens med skillnad mellan angränsande element som antingen 0 eller 1" ber att ta reda på den maximala längdens längd med skillnaden mellan angränsande element bör vara ingen annan än 0 eller 1. Exempel arr [] = {1,. ..

Läs mer

Fråga 23. Maximalt produktunderlag Problembeskrivning Problemet "Maximum Product Subarray" anger att du får en rad heltal som innehåller både positiva och negativa tal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den maximala produkten i underarrayen. Exempel arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Förklaring Elementen i undermatrisen ...

Läs mer

Fråga 24. Räkna underarrangemang med lika antal 1 och 0 Problembeskrivning Problemet ”Räkna undermatriser med lika antal 1 och 0” säger att du får en matris som bara består av 0 och 1. Problemuppgiften frågar att ta reda på antalet underordningar som består av lika många som 0: s annons 1: er. Exempel arr [] = {0, 0, 1, ...

Läs mer

Fråga 25. Subarrays med distinkta element Problembeskrivning ”Subarrays med distinkta element” anger att du får en rad heltalselement. Problemuppgiften ber om att hitta summan av längderna på angränsande undergrupper som har alla element som skiljer sig från varandra. Exempel arr [] = {3, 1, 2, 1} 4 Förklaring: Undermatriserna är ...

Läs mer

Fråga 26. Vanliga element i alla rader i en given matris Problembeskrivning "Vanliga element i alla rader i en given matris" uppger att du får en matris på M * N. Problemuppgiften ber om att ta reda på alla vanliga element i en given matris i varje rad i matrisen i O (M * N) -tid. Exempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Läs mer

Fråga 27. Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x Problemförklaring "Räkna par från två sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x" -problem säger att du får två sorterade arrayer med heltal och ett heltal som kallas summa. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet par som uppgår till ...

Läs mer

Fråga 28. Maximal summa bitonisk subarray Problemförklaring En matris med n heltal ges till oss. Vi måste hitta den maximala summan av bitonic subarray. En bitonisk subarray är inget annat än bara en subarray där elementen är ordnade i en specifik ordning. Så att de första elementen är i ökande ordning och sedan i ...

Läs mer

Fråga 29. Minimera den maximala skillnaden mellan höjderna Problembeskrivning Du får några höjder på n torn och ett antal k. Vi kan antingen höja tornets höjd med k eller minska höjden med k, men bara en gång. Problemuppgiften ber att minimera den maximala skillnaden mellan höjderna. Det är att ...

Läs mer

Fråga 30. Längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser Problembeskrivning Du får två matriser som var och en innehåller binärt tal. Problemuppgiften ber att hitta längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser, det vill säga att ta reda på den maximala längden på den gemensamma undergruppen från (i, j) på ett sådant sätt att j är större än ...

Läs mer

Fråga 31. Räkna delmängder med distinkta jämna nummer Vi har alla kämpat med delmängden någon gång eller den andra i en intervju. Intervjuarna älskar också dessa problem. Dessa problem hjälper dem att undersöka förståelsen och tankeprocessen hos alla studenter. Låt oss därför hoppa rakt in i ...

Läs mer

Fråga 32. Word Search Ordsökning är ungefär som ordpussel någon gång i vårt liv. Idag tar jag ett modifierat korsord till bordet. Mina läsare måste vara lite förvirrade över vad jag pratar om. Utan att slösa bort mer tid, låt oss komma till problemförklaringen Kan ...

Läs mer

Fråga 33. Sammanfoga överlappande intervall I sammanfoga överlappande intervall problem har vi gett en samling av intervall, slå ihop och returnera alla överlappande intervall. Exempel Ingång: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Utgång: [[2, 4], [5, 7]] Förklaring: Vi kan slå samman [2, 3] och [3 , 4] tillsammans för att bilda [2, 4] Metod för att hitta Merge ...

Läs mer

Fråga 34. Maximal subarray I maximalt subarray-problem har vi angett ett heltal array-nummer, hitta den angränsande underarray som har den största summan och skriv ut det maximala summan subarray-värdet. Exempel Ingångsnummer [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Utgång 6 algoritm Målet är att hitta ...

Läs mer

Fråga 35. Sammanfoga intervall Vid sammanslagning av intervallproblem har vi gett en uppsättning intervall av formen [l, r], slå samman de överlappande intervallen. Exempel Ingång {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Utgång {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ingång {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv metod för sammanslagning av intervall ...

Läs mer

Fråga 36. Saknat nummer I saknad nummer problem har vi gett en matris av storlek N som innehåller ett tal från 0 till N. Alla värden i matrisen är unika. Vi måste hitta det saknade numret som inte finns i matrisen och det numret ligger mellan 0 och N. Här ...

Läs mer

Fråga 37. Insättningssortering Sortera en viss osorterad matris med hjälp av algoritmen för insättningssortering. Ingång: {9,5,1,6,11,8,4} Output: {1,4,5,6,8,9,11} Teoriinsättning Sorterar siffror på samma sätt som vi människor sorterar en uppsättning numrerade objekt (ex-kort) Ett nummer tas från en osorterad array (höger subarray) till en position i den sorterade ...

Läs mer

Fråga 38. Längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser II Problembeskrivning I problemet "Längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser II" har vi gett två binära matriser "a" och "b" med samma storlek. Skriv ett program för att skriva ut det längsta intervallet med samma summa i två matriser. Detta kan tydligt förklaras i ...

Läs mer

Fråga 39. Sammanfoga överlappande intervall II Problemförklaring I problemet "Merge Overlapping Intervals II" har vi gett en uppsättning intervall. Skriv ett program som slår samman de överlappande intervallen till ett och skriver ut alla icke-överlappande intervall. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n par där varje par är ...

Läs mer

Fråga 40. Maximal subarray Sum med Divide and Conquer Problemförklaring I “Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer” -problemet har vi gett en matris av både positiva och negativa heltal. Skriv ett program som hittar den största summan av den angränsande undergruppen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris av ...

Läs mer

Fråga 41. Ökad följd av längd tre med maximal produkt Problembeskrivning I problemet "Ökande följd av längd tre med maximal produkt" har vi gett en rad positiva heltal. Hitta sekvensen av längd 3 med maximal produkt. Följden borde öka. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N som anger storleken ...

Läs mer

Fråga 42. Ordna om positiva och negativa siffror alternativt i matris Problemförklaring I problemet "Omarrangera positiva och negativa siffror alternativt i matris" har vi gett en matris []. Denna matris innehåller positiva och negativa heltal. Ordna om matrisen så att positiva och negativa placeras alternativt. Här behöver inte antalet positiva och negativa element ...

Läs mer

Fråga 43. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 44. Ordna om matris i maximalt minimumform Problembeskrivning I problemet "Omarrangera matris i maximalt minimiform" har vi gett en sorterad matris som innehåller N-element. Ordna om den angivna sorterade matrisen med positiva heltal, så att alternativa element är ith max och ith min. Se nedan för en bättre förståelse av omarrangemang av element - Array [0] ...

Läs mer

Fråga 45. Slå samman två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matrisproblem har vi gett två ingångssorterade matriser, vi måste slå samman dessa två matriser så att de initiala siffrorna efter fullständig sortering ska vara i den första matrisen och kvar i den andra matrisen. Exempel Ingång A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Läs mer

Fråga 46. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 47. Sammanfoga två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matriser har vi gett två sorterade matriser, en matris med storlek m + n och den andra matris med storlek n. Vi slår ihop n-storleksmatrisen till m + n-storleksmatris och skriver ut den sammanslagna matrisen m + n-storlek. Exempel Ingång 6 3 M [] = ...

Läs mer

Fråga 48. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 49. Flytta alla nollor till slutet av den givna matrisen Problemangivelse I den givna matrisen flyttar du alla nollor som finns i matrisen till slutet av matrisen. Här finns det alltid ett sätt att infoga hela antalet nollor i slutet av matrisen. Exempel Ingång 9 9 17 0 14 0 ...

Läs mer

Fråga 50. Hitta det minsta saknade numret i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta minsta saknade nummer i en sorterad matris" har vi angett ett heltal. Hitta det minsta saknade antalet i sorterad matris i N-storlek med unika element i området 0 till M-1, där M> N. Exempel Ingång [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Läs mer

Fråga 51. Hitta det saknade numret Problembeskrivning För att hitta det saknade numret från en matris med 1 till N-nummer har vi gett en matris som innehåller N-1-nummer. Ett nummer saknas i en rad nummer från 1 till N. Vi måste hitta det saknade numret. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal ...

Läs mer

Cisco String-frågor

Fråga 52. Rotera sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Rotera sträng LeetCode Lösning – Givet två strängar s och mål, returnera sant om och endast om s kan bli mål efter ett visst antal skift på s. En växling på s består av att flytta tecknet längst till vänster i s till positionen längst till höger. Till exempel, om s = "abcde", kommer det ...

Läs mer

Fråga 53. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 54. Längsta vanliga prefix Leetcode-lösning Problemformulering Det längsta vanliga prefixet LeetCode Solution – "Longest Common Prefix" anger att givet en array av strängar. Vi måste hitta det längsta vanliga prefixet bland dessa strängar. Om det inte finns något prefix, returnera en tom sträng. Exempel: Indata: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Förklaring: "fl" är den längsta ...

Läs mer

Fråga 55. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 56. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Fråga 57. Ordna om en binär sträng som alternativ x- och y-förekomst Problemförklaring Anta att du får en binär sträng och två siffror x och y. Strängen består endast av 0 och 1. Problemet ”Ordna om en binär sträng som alternativ x- och y-förekomst” ber att omorganisera strängen så att 0 kommer x gånger ⇒ 1 kommer ...

Läs mer

Fråga 58. Omvänd ord i en sträng Problemförklaring ”Omvänd ord i en sträng” anger att du får en sträng s av storlek n. Skriv ut strängen i omvänd ordning så att det sista ordet blir det första, det näst sista blir det andra och så vidare. Härmed hänvisar vi till en mening som innehåller ord istället ...

Läs mer

Fråga 59. Avkoda sätt I avkoda sätt problem har vi gett en icke-tom sträng som bara innehåller siffror, bestäm det totala antalet sätt att avkoda det med hjälp av följande kartläggning: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Exempel S = “123” Antalet sätt att avkoda denna sträng är 3 Om vi ​​...

Läs mer

Fråga 60. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 61. Kontrollera om en länkad lista med strängar bildar ett palindrom Problembeskrivning I “Kontrollera om en länkad lista av strängar bildar ett palindrom” -problem har vi gett en länkad lista som hanterar strängdata. Skriv ett program för att kontrollera om data bildar en palindrom eller inte. Exempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Förklaring: I exemplet ovan kan vi se att ...

Läs mer

Cisco Tree-frågor

Fråga 62. Klona ett binärt träd med slumpmässiga pekare Problembeskrivning Du får ett komplett binärt träd med några slumpmässiga pekare. Slumpmässiga pekare hänvisas till noder som varje nod pekar på annat än sitt vänstra och högra barn. Så detta ändrar också standardstrukturen för en nod i ett enkelt binärt träd. Nu är noden till ...

Läs mer

Fråga 63. Konvertera BST till en Min-Heap utan att använda array Problembeskrivning "Konvertera BST till en Min-Heap utan att använda array" -problem säger att du får ett BST (binärt sökträd) och du måste konvertera det till en min-hög. Minhögen ska innehålla alla element i det binära sökträdet. Algoritmen ska köras i linjär tidskomplexitet. ...

Läs mer

Fråga 64. K'th Largest Element in BST när modifiering till BST inte är tillåten Problembeskrivning ”K'th Largest Element in BST when modification to BST is not allow” anger att du får ett binärt sökträd och du måste hitta det kth största elementet. Detta betyder att när alla element i det binära sökträdet är ordnade i fallande ordning. Sedan ...

Läs mer

Fråga 65. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Cisco Graph-frågor

Fråga 66. Prims algoritm Prims algoritm används för att hitta Minimum Spanning Tree (MST) i en ansluten eller icke-riktad graf. Spaning Tree of a graph är en subgraf som också är ett träd och innehåller alla hörn. Minimum Spanning Tree är det spännande trädet med en minsta kantviktssumma. Exempel Graf Minsta ...

Läs mer

Fråga 67. Dijkstra algoritm Dijkstra är den kortaste banalgoritmen. Dijkstra-algoritmen används för att hitta det kortaste avståndet mellan alla noder från den givna startnoden. Det skapar logiskt det kortaste sökvägsträdet från en enda källnod, genom att fortsätta lägga till noderna girigt så att varje nod i varje punkt i ...

Läs mer

Cisco Stack-frågor

Fråga 68. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 69. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 70. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 71. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 72. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Cisco Queue Questions

Fråga 73. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Cisco Matrix-frågor

Fråga 74. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 75. Word Leetcode-lösning Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Fråga 76. Sökväg med maximalt medelvärde Problembeskrivning Problemet "Sökväg med maximalt medelvärde" anger att du får en 2D-matris eller en matris av heltal. Tänk nu på att du står längst upp till vänster och behöver nå längst ner till höger. För att nå destinationen måste du gå vidare antingen i ...

Läs mer

Fråga 77. Vanliga element i alla rader i en given matris Problembeskrivning "Vanliga element i alla rader i en given matris" uppger att du får en matris på M * N. Problemuppgiften ber om att ta reda på alla vanliga element i en given matris i varje rad i matrisen i O (M * N) -tid. Exempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Läs mer

Cisco Andra frågor

Fråga 78. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 79. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 80. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 81. Den k:te faktorn för n Leetcode-lösning Problemformulering Den k:te faktorn för n Leetcode Lösning: anger att du får två positiva heltal n och k. En faktor av ett heltal n definieras som ett heltal i där n % i == 0. Betrakta en lista över alla faktorer av n sorterade i stigande ordning, returnera den k:te faktorn i denna lista eller returnera -1 om n har mindre än k faktorer. Exempel 1: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 82. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 83. Maximal skillnad mellan ökande element LeetCode-lösning Problemformulering Maximal skillnad mellan ökande element LeetCode Lösning – Givet en 0-indexerad heltalsmatris med numeriska storleken n, hitta den maximala skillnaden mellan nums[i] och nums[j] (dvs. nums[j] - nums[i]), så att 0 <= i < j < n och nums[i] < nums[j]. Returnera den maximala skillnaden. Om inga sådana i och j finns, returnera -1. Exempel och förklaringar Exempel 1: Indata: nums = [7,1,5,4] Utdata: 4 Förklaring: Den maximala skillnaden inträffar ...

Läs mer

Fråga 84. 3Summa närmaste LeetCode-lösning Problemformulering 3Summa närmaste LeetCode Lösning – Med tanke på en heltalsmatris med längden n och ett heltalsmål, hitta tre heltal i num så att summan är närmast målet. Returnera summan av de tre heltalen. Du kan anta att varje ingång skulle ha exakt en lösning. Ingång: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 85. Minimum Knight Moves LeetCode-lösning Problemformulering Minimum Riddare flyttar LeetCode Lösning – I ett oändligt schackbräde med koordinater från -oändlighet till +oändligt, har du en riddare vid kvadrat [0, 0]. En riddare har 8 möjliga drag den kan göra, som illustreras nedan. Varje drag är två rutor i en kardinal riktning, sedan en ruta i en ortogonal riktning. Returnera minsta antalet ...

Läs mer

Fråga 86. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av dess noders värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 87. Hitta Duplicate Number LeetCode Solution Problemformulering Hitta dubbletttalet LeetCode Lösning – Givet en array av heltal num som innehåller n + 1 heltal där varje heltal ligger inom intervallet [1, n] inklusive. Det finns bara ett upprepat nummer i siffror, returnera detta upprepade nummer. Du måste lösa problemet utan att ändra arraynumren och använder bara konstant extra utrymme. Indata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 88. Ormar och stegar LeetCode-lösning Problembeskrivning Ormar och stegar LeetCode Lösning – Du får en nxn heltalsmatristavla där cellerna är märkta från 1 till n2 i en Boustrophedon-stil som börjar längst ner till vänster på tavlan (dvs. tavla[n - 1][0]) och alternerande riktningar i varje rad. Du börjar på ruta 1 på tavlan. I varje drag...

Läs mer

Fråga 89. Rotera bild LeetCode Solution Problembeskrivning Rotera bild LeetCode Lösning – Du får en nxn 2D-matris som representerar en bild, rotera bilden 90 grader (medurs). Du måste rotera bilden på plats, vilket innebär att du måste modifiera den ingående 2D-matrisen direkt. Tilldela INTE en annan 2D-matris och gör rotationen. Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 90. Slå samman sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering Sammanfoga sorterad array LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser nums1 och nums2, sorterade i icke-minskande ordning, och två heltal m och n, som representerar antalet element i nums1 respektive nums2. Slå samman nums1 och nums2 till en enda array sorterade i icke-minskande ordning. Den slutligt sorterade arrayen ska inte returneras av funktionen, utan istället lagras inuti arrayen nums1. ...

Läs mer

Fråga 91. Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning – Skriv en funktion för att ta bort en nod i en enkellänkad lista. Du kommer inte att ges tillgång till listans huvud, istället får du tillgång till noden för att raderas direkt. Det är garanterat att noden som ska raderas inte är ...

Läs mer

Fråga 92. Sträng till heltal (atoi) LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängen till heltal (atoi) Leetcode-lösning -"String to Integer (atoi)" säger att implementering av funktionen myAtoi(string s), som konverterar en sträng till ett 32-bitars heltal med tecken (liknande C/C++s atoi-funktion) ). Algoritmen för myAtoi(sträng s) är som följer: Läs in och ignorera alla inledande blanksteg. Kontrollera om nästa tecken (om ...

Läs mer

Fråga 93. Återställ IP-adresser Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ IP-adresser LeetCode Lösning – "Återställ IP-adresser" säger att givet strängen som bara innehåller siffror måste vi returnera alla möjliga giltiga IP-adresser i vilken ordning som helst som kan bildas genom att infoga punkter i strängen. Observera att vi inte får återvända...

Läs mer

Fråga 94. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 95. Designa Hit Counter LeetCode Solution Problemformulering Design träffräknare LeetCode Solution – Designa en träffräknare som räknar antalet träffar som tagits emot under de senaste 5 minuterna (dvs. de senaste 300 sekunderna). Ditt system bör acceptera en tidsstämpelparameter (i sekunders granularitet), och du kan anta att anrop görs till systemet i kronologisk ordning (dvs. tidsstämpeln ökar monotont). ...

Läs mer

Fråga 96. Strobogrammatiskt nummer LeetCode-lösning Problemformulering Strobogrammatiskt nummer LeetCode Lösning – Givet en sträng num som representerar ett heltal, returnera sant om num är ett strobogrammatiskt tal. Ett strobogrammatiskt tal är ett tal som ser likadant ut när det roteras 180 grader (sett upp och ned). Exempel Testfall 1: Ingång: num = "69" Utdata: sant Testfall 2: Ingång: num = "692" Utdata: falskt Förklaring ...

Läs mer

Fråga 97. Redigera avstånd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Redigera avstånd LeetCode Solution säger att du får två strängar ord1 och ord2 och du måste konvertera ord1 till ord2 med minsta möjliga operationer. De operationer som kan utföras på strängen är – Infoga ett tecken Ta bort ett tecken Ersätt ett tecken Exempel Testfall ...

Läs mer

Fråga 98. Sortera matris efter paritet LeetCode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen efter paritet LeetCode Lösning – "Sortera matris efter paritet" anger att du får en heltalsmatris numer, flytta alla jämna heltal i början av matrisen följt av alla udda heltal. Obs: Returnera valfri array som uppfyller detta villkor. Exempel: Ingång: Utgång: ...

Läs mer

Fråga 99. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 100. Subtrahera produkten och summan av siffror i en lösning för heltalskod Problemförklaring I detta problem måste vi hitta skillnaden mellan siffrans produkt och summan av siffrorna för ett givet positivt heltal. Exempel 1234 14 Förklaring: Produkt = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 och Sum = 4 + 3 + 2 + ...

Läs mer

Fråga 101. Palindrome-länkad lista Leetcode-lösning I problemet ”Palindrome Linked List” måste vi kontrollera om en given enstaka heltalslänkad lista är en palindrom eller inte. Exempellista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Förklaring # 1: Listan är palindrom eftersom alla element från början och baksidan är ...

Läs mer

Fråga 102. Konvertera sorterad matris till binär sökträdslösningskodlösning Tänk på att vi får ett sorterat utbud av heltal. Målet är att bygga ett binärt sökträd från denna matris så att trädet är höjdbalanserat. Observera att ett träd sägs vara höjdbalanserat om höjdskillnaden för vänster och höger underträd för någon nod i ...

Läs mer

Fråga 103. House Robber Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem finns det hus på en gata och husrånare måste råna dessa hus. Men problemet är att han inte kan råna mer än ett hus i följd, dvs. som ligger intill varandra. Med en lista över icke-negativa heltal som representerar pengarna ...

Läs mer

Fråga 104. Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervall Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervaller" anger att du får några intervaller. Varje intervall består av två värden, det ena är starttiden och det andra är sluttiden. Problemuppgiften frågar om någon av ...

Läs mer

Fråga 105. Husrånare The House Robber Problem anger att det i en stadsdel i en stad finns en enda rad med n-hus. En tjuv planerar att bära en rån i det här området. Han vet hur mycket guld som är dolt i vart och ett av husen. För att undvika att utlösa en ...

Läs mer

Fråga 106. Första dåliga versionen Vi har alla hört talesättet "Bad Apple Ruins The Bunch". Först dålig version är ett problem som vackert illustrerar detsamma. Idag har vi ett problem som är First Bad Version. En av praktikanterna har gjort nth dåligt åtagande på grund av vilket åtaganden från n + 1 alla har varit ...

Läs mer

Fråga 107. Antal 1 bitar Vi har alla hört talas om Hamming-vikten för ett binärt tal. Hammingvikt är antalet inställda bitar / 1 i ett binärt tal. I detta problem Antal 1 bitar måste vi hitta hammingvikten för det angivna numret. Exempel Antal = 3 Binär representation = 011 ...

Läs mer

Fråga 108. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Translate »
1