Bloomberg-intervjufrågor

nålDirekt levererar affärs- och marknadsnyheter, data, analyser och video till världen, med berättelser från Businessweek och Direkt Nyheter. Bloomberg är världsledande inom affärs- och finansdata, nyheter och insikter. Bloomberg är världens främsta distributör av finansiell data och en av 21-talets främsta nyhetsleverantör. Ett globalt informations- och teknikföretag, vi använder vårt dynamiska nätverk av data, idéer och analyser för att lösa svåra problem varje dag. Våra kunder runt om i världen litar på att vi levererar korrekt affärs- och marknadsinformation i realtid som hjälper dem att fatta viktiga ekonomiska beslut.

Den har fått betyget 4.1* på Glassdoor och anses vara ett av de bästa produktbaserade företagen. Den är högt ansedd för sin balans mellan arbete och privatliv och rika kultur.

De ger också bra utbildning som kommer att vara till nytta även i framtiden. Du kan öva på Bloomberg-intervjufrågorna nedan för intervjun. Vi har samlat tidigare ofta ställda Bloomberg-intervjufrågor för din referens.

 

Bloomberg Array-frågor

Fråga 1. H-Index Leetcode-lösning Problemformulering: H-Index Leetcode-lösning säger att – Givet en uppsättning heltal "citeringar" där citeringar[i] är antalet citeringar som en forskare fått för sin ith-uppsats, returnerar forskarens H-index. Om flera H-indexvärden finns, returnera det maximala bland dem. Definition av H-index: En vetenskapsman har ett index ...

Läs mer

Fråga 2. Kontinuerlig Subarray Sum LeetCode Solution Problemformulering Kontinuerlig delmatris Summa LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar sant om nums har en kontinuerlig subarray av storleken på minst två vars element summeras till en multipel av k, eller falskt annars. Ett heltal x är en multipel av k om det finns ett heltal n så att x = n * k. 0 är alltid en...

Läs mer

Fråga 3. Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution – Det finns n vänner som spelar ett spel. Vännerna sitter i en cirkel och är numrerade från 1 till n i medurs ordning. Mer formellt, när du flyttar medurs från den i:de vännen kommer du till ...

Läs mer

Fråga 4. Top K Frequent Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Ingång: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Ingång: nums = [1], k = 1 Output: [1] ...

Läs mer

Fråga 5. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering Maximal befolkningsår LeetCode Lösning säger att – Du får en 2D heltalsmatrisloggar där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året. Hur en person räknas...

Läs mer

Fråga 6. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering: Maximal befolkningsår Leetcode Solution säger att – Du får en 2D-heltalsmatrislogg där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året? Den i:te personen räknas i året xs befolkning om x är ...

Läs mer

Fråga 7. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 8. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 9. Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode-lösning Problembeskrivning Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode Lösning – En heltalsarraykostnad anges, där kostnad[i] är kostnaden för steget på en trappa. När du väl har betalat kostnaden kan du antingen klättra ett eller två steg. Du kan antingen börja från steget med index 0, eller steget med ...

Läs mer

Fråga 10. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 11. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 12. Sammankoppling av Array LeetCode Solution Problembeskrivning: Sammansättningen av Array Leetcode Lösning: anger att givet en heltalsmatris med längden n, vill du skapa en matris ans med längden 2n där ans[i] == nums[i] och ans[i + n] = = nums[i] för 0 <= i < n (0-indexerad). Specifikt är ans sammankopplingen av två nums-arrayer. Returnera arrayen ans. Låt oss först försöka förstå problemet och vad det säger. Problemet ...

Läs mer

Fråga 13. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 14. Subarrays med K olika heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Undermatriserna med K olika heltal LeetCode Lösning – "Subrader med K olika heltal" anger att du får en heltalsmatris nums och ett heltal k. Vi måste hitta ett totalt antal bra undergrupper av numer. En bra array definieras som en array med exakt ...

Läs mer

Fråga 15. Nästa Permutation Leetcode-lösning Problembeskrivning Nästa permutation LeetCode Solution – "Nästa permutation" säger att givet en matris av heltal som är en permutation av första n naturliga tal. Vi måste hitta nästa lexikografiskt minsta permutation av den givna arrayen. Ersättningen måste vara på plats och endast använda konstant extra utrymme. ...

Läs mer

Fråga 16. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 17. Sortera matris efter ökad frekvens Leetcode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen genom att öka frekvensen LeetCode Lösning – "Sortera matrisen med ökande frekvens" anger att du får en matris med heltal, sortera matrisen i ökande ordning baserat på värdenas frekvens. Två eller flera värden har samma frekvens, vi måste sortera dem ...

Läs mer

Fråga 18. Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 19. Myntbyte 2 Leetcode-lösning Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. ...

Läs mer

Fråga 20. Frog Jump Leetcode-lösning Problembeskrivning Grodhoppet LeetCode Lösning – "Frog Jump" säger att givet listan över stenar (positioner) sorterade i stigande ordning, avgör om grodan kan korsa floden genom att landa på den sista stenen (sista indexet i arrayen). Inledningsvis är grodan på den första stenen och ...

Läs mer

Fråga 21. Bygg array från Permutation Leetcode-lösning Problemformulering Bygg arrayen från permutation LeetCode-lösning – "Bygg array från permutation" säger att givet nollbaserade permutationstal måste vi bygga en array av samma längd där ans[i] = nums[nums[i]] för varje i inom området [0,antal.längd-1]. En nollbaserad permutationstal är en matris av distinkta heltal från 0 ...

Läs mer

Fråga 22. Lägsta kostnad för biljetter Leetcode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för biljetter LeetCode Solution – "Minimumkostnad för biljetter" ber dig hitta det minsta antal dollar du behöver för att resa varje dag i den givna listan över dagar. Du kommer att få ett heltal av dagar. Varje dag är ett heltal från ...

Läs mer

Fråga 23. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 24. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 25. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 26. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 27. Saknat nummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Det saknade numret LeetCode Lösning – "Saknat nummer" anger att givet en array av storlek n som innehåller n distinkta tal mellan [0,n]. Vi måste returnera numret som saknas i intervallet. Exempel: Indata: nums = [3,0,1] Output: 2 Förklaring: Vi kan lätt observera att alla ...

Läs mer

Fråga 28. Blanda Array Leetcode-lösningen Problemet Shuffle the Array Leetcode Solution ger oss en rad längder 2n. Här hänvisar 2n till att arrayens längd är jämn. Vi uppmanas sedan att blanda mixen. Här betyder blandning inte att vi behöver slumpmässigt blanda arrayen men ett specifikt sätt är ...

Läs mer

Fråga 29. 3Sum Leetcode-lösning Problemangivelse Givet en rad med n heltal, finns det elementen a, b, c i tal så att a + b + c = 0? Hitta alla unika tripletter i matrisen som ger summan av noll. Observera: att lösningsuppsättningen inte får innehålla dubbla tripletter. Exempel nr 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Läs mer

Fråga 30. Kombination Sum Leetcode Solution Problemet Combination Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller lista med heltal och ett mål. Vi får höra att hitta de kombinationer som kan göras med dessa heltal vilket antal gånger som helst till det angivna målet. Så mer formellt kan vi använda den givna ...

Läs mer

Fråga 31. Island Perimeter Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi ett rutnät i form av en 2-D-array. rutnät [i] [j] = 0 representerar att det finns vatten vid den punkten och rutnät [i] [j] = 1 representerar mark. Rutceller är anslutna vertikalt / horisontellt men inte diagonalt. Det finns exakt en ö (en ansluten del av landet ...

Läs mer

Fråga 32. Maximal lösning för subarray Leetcode Problemangivelse Givet ett heltal array-nummer, hitta den angränsande subarray (som innehåller minst ett nummer) som har den största summan och returnera sin summa. Exempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Förklaring: [4, -1,2,1] har den största summan = 6. nums = [- 1] -1 Metod 1 (Dela och erövra) I detta tillvägagångssätt ...

Läs mer

Fråga 33. Lägsta tid som besöker alla poäng Leetcode-lösning Problemet Minsta tid som besöker alla punkter Leetcode-lösning ger oss en matris eller vektor av punkter på koordinataxlar. Problemet efter att ha gett oss inmatningen ber oss att hitta minsta tid för att besöka alla punkter som anges i ingången. När du flyttar en enhet ...

Läs mer

Fråga 34. Lägsta möjliga skillnad i Leetcode-lösning Problemet Minimum absolut skillnad Leetcode-lösning ger oss en osorterad matris eller vektor som innehåller några heltal. Vi måste ta reda på alla par som har en skillnad som är lika med minsta absoluta skillnad. Den minsta absoluta skillnaden är det minsta värdet av den absoluta skillnaden som kan ...

Läs mer

Fråga 35. Hitta vanliga tecken Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad strängar. Vi måste skriva ut en lista över alla tecken som visas i varje sträng i matrisen (dubbletter ingår). Det är om ett tecken visas två gånger i varje sträng, men inte tre gånger, måste vi ha det ...

Läs mer

Fråga 36. Hitta alla nummer som försvunnit i en Array Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Den innehåller element som sträcker sig från 1 till N, där N = storleken på matrisen. Det finns dock några element som har försvunnit och några dubbletter finns i deras ställe. Vårt mål är att returnera en matris ...

Läs mer

Fråga 37. Majority Element II Leetcode-lösning I det här problemet får vi en rad heltal. Målet är att hitta alla element som förekommer mer än ⌊N / 3⌋ tid i matrisen där N = storleken på matrisen och ⌊ ⌋ är golvoperatören. Vi måste returnera en rad ...

Läs mer

Fråga 38. Unika banor Leetcode-lösning Problemet Unique Paths Leetcode Solution säger att du får två heltal som representerar storleken på ett rutnät. Använd gallrets storlek, längden och bredden på gallret. Vi måste hitta antalet unika vägar från det övre vänstra hörnet av rutnätet till ...

Läs mer

Fråga 39. Hur många nummer är mindre än den nuvarande nummerkodslösningen Problemförklaring I detta problem får vi en matris. För varje element i denna array måste vi ta reda på antalet element som är mindre än det elementet. dvs. för varje i (0 <= i

Läs mer

Fråga 40. Slå ihop sorterade arrays Leetcode-lösning I problemet ”Slå ihop sorterade matriser” får vi två matriser sorterade i icke-fallande ordning. Den första matrisen är inte helt fylld och har tillräckligt med utrymme för att rymma alla element i den andra matrisen också. Vi måste slå samman de två matriserna så att den första matrisen innehåller element ...

Läs mer

Fråga 41. Sök i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Tänk på en sorterad matris men ett index valdes och matrisen roterades vid den punkten. När matrisen väl har roterats måste du hitta ett visst målelement och returnera dess index. Om elementet inte är närvarande, returnera -1. Problemet är i allmänhet ...

Läs mer

Fråga 42. Sök Infoga position Leetkodlösning I det här problemet får vi en sorterad matris och ett måltal. Vi måste hitta sin sökinsatsposition. Om målvärdet finns i matrisen, returnera dess index. Returnera indexet där målet ska infogas så att ordningen sorteras (i ...

Läs mer

Fråga 43. Barn med det största antalet godis Leetcode-lösning I problemet ”Barn med det största antalet godisar” får vi en rad heltal som representerar antalet choklad som vissa barn har fått och några extra godis som kan delas ut på något sätt. Nu måste vi hitta: Kan alla barn ha flest ...

Läs mer

Fråga 44. Löpande summa av 1d Array Leetcode-lösning Problemförklaring I löpande summan av 1d-arrayproblem har vi fått ett array-nummer för vilket vi måste returnera en array där för varje index i i resultatmatrisen arr [i] = sum (nums [0] ... nums [i]) . Exempel nummer = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Förklaring: Körsumman är: ...

Läs mer

Fråga 45. Hitta elementets första och sista position i sorterad Array Leetcode-lösning Problemförklaring I den här artikeln med titeln "Hitta första och sista positionen för element i sorterad matrisleetkodlösning" kommer vi att diskutera lösningen på ett leetkodproblem. I det givna problemet får vi en matris. Vi får också ett målelement. Element i matrisen sekvenseras i ...

Läs mer

Fråga 46. Minsta summan i en triangel Problembeskrivning Problemet "Minsta summasökväg i en triangel" anger att du får en sekvens i form av en heltalstriangel. Börjar nu från den översta raden, vad är den minsta summan du kan uppnå när du når den nedre raden? Exempel 1 2 3 5 ...

Läs mer

Fråga 47. Längd på den största undergruppen med angränsande element Problemet ”Längden på den största undergruppen med angränsande element” säger att du får en heltalmatris. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta sammanhängande undergruppen för vilka element kan ordnas i en sekvens (kontinuerlig, antingen stigande eller fallande). Siffrorna i ...

Läs mer

Fråga 48. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 49. Top K Frekventa element Problemförklaring I de övre K-frekventa elementen har vi gett en matrisnummer [], hitta de k som oftast förekommer. Exempel nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiv metod för de bästa K-frekventa elementen ...

Läs mer

Fråga 50. Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner Problembeskrivning Problemet “Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner” säger att du får en 2D-array, varje cell har ett av de tre möjliga värdena 0, 1 eller 2. 0 betyder en tom cell. 1 betyder en färsk apelsin. 2 betyder en ruttnad orange. Om en ruttet ...

Läs mer

Fråga 51. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 52. Delmängd Leetkod I Delmängd-Leetkodproblem har vi gett en uppsättning distinkta heltal, numr, skriv ut alla delmängder (kraftuppsättningen). Obs! Lösningsuppsättningen får inte innehålla dubbla underuppsättningar. En matris A är en delmängd av en matris B om a kan erhållas från B genom att radera en del (möjligen noll ...

Läs mer

Fråga 53. Word Search Ordsökning är ungefär som ordpussel någon gång i vårt liv. Idag tar jag ett modifierat korsord till bordet. Mina läsare måste vara lite förvirrade över vad jag pratar om. Utan att slösa bort mer tid, låt oss komma till problemförklaringen Kan ...

Läs mer

Fråga 54. Infoga Ta bort GetRandom I Insert Delete GetRandom-problemet måste vi utforma en datastruktur som stöder alla följande operationer i genomsnitt O (1) tid. insert (val): Infogar en artikelval i uppsättningen om den inte redan finns. ta bort (val): Tar bort en artikelval från uppsättningen om den finns. getRandom: Returnerar ett slumpmässigt element från den aktuella uppsättningen ...

Läs mer

Fråga 55. Sammanfoga överlappande intervall I sammanfoga överlappande intervall problem har vi gett en samling av intervall, slå ihop och returnera alla överlappande intervall. Exempel Ingång: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Utgång: [[2, 4], [5, 7]] Förklaring: Vi kan slå samman [2, 3] och [3 , 4] tillsammans för att bilda [2, 4] Metod för att hitta Merge ...

Läs mer

Fråga 56. Median av två sorterade matriser Givet två sorterade matriser A och B i storlek n respektive m. Hitta medianen för den slutliga sorterade matrisen som erhållits efter sammanslagning av givna två matriser eller med andra ord, vi säger att hitta median för två sorterade matriser. (Förväntad tidskomplexitet: O (log (n))) Metod 1 för ...

Läs mer

Fråga 57. Maximalt produktunderlag I det maximala produktunderarrayproblemet har vi gett en rad heltal, hitta den angränsande undergruppen med minst ett element som har den största produkten. Exempel Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maximal produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maximal produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Läs mer

Fråga 58. Sök efter ett element i sorterad roterad matris Vid sökning i sorterat roterat arrayproblem har vi gett en sorterad och roterad array och ett element, kontrollera om det angivna elementet finns i arrayen eller inte. Exempel Ingångsnummer [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Ingångsnummer [] = {2, ...

Läs mer

Fråga 59. Maximalt produktunderlag Givet en rad med n heltal, hitta den maximala produkten som erhålls från en sammanhängande undergrupp av den givna matrisen. Exempel Ingångsarr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Utgång 80 Ingångsarr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Utgång 300 Ingångsarr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Utgång 70 ...

Läs mer

Fråga 60. 3 Summa I 3 Sum-problemet har vi gett en matrisnummer av n heltal, hitta alla unika tripletter som summerar till 0. Exempel Ingång: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Output: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naiv metod för 3 sum problem The Brute force approach ...

Läs mer

Fråga 61. Hitta duplikatnumret Givet en matrisnummer som innehåller (n + 1) element och varje element är mellan 1 och n. Om det bara finns ett duplikatelement, hitta duplikatnumret. Exempel Input: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Output: 2 Input: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Output: 3 Naive ...

Läs mer

Fråga 62. Minsta sökvägssumma I det minsta sökvägsproblemet har vi gett matrisen “a × b” bestående av icke-negativa tal. Din uppgift är att hitta sökvägen uppifrån till vänster till höger längst ner vilket minimerar summan som består av alla siffror som kommer i en sökväg du hittade. Obs! Du kan bara flytta ...

Läs mer

Fråga 63. Hitta Duplicate Element Med en matris av heltal av storlek n + 1 där varje element i matrisen är mellan 1 och n (inklusive), finns det ett duplikatelement i matrisen, hitta duplikatelementet. Brute force-metod - Metod 1 för Find the Duplicate Element För varje ith-element kör en slinga ...

Läs mer

Fråga 64. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 65. Hoppspel I hoppspel har vi gett en rad icke-negativa heltal, du är ursprungligen placerad vid det första indexet i matrisen. Varje element i matrisen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Bestäm om du kan nå det sista indexet. Exempel Ingång: arr = [2,3,1,1,4] ...

Läs mer

Fråga 66. Kombinationssumma I problem med kombinationssumman har vi gett en rad positiva heltal arr [] och en summa, hitta alla unika kombinationer av element i arr [] där summan av dessa element är lika med s. Samma upprepade nummer kan väljas från arr [] ett obegränsat antal gånger. Element ...

Läs mer

Fråga 67. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 68. Sök i sorterad roterad matris En elementsökning i sorterad roterad matris kan hittas med binär sökning i O (logn) -tid. Målet med detta inlägg är att hitta ett visst element i en sorterad roterad matris under O (logn) -tid. Några exempel på en sorterad roterad matris ges. Exempel Ingång: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Läs mer

Fråga 69. Unika banor Ett mxn 2D-rutnät anges och du står längst upp och längst till vänster i rutan. dvs cellen som ligger vid (1,1). Hitta antalet unika banor som kan tas för att nå en cell som ligger vid (m, n) från cellen som ligger vid (1,1) ...

Läs mer

Fråga 70. Maximal subarray I maximalt subarray-problem har vi angett ett heltal array-nummer, hitta den angränsande underarray som har den största summan och skriv ut det maximala summan subarray-värdet. Exempel Ingångsnummer [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Utgång 6 algoritm Målet är att hitta ...

Läs mer

Fråga 71. Sammanfoga intervall Vid sammanslagning av intervallproblem har vi gett en uppsättning intervall av formen [l, r], slå samman de överlappande intervallen. Exempel Ingång {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Utgång {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ingång {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv metod för sammanslagning av intervall ...

Läs mer

Fråga 72. Hitta Peak Element Låt oss förstå Find Peak Element-problemet. Idag har vi med oss ​​en matris som behöver sitt toppelement. Nu måste du undra vad jag menar med toppelementet? Toppelementet är ett som är större än alla dess grannar. Exempel: Givet en rad ...

Läs mer

Fråga 73. Giltigt triangelnummer Problem I giltigt triangelnummer-problem har vi gett en matris av icke-negativa heltal. Hitta antalet tripletter som kan bilda en triangel. Om vi ​​betraktar siffrorna i matrisen som sidolängder av triangeln. Exempel Ingång [2, 2, 3, 4] Utgång 3 Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 74. Slå samman sorterad matris I sammanslagningssorterat matrisproblem har vi gett två sorterade matriser i ökande ordning. I ingången först har vi gett numret initialiserat till array1 och array2. Dessa två nummer är N och M. Storleken på array1 är lika med summan av N och M. I array 1 först ...

Läs mer

Fråga 75. Behållare med mest vatten Problembeskrivning: du får n heltal (y0, y1, y2 ... yn-1) vid n index (i = 0,1,2 ... n-1). Heltal vid i-index är yi. Nu ritar du n linjer på ett kartesiskt plan varje anslutningspunkter (i, yi) och (i, 0). Hitta den maximala volymen vatten ...

Läs mer

Fråga 76. Subarray Sum är lika med k Givet ett heltal och ett heltal k. Hitta det totala antalet sammanhängande underarrangemang för en given array vars summa av element är lika med k. Exempel Ingång 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Utgång: 7 Ingång 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Utgång: 4 Förklaring: betrakta exempel-1 ...

Läs mer

Fråga 77. Myntbytesproblem Myntbytesproblem - Givet några mynt med olika värden c1, c2,…, cs (Till exempel: 1,4,7….). Vi behöver ett belopp n. Använd dessa givna mynt för att bilda beloppet n. Du kan använda ett mynt så många gånger som krävs. Hitta det totala antalet sätt på vilket ...

Läs mer

Fråga 78. Hitta det lägsta elementet i en sorterad och roterad matris Problembeskrivning I “Hitta det minimala elementet i en sorterad och roterad matris” har vi gett en sorterad matris en []. Denna array roteras vid någon okänd punkt, hitta minsta element i denna array. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. ...

Läs mer

Fråga 79. Sammanfoga överlappande intervall II Problemförklaring I problemet "Merge Overlapping Intervals II" har vi gett en uppsättning intervall. Skriv ett program som slår samman de överlappande intervallen till ett och skriver ut alla icke-överlappande intervall. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n par där varje par är ...

Läs mer

Fråga 80. Maximal subarray Sum med Divide and Conquer Problemförklaring I “Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer” -problemet har vi gett en matris av både positiva och negativa heltal. Skriv ett program som hittar den största summan av den angränsande undergruppen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris av ...

Läs mer

Fråga 81. Iterativ implementering av snabb sortering Problemangivelse I problemet "Iterativ implementering av snabb sortering" har vi gett en matris []. Vi måste sortera matrisen med hjälp av snabb sortering. Här implementeras inte snabb sortering rekursivt, utan implementeras på ett iterativt sätt. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 82. Blanda en given matris Problemförklaring I “Shuffle a given Array” -problemet har vi gett en rad heltal. Skriv ett program som blandar den givna matrisen. Det vill säga, det slumpar in elementen i matrisen slumpmässigt. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n mellanseparerat heltal Output ...

Läs mer

Fråga 83. Sortera en K-sorterad matris Problemförklaring I “Sortera en K-sorterad matris” har vi gett en rad n-element, där varje element högst är k bort från sin målposition. Utforma en algoritm som sorterar i O (n log k) tid. Inmatningsformat Den första raden som innehåller två heltal N ...

Läs mer

Fråga 84. Maximalt produktunderlag II Problemförklaring I “Maximum Product Subarray II” -problemet har vi gett en matris som består av positiva, negativa heltal och även nollor. Vi måste hitta den maximala produkten av undergruppen. Ingångsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utdataformat Det enda ...

Läs mer

Fråga 85. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 86. Antal mindre element på höger sida Problembeskrivning I problemet "Antal mindre element på höger sida" har vi gett en matris []. Hitta antalet mindre element som finns till höger om varje element. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utgång ...

Läs mer

Fråga 87. Element visas mer än N / K gånger i Array Problemförklaring I “Elementen visas mer än N / K gånger i Array” -problemet har vi gett ett heltalsuppsättning av storlek n. Hitta de element som visas mer än n / k gånger. Där k är ingångsvärdet. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller två heltal N och ...

Läs mer

Fråga 88. Hitta toppelementet från en matris Problemförklaring I “Find the Peak Element from an Array” -problemet har vi gett en inmatningsmatris med heltal. Hitta ett toppelement. I en matris är ett element ett toppelement, om elementet är större än båda grannarna. För hörnelement kan vi betrakta det enda ...

Läs mer

Fråga 89. Ordna om positiva och negativa siffror alternativt i matris Problemförklaring I problemet "Omarrangera positiva och negativa siffror alternativt i matris" har vi gett en matris []. Denna matris innehåller positiva och negativa heltal. Ordna om matrisen så att positiva och negativa placeras alternativt. Här behöver inte antalet positiva och negativa element ...

Läs mer

Fråga 90. Hitta det maximala upprepande antalet i Array Problemförklaring I problemet "Hitta maximalt upprepande antal i matris" har vi gett en osorterad matris av storlek N. Angiven matris innehåller siffror i intervallet {0, k} där k <= N. Hitta det antal som kommer maximalt antal gånger i matrisen. Ingångsformat ...

Läs mer

Fråga 91. Fyra element som sammanfattas att ges Problemförklaring I fyra element som sammanfattar ett givet problem har vi gett en matris som innehåller N-element som kan vara positiva eller negativa. Hitta uppsättningen med fyra element vars summa är lika med det givna värdet k. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris ...

Läs mer

Fråga 92. Partitionsproblem Problemförklaring I partitionsproblemet har vi gett en uppsättning som innehåller n element. Hitta om den angivna uppsättningen kan delas in i två uppsättningar vars summa av element i deluppsättningarna är lika. Exempel Inmatningsarr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgång Ja Förklaring Matrisen ...

Läs mer

Fråga 93. Hitta en sorterad följd av storlek 3 Problemangivelse I den angivna osorterade arrayen av heltal. Vi måste hitta en sorterad sekvens av storlek 3. Låt tre element vara array [i], array [j], array [k] sedan, array [i] <array [j] <array [k] för i <j < k. Om det finns flera tripletter i matrisen, skriv ut någon ...

Läs mer

Fråga 94. Subarray med given summa Problemförklaring I underarrangemanget med det givna summan har vi gett en matris som innehåller n positiva element. Vi måste hitta subarray där summan av alla element i subarray är lika med ett givet_sum. Subarray erhålls från den ursprungliga matrisen genom att ta bort en del ...

Läs mer

Fråga 95. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 96. Ordna om matris i maximalt minimumform Problembeskrivning I problemet "Omarrangera matris i maximalt minimiform" har vi gett en sorterad matris som innehåller N-element. Ordna om den angivna sorterade matrisen med positiva heltal, så att alternativa element är ith max och ith min. Se nedan för en bättre förståelse av omarrangemang av element - Array [0] ...

Läs mer

Fråga 97. Slå samman två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matrisproblem har vi gett två ingångssorterade matriser, vi måste slå samman dessa två matriser så att de initiala siffrorna efter fullständig sortering ska vara i den första matrisen och kvar i den andra matrisen. Exempel Ingång A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Läs mer

Fråga 98. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 99. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Fråga 100. Sammanfoga två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matriser har vi gett två sorterade matriser, en matris med storlek m + n och den andra matris med storlek n. Vi slår ihop n-storleksmatrisen till m + n-storleksmatris och skriver ut den sammanslagna matrisen m + n-storlek. Exempel Ingång 6 3 M [] = ...

Läs mer

Fråga 101. Hitta element med binär sökning i sorterad matris Problembeskrivning Givet en sorterad matris, hitta element med binär sökning i den sorterade matrisen. Om det finns, skriv ut indexet för det elementet annars skriv -1. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element som ska sökas ...

Läs mer

Fråga 102. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 103. Hitta duplikat i en matris på det mest effektiva sättet Problembeskrivning Visa alla element som är dubbletter på det mest effektiva sättet i O (n) och O (1) utrymme. Med tanke på en matris med storlek n som innehåller siffror från intervall 0 till n-1, kan dessa nummer förekomma valfritt antal gånger. Hitta dubbletter i en array i de mest effektiva ...

Läs mer

Fråga 104. Minsta positiva antal saknas i en osorterad matris Problemstatus I den givna osorterade matrisen hittar du det minsta positiva antalet som saknas i en osorterad matris. Ett positivt heltal inkluderar inte 0. Vi kan ändra den ursprungliga matrisen om det behövs. Matrisen kan innehålla positiva och negativa tal. Exempel a. Inmatningsmatris: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Läs mer

Fråga 105. Flytta alla nollor till slutet av den givna matrisen Problemangivelse I den givna matrisen flyttar du alla nollor som finns i matrisen till slutet av matrisen. Här finns det alltid ett sätt att infoga hela antalet nollor i slutet av matrisen. Exempel Ingång 9 9 17 0 14 0 ...

Läs mer

Fråga 106. Räkna antalet förekomster i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Antal antal förekomster i en sorterad matris" har vi gett en sorterad matris. Räkna antalet förekomster eller frekvenser i en sorterad matris av X där X är ett heltal. Exempel Ingång 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Läs mer

Fråga 107. Hitta det minsta saknade numret i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta minsta saknade nummer i en sorterad matris" har vi angett ett heltal. Hitta det minsta saknade antalet i sorterad matris i N-storlek med unika element i området 0 till M-1, där M> N. Exempel Ingång [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Läs mer

Fråga 108. Första upprepande elementet Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller n heltal. Vi måste hitta det första upprepande elementet i den givna matrisen. Om det inte finns något upprepat element skriver du ut ”Inget upprepande heltal hittades”. Obs! Upprepande element är de element som kommer mer än en gång. (Array kan innehålla dubbletter) ...

Läs mer

Fråga 109. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Fråga 110. Hitta alla par med en given skillnad Problembeskrivning Vi har gett en matris med olika element eller inga upprepade element som finns i matrisen. Hitta alla par med en viss skillnad. Om det inte finns något par med angiven olika, skriv ut "Inget par med given olika". Exempel Ingång 10 20 90 70 20 80 ...

Läs mer

Fråga 111. Hitta det första upprepande numret i en given matris Problemförklaring Det kan finnas flera upprepande nummer i en matris men du måste hitta det första upprepande numret i en given matris (inträffar andra gången). Exempel Ingång 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgång 5 är det första upprepande elementet ...

Läs mer

Fråga 112. Majoritetselement Problemförklaring Med tanke på en sorterad matris måste vi hitta majoritetselementet från den sorterade matrisen. Majoritetselement: Antal som förekommer mer än hälften av arrayens storlek. Här har vi gett ett nummer x vi måste kontrollera att det är majoritetselementet eller inte. Exempel Ingång 5 2 ...

Läs mer

Fråga 113. Hitta det saknade numret Problembeskrivning För att hitta det saknade numret från en matris med 1 till N-nummer har vi gett en matris som innehåller N-1-nummer. Ett nummer saknas i en rad nummer från 1 till N. Vi måste hitta det saknade numret. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal ...

Läs mer

Bloomberg strängfrågor

Fråga 114. Rotera sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Rotera sträng LeetCode Lösning – Givet två strängar s och mål, returnera sant om och endast om s kan bli mål efter ett visst antal skift på s. En växling på s består av att flytta tecknet längst till vänster i s till positionen längst till höger. Till exempel, om s = "abcde", kommer det ...

Läs mer

Fråga 115. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 116. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 117. Delsträng med sammanlänkning av alla ord Leetcode-lösning Problembeskrivning Delsträngen med sammanlänkning av alla ord LeetCode Lösning – "Substräng med sammanlänkning av alla ord" anger att givet en sträng s och en uppsättning av strängord där varje ord är av samma längd. Vi måste returnera alla startindex för delsträngen som är ...

Läs mer

Fråga 118. Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. ...

Läs mer

Fråga 119. Generera parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Indata: n = 3 Utdata: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 120. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 121. Längsta delsträng utan att upprepade tecken Leetcode-lösning Problemformulering Den längsta delsträngen utan att upprepade tecken LeetCode Solution – anger att givet strängen s. Vi måste hitta den längsta delsträngen utan att upprepa tecken. Exempel: Indata: s = "abcabcbb" Utdata: 3 Förklaring: Den längsta delsträngen utan tecken som upprepas är av längd 3. Strängen är: "abc". Ingång: s = "bbbbb" ...

Läs mer

Fråga 122. Design Underground System Leetcode-lösning Problembeskrivning Design Underground System LeetCode Solution – "Design Underground System" ber dig designa ett järnvägssystem för att hålla reda på kundernas restider mellan två stationer. Det behövs för att beräkna den genomsnittliga tid det tar att resa från en station till en annan. Vi måste genomföra...

Läs mer

Fråga 123. Längsta vanliga prefix Leetcode-lösning Problemformulering Det längsta vanliga prefixet LeetCode Solution – "Longest Common Prefix" anger att givet en array av strängar. Vi måste hitta det längsta vanliga prefixet bland dessa strängar. Om det inte finns något prefix, returnera en tom sträng. Exempel: Indata: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Förklaring: "fl" är den längsta ...

Läs mer

Fråga 124. Giltig Palindrome II Leetcode-lösning Problemformulering Valid Palindrome II LeetCode Solution – "Valid Palindrome II" säger att givet strängen s måste vi returnera true om s kan vara en palindromsträng efter att ha tagit bort högst ett tecken. Exempel: Indata: s = "aba" Utdata: sant Förklaring: Inmatningssträngen är redan palindrom, så det finns ...

Läs mer

Fråga 125. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 126. Palindrome-partitionering Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindrome-partitioneringen LeetCode-lösning – "Palindrome-partitionering" säger att du får en sträng, partitionera ingångssträngen så att varje delsträng av partitionen är en palindrom. Returnera all möjlig palindrompartitionering av inmatningssträngen. Exempel: Indata: s = "aab" Utdata: [["a","a","b"],["aa","b"]] Förklaring: Det finns exakt 2 giltiga ...

Läs mer

Fråga 127. Räkna och säg Leetcode-lösning Problembeskrivning Räkna och säg LeetCode-lösning – "Räkna och säg" ber dig hitta den n:e termen i räkne-och-säg-sekvensen. Räkna-och-säg-sekvensen är en sekvens av siffersträngar som definieras av den rekursiva formeln: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) är hur du skulle "säga" siffersträngen från countAndSay(n-1), som sedan konverteras...

Läs mer

Fråga 128. Palindromiska delsträngar Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindromiska delsträngar LeetCode Lösning – "Palindromiska delsträngar" ber dig hitta ett totalt antal palindromiska delsträngar i inmatningssträngen. En sträng är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. En delsträng är en sammanhängande sekvens av tecken i strängen. Exempel: Ingång: s = "aaa" Utgång: ...

Läs mer

Fråga 129. Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösningen – anger att du får en sträng s som innehåller parentes och gemener. Vi måste ta bort det minsta antalet ogiltiga parenteser för att göra inmatningssträngen giltig. Vi måste returnera alla möjliga resultat i vilken ordning som helst. Ett snöre är...

Läs mer

Fråga 130. Lägsta antal steg för att göra två strängar Anagram Leetcode-lösningar Problemförklaring I detta problem får vi två strängar 's' & 't' bestående av små bokstäver. I en operation kan vi välja vilket tecken som helst i sträng 't' och ändra det till något annat tecken. Vi måste hitta det minsta antalet sådana operationer för att göra 't' till ...

Läs mer

Fråga 131. Dela upp en sträng i Balanced Strings Leetcode Solution Problemförklaring I detta problem får vi en rad tecken som endast innehåller 'R' och 'L'. Vi kallar en sträng balanserad om den har samma antal 'R och' L. Vi kan dela upp den givna strängen i ojämna underlag. Målet är att hitta maximalt antal ...

Läs mer

Fråga 132. Isomorf strängar Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två strängar, a och b. Vårt mål är att berätta om de två strängarna är isomorfa eller inte. Två strängar kallas isomorfa om och endast om tecknen i den första strängen alls kan ersättas med vilket tecken som helst (inklusive sig själv) ...

Läs mer

Fråga 133. Maximalt häckande djup för parenteser Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en giltig parentessträng (vps) som har några siffror, vissa operatorer (t.ex. +, -, *) och några parenteser (t.ex. '(', ')'). Giltiga parentessträngar (vps) är: “” “d” där d är valfritt tal “(A)” om A är giltig parentessträng “A * B” om * är någon operator och A ...

Läs mer

Fråga 134. Är efterföljande Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två olika strängar. Målet är att ta reda på om den första strängen är en följd av den andra. Exempel första sträng = "abc" andra sträng = "mnagbcd" sann första sträng = "burger" andra sträng = "dominos" falsk metod (rekursiv) Detta är enkelt ...

Läs mer

Fråga 135. Giltig Palindrome Leetcode-lösning Problemförklaring Med tanke på en sträng måste vi avgöra om det är en palindrom, endast med tanke på alfanumeriska tecken, dvs. endast siffror och alfabet. Vi måste också ignorera fall för alfabetstecken. Exempel "En man, en plan, en kanal: Panama" sant Förklaring: "AmanaplanacanalPanama" är ett giltigt palindrom. "tävla en bil" ...

Läs mer

Fråga 136. Roman till Integer Leetcode-lösning I problemet ”Roman to Integer” får vi en sträng som representerar något positivt heltal i sin romerska siffervärde. Romerska siffror representeras av 7 tecken som kan konverteras till heltal med hjälp av följande tabell: Obs: Heltalsvärdet för den givna romerska siffran kommer inte att överstiga eller ...

Läs mer

Fråga 137. Heltal till Roman Leetcode-lösning I detta problem får vi ett heltal och måste konverteras till romerska siffror. Således kallas problemet i allmänhet ”Integer to Roman” och detta är Integer to Roman Leetcode Solution. Om någon inte känner till romerska siffror. I gamla tider gjorde människor inte ...

Läs mer

Fråga 138. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Fråga 139. Fizz Buzz Problemnamnet kan tyckas suddigt. Fizz Buzz är ett spel som barn lär sig om uppdelningen. Så, utan mycket krångel, låt oss rensa buzz runt det. Problembeskrivning Låt oss skriva ett program där för multiplar om 3 du skriver ut "Fizz", för multiplar av 5 "Buzz" ...

Läs mer

Fråga 140. Fizz Buzz Leetcode I Fizz Buzz-problemet har vi gett ett nummer n, skriv ut strängrepresentationen av siffror från 1 till n med de angivna villkoren: Skriv ut "Fizz" för multiplar om 3. Skriv ut "Buzz" för multiplar av 5. Skriv ut "FizzBuzz" för multiplar av både 3 och 5. Annars kan du skriva ut numret i ...

Läs mer

Fråga 141. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 142. Nästa permutation I nästa permutationsproblem har vi gett ett ord, hitta den lexikografiskt större_permutationen av den. Exempel ingång: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algoritm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Läs mer

Fråga 143. Letter Fall Permutation I bokstäverpermutation har vi gett en sträng som endast består av alfabet och siffror. Varje tecken i strängen kan konverteras till gemener och versaler, ta reda på alla olika strängar som kan erhållas från olika kombinationer av gemener och versaler för varje tecken i sträng. Exempel ...

Läs mer

Fråga 144. Längsta vanliga prefixet med hjälp av sortering I det längsta vanliga prefixet med hjälp av sorteringsproblem har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 145. Matchning av vanligt uttryck I Regular Expression Matching-problemet har vi gett två strängar, en (låt oss anta att det x) består av endast små bokstäver och andra (låt oss anta att det y) består av små bokstäver med två specialtecken, dvs "." och “*”. Uppgiften är att hitta om den andra strängen ...

Läs mer

Fråga 146. Giltiga parenteser LeetCode-lösning I Valid Parentheses LeetCode-problem har vi gett en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']', avgör om inmatningssträngen är giltig. Här kommer vi att tillhandahålla en giltig parentes LeetCode-lösning till dig. En inmatningssträng är giltig om: Öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 147. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 148. Räkna och säg Räkna och säg där vi har gett ett nummer N och vi måste hitta den N: e termen för räkningen och säg sekvensen. Först måste vi förstå vad som är räkna och säg sekvens. Se först några ord i sekvensen: 1: a termen är "1". 2: a valperiod är ...

Läs mer

Fråga 149. Hitta unik karaktär i en sträng I Hitta unik karaktär i ett strängproblem har vi gett en sträng som endast innehåller små bokstäver (az). Vi måste hitta den första icke-upprepande karaktären i den och skriva ut indexet. om inget sådant tecken finns skriv ut -1. Inmatningsformat Endast en rad som innehåller sträng. Utskriftsformat Skriv ut ...

Läs mer

Fråga 150. Heltal till romerska Heltal till romersk konvertering. Vi har gett ett nummer N och vi måste skriva ut det romerska antalet N. De romerska siffrorna representeras av användningen av {I, V, X, L, C, D, M} -värden. Låt oss se några exempel för god förståelse. Ingångsformat Endast en rad som innehåller ...

Läs mer

Fråga 151. Distinkta följder Med tanke på två strängar S och P1 måste vi räkna alla antalet distinkta sekvenser av S som är lika med P1. Obs! En följd av en viss sträng är en sträng som vi arkiverar genom att ta bort vissa tecken eller möjliga noll tecken också från den ursprungliga strängen. Vi kan inte ändra ...

Läs mer

Fråga 152. Kth icke-upprepande karaktär Problembeskrivning I "Kth icke-upprepande karaktär" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att ta reda på kth non-repeating_character. Om det finns mindre än k-tecken som inte upprepas i strängen skriver du ut "-1". Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. ...

Läs mer

Fråga 153. Skriv ut alla möjliga sätt att bryta en sträng i konsolform Problembeskrivning I problemet "Skriv ut alla möjliga sätt att bryta en sträng i konsolform" har vi gett en sträng "s". Hitta alla möjliga sätt att bryta den givna strängen i parentes. Stäng alla underlag inom parentes (). Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en ...

Läs mer

Fråga 154. Längsta vanliga prefix ord efter ordmatchning Problembeskrivning I problemet "Längsta vanliga prefix med ord-till-ord-matchning" har vi angett N-strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet strängar. Nästa N-rader ...

Läs mer

Fråga 155. Längsta vanliga prefixet som använder karaktär efter karaktärsmatchning Problemförklaring I “Längsta vanliga prefix med hjälp av tecken efter teckenmatchning” har vi gett ett heltal N och N strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet ...

Läs mer

Fråga 156. Längsta vanliga prefixet med binär sökning II Problembeskrivning I “Longest Common Prefix Using Binary Search II” -problemet har vi gett ett heltal N- och N-strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 157. Längden på den längsta giltiga strängen Problembeskrivning I "Längden på den längsta giltiga substrängen" har vi gett en sträng som endast innehåller den inledande och stängande parentesen. Skriv ett program som hittar den längsta giltiga parentessträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng s. Utdataformat Den första och ...

Läs mer

Fråga 158. Kontrollera om en länkad lista med strängar bildar ett palindrom Problembeskrivning I “Kontrollera om en länkad lista av strängar bildar ett palindrom” -problem har vi gett en länkad lista som hanterar strängdata. Skriv ett program för att kontrollera om data bildar en palindrom eller inte. Exempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Förklaring: I exemplet ovan kan vi se att ...

Läs mer

Bloomberg-trädfrågor

Fråga 159. Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode Lösning säger – Givet roten till ett binärt träd, beräkna den vertikala ordningens genomgång av det binära trädet. För varje nod vid position (rad, kol) kommer dess vänstra och högra barn att vara på positioner (rad + 1, kol - 1) respektive (rad + 1, kol + 1). ...

Läs mer

Fråga 160. Summa rot till blad nummer LeetCode Solution Problembeskrivning Summa rot till blad nummer LeetCode Lösning säger – Du får roten till ett binärt träd som endast innehåller siffror från 0 till 9. Varje rot-till-blad-bana i trädet representerar ett nummer. Till exempel representerar rot-till-blad-banan 1 -> 2 -> 3 talet 123. Returnera den totala summan av alla rot-till-blad-tal. Testa...

Läs mer

Fråga 161. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 162. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 163. Fylla på nästa högerpekare i varje nod Leetcode-lösning Problembeskrivning Fylla nästa högerpekare i varje nod LeetCode Lösning – "Populera nästa högerpekare i varje nod" säger att givet roten till det perfekta binära trädet och vi måste fylla varje nästa pekare i noden till dess nästa högra nod. Om det inte finns någon nästa...

Läs mer

Fråga 164. Ta bort noder och returnera Forest Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort noder och returnera skog LeetCode Lösning – "Ta bort noder och returnera skog" anger att givet roten av det binära trädet där varje nod har ett distinkt värde. Vi får också en array, to_delete, där vi måste ta bort alla noder med värden i ...

Läs mer

Fråga 165. Återställ Binary Search Tree Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ binärt sökträd LeetCode Solution – "Återställ binärt sökträd" säger att givet roten till det binära sökträdet, där värdena för exakt två noder byts om av misstag. Vi måste återställa trädet utan att ändra dess struktur. Exempel: Indata: root = [1,3,null,null,2] Output: [3,1,null,null,2] ...

Läs mer

Fråga 166. Symmetrisk träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig själv (symmetrisk runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 167. Antal syskon till en given nod i ett ar Problembeskrivning Problemet "Antal syskon till en given nod i n-ary-trädet" anger att du får ett n-ary-träd och en målnod. Hitta antalet syskon till målnoden. Antag att noden alltid finns i trädet och den första noden är ...

Läs mer

Fråga 168. Konvertering av binärt träd till binärt sökträd I omvandlingsproblem med binärt träd till binärt sökträd har vi gett ett binärt träd som konverterar det till binärt sökträd utan att ändra trädets struktur. Exempel Ingång Förbeställning: 13 8 6 47 25 51 Algoritm Vi behöver inte ändra strukturen på ...

Läs mer

Fråga 169. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 170. Förvandla ett BST till träd med större summa Vid omvandling av ett BST till träd med större summa Givet ett binärt sökträd skriv en algoritm för att konvertera det till ett större summaträd, det vill säga omvandla varje nod för att innehålla summan av alla element som är större än den. Exempel Ingångsutgång Förbeställning: 69 81 87 34 54 ...

Läs mer

Fråga 171. BST till ett träd med summan av alla mindre nycklar I det här problemet har vi gett ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att konvertera bäst till ett träd med summan av alla mindre nycklar. Exempel Ingångsutgång Förbeställning: 19 7 1 54 34 88 Naiv tillvägagångssätt Korsa alla noder en efter en i valfri traversalform, och ...

Läs mer

Fråga 172. Hitta noden med minimivärde i ett binärt sökträd Med tanke på ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att hitta noden med minimivärdet i ett givet binärt sökträd. Exempel Input Output 5 Naiv metod En enkel metod är att göra en trädkorsning och hitta noden med minimivärdet bland alla noder. Detta ...

Läs mer

Fråga 173. Konstruera binärt träd från givna order- och förbeställningspassager I det här problemet har vi ordning och förbeställning av det binära trädet. Vi måste konstruera ett binärt träd från givna Inorder- och Preorder-traversaler. Exempel Inmatning: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Förbeställning = [A, B, D, E, C, F] Output: Förbeställning av trädets bildning av ...

Läs mer

Fråga 174. Omvänd en sökväg i BST med hjälp av kö Omvänd en sökväg i BST med hjälp av köproblem har vi gett ett binärt sökträd och nod, skriv en algoritm för att vända sökvägen från rot till given nod. Antag att noden finns i BST. Exempel Input Target Node = 12 Output In-order traversal before ...

Läs mer

Fråga 175. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 176. Kth minsta element i en BST I detta problem har vi gett en BST och ett nummer k, hitta det kth minsta elementet i en BST. Exempel Ingångsträd [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Utgång 3 Ingångsträd [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Utgång 1. ..

Läs mer

Fråga 177. Balanserat binärt träd I det balanserade binära trädproblemet har vi gett roten till ett binärt träd. Vi måste avgöra om det är höjdbalans eller inte. Exempel Input Output true Input Output: false Balanced Binary Tree Varje nod i ett balanserat binärt träd har en skillnad på 1 eller mindre ...

Läs mer

Fråga 178. Lägsta gemensamma förfader Med tanke på roten till ett binärt träd och två noder n1 och n2, hitta LCA (Lowest Common Ancestor) för noderna. Exempel Vad är LCA (Lowest Common Ancestor)? De förfäder till en nod n är de noder som finns i sökvägen mellan rot och nod. Tänk på det binära trädet som visas i ...

Läs mer

Fråga 179. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 180. Fyll på nästa rätt pekare i varje nod Med ett binärt träd ansluter du noder som ligger på samma nivå från vänster till höger. Trädnodens struktur: En nod i trädet innehåller fyra komponenter som är data (heltal), pekare (nästa, vänster och höger) av trädnodstypen. nästa pekare på en nod pekar mot ...

Läs mer

Fråga 181. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 182. Validera binärt sökträd Problem vid validering av problem med binärt sökträd Vi har gett roten till ett träd, vi måste kontrollera om det är ett binärt sökträd eller inte. Exempel: Output: true Förklaring: Det givna trädet är ett binärt sökträd eftersom alla element som lämnas till varje underträd ...

Läs mer

Fråga 183. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Fråga 184. Radering i ett binärt träd Vet vi redan om vad Binary Tree egentligen är? Nu i det här inlägget fokuserar vi på hur man tar bort en nod vars värde ges. Vi är säkra på att värdet på noden som vi vill ta bort alltid finns före radering i BT. I binär ...

Läs mer

Fråga 185. Unika binära sökträd För det första måste vi hitta det totala antalet räkningar för att bilda ett unikt binärt sökträd. Efter det konstruerar vi alla möjliga unika BST. Först och främst måste vi känna till konstruktionen av BST. I ett binärt sökträd visas noderna i det vänstra underträdet. någon ...

Läs mer

Bloomberg-graffrågor

Fråga 186. De flesta stenarna har tagits bort med samma rad eller kolumn LeetCode-lösning Problembeskrivning De flesta stenar borttagna med samma rad eller kolumn LeetCode Solution säger att på ett 2D-plan placerar vi n stenar vid några heltalskoordinatpunkter. Varje koordinatpunkt får ha högst en sten. En sten kan tas bort om den delar antingen samma rad eller samma ...

Läs mer

Fråga 187. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 188. Utvärdera Division Vid utvärdering av uppdelningsproblem har vi gett några ekvationer, i form, A / B = k, där A och B är strängar och k är ett reellt tal. Svara på några frågor, om svaret inte finns, returnera -1. Exempel Ingång: ekvationer: a / b = 2.0 och b / c = 3.0 frågor: a / c ...

Läs mer

Fråga 189. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 190. Grafkloning Vad är grafkloning? Idag har vi en hänvisning till en oriktad graf. Vad behöver vi göra? Returnerar en djup kopia av det tillhandahållna diagrammet. Låt oss titta på strukturen: Klassnoden: Den består av datavärdet och grannarna associerade med varje ...

Läs mer

Bloomberg Stack Frågor

Fråga 191. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 192. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 193. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 194. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 195. Lägg till Two Numbers II Leetcode-lösning Problembeskrivning Add Two Numbers II LeetCode-lösningen – "Add Two Numbers II" anger att två icke-tomma länkade listor representerar två icke-negativa heltal där den mest signifikanta siffran kommer först och varje nod innehåller exakt en siffra. Vi måste lägga till de två talen och returnera summan som ...

Läs mer

Fråga 196. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 197. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 198. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 199. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 200. Min stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Utforma en stack som stöder push, pop, top och att hämta minimielementet under konstant tid. push (x) - Tryck elementet x på stacken. pop () - Tar bort elementet ovanpå stacken. top () - Hämta toppelementet. getMin () - Hämta minimielementet i stacken. ...

Läs mer

Fråga 201. Nästa Greater Element I Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två listor där den första listan är delmängd av den andra listan. För varje element i den första listan måste vi ta reda på nästa större element i den andra listan. Exempel nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Förklaring: för första elementet i list1 dvs för 4 där ...

Läs mer

Fråga 202. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 203. Min stack I min stackproblem måste vi utforma en stack för att implementera följande funktioner effektivt, tryck (x) -> Skjut ett element x till stapelpop () -> Tar bort objektet ovanpå stapeltoppen () -> Returnera elementet högst upp på stacken getMin () -> Returnera det minsta elementet som finns ...

Läs mer

Fråga 204. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 205. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 206. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 207. Nästa större element Nästa större element är ett problem där vi har gett en matris. Denna matris som innehåller N-värden (kan vara positiv eller negativ). Vi måste hitta det första större_elementet i den givna matrisen på sin högra sida. Om det inte finns något större_element, ta -1. Ingångsformat Första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 208. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Bloomberg köfrågor

Fråga 209. Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution – Det finns n vänner som spelar ett spel. Vännerna sitter i en cirkel och är numrerade från 1 till n i medurs ordning. Mer formellt, när du flyttar medurs från den i:de vännen kommer du till ...

Läs mer

Fråga 210. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 211. Antal syskon till en given nod i ett ar Problembeskrivning Problemet "Antal syskon till en given nod i n-ary-trädet" anger att du får ett n-ary-träd och en målnod. Hitta antalet syskon till målnoden. Antag att noden alltid finns i trädet och den första noden är ...

Läs mer

Fråga 212. Hitta noden med minimivärde i ett binärt sökträd Med tanke på ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att hitta noden med minimivärdet i ett givet binärt sökträd. Exempel Input Output 5 Naiv metod En enkel metod är att göra en trädkorsning och hitta noden med minimivärdet bland alla noder. Detta ...

Läs mer

Fråga 213. Omvänd en sökväg i BST med hjälp av kö Omvänd en sökväg i BST med hjälp av köproblem har vi gett ett binärt sökträd och nod, skriv en algoritm för att vända sökvägen från rot till given nod. Antag att noden finns i BST. Exempel Input Target Node = 12 Output In-order traversal before ...

Läs mer

Fråga 214. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 215. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Bloomberg Matrix Frågor

Fråga 216. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 217. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 218. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 219. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 220. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 221. Word Leetcode-lösning Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Fråga 222. Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner Problembeskrivning Problemet “Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner” säger att du får en 2D-array, varje cell har ett av de tre möjliga värdena 0, 1 eller 2. 0 betyder en tom cell. 1 betyder en färsk apelsin. 2 betyder en ruttnad orange. Om en ruttet ...

Läs mer

Fråga 223. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 224. Unika banor Ett mxn 2D-rutnät anges och du står längst upp och längst till vänster i rutan. dvs cellen som ligger vid (1,1). Hitta antalet unika banor som kan tas för att nå en cell som ligger vid (m, n) från cellen som ligger vid (1,1) ...

Läs mer

Bloomberg andra frågor

Fråga 225. Hitta Peak Element LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta toppelement LeetCode Solution säger att – Ett toppelement är ett element som är strikt större än sina grannar. Givet ett 0-indexerat heltalsarraynummer, hitta ett toppelement och returnera dess index. Om arrayen innehåller flera toppar, återställ indexet till någon av topparna. Du kanske föreställer dig...

Läs mer

Fråga 226. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 227. Binär sökning LeetCode-lösning Problemformulering Binär sökning LeetCode Solution säger att – Givet en array av heltal nums som är sorterade i stigande ordning, och ett heltalsmål, skriv en funktion för att söka efter mål i nums. Om målet finns, returnera dess index. Annars returnerar du -1. Du måste skriva en algoritm med O(log n) runtime komplexitet. Exempel 1: Indata: nums = [-1,0,3,5,9,12], mål ...

Läs mer

Fråga 228. Behållare med mest vatten LeetCode-lösning Problembeskrivning Behållare med mest vatten LeetCode Solution säger att – Du får en heltalsmatrishöjd med längden n. Det finns n vertikala linjer som ritas så att de två ändpunkterna på den i:te linjen är (i, 0) och (i, höjd[i]). Hitta två linjer som tillsammans med x-axeln bildar en behållare, så att behållaren ...

Läs mer

Fråga 229. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 230. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 231. Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode-lösning Problembeskrivning: Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode Lösning: Det finns några sfäriska ballonger tejpade på en platt vägg som representerar XY-planet. Ballongerna representeras som en 2D-heltalsmatris där punkter[i] = [xstart, xend] anger en ballong vars horisontella diameter sträcker sig mellan xstart och xend. Du vet inte de exakta y-koordinaterna för ...

Läs mer

Fråga 232. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Problemformulering: Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Lösning: Givet roten till ett binärt träd, platta till trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" bör vara ...

Läs mer

Fråga 233. Nästa Greater Element I Leetcode-lösning Problemformulering Next Greater Element I Leetcode Lösning – Det nästa större elementet i något element x i en array är det första större elementet som är till höger om x i samma array. Du får två distinkta 0-indexerade heltalsmatriser nums1 och nums2, där nums1 är en delmängd av nums2. För varje 0 <= i < nums1.length, hitta index j så att nums1[i] == nums2[j] och bestäm ...

Läs mer

Fråga 234. Nästa Greater Element II LeetCode-lösning Problemformulering Next Greater Element II LeetCode Lösning – Givet en cirkulär heltalsmatris nums (dvs. nästa element i nums[nums.length - 1] är nums[0]), returnera nästa större tal för varje element i nums. Det nästa större talet av ett nummer x är det första större numret i dess korsande ordning nästa i arrayen, vilket betyder att du kan söka ...

Läs mer

Fråga 235. Group Shifted Strings Leetcode-lösning Problembeskrivning Gruppförskjutna strängar Leetcode Lösning – Vi kan flytta en sträng genom att flytta var och en av dess bokstäver till dess på varandra följande bokstav. Till exempel kan "abc" ändras till att vara "bcd". Vi kan fortsätta att flytta strängen för att bilda en sekvens. Till exempel kan vi fortsätta att flytta "abc" för att bilda sekvensen: "abc" -> "bcd" ...

Läs mer

Fråga 236. Toppindex i en Mountain Array LeetCode-lösning Problemformulering Toppindex i en bergsmatris LeetCode Lösning – En matris arr ett berg om följande egenskaper gäller: arr.length >= 3 Det finns något i med 0 < i < arr.length - 1 så att: arr[0] < arr[1] < ... < arr[i - 1] < arr[i] arr[i] > arr[i + 1] > ... > ...

Läs mer

Fråga 237. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Indata: nums = [2,2,3,4] Output: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med de första 2) ...

Läs mer

Fråga 238. Unik binära sökträd LeetCode-lösning Unika binära sökträd LeetCode Solution säger att – Givet ett heltal n, returnera antalet strukturellt unika BST (binära sökträd) som har exakt n noder med unika värden från 1 till n. Exempel 1: Ingång: n = 3 Utgång: 5 Exempel 2: Ingång: n = 1 Utgång: 1 Begränsningar: 1 <= n <= 19 ...

Läs mer

Fråga 239. Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Solution Problembeskrivning: Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Lösning: RandomizedCollection är en datastruktur som innehåller en samling av tal, möjligen dubbletter (dvs. en multiset). Det bör stödja att infoga och ta bort specifika element och även ta bort ett slumpmässigt element. Implementera klassen RandomizedCollection: RandomizedCollection() Initierar det tomma RandomizedCollection-objektet. bool insert(int val) Infogar en artikelval i ...

Läs mer

Fråga 240. Räckvidd Summa av BST LeetCode-lösning Range Sum of BST LeetCode Solution säger att – Givet roten noden till ett binärt sökträd och två heltal låga och höga, returnera summan av värden för alla noder med ett värde i det inkluderande området [lågt, högt]. Exempel 1: Indata: rot = [10,5,15,3,7,null,18], låg = 7, hög = 15 Utdata: 32 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 241. Omvänd heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Omvänd heltal LeetCode Solution säger att – Givet ett tecken på 32-bitars heltal x, returnera x med dess siffror omvända. Om omkastning av x gör att värdet går utanför det signerade 32-bitars heltalsintervallet [-231, 231 - 1], returnera 0. Antag att miljön inte tillåter dig att lagra 64-bitars heltal (signerade eller osignerade). Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 242. Hitta K närmaste element LeetCode Solution Problemformulering Hitta K närmaste element LeetCode Lösning – Givet en sorterad heltalsmatris arr, två heltal k och x, returnera k närmast heltal till x i matrisen. Resultatet bör också sorteras i stigande ordning. Ett heltal a är närmare x än ett heltal b om: |a - x| < |b - x|, eller |a - x| == |b - ...

Läs mer

Fråga 243. Sortera färger LeetCode Solution Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. ...

Läs mer

Fråga 244. Excel-arkkolumnnummer LeetCode-lösning Problembeskrivning Excel-arkkolumnnummer LeetCode Solution säger att Givet en sträng kolumnTitel som representerar kolumntiteln som visas i ett Excel-ark, returnera dess motsvarande kolumnnummer. Till exempel: A -> 1 B -> 2 C -> 3 ... Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 ... ...

Läs mer

Fråga 245. Range Sum Query 2D – oföränderlig LeetCode-lösning Problembeskrivning Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution – Givet en 2D-matris, hantera flera frågor av följande typ: Beräkna summan av elementen i matrisen inuti rektangeln som definieras av dess övre vänstra hörn (rad1, kol1) och nedre högra hörn (rad2, kol2). Implementera klassen NumMatrix: NumMatrix(int[][] ...

Läs mer

Fråga 246. Palindromnummer LeetCode-lösning Problemformulering Palindromnummer LeetCode Lösning säger att – Givet ett heltal x, returnera sant om x är palindromheltal. Ett heltal är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. Till exempel är 121 ett palindrom medan 123 inte är det. Exempel 1: Indata: x = 121 Utdata: sant Förklaring: 121 läses som 121 från vänster till höger ...

Läs mer

Fråga 247. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadens domare Leetcode Lösning: I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. Alla (förutom stadsdomaren) litar på stadsdomaren. ...

Läs mer

Fråga 248. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering: Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning säger – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Exempel 1: Indata: nums = [2,2,3,4] Utdata: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med ...

Läs mer

Fråga 249. Stone Game IV LeetCode Solution Problembeskrivning Stone Game IV LeetCode Solution – Alice och Bob turas om att spela ett spel, med Alice som börjar först. Till en början ligger det n stenar i en hög. På varje spelares tur gör den spelaren ett drag som består av att ta bort valfritt antal stenar som inte är noll i kvadraten i högen. Dessutom, om en spelare inte kan göra ett drag, han/hon...

Läs mer

Fråga 250. Arrangera mynt Leetcode-lösning Problembeskrivning The Arranging Coins LeetCode Solution – “Arranging Coins” ber dig bygga en trappa med dessa mynt. Trappan består av k rader, där den i raden består av exakt i mynt. Den sista raden i trappan kanske inte är komplett. För den givna mängden mynt, returnera ...

Läs mer

Fråga 251. Udda jämn länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Den udda-jämna länkade listan LeetCode Solution – "Odd-jämn länkad lista" anger att en icke-tom enkel länkad lista. Vi måste gruppera alla noder med udda index följt av noderna med jämna index, och returnera den omordnade listan. Observera att den relativa ordningen inuti både ...

Läs mer

Fråga 252. Designa en Leaderboard Leetcode-lösning Problembeskrivning Designa en leaderboard LeetCode-lösning – "Design A Leaderboard" ber dig att utföra 3 funktioner: addScore(playerId, score): Uppdatera leaderboarden genom att lägga till en poäng till den givna spelarens poäng. Om det inte finns någon spelare, lägg till ett sådant ID på topplistan. top(K): Returnera toppsumman av ...

Läs mer

Fråga 253. Dela två heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Dela två heltal LeetCode Lösning – "Dela två heltal" säger att du får två heltal utdelning och divisor. Returnera kvoten efter att ha dividerat utdelningen med divisorn. Observera att vi antar att vi har att göra med en miljö som kan lagra heltal inom ett 32-bitars signerat heltal ...

Läs mer

Fråga 254. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 255. Slå samman k sorterade listor Leetcode-lösning Problembeskrivning Sammanfoga k sorterade listor LeetCode Lösning – "Sammanfoga k sorterade listor" anger att givet arrayen av k länkade listor, där varje länkad lista har sina värden sorterade i stigande ordning. Vi måste slå samman alla k-länkade listor till en enda länkad lista och returnera ...

Läs mer

Fråga 256. Range Sum Query 2D – oföränderlig Leetcode-lösning Problemförklaring Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution – Givet en 2D-matrismatris, hantera flera frågor av följande typ: Beräkna summan av matriselementen inuti rektangeln som definieras av dess övre vänstra hörn (rad1, kol1) och nedre högra hörn (rad2, kol2). Implementera klassen NumMatrix: NumMatrix(int[][] matris) Initierar objektet med heltal ...

Läs mer

Fråga 257. Partitionsetiketter LeetCode Solution Problembeskrivning Partitionsetiketter LeetCode Lösning – Du får en sträng s. Vi vill dela upp strängen i så många delar som möjligt så att varje bokstav visas i högst en del. Observera att partitionen görs så att efter att ha sammanfogat alla delar i ordning, ...

Läs mer

Fråga 258. Sammankoppling av Array LeetCode Solution Problemformulering: Sammankoppling av Array LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums av längden n, vill du skapa en array ans med längden 2n där ans[i] == nums[i] och ans[i + n] == nums[ i] för 0 <= i < n (0-indexerad). Specifikt är ans sammankopplingen av två nums-arrayer. Returnera arrayen ans. Exempel : Exempel 1 Indata: nums = [1,2,1] Utdata: [1,2,1,1,2,1] Förklaring: Arrayen ...

Läs mer

Fråga 259. Fibonacci-nummer LeetCode-lösning Problemformulering Fibonacci-nummer LeetCode Lösning – "Fibonacci-nummer" anger att Fibonacci-talen, vanligtvis betecknade F(n) bildar en sekvens, kallad Fibonacci-sekvensen, så att varje nummer är summan av de två föregående, med start från 0 och 1 Det vill säga F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Läs mer

Fråga 260. Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode-lösning Problemförklaring Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode Lösning – Vi får ett Tic-Tac-Toe-kort som ett strängarraybräde och uppmanas att returnera sant om det är möjligt att nå denna brädposition under loppet av en giltig tic- tac-toe spel. Brädan är en 3 x 3 array ...

Läs mer

Fråga 261. Omvänd ord i en String III LeetCode-lösning Problemformulering Omvänd ord i en sträng III LeetCode Lösning – Vi får en sträng och ombeds vända om ordningen på tecken i varje ord i en mening samtidigt som vi behåller blanksteg och initial ordordning. Exempel & förklaringar Exempel 1: Input: s = "Låt oss ta LeetCode ...

Läs mer

Fråga 262. Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution – Vi får huvudet av en sorterad länkad lista. Vi uppmanas att ta bort alla dubbletter så att varje element bara visas en gång och returnera den länkade listan sorterad också. Exempel & förklaringar Exempel 1: Indata: huvud ...

Läs mer

Fråga 263. Clone Graph LeetCode Solution Problembeskrivning Klongraf LeetCode Lösning – Vi får en referens till en nod i en ansluten oriktad graf och ombeds att returnera en djup kopia av grafen. En djupkopia är i grunden en klon där ingen nod som finns i den djupa kopian ska ha referensen ...

Läs mer

Fråga 264. Lägsta höjd Träd LeetCode lösning Problembeskrivning Minimihöjd Träd LeetCode Lösning – Vi får ett träd med n noder märkta från 0 till n-1 som en 2D-array "kanter" där kant[i] = [a_i, b_i] indikerar att det finns en oriktad kant mellan två noder a_i och b_i i trädet. Vi har ...

Läs mer

Fråga 265. K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning – Vi får en matris med storlek n där var och en av raderna och kolumnerna är sorterade i stigande ordning. Vi uppmanas att returnera det k:te minsta elementet i matrisen. Observera att det är den kth ...

Läs mer

Fråga 266. Konstruera binärt träd från Preorder och Postorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering Konstruera binärt träd från förorder och postorder traversal LeetCode Solution – Givet två heltalsmatriser, preorder och postorder där preorder är förorder genomgång av ett binärt träd med distinkta värden och postorder är postorder traversering av samma träd, rekonstruera och returnera binären träd. Om det finns flera svar kan du returnera vilket som helst av dem. Inmatning: förbeställ...

Läs mer

Fråga 267. Antal tärningskast med målsumma LeetCode-lösning Problembeskrivning Antal tärningskast med målsumma LeetCode Lösning – Du har n tärningar och varje tärning har k sidor numrerade från 1 till k. Givet tre heltal n, k och mål, returnera antalet möjliga sätt (av de totala kn-vägarna) att kasta tärningen så att summan av siffrorna uppåt är lika med målet. Eftersom svaret kan vara...

Läs mer

Fråga 268. Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Lösning – Med tanke på huvudet på en sorterad länkad lista, ta bort alla noder som har dubblettnummer, och lämna endast distinkta nummer från den ursprungliga listan. Returnera den länkade listan sorterad också. Ingång: huvud = [1,2,3,3,4,4,5] Utgång: [1,2,5] Förklaring Tanken här är att gå igenom ...

Läs mer

Fråga 269. Kan placera blommor LeetCode-lösning Problembeskrivning kan placera blommor LeetCode Lösning – Du har en lång rabatt där en del av tomterna är planterade och andra inte. Blommor kan dock inte planteras i angränsande tomter. Givet en heltalsarray som innehåller 0:or och 1:or, där 0 betyder tom och 1 betyder inte tom, och ett heltal n, returnera om n nya blommor kan planteras i ...

Läs mer

Fråga 270. Första unika karaktären i en sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Första unika tecknet i en sträng LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, hitta det första icke-repeterande tecknet i den och returnera dess index. Om det inte finns, returnera -1. Exempel Testfall 1: Ingång: s = “leetcode” Utdata: 0 Testfall 2: Ingång: s = “aabb” Utdata: -1 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 271. Invertera binärt träd LeetCode-lösning Problemförklaring: Invertera binärt träd LeetCode-lösning – I den här frågan, givet en rot av ett binärt träd, krävs lösningen för att invertera det binära trädet, vilket betyder att det vänstra trädet ska bli det högra trädet och vice versa. Förklaring Vi kan fråga oss vilket trädpassering som skulle vara ...

Läs mer

Fråga 272. Närmaste binära sökträdsvärde Leetcode-lösning Problembeskrivning: Närmaste binära sökträdsvärde Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett målvärde, returnera värdet i den BST som är närmast målet. Exempel : Exempel 1 Indata: rot = [4,2,5,1,3], mål = 3.714286 Utdata: 4 Exempel 2 Indata: rot = [1], mål ...

Läs mer

Fråga 273. Partitionslista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Partitionslista Leetcode Lösning – Med tanke på huvudet på en länkad lista och ett värde x, partitionera den så att alla noder mindre än x kommer före noder som är större än eller lika med x. Du bör bevara den ursprungliga relativa ordningen för noderna i var och en av de två partitionerna. Exempel : Exempel 1 Ingång: huvud = ...

Läs mer

Fråga 274. Design webbläsarhistorik LeetCode-lösning Problembeskrivning Design Webbläsarhistorik LeetCode Lösning – Du har en webbläsare med en flik där du startar på hemsidan och du kan besöka en annan url, komma tillbaka i historiken antal steg eller gå framåt i historiken antal steg. Implementera BrowserHistory-klassen: BrowserHistory(sträng hemsida) Initierar objektet med startsidan för ...

Läs mer

Fråga 275. 3Summa närmaste LeetCode-lösning Problemformulering 3Summa närmaste LeetCode Lösning – Med tanke på en heltalsmatris med längden n och ett heltalsmål, hitta tre heltal i num så att summan är närmast målet. Returnera summan av de tre heltalen. Du kan anta att varje ingång skulle ha exakt en lösning. Ingång: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 276. Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode-lösning Problembeskrivning: Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode Lösning – Givet en sträng s, returnera det maximala antalet förekomster av en delsträng enligt följande regler: Antalet unika tecken i delsträngen måste vara mindre än eller lika med maxLetters. Delsträngens storlek måste vara mellan minSize och maxSize inklusive. Exempel...

Läs mer

Fråga 277. N-Queens LeetCode-lösning Problembeskrivning N-Queens LeetCode Solution – n-queens-pusslet är problemet med att placera n damer på ett nxn-schackbräde så att inte två damer attackerar varandra. Givet ett heltal n, returnera alla distinkta lösningar till n-queens-pusslet. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Varje lösning innehåller en distinkt kortkonfiguration av ...

Läs mer

Fråga 278. Största rektangeln i histogram LeetCode-lösning Problemformulering Största rektangeln i histogrammet LeetCode Lösning – Givet en array av heltalshöjder som representerar histogrammets stapelhöjd där bredden på varje stapel är 1, returnera arean av den största rektangeln i histogrammet. Exempel Testfall 1: Indata: höjder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 279. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemformulering Matchning av reguljära uttryck Matchning av reguljära uttryck LeetCode Lösning – Givet en indatasträng s och ett mönster p, implementera matchning av reguljära uttryck med stöd för '.' och var: '.' Matchar vilket enskilt tecken som helst.​​​​ '*' Matchar noll eller fler av föregående element. Matchningen bör täcka hela inmatningssträngen (inte delvis). Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 280. Binärt träd från höger sida LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd från höger sida LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, föreställ dig att du står på höger sida om det och returnerar värdena för noderna du kan se ordnade uppifrån och ner. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Läs mer

Fråga 281. Zigzag Conversion LeetCode-lösning Problemformulering Zigzag Conversion LeetCode Solution – Strängen "PAYPALISHIRING" är skriven i ett sicksackmönster på ett givet antal rader så här: (du kanske vill visa detta mönster i ett fast typsnitt för bättre läsbarhet) PAHNAPLSIIGYI ...

Läs mer

Fråga 282. Minsvepare LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsvepare LeetCode Lösning – Låt oss spela minröjningsspelet (Wikipedia, onlinespel)! Du får en mxn char-matrisbräda som representerar spelplanen där: 'M' representerar en oupptäckt min, 'E' representerar en oupptäckt tom ruta, 'B' representerar en avslöjad tom ruta som inte har några intilliggande minor (dvs. ovanför, nedanför , vänster, höger och allt...

Läs mer

Fråga 283. Hitta median från Data Stream LeetCode Solution Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen ...

Läs mer

Fråga 284. Permutation i String Leetcode-lösning Problembeskrivning: Permutation i sträng Leetcode Lösning – Givet två strängar s1 och s2, returnera sant om s2 innehåller en permutation av s1, eller falskt på annat sätt. Med andra ord, returnera sant om en av s1:s permutationer är delsträngen till s2. Exempel: Exempel 1 Indata: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Utdata: sant Förklaring: s2 innehåller en permutation av s1 ("ba"). ...

Läs mer

Fråga 285. Asteroid Collision LeetCode-lösning Problembeskrivning Asteroidkollision LeetCode Lösning – Vi får en uppsättning asteroider av heltal som representerar asteroider i rad. För varje asteroid representerar det absoluta värdet dess storlek, och tecknet representerar dess riktning (positiv betydelse höger, negativ betydelse vänster). Varje asteroid rör sig med samma hastighet. Ta reda på staten ...

Läs mer

Fråga 286. Längsta stigande väg i en Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning Längsta ökande vägen i en matris LeetCode-lösning – Givet en mxn heltalsmatris, returnera längden på den längst ökande vägen i matrisen. Från varje cell kan du antingen flytta i fyra riktningar: vänster, höger, upp eller ner. Du får inte röra dig diagonalt eller röra dig utanför gränsen (dvs. wrap-around är inte tillåtet). Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 287. Antal stängda öar Leetcode-lösning Problembeskrivning: Antal stängda öar Leetcode-lösning – Givet ett 2D-rutnät bestående av 0:or (land) och 1:or (vatten). En ö är en maximalt 4-riktad sammankopplad grupp av nollor och en sluten ö är en ö helt (alla vänster, topp, höger, botten) omgiven av 0:or. Returnera antalet stängda öar. Exempel : Exempel 1 Inmatning: rutnät = [[1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0, 1,0,1,0,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0]] Utdata : 2 Förklaring: Öar i grått ...

Läs mer

Fråga 288. Serialisera och deserialisera Binary Tree LeetCode-lösning Problembeskrivning Serialisera och deserialisera binärt träd LeetCode Lösning – Serialisering är processen att konvertera en datastruktur eller ett objekt till en sekvens av bitar så att det kan lagras i en fil eller minnesbuffert, eller överföras över en nätverksanslutningslänk för att rekonstrueras senare i ...

Läs mer

Fråga 289. Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver ...

Läs mer

Fråga 290. Robot avgränsad i cirkel LeetCode-lösning Problembeskrivning Robot avgränsad i cirkel LeetCode Lösning – På ett oändligt plan står en robot initialt vid (0, 0) och är vänd mot norr. Observera att: Nordriktningen är den positiva riktningen för y-axeln. Sydlig riktning är den negativa riktningen för y-axeln. Den östliga riktningen är den positiva riktningen för x-axeln. Den västra riktningen är...

Läs mer

Fråga 291. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av dess noders värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 292. Hitta Duplicate Number LeetCode Solution Problemformulering Hitta dubbletttalet LeetCode Lösning – Givet en array av heltal num som innehåller n + 1 heltal där varje heltal ligger inom intervallet [1, n] inklusive. Det finns bara ett upprepat nummer i siffror, returnera detta upprepade nummer. Du måste lösa problemet utan att ändra arraynumren och använder bara konstant extra utrymme. Indata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 293. Saknat element i sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering: Saknade element i sorterad matris LeetCode Lösning – Givet ett heltalsmatris antal som är sorterade i stigande ordning och alla dess element är unika och även ges ett heltal k, returnerar det k:te talet som saknas med början från numret längst till vänster i matrisen. Exempel: Exempel 1 Inmatning: nums = [4,7,9,10], k = ...

Läs mer

Fråga 294. Path Sum II LeetCode-lösning Problembeskrivning: Path Sum II LeetCode Solution – Givet roten till ett binärt träd och en heltalsmålsumma, returnera alla rot-till-blad-vägar där summan av nodvärdena i sökvägen är lika med targetSum. Varje sökväg ska returneras som en lista över nodvärden, inte nodreferenser. En rot-till-blad-bana är en väg som börjar från ...

Läs mer

Fråga 295. Alien Dictionary LeetCode Solution Problembeskrivning Alien Dictionary LeetCode Solution – Det finns ett nytt främmande språk som använder det engelska alfabetet. Ordningen bland bokstäverna är dock okänd för dig. Du får en lista med strängord från det främmande språkets ordbok, där strängarna i ord sorteras lexikografiskt efter reglerna för detta nya språk. ...

Läs mer

Fråga 296. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 297. Palindrom Permutation LeetCode Solution Problembeskrivning Palindrompermutation LeetCode Lösning – Vi får en sträng och tillfrågas om en permutation av den givna strängen kan bilda ett palindrom. Exempel och förklaringar Exempel 1: Inmatning: s = "kod" Utdata: falskt Förklaring: vi kan inte ordna bokstäverna i "kod" för att bilda en palindrom Exempel 2: ...

Läs mer

Fråga 298. Skärning mellan två länkade listor LeetCode Solution Problemformulering Skärningspunkten mellan två länkade listor LeetCode Lösning – Vi får huvuden av två starkt länkade listor headA och headB. Det är också givet att de två länkade listorna kan skära varandra någon gång. Vi uppmanas att returnera noden där de skär varandra eller null om ...

Läs mer

Fråga 299. Permutationssekvens LeetCode-lösning Problemformulering Permutationssekvens LeetCode Lösning – Uppsättningen [1, 2, 3, ..., n] innehåller totalt n! unika permutationer. Genom att lista och märka alla permutationer i ordning får vi följande sekvens för n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Givet n och k, returnerar den k:te permutationssekvensen. Exempel testfall 1: Ingång: n ...

Läs mer

Fråga 300. Sökförslag System LeetCode Solution Problemformulering Sökförslag System LeetCode Lösning – Du får en rad strängprodukter och ett strängsökord. Designa ett system som föreslår högst tre produktnamn från produkter efter varje tecken i sökordet har skrivits. Föreslagna produkter bör ha ett gemensamt prefix med sökord. Om det finns fler än tre produkter med en ...

Läs mer

Fråga 301. Rotera bild LeetCode Solution Problembeskrivning Rotera bild LeetCode Lösning – Du får en nxn 2D-matris som representerar en bild, rotera bilden 90 grader (medurs). Du måste rotera bilden på plats, vilket innebär att du måste modifiera den ingående 2D-matrisen direkt. Tilldela INTE en annan 2D-matris och gör rotationen. Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 302. Defanging en IP-adress LeetCode Solution Problembeskrivning Defanging av en IP-adress LeetCode Solution – Givet en giltig (IPv4) IP-adress, returnera en defanged version av den IP-adressen. En defanged IP-adress ersätter varje punkt "." med "[.]". Ingång: adress = "1.1.1.1" Utgång: "1[.]1[.]1[.]1" Förklaring Intuitionen är mycket enkel. 1. skapa en Stringbuilder str 2. loop genom adresssträngen ...

Läs mer

Fråga 303. K:te minsta elementet i en BST Leetcode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en BST Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett heltal k, returnera det k:te minsta värdet (1-indexerat) av alla värden för noderna i trädet. Exempel: Indata: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Läs mer

Fråga 304. Hitta löv av binärt träd LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta löv av binärt träd LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, samla ett träds noder som om du skulle göra så här: Samla alla lövnoder. Ta bort alla bladnoder. Upprepa tills trädet är tomt. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 305. Top K Frekventa ord LeetCode Solution Problembeskrivning Överst K Frekventa ord LeetCode Lösning – Givet en rad strängord och ett heltal k, returnera de k vanligaste strängarna. Returnera svaret sorterat efter frekvensen från högsta till lägsta. Sortera orden med samma frekvens efter deras lexikografiska ordning. Exempel Testfall 1: Indata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Förklaring . ..

Läs mer

Fråga 306. Ökande Triplet Subsequence LeetCode Solution Problemformulering: Ökande trippelsubsekvens LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris numer, returnera sant om det finns en trippel av index (i, j, k) så att i < j < k och nums[i] < nums[j] < nums [k]. Om inga sådana index finns, returnera falskt. Exempel : Exempel 1: Indata: nums = [2,1,5,0,4,6] Utdata: sant Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 307. Array Nesting Leetcode-lösning Problembeskrivning Array Nesting Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums av längden n där nums är en permutation av talen i intervallet [0, n - 1]. Du bör bygga en mängd s[k] = {nums[k], nums[nums[k]], nums[nums[nums[k]]], ... } som omfattas av följande regel: Det första elementet i s [k] börjar med valet av ...

Läs mer

Fråga 308. Slå samman sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering Sammanfoga sorterad array LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser nums1 och nums2, sorterade i icke-minskande ordning, och två heltal m och n, som representerar antalet element i nums1 respektive nums2. Slå samman nums1 och nums2 till en enda array sorterade i icke-minskande ordning. Den slutligt sorterade arrayen ska inte returneras av funktionen, utan istället lagras inuti arrayen nums1. ...

Läs mer

Fråga 309. Anställd ledig tid LeetCode-lösning Problembeskrivning Medarbetares lediga tid LeetCode Solution – Vi får en lista över anställda, som representerar arbetstiden för varje anställd. Varje anställd har en lista över icke-överlappande intervall, och dessa intervall är i sorterad ordning. Returnera listan över ändliga intervall som representerar den gemensamma fritiden i positiv längd för alla anställda, även i ...

Läs mer

Fråga 310. Byta noder i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Byta noder i en länkad lista Leetcode Lösning – Du får huvudet på en länkad lista och ett heltal k. Returnera huvudet på den länkade listan efter att ha bytt värdena för den k:te noden från början och den k:te noden från slut (listan är 1-indexerad). Exempel: Ingång: huvud = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Läs mer

Fråga 311. Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning – Skriv en funktion för att ta bort en nod i en enkellänkad lista. Du kommer inte att ges tillgång till listans huvud, istället får du tillgång till noden för att raderas direkt. Det är garanterat att noden som ska raderas inte är ...

Läs mer

Fråga 312. Antal distinkta öar Leetcode-lösning Problembeskrivning Antalet distinkta öar LeetCode Solution – “Antal distinkta öar” anger att given anxm binär matris. En ö är en grupp av ettor (som representerar land) anslutna i 1-riktningar (horisontellt eller vertikalt). En ö anses vara densamma som en annan om och endast om en ö ...

Läs mer

Fråga 313. Ogiltiga transaktioner LeetCode-lösning Problembeskrivning Ogiltiga transaktioner LeetCode Lösning – En transaktion är möjligen ogiltig om: beloppet överstiger $1000, eller; om det inträffar inom (och inklusive) 60 minuter efter en annan transaktion med samma namn i en annan stad. Du får en uppsättning strängtransaktioner där transaktioner[i] består av kommaseparerade värden som representerar namn, tid (i minuter), belopp och stad ...

Läs mer

Fråga 314. Kombinationssumma IV LeetCode-lösning Problemformulering Kombination Summa IV LeetCode Lösning – Givet en uppsättning distinkta heltal och ett heltalsmål, returnera antalet möjliga kombinationer som summerar till målet. Testfallen genereras så att svaret får plats i ett 32-bitars heltal. Indata: nums = [1,2,3], target = 4 Output: 7 Förklaring: Den möjliga ...

Läs mer

Fråga 315. Sträng till heltal (atoi) LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängen till heltal (atoi) Leetcode-lösning -"String to Integer (atoi)" säger att implementering av funktionen myAtoi(string s), som konverterar en sträng till ett 32-bitars heltal med tecken (liknande C/C++s atoi-funktion) ). Algoritmen för myAtoi(sträng s) är som följer: Läs in och ignorera alla inledande blanksteg. Kontrollera om nästa tecken (om ...

Läs mer

Fråga 316. Återställ IP-adresser Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ IP-adresser LeetCode Lösning – "Återställ IP-adresser" säger att givet strängen som bara innehåller siffror måste vi returnera alla möjliga giltiga IP-adresser i vilken ordning som helst som kan bildas genom att infoga punkter i strängen. Observera att vi inte får återvända...

Läs mer

Fråga 317. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 318. Graph Valid Tree LeetCode Solution Problembeskrivning Graf Giltigt träd LeetCode Lösning – Med tanke på kanterna på en graf, kontrollera om kanterna utgör ett giltigt träd. Om ja, returnera sant och falskt annars. Kanterna ges som en 2D-matris med storlek n*2 Exempel och förklaringar Exempel 1: Indata: n = 5, ...

Läs mer

Fråga 319. Webbsökrobot LeetCode-lösning Problembeskrivning Webcrawler LeetCode Solution – Givet en URL startUrl och ett gränssnitt HtmlParser, implementera en webbcrawler för att genomsöka alla länkar som är under samma värdnamn som startUrl. Returnera alla webbadresser som erhållits av din sökrobot i valfri ordning. Din sökrobot bör: Börja från sidan: startUrl Anrop HtmlParser.getUrls(url) för att hämta alla webbadresser från en webbsida för ...

Läs mer

Fråga 320. Tegelvägg LeetCode-lösning Problembeskrivning Brick Wall LeetCode Solution – Det finns en rektangulär tegelvägg framför dig med n rader av tegelstenar. Den i:te raden har ett visst antal tegelstenar som var och en har samma höjd (dvs. en enhet) men de kan ha olika bredd. Den totala bredden på varje rad är ...

Läs mer

Fråga 321. Möjlig Bipartition LeetCode-lösning Problembeskrivning Möjlig Bipartition LeetCode-lösning – Vi vill dela upp en grupp på n personer (märkta från 1 till n) i två grupper av valfri storlek. Varje person kan ogilla vissa andra människor, och de bör inte gå in i samma grupp. Givet heltal n och arrayen ogillar där ogillar[i] = [ai, bi] indikerar att personen märkt ai gör ...

Läs mer

Fråga 322. Heltalsbrytning LeetCode-lösning Problemformulering Heltal Break LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, dela upp det i summan av k positiva heltal, där k >= 2, och maximera produkten av dessa heltal. Vi måste returnera den maximala produkten vi kan få. Ingång: n = 2 Utgång: 1 Förklaring: 2 = 1 + 1, ...

Läs mer

Fråga 323. Kill Process LeetCode-lösning Problembeskrivning Kill Process LeetCode Lösning – Du har n processer som bildar en rotad trädstruktur. Du får två heltalsmatriser pid och ppid, där pid[i] är ID:t för den i:te processen och ppid[i] är ID:t för den i:te processens överordnade process. Varje process har bara en överordnad process men kan ha flera underordnade processer. Endast en process har ppid[i] = 0, ...

Läs mer

Fråga 324. Designa Hit Counter LeetCode Solution Problemformulering Design träffräknare LeetCode Solution – Designa en träffräknare som räknar antalet träffar som tagits emot under de senaste 5 minuterna (dvs. de senaste 300 sekunderna). Ditt system bör acceptera en tidsstämpelparameter (i sekunders granularitet), och du kan anta att anrop görs till systemet i kronologisk ordning (dvs. tidsstämpeln ökar monotont). ...

Läs mer

Fråga 325. Minsta flytt till Equal Array Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Minsta drag till lika arrayelement LeetCode Lösning – Givet ett heltals arraynummer av storleken n, returnera det minsta antalet drag som krävs för att göra alla arrayelement lika. I ett drag kan du öka n - 1 element i arrayen med 1. Exempel 1: Ingång 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Läs mer

Fråga 326. Jump Game Leetcode Solution Problembeskrivning Jump Game Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums. Du är initialt placerad vid arrayens första index, och varje element i arrayen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Returnera sant om du kan nå det sista indexet, eller falskt annars. Exempel: Ingång 1: nums = [2, ...

Läs mer

Fråga 327. Slå samman två binära träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Slå samman två binära träd LeetCode Lösning – Du får två binära träd root1 och root2. Föreställ dig att när du sätter en av dem för att täcka den andra, överlappas vissa noder i de två träden medan de andra inte är det. Du måste slå samman de två träden till ...

Läs mer

Fråga 328. Subarray-produkt mindre än K LeetCode-lösning Problembeskrivning Subarray Produkt mindre än K LeetCode Lösning – Givet en matris med heltal nums och ett heltal k, returnera antalet sammanhängande subarrayer där produkten av alla element i subarrayen är strikt mindre än k. Exempel testfall 1: Ingång: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Läs mer

Fråga 329. Nästa Greater Element III LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Next Greater Element III LeetCode Solution säger att du får ett positivt heltal n och du behöver hitta det näst största heltal genom att endast använda siffrorna i n. Om det inte finns något sådant heltal måste du skriva ut -1. Dessutom är den nya...

Läs mer

Fråga 330. Redigera avstånd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Redigera avstånd LeetCode Solution säger att du får två strängar ord1 och ord2 och du måste konvertera ord1 till ord2 med minsta möjliga operationer. De operationer som kan utföras på strängen är – Infoga ett tecken Ta bort ett tecken Ersätt ett tecken Exempel Testfall ...

Läs mer

Fråga 331. Minsta kostnad för att flytta chips till samma position LeetCode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för att flytta chips till samma position LeetCode Lösning – "Minsta kostnad för att flytta chips till samma position" anger att du har n marker, där positionen för det i:te chipset är position[i]. Du måste flytta alla marker till samma position. I ett steg har vi...

Läs mer

Fråga 332. Hitta alla dubbletter i en Array LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Hitta alla dubbletter i en array LeetCode Solution säger att du får en array av storlek n som innehåller element i området [1,n]. Varje heltal kan visas antingen en eller två gånger och du måste hitta alla element som visas två gånger i arrayen. Exempel...

Läs mer

Fråga 333. Enkelnummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Enkelt nummer Leetcode Lösning – Vi får en icke-tom uppsättning heltal och behöver hitta ett element som visas exakt en gång. Det anges i frågan att varje element förekommer två gånger utom ett. Exempel 1: Ingång: nums = [2,2,1] Utgång: 1 Exempel 2: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 334. Antal provinser Leetcode-lösning Problembeskrivning Antal provinser Leetcode Lösning – Vi får en närliggande matrisrepresentation av en graf och behöver hitta antalet provinser. Här är provinsen en grupp av direkt eller indirekt sammankopplade städer och inga andra städer utanför gruppen. Exempel Exempel 1: Ingång: isConnected ...

Läs mer

Fråga 335. 01 Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning I detta problem 01 Matrix LeetCode Solution måste vi hitta avståndet till närmaste nolla för varje cell i den givna matrisen. Matrisen består endast av nollor och ettor och avståndet mellan två intilliggande celler är 0. Exempel Exempel 0: Indata: mat = ...

Läs mer

Fråga 336. Sortera tecken efter frekvens LeetCode-lösning Problemformulering Sortera tecken efter frekvens LeetCode Lösning – Givet en sträng S, sortera den i fallande ordning baserat på frekvensen av tecknen. Frekvensen för ett tecken är antalet gånger det förekommer i strängen. Returnera den sorterade strängen. Om det finns flera svar, returnera något av dem. Exempel för sortering av tecken efter ...

Läs mer

Fråga 337. Icke-minskande Array LeetCode Solution Problembeskrivning Icke-minskande array LeetCode Lösning – givet arraynummer med n heltal är din uppgift att kontrollera om den kan bli icke-minskande genom att modifiera högst ett element. Vi definierar att en array är icke-minskande om nums[index ] <= nums[index +1] gäller för varje index (0-baserat) så att (0 <= index <= n-2). ...

Läs mer

Fråga 338. Faktoriella nollor LeetCode-lösning Problemformulering Faktoriell efterföljande nollor LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, returnera antalet efterföljande nollor i n!. Observera att n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Ingång: n = 3 Utgång: 0 Förklaring: 3! = 6, inga efterföljande ...

Läs mer

Fråga 339. Konvertera Sorted Array till Binary Search Tree LeetCode Solutions Problemformulering Konvertera sorterad array till binärt sökträd LeetCode Solutions säger att givet en heltalsmatris där elementen sorteras i stigande ordning, konvertera den till ett höjdbalanserat binärt sökträd. Ett höjdbalanserat binärt träd är ett binärt träd där djupet på de två underträden i varje nod aldrig skiljer sig mer ...

Läs mer

Fråga 340. Word Ladder LeetCode-lösning Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Fråga 341. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problemformulering Den bästa mötesplatsen LeetCode Solution säger Givet ett binärt rutnät av storleken mxn där varje 1 bestämmer hemmet för en vän, vill vi returnera det minimala totala resavståndet där det totala resavståndet är summan av avstånden mellan husen av ...

Läs mer

Fråga 342. Längsta delsträng med minst K upprepade tecken LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet Längsta delsträng med minst K upprepande tecken LeetCode Lösning säger att givet en sträng S och ett heltal k, returnera längden på den längsta delsträngen av S så att frekvensen för varje tecken i denna delsträng är större än eller lika med k . Exempel på längsta delsträng med åtminstone ...

Läs mer

Fråga 343. Samma träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Same Tree säger Med tanke på rötterna till två binära träd p och q, skriv en funktion för att kontrollera om de är lika eller inte. Två binära träd anses vara lika om de är strukturellt identiska, och noderna har samma värde. Exempel: Testfall ...

Läs mer

Fråga 344. Last Stone Weight II LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet Last Stone Weight II säger att du får en rad heltalsstenar där stenar[i] är vikten av den i:te stenen. Vi spelar en lek med stenarna. På varje varv väljer vi två valfria stenar och slår ihop dem. Anta att stenarna har vikterna x och y ...

Läs mer

Fråga 345. Spiral Matrix LeetCode Solution Problemformulering Spiralmatris Problem säger I Spiralmatris vill vi skriva ut alla element i en matris i en spiralform i medurs riktning. Tillvägagångssätt för spiralmatris: Idé Problemet kan implementeras genom att dela upp matrisen i slingor och skriva ut alla element i varje ...

Läs mer

Fråga 346. Ta bort dubbletter från Sorted Array Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad array Leetcode-lösning – säger att du får en heltalsmatris sorterad i icke-minskande ordning. Vi måste ta bort alla dubbletter av element och modifiera den ursprungliga arrayen så att den relativa ordningen för distinkta element förblir densamma och rapportera värdet av ...

Läs mer

Fråga 347. Största BST Subtree LeetCode-lösning Problembeskrivning Det största BST-underträdet LeetCode Lösningsproblem säger att givet roten till ett binärt träd, hitta det största underträdet, vilket också är ett binärt sökträd (BST), där det största betyder att underträdet har det största antalet noder. Obs: Ett underträd måste inkludera alla dess avkomlingar. I en binär...

Läs mer

Fråga 348. Min kalender I LeetCode Solution Problembeskrivning Min kalender I LeetCode Lösning – Vi behöver skriva ett program som kan användas som en kalender. Vi kan lägga till ett nytt evenemang om tillägget av evenemanget inte leder till en dubbelbokning. En dubbelbokning inträffar när två evenemang har en icke-tom korsning (dvs ett ögonblick är ...

Läs mer

Fråga 349. Sortera matris efter paritet LeetCode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen efter paritet LeetCode Lösning – "Sortera matris efter paritet" anger att du får en heltalsmatris numer, flytta alla jämna heltal i början av matrisen följt av alla udda heltal. Obs: Returnera valfri array som uppfyller detta villkor. Exempel: Ingång: Utgång: ...

Läs mer

Fråga 350. Ta bort N:te nod från slutet av listan Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort n:te nod från slutet av listan Leetcode Solution – anger att du får huvudet på en länkad lista och du måste ta bort den n:e noden från slutet av denna lista. Efter att ha tagit bort denna nod, returnera huvudet på den modifierade listan. Exempel: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 351. Meeting Rooms II LeetCode Solution Problembeskrivning Mötesrummen II LeetCode Solution – "Meeting Rooms II" anger att du får en rad mötestidsintervall "intervaller" där "intervaller[i] = [start[i], slut[i] ], returnerar minsta antal konferensrum krävs. Exempel: intervaller = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Förklaring: Att träffa en kan göras ...

Läs mer

Fråga 352. Subarray Summa är lika med K LeetCode Solution Problembeskrivning Subarray Summan är lika med K LeetCode Lösning – "Subarray Sum är lika med K" anger att du får en matris med heltal "nums" och ett heltal 'k', returnerar det totala antalet kontinuerliga subarrayer vars summa är lika med 'k'. Exempel: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 353. Längsta palindromisk delsträng LeetCode-lösning Problembeskrivning The Longest Palindromic Substring LeetCode Solution – "Longest Palindromic Substring" anger att Du får en sträng s, returnera den längsta palindromiska delsträngen i s. Notera: Ett palindrom är ett ord som läses på samma sätt bakåt som framåt, t.ex. fru. Exempel: s = "babad" "bab" Förklaring: Alla ...

Läs mer

Fråga 354. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 355. Median av två sorterade arrayer LeetCode Solution Problemformulering Median för två sorterade arrayer LeetCode-lösning – I problemet "Median av två sorterade arrayer" får vi två sorterade arrayer nums1 och nums2 av storleken m respektive n, och vi måste returnera medianen för de två sorterade arrayerna. Den totala körtidskomplexiteten bör vara O(log (m+n)). Exempelnummer1 = [1,3], ...

Läs mer

Fråga 356. Antal öar LeetCode-lösning Problembeskrivning Antalet öar LeetCode Lösning – "Antal öar" anger att du får ett mxn 2D binärt rutnät som representerar en karta över '1:or (land) och '0:or (vatten), du måste returnera antalet öar. En ö är omgiven av vatten och är...

Läs mer

Fråga 357. LRU Cache LeetCode-lösning Fråga Designa en datastruktur som följer begränsningarna för en LRU-cache (Last Recently Used). Implementera LRUCache-klassen: LRUCache(int kapacitet) Initiera LRU-cachen med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel) Returnera värdet på nyckeln om nyckeln finns, annars returnera -1. void put(int nyckel, int värde) Uppdatera nyckelns värde om nyckeln finns. Annars lägger du till nyckel-värdeparet till ...

Läs mer

Fråga 358. Ta bort länkade listelement Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en länkad lista med dess noder som har heltal. Vi måste ta bort några noder från listan som har ett värde lika med val. Problemet behöver inte lösas på plats men vi kommer att diskutera en sådan metod. Exempellista = ...

Läs mer

Fråga 359. Faktorisk släpning av nollor Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem måste vi ta reda på hur många efterföljande nollor som kommer att finnas där i n! Givet n som input. Som om det finns en efterföljande noll på 5! 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 Exempel n = 3 0 Förklaring: 3! = 6, ingen efterföljande noll n = 0 0 Förklaring: 0! ...

Läs mer

Fråga 360. Majority Element Leetcode-lösning Problembeskrivning Vi får en rad heltal. Vi måste returnera heltalet som inträffar mer än ⌊N / 2⌋ tid i matrisen där ⌊ ⌋ är golvoperatören. Detta element kallas majoritetselementet. Observera att inmatningsmatrisen alltid innehåller ett majoritetselement. ...

Läs mer

Fråga 361. Base 7 Leetcode-lösning Problemet Base 7 Leetcode Solution ber oss konvertera ett nummer till ett bas 7-nummer. Det angivna numret kan vara negativt eller positivt fram till 10 miljoner, i båda riktningarna på talraden. Problemet verkar enkelt och är en enkel omvandling av ett decimaltal till en ...

Läs mer

Fråga 362. Palindrome-länkad lista Leetcode-lösning I problemet ”Palindrome Linked List” måste vi kontrollera om en given enstaka heltalslänkad lista är en palindrom eller inte. Exempellista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Förklaring # 1: Listan är palindrom eftersom alla element från början och baksidan är ...

Läs mer

Fråga 363. Rotera lista Leetcode -lösning Problemet Rotate List Leetcode Solution ger oss en länkad lista och ett heltal. Vi får veta att rotera den länkade listan till höger av k platser. Så om vi roterar en länkad lista k placerar till höger, i varje steg tar vi det sista elementet från ...

Läs mer

Fråga 364. Pow (x, n) Leetcode-lösning Problemet "Pow (x, n) Leetcode Solution" säger att du får två siffror, varav ett är ett flytpunktsnummer och ett annat ett heltal. Heltalet betecknar exponenten och basen är flytpunkten. Vi får höra att hitta värdet efter att ha utvärderat exponenten över basen. ...

Läs mer

Fråga 365. Slå samman två sorterade listor Leetcode-lösningar Länkade listor är som arrayer i sina linjära egenskaper. Vi kan slå samman två sorterade matriser för att bilda en övergripande sorterad matris. I det här problemet måste vi slå samman två sorterade länkade listor för att returnera en ny lista som innehåller element från båda listorna på ett sorterat sätt. Exempel ...

Läs mer

Fråga 366. Permutationer Leetcode Solution Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in på att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Fråga 367. Sqrt (x) Leetcode-lösning Som titeln säger måste vi hitta kvadratroten till ett tal. Låt oss säga att antalet är x, då är Sqrt (x) ett tal så att Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Om kvadratroten av ett tal är något decimalvärde, måste vi returnera golvvärdet på ...

Läs mer

Fråga 368. Konvertera sorterad matris till binär sökträdslösningskodlösning Tänk på att vi får ett sorterat utbud av heltal. Målet är att bygga ett binärt sökträd från denna matris så att trädet är höjdbalanserat. Observera att ett träd sägs vara höjdbalanserat om höjdskillnaden för vänster och höger underträd för någon nod i ...

Läs mer

Fråga 369. Byt noder i par Leetcode-lösningar Målet med detta problem är att byta noder i en given länkad lista i par, det vill säga att byta varannan angränsande nod. Om vi ​​får byta bara värdet på listnoderna skulle problemet vara trivialt. Så vi får inte ändra noden ...

Läs mer

Fråga 370. Palindromnummer Problemangivelse problemet “Palindrome Number” anger att du får ett heltal. Kontrollera om det är en palindrom eller inte. Lös detta problem utan att konvertera det angivna numret till en sträng. Exempel 12321 sant Förklaring 12321 är ett palindromnummer för när vi vänder 12321 ger det 12321 ...

Läs mer

Fråga 371. Huffman-kodning Vi har ett meddelande som vi vill leverera. Vi vill att meddelandet ska vara av minsta möjliga storlek så att kostnaderna för att skicka meddelandet är låga. Här använder vi Huffman Coding-konceptet för att minska storleken på meddelandet. Låt oss anta att vi har ...

Läs mer

Fråga 372. Målsumma "Target Sum" är ett speciellt problem för alla DPHolics jag har med mig idag. Det finns ingen anledning att oroa mig, jag kommer att överge resten av mina underbara läsare. Vi har alla gått igenom det klassiska KnapSack-problemet där vi försöker hitta det maximala antalet ...

Läs mer

Fråga 373. Slå samman K sorterade länkade listor Sammanfoga K-sorterade länkade listor är så känt enligt intervjuperspektivet. Den här frågan ställer så många gånger i stora företag som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som namnet antyder har vi fått k-sorterade länkade listor. Vi måste slå samman dem till en ...

Läs mer

Fråga 374. Slå samman två sorterade länkade listor I sammanfoga två sorterade länkade listor har vi gett huvudpekare på två länkade listor, slå dem samman så att en enda länkad lista erhålls som har noder med värden i sorterad ordning. returnera huvudpekaren i den sammanslagna länkade listan. Obs: slå samman den länkade listan på plats utan att använda ...

Läs mer

Fråga 375. Ordbrytning Word Break är ett problem som vackert illustrerar ett helt nytt koncept. Vi har alla hört talas om sammansatta ord. Ord som består av mer än två ord. Idag har vi en lista med ord och allt vi behöver göra är att kontrollera om alla ord från ordboken kan ...

Läs mer

Fråga 376. Slå samman två sorterade listor Leetcode Vad är sammanfoga två sorterade listor problem på leetcode? Det här är en så intressant fråga som ställs så många gånger i företag som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I det här problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gett två länkade listor. Båda länkade listorna är i ökande ordning. Slå samman båda länkade listorna i ...

Läs mer

Fråga 377. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 378. Lägg till två siffror Lägg till två siffror är ett problem där vi har gett två icke-tomma länkade listor som representerar ett icke-negativt heltal. Siffran lagras i omvänd ordning och varje nod får bara innehålla en enda siffra. Lägg till de två siffrorna och skriv ut resultatet med en länkad lista. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 379. Klättra trappor Problembeskrivning Problemet ”Klättra upp för trappor” säger att du får en trappa med n trappa. På en gång kan du antingen klättra en trappa eller två trappor. Hur många sätt att nå toppen av trappan? Exempel 3 3 Förklaring Det finns tre sätt att klättra ...

Läs mer

Fråga 380. Serialisera och deserialisera binärt träd Vi har gett ett binärt träd som innehåller N antal noder där varje nod har något värde. Vi måste serie- och deserialisera det binära trädet. Serialize Processen att lagra ett träd i en fil utan att störa dess struktur kallas serialisering. DeserializeSerialize och Deserialize Binary Tree Processen ...

Läs mer

Fråga 381. Maximal längd på kedjepar Problemangivelse I den maximala längden på kedjeparproblemet har vi gett n par siffror, hitta den längsta kedjan som (c, d) kan följa (a, b) om b <c I de givna paren är det första elementet alltid mindre än det andra. Exempel Ingång [{12, 14}, ...

Läs mer

Fråga 382. Hitta par med given skillnad Problemangivelse I den givna osorterade matrisen, hitta paret element i den givna matrisen med given skillnad n. Exempel Inmatningsarr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, skillnad (n) = 40 Utgång [30, 70] Förklaring Här är skillnaden 30 och 70 lika med värdet på ...

Läs mer

Translate »