Avalara intervjufrågor

Avalara Array-frågor

Fråga 1. Längsta efterföljande så att skillnaden mellan angränsande är en Problemet ”Längsta efterföljande så att skillnaden mellan angränsande är en” säger att du får ett heltal. Nu måste du hitta längden på den längsta undersekvensen så att skillnaden mellan angränsande element är 1. Exempel 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Förklaring som ...

Läs mer

Fråga 2. Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra Problemet ”Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra” säger att vi måste söka efter dubbletter i en given oordnad matris inom intervallet k. Här är k-värdet mindre än den givna matrisen. Exempel K = 3 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 3. Koppla ihop med en given produkt Problemet ”Para ihop med en given produkt” säger att du får ett heltal och ett tal “x”. Bestäm om en matris består av ett par av vilken produkt lika med 'x' finns i den angivna ingångsmatrisen. Exempel [2,30,12,5] x = 10 Ja, det har produktparförklaring här 2 ...

Läs mer

Fråga 4. Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid Problembeskrivning Problemet "Hitta en sorterad sekvens av storlek 3 i linjär tid" anger att du har ett heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på de tre siffrorna på ett sådant sätt att array [i] <array [k] <array [k], och i <j <k. Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 5. Ordna om matrisen så att även indexelement är mindre och udda indexelement är större Problemförklaring Du har angett en rad heltal. Problemet "Ordna om matrisen så att även indexelement är mindre och udda indexelement är större" ber att ordna om matrisen på ett sådant sätt att de jämna indexelementen bör vara mindre än de udda indexelementen i en ...

Läs mer

Fråga 6. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Avalara strängfrågor

Fråga 7. Längsta upprepade följd Problemet ”Längsta upprepade följd” säger att du får en sträng som inmatning. Ta reda på den längsta upprepade följden, det vill säga den följden som finns två gånger i strängen. Exempel aeafbdfdg 3 (afd) Tillvägagångssätt Problemet ber oss att ta reda på den längsta upprepade följden i strängen. ...

Läs mer

Fråga 8. Prefix till Infix-konvertering I omvandlingsproblemet prefix till infix har vi gett uttryck i prefixnotation. Skriv ett program för att konvertera det till ett infixuttryck. Prefixnotation I denna notation skrivs operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. ...

Läs mer

Avalara-graffrågor

Fråga 9. Iterativt djup Första genomgången av grafen I iterativt djup första traversal av grafproblem har vi gett en grafdatastruktur. Skriv programmet för att skriva ut djupets första genomgång av den angivna grafen med hjälp av den iterativa metoden. Exempel Ingång: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Läs mer

Avalara Stack frågor

Fråga 10. Iterativt djup Första genomgången av grafen I iterativt djup första traversal av grafproblem har vi gett en grafdatastruktur. Skriv programmet för att skriva ut djupets första genomgång av den angivna grafen med hjälp av den iterativa metoden. Exempel Ingång: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Läs mer

Fråga 11. Prefix till Infix-konvertering I omvandlingsproblemet prefix till infix har vi gett uttryck i prefixnotation. Skriv ett program för att konvertera det till ett infixuttryck. Prefixnotation I denna notation skrivs operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. ...

Läs mer

Avalara köfrågor

Fråga 12. Prioritetskö En prioritetskö är en typ av datastruktur som liknar en vanlig kö men har en prioritet associerad med vart och ett av dess element. Högre prioritet tidigare kommer elementet att serveras. I vissa fall finns det två element med samma prioritet då, elementet inslaget ...

Läs mer

Avalara matrisfrågor

Fråga 13. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Avalara Andra frågor

Fråga 14. Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde Problembeskrivning Problem “Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde” anger att du får två länkade listor och en heltalssumma. Problemuppgiften ombads att ta reda på hur många totalt par som har en summa som är lika med det angivna värdet. Exempel ...

Läs mer

Translate »