Atlassian Coding Intervju Frågor

Atlassian Array-frågor

Fråga 1. Maximal vinst i jobbschemaläggning Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximal vinst i jobbschemaläggning LeetCode-lösning – "Maximum vinst i jobbschemaläggning" anger att du får n jobb där varje jobb börjar från startTime[i] och slutar vid endTime[i] och erhåller vinsten av vinst[i] ]. Vi måste returnera den maximala vinsten som vi kan ha en sådan ...

Läs mer

Fråga 2. Kombination Sum Leetcode Solution Problemet Combination Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller lista med heltal och ett mål. Vi får höra att hitta de kombinationer som kan göras med dessa heltal vilket antal gånger som helst till det angivna målet. Så mer formellt kan vi använda den givna ...

Läs mer

Fråga 3. Antal indexpar med lika element i en matris Antag att vi har gett ett heltal. Problemet "Antal indexpar med lika element i en matris" ber att ta reda på antalet indexpar (i, j) på ett sådant sätt att arr [i] = arr [j] och i inte är lika med j . Exempel arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 förklaringspar ...

Läs mer

Fråga 4. Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris Antag att vi har ett heltal. Problemet ”Maximal möjlig skillnad mellan två delmängder av en matris” ber att ta reda på den maximala möjliga skillnaden mellan de två delmängderna i en matris. Villkor som ska följas: En array kan innehålla upprepande element, men den högsta frekvensen för ett element ...

Läs mer

Fråga 5. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 6. Majoritetselement Problemförklaring Med tanke på en sorterad matris måste vi hitta majoritetselementet från den sorterade matrisen. Majoritetselement: Antal som förekommer mer än hälften av arrayens storlek. Här har vi gett ett nummer x vi måste kontrollera att det är majoritetselementet eller inte. Exempel Ingång 5 2 ...

Läs mer

Atlassian strängfrågor

Fråga 7. Brevkombinationer av ett telefonnummer I bokstavskombinationer av ett telefonnummerproblem har vi gett en sträng som innehåller siffror från 2 till 9. Problemet är att hitta alla möjliga kombinationer som kan representeras av det numret om varje nummer har några bokstäver tilldelade. Tilldelningen av numret är ...

Läs mer

Atlassian träd frågor

Fråga 8. Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode Lösning säger – Givet roten till ett binärt träd, beräkna den vertikala ordningens genomgång av det binära trädet. För varje nod vid position (rad, kol) kommer dess vänstra och högra barn att vara på positioner (rad + 1, kol - 1) respektive (rad + 1, kol + 1). ...

Läs mer

Fråga 9. Validera binärt sökträd Problem vid validering av problem med binärt sökträd Vi har gett roten till ett träd, vi måste kontrollera om det är ett binärt sökträd eller inte. Exempel: Output: true Förklaring: Det givna trädet är ett binärt sökträd eftersom alla element som lämnas till varje underträd ...

Läs mer

Atlassian andra frågor

Fråga 10. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 11. Arrangera mynt Leetcode-lösning Problembeskrivning The Arranging Coins LeetCode Solution – “Arranging Coins” ber dig bygga en trappa med dessa mynt. Trappan består av k rader, där den i raden består av exakt i mynt. Den sista raden i trappan kanske inte är komplett. För den givna mängden mynt, returnera ...

Läs mer

Fråga 12. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 13. Utvärdera Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemformulering Utvärdera omvänd polsk notation LeetCode Lösning – Utvärdera värdet av ett aritmetiskt uttryck i omvänd polsk notation. Giltiga operatorer är +, -, * och /. Varje operand kan vara ett heltal eller ett annat uttryck. Observera att divisionen mellan två heltal ska trunkeras mot noll. Det är garanterat att den givna ...

Läs mer

Fråga 14. Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode-lösning Problembeskrivning: Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode Lösning – Givet en sträng s, returnera det maximala antalet förekomster av en delsträng enligt följande regler: Antalet unika tecken i delsträngen måste vara mindre än eller lika med maxLetters. Delsträngens storlek måste vara mellan minSize och maxSize inklusive. Exempel...

Läs mer

Fråga 15. Tidsbaserad Key-Value Store LeetCode-lösning Problembeskrivning Tidsbaserad nyckel-värde lagra LeetCode-lösning – Designa en tidsbaserad nyckel-värde datastruktur som kan lagra flera värden för samma nyckel vid olika tidsstämplar och hämta nyckelns värde vid en viss tidsstämpel. Implementera TimeMap-klassen: TimeMap() Initierar objektet i datastrukturen. void set (String key, String ...

Läs mer

Fråga 16. Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode Lösning – Det finns en endimensionell trädgård på x-axeln. Trädgården börjar vid punkten 0 och slutar vid punkten n. (dvs. trädgårdens längd är n). Det finns n + 1 tapp vid punkter [0, 1, ..., n] i ...

Läs mer

Fråga 17. Hitta löv av binärt träd LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta löv av binärt träd LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, samla ett träds noder som om du skulle göra så här: Samla alla lövnoder. Ta bort alla bladnoder. Upprepa tills trädet är tomt. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 18. Designa Hit Counter LeetCode Solution Problemformulering Design träffräknare LeetCode Solution – Designa en träffräknare som räknar antalet träffar som tagits emot under de senaste 5 minuterna (dvs. de senaste 300 sekunderna). Ditt system bör acceptera en tidsstämpelparameter (i sekunders granularitet), och du kan anta att anrop görs till systemet i kronologisk ordning (dvs. tidsstämpeln ökar monotont). ...

Läs mer

Fråga 19. Enkelnummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Enkelt nummer Leetcode Lösning – Vi får en icke-tom uppsättning heltal och behöver hitta ett element som visas exakt en gång. Det anges i frågan att varje element förekommer två gånger utom ett. Exempel 1: Ingång: nums = [2,2,1] Utgång: 1 Exempel 2: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 20. Majority Element Leetcode-lösning Problembeskrivning Vi får en rad heltal. Vi måste returnera heltalet som inträffar mer än ⌊N / 2⌋ tid i matrisen där ⌊ ⌋ är golvoperatören. Detta element kallas majoritetselementet. Observera att inmatningsmatrisen alltid innehåller ett majoritetselement. ...

Läs mer

Fråga 21. Infoga i en binär sökträds-Leetcode-lösning I det här problemet får vi rotnoden till ett binärt sökträd som innehåller heltalsvärden och ett heltalsvärde för en nod som vi måste lägga till i binärt sökträd och returnera dess struktur. Efter att ha satt in elementet i BST måste vi skriva ut dess ...

Läs mer

Fråga 22. Permutationer Leetcode Solution Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in på att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Fråga 23. Lemonad Change Leetcode-lösning Det här inlägget finns på Lemonade Change Leetcode Solution Problemangivelse I problemet ”Lemonade Change” finns det en kö av kunder. De vill köpa saft från oss som kostar 5 rupier. Kunderna kan ge oss 5 rupier, 10 rupier eller 20 rupier. Vi vill returnera ...

Läs mer

Translate »