Arcesium Coding Intervju Frågor

Arcesium Array-frågor

Fråga 1. Top K Frequent Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Ingång: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Ingång: nums = [1], k = 1 Output: [1] ...

Läs mer

Fråga 2. Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) Du får ett heltal array och två typer av frågor, en är att lägga till ett visst nummer i ett intervall och det andra att skriva ut hela arrayen. Problemet ”Skillnad Array | Områdeuppdateringsfråga i O (1) ”kräver att vi utför intervalluppdateringar i O (1). Exempel arr [] ...

Läs mer

Fråga 3. Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k Problemförklaring Problemet “Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k” anger att du får en array med heltal och ett heltal som kallas k. Problemuppgiften ber att ta reda på paret på ett sådant sätt att x ...

Läs mer

Fråga 4. Delmängd med summan delbar med m Problembeskrivning Problemet "Delmängd med summan delbart med m" anger att du får en matris med icke-negativa heltal och ett heltal m. Nu måste du hitta om det finns en delmängd med summan delbar med m. Det är summan av delmängden som ska ge 0 som ...

Läs mer

Arcesium String Frågor

Fråga 5. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 6. Längsta upprepade följd Problemet ”Längsta upprepade följd” säger att du får en sträng som inmatning. Ta reda på den längsta upprepade följden, det vill säga den följden som finns två gånger i strängen. Exempel aeafbdfdg 3 (afd) Tillvägagångssätt Problemet ber oss att ta reda på den längsta upprepade följden i strängen. ...

Läs mer

Fråga 7. Minsta palindrom efter utbyte Problemförklaring I problemet "Minsta palindrom efter utbyte" har vi gett inmatningssträngen små bokstäver och punkter (.). Vi måste ersätta alla punkter med något alfabetstecken på ett sådant sätt att den resulterande strängen blir ett palindrom. Palindromen bör vara lexikografiskt minsta. Inmatning ...

Läs mer

Arcesium träd frågor

Fråga 8. Fylla på nästa högerpekare i varje nod Leetcode-lösning Problembeskrivning Fylla nästa högerpekare i varje nod LeetCode Lösning – "Populera nästa högerpekare i varje nod" säger att givet roten till det perfekta binära trädet och vi måste fylla varje nästa pekare i noden till dess nästa högra nod. Om det inte finns någon nästa...

Läs mer

Arcesium Stack frågor

Fråga 9. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Arcesium Andra frågor

Fråga 10. Behållare med mest vatten LeetCode-lösning Problembeskrivning Behållare med mest vatten LeetCode Solution säger att – Du får en heltalsmatrishöjd med längden n. Det finns n vertikala linjer som ritas så att de två ändpunkterna på den i:te linjen är (i, 0) och (i, höjd[i]). Hitta två linjer som tillsammans med x-axeln bildar en behållare, så att behållaren ...

Läs mer

Fråga 11. Maximal sökväg i en triangel Problembeskrivning Problemet "Maximal sökvägssumma i en triangel" anger att du får några heltal. Dessa heltal är ordnade i form av en triangel. Du börjar från toppen av triangeln och måste nå den nedre raden. För att göra detta flyttar du till ...

Läs mer

Fråga 12. Ta bort Nth-noden från slutet av den angivna länkade listan Problembeskrivning Problemet ”Ta bort N: t nod från slutet av den givna länkade listan” anger att du får en länkad lista med vissa noder. Och nu måste du ta bort n: a noden från slutet av den länkade listan. Exempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 ta bort tredje noden från sista 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 13. Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervall Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervaller" anger att du får några intervaller. Varje intervall består av två värden, det ena är starttiden och det andra är sluttiden. Problemuppgiften frågar om någon av ...

Läs mer

Fråga 14. Ordbrytningsproblem Problemförklaring Problemet med ordförpackningen säger att med tanke på en ordsekvens som inmatning måste vi hitta antalet ord som kan passa i en rad i taget. Så för att göra detta sätter vi raster i den givna sekvensen så att det utskrivna dokumentet ...

Läs mer

Translate »