Apple Coding Intervju Frågor

nål
Apples intervjufrågor

Apple Array-frågor

Fråga 1. Maximal storlek Subarray Summa är lika med k Leetcode-lösning Problemformulering: Summan av den maximala storleken på delmatrisen är lika med k Leetcode Lösning – Givet en heltalsmatris numeriska och heltal k, returnera den maximala längden på en delmatris som summeras till k. Om det inte finns en, returnera 0 istället. Exempel: Ingång: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Utdata: 4 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 2. H-Index Leetcode-lösning Problemformulering: H-Index Leetcode-lösning säger att – Givet en uppsättning heltal "citeringar" där citeringar[i] är antalet citeringar som en forskare fått för sin ith-uppsats, returnerar forskarens H-index. Om flera H-indexvärden finns, returnera det maximala bland dem. Definition av H-index: En vetenskapsman har ett index ...

Läs mer

Fråga 3. Kontinuerlig Subarray Sum LeetCode Solution Problemformulering Kontinuerlig delmatris Summa LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar sant om nums har en kontinuerlig subarray av storleken på minst två vars element summeras till en multipel av k, eller falskt annars. Ett heltal x är en multipel av k om det finns ett heltal n så att x = n * k. 0 är alltid en...

Läs mer

Fråga 4. Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution – Det finns n vänner som spelar ett spel. Vännerna sitter i en cirkel och är numrerade från 1 till n i medurs ordning. Mer formellt, när du flyttar medurs från den i:de vännen kommer du till ...

Läs mer

Fråga 5. Top K Frequent Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Ingång: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Ingång: nums = [1], k = 1 Output: [1] ...

Läs mer

Fråga 6. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 7. Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode-lösning Problembeskrivning Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode Lösning – En heltalsarraykostnad anges, där kostnad[i] är kostnaden för steget på en trappa. När du väl har betalat kostnaden kan du antingen klättra ett eller två steg. Du kan antingen börja från steget med index 0, eller steget med ...

Läs mer

Fråga 8. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 9. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 10. Skjutfönster Median Leetcode-lösning Problembeskrivning Det glidande fönstrets median LeetCode Solution – "Sliding Window Median" anger att givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, där k är den glidande fönsterstorleken. Vi måste returnera medianmatrisen för varje fönster av storlek k. Exempel: Ingång: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Utdata: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Förklaring: Median ...

Läs mer

Fråga 11. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 12. Subarrays med K olika heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Undermatriserna med K olika heltal LeetCode Lösning – "Subrader med K olika heltal" anger att du får en heltalsmatris nums och ett heltal k. Vi måste hitta ett totalt antal bra undergrupper av numer. En bra array definieras som en array med exakt ...

Läs mer

Fråga 13. Ta bort dubbletter från Sorted Array II Leetcode Solution Problembeskrivning: Med tanke på en heltalsmatris av siffror sorterade i icke-minskande ordning, ta bort några dubbletter på plats så att varje unikt element visas högst två gånger. Den relativa ordningen för elementen bör hållas densamma. Eftersom det är omöjligt att ändra längden på arrayen på vissa språk måste du istället ha ...

Läs mer

Fråga 14. Nästa Permutation Leetcode-lösning Problembeskrivning Nästa permutation LeetCode Solution – "Nästa permutation" säger att givet en matris av heltal som är en permutation av första n naturliga tal. Vi måste hitta nästa lexikografiskt minsta permutation av den givna arrayen. Ersättningen måste vara på plats och endast använda konstant extra utrymme. ...

Läs mer

Fråga 15. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 16. Sortera matris efter ökad frekvens Leetcode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen genom att öka frekvensen LeetCode Lösning – "Sortera matrisen med ökande frekvens" anger att du får en matris med heltal, sortera matrisen i ökande ordning baserat på värdenas frekvens. Två eller flera värden har samma frekvens, vi måste sortera dem ...

Läs mer

Fråga 17. Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 18. Myntbyte 2 Leetcode-lösning Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. ...

Läs mer

Fråga 19. Frog Jump Leetcode-lösning Problembeskrivning Grodhoppet LeetCode Lösning – "Frog Jump" säger att givet listan över stenar (positioner) sorterade i stigande ordning, avgör om grodan kan korsa floden genom att landa på den sista stenen (sista indexet i arrayen). Inledningsvis är grodan på den första stenen och ...

Läs mer

Fråga 20. Bygg array från Permutation Leetcode-lösning Problemformulering Bygg arrayen från permutation LeetCode-lösning – "Bygg array från permutation" säger att givet nollbaserade permutationstal måste vi bygga en array av samma längd där ans[i] = nums[nums[i]] för varje i inom området [0,antal.längd-1]. En nollbaserad permutationstal är en matris av distinkta heltal från 0 ...

Läs mer

Fråga 21. Lägsta kostnad för biljetter Leetcode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för biljetter LeetCode Solution – "Minimumkostnad för biljetter" ber dig hitta det minsta antal dollar du behöver för att resa varje dag i den givna listan över dagar. Du kommer att få ett heltal av dagar. Varje dag är ett heltal från ...

Läs mer

Fråga 22. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 23. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 24. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 25. Saknat nummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Det saknade numret LeetCode Lösning – "Saknat nummer" anger att givet en array av storlek n som innehåller n distinkta tal mellan [0,n]. Vi måste returnera numret som saknas i intervallet. Exempel: Indata: nums = [3,0,1] Output: 2 Förklaring: Vi kan lätt observera att alla ...

Läs mer

Fråga 26. Blanda Array Leetcode-lösningen Problemet Shuffle the Array Leetcode Solution ger oss en rad längder 2n. Här hänvisar 2n till att arrayens längd är jämn. Vi uppmanas sedan att blanda mixen. Här betyder blandning inte att vi behöver slumpmässigt blanda arrayen men ett specifikt sätt är ...

Läs mer

Fråga 27. 3Sum Leetcode-lösning Problemangivelse Givet en rad med n heltal, finns det elementen a, b, c i tal så att a + b + c = 0? Hitta alla unika tripletter i matrisen som ger summan av noll. Observera: att lösningsuppsättningen inte får innehålla dubbla tripletter. Exempel nr 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Läs mer

Fråga 28. Infoga lösning för intervallläskod Problemet Insert Interval Leetcode Solution ger oss en lista över några intervall och ett separat intervall. Sedan får vi höra att infoga detta nya intervall i intervallistan. Så det nya intervallet kan korsas med intervall som redan finns i listan, eller så kan det ...

Läs mer

Fråga 29. Kombination Sum Leetcode Solution Problemet Combination Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller lista med heltal och ett mål. Vi får höra att hitta de kombinationer som kan göras med dessa heltal vilket antal gånger som helst till det angivna målet. Så mer formellt kan vi använda den givna ...

Läs mer

Fråga 30. Maximal lösning för subarray Leetcode Problemangivelse Givet ett heltal array-nummer, hitta den angränsande subarray (som innehåller minst ett nummer) som har den största summan och returnera sin summa. Exempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Förklaring: [4, -1,2,1] har den största summan = 6. nums = [- 1] -1 Metod 1 (Dela och erövra) I detta tillvägagångssätt ...

Läs mer

Fråga 31. Komprimera löpkodslösning för kodkodslista Problemet Dekomprimera körlängdskodad lista Leetcode-lösning anger att du får en matris eller vektor som innehåller en sekvens. Sekvensen har en viss specifik representation. Ingångssekvensen är bildad av en annan sekvens. Vi kommer att kalla det en annan sekvens som den ursprungliga sekvensen. Enligt vilken ingångssekvensen ...

Läs mer

Fråga 32. Hitta Vinnare på en Tic Tac Toe-spel Leetcode-lösning Problemet Find Winner on a Tic Tac Toe Game Leetcode Solution ber oss att ta reda på vinnaren av ett tic tac toe-spel. Problemet ger oss en matris eller vektor av drag gjorda av spelarna. Vi måste gå igenom rörelserna och bedöma vem ...

Läs mer

Fråga 33. Hitta vanliga tecken Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad strängar. Vi måste skriva ut en lista över alla tecken som visas i varje sträng i matrisen (dubbletter ingår). Det är om ett tecken visas två gånger i varje sträng, men inte tre gånger, måste vi ha det ...

Läs mer

Fråga 34. Hitta alla nummer som försvunnit i en Array Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Den innehåller element som sträcker sig från 1 till N, där N = storleken på matrisen. Det finns dock några element som har försvunnit och några dubbletter finns i deras ställe. Vårt mål är att returnera en matris ...

Läs mer

Fråga 35. Majority Element II Leetcode-lösning I det här problemet får vi en rad heltal. Målet är att hitta alla element som förekommer mer än ⌊N / 3⌋ tid i matrisen där N = storleken på matrisen och ⌊ ⌋ är golvoperatören. Vi måste returnera en rad ...

Läs mer

Fråga 36. Unika banor Leetcode-lösning Problemet Unique Paths Leetcode Solution säger att du får två heltal som representerar storleken på ett rutnät. Använd gallrets storlek, längden och bredden på gallret. Vi måste hitta antalet unika vägar från det övre vänstra hörnet av rutnätet till ...

Läs mer

Fråga 37. Slå ihop sorterade arrays Leetcode-lösning I problemet ”Slå ihop sorterade matriser” får vi två matriser sorterade i icke-fallande ordning. Den första matrisen är inte helt fylld och har tillräckligt med utrymme för att rymma alla element i den andra matrisen också. Vi måste slå samman de två matriserna så att den första matrisen innehåller element ...

Läs mer

Fråga 38. Sök i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Tänk på en sorterad matris men ett index valdes och matrisen roterades vid den punkten. När matrisen väl har roterats måste du hitta ett visst målelement och returnera dess index. Om elementet inte är närvarande, returnera -1. Problemet är i allmänhet ...

Läs mer

Fråga 39. Sök Infoga position Leetkodlösning I det här problemet får vi en sorterad matris och ett måltal. Vi måste hitta sin sökinsatsposition. Om målvärdet finns i matrisen, returnera dess index. Returnera indexet där målet ska infogas så att ordningen sorteras (i ...

Läs mer

Fråga 40. Löpande summa av 1d Array Leetcode-lösning Problemförklaring I löpande summan av 1d-arrayproblem har vi fått ett array-nummer för vilket vi måste returnera en array där för varje index i i resultatmatrisen arr [i] = sum (nums [0] ... nums [i]) . Exempel nummer = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Förklaring: Körsumman är: ...

Läs mer

Fråga 41. Plus en Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Plus One” får vi en matris där varje element i matrisen representerar en siffra av ett tal. Hela matrisen representerar ett tal. Nollindexet representerar MSB för numret. Vi kan anta att det inte finns någon ledande noll i ...

Läs mer

Fråga 42. Kth största elementet i en Array Leetcode Solutions I det här problemet måste vi returnera det kth största elementet i en osorterad matris. Observera att matrisen kan ha dubbletter. Så vi måste hitta det Kth största elementet i den sorterade ordningen, inte det distinkta Kth största elementet. Exempel A = {4, 2, 5, 3 ...

Läs mer

Fråga 43. Område Minsta fråga (sönderdelning av kvadratrot och gles tabell) I intervallet minimifråga har vi gett en fråga och ett heltal. Varje fråga innehåller intervallet som vänster- och högerindex för varje intervall. Den givna uppgiften är att bestämma minsta möjliga antal som ligger inom intervallet. Exempel Ingång: arr [] = {2, 5, ...

Läs mer

Fråga 44. Minsta summan i en triangel Problembeskrivning Problemet "Minsta summasökväg i en triangel" anger att du får en sekvens i form av en heltalstriangel. Börjar nu från den översta raden, vad är den minsta summan du kan uppnå när du når den nedre raden? Exempel 1 2 3 5 ...

Läs mer

Fråga 45. Innehåller duplikat Vi får en matris och den kan innehålla dubbletter eller kanske inte. Så vi måste kontrollera om den innehåller dubbletter. Exempel [1, 3, 5, 1] ​​true ["apple", "mango", "orange", "mango"] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Approach Vi kan kontrollera en array på flera sätt ...

Läs mer

Fråga 46. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 47. Top K Frekventa element Problemförklaring I de övre K-frekventa elementen har vi gett en matrisnummer [], hitta de k som oftast förekommer. Exempel nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiv metod för de bästa K-frekventa elementen ...

Läs mer

Fråga 48. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 49. Delmängd Leetkod I Delmängd-Leetkodproblem har vi gett en uppsättning distinkta heltal, numr, skriv ut alla delmängder (kraftuppsättningen). Obs! Lösningsuppsättningen får inte innehålla dubbla underuppsättningar. En matris A är en delmängd av en matris B om a kan erhållas från B genom att radera en del (möjligen noll ...

Läs mer

Fråga 50. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Fråga 51. Word Search Ordsökning är ungefär som ordpussel någon gång i vårt liv. Idag tar jag ett modifierat korsord till bordet. Mina läsare måste vara lite förvirrade över vad jag pratar om. Utan att slösa bort mer tid, låt oss komma till problemförklaringen Kan ...

Läs mer

Fråga 52. Infoga Ta bort GetRandom I Insert Delete GetRandom-problemet måste vi utforma en datastruktur som stöder alla följande operationer i genomsnitt O (1) tid. insert (val): Infogar en artikelval i uppsättningen om den inte redan finns. ta bort (val): Tar bort en artikelval från uppsättningen om den finns. getRandom: Returnerar ett slumpmässigt element från den aktuella uppsättningen ...

Läs mer

Fråga 53. Sammanfoga överlappande intervall I sammanfoga överlappande intervall problem har vi gett en samling av intervall, slå ihop och returnera alla överlappande intervall. Exempel Ingång: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Utgång: [[2, 4], [5, 7]] Förklaring: Vi kan slå samman [2, 3] och [3 , 4] tillsammans för att bilda [2, 4] Metod för att hitta Merge ...

Läs mer

Fråga 54. Median av två sorterade matriser Givet två sorterade matriser A och B i storlek n respektive m. Hitta medianen för den slutliga sorterade matrisen som erhållits efter sammanslagning av givna två matriser eller med andra ord, vi säger att hitta median för två sorterade matriser. (Förväntad tidskomplexitet: O (log (n))) Metod 1 för ...

Läs mer

Fråga 55. Maximalt produktunderlag I det maximala produktunderarrayproblemet har vi gett en rad heltal, hitta den angränsande undergruppen med minst ett element som har den största produkten. Exempel Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maximal produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maximal produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Läs mer

Fråga 56. Sök efter ett element i sorterad roterad matris Vid sökning i sorterat roterat arrayproblem har vi gett en sorterad och roterad array och ett element, kontrollera om det angivna elementet finns i arrayen eller inte. Exempel Ingångsnummer [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Ingångsnummer [] = {2, ...

Läs mer

Fråga 57. Maximalt produktunderlag Givet en rad med n heltal, hitta den maximala produkten som erhålls från en sammanhängande undergrupp av den givna matrisen. Exempel Ingångsarr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Utgång 80 Ingångsarr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Utgång 300 Ingångsarr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Utgång 70 ...

Läs mer

Fråga 58. Ställ in Matrix Zeroes I den inställda matrisen nollar problemet har vi gett en (n X m) matris, om ett element är 0, ställ in hela raden och kolumn 0. Exempel Inmatning: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgång: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Läs mer

Fråga 59. 3 Summa I 3 Sum-problemet har vi gett en matrisnummer av n heltal, hitta alla unika tripletter som summerar till 0. Exempel Ingång: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Output: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naiv metod för 3 sum problem The Brute force approach ...

Läs mer

Fråga 60. Hitta duplikatnumret Givet en matrisnummer som innehåller (n + 1) element och varje element är mellan 1 och n. Om det bara finns ett duplikatelement, hitta duplikatnumret. Exempel Input: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Output: 2 Input: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Output: 3 Naive ...

Läs mer

Fråga 61. Hitta Duplicate Element Med en matris av heltal av storlek n + 1 där varje element i matrisen är mellan 1 och n (inklusive), finns det ett duplikatelement i matrisen, hitta duplikatelementet. Brute force-metod - Metod 1 för Find the Duplicate Element För varje ith-element kör en slinga ...

Läs mer

Fråga 62. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 63. Kombinationssumma I problem med kombinationssumman har vi gett en rad positiva heltal arr [] och en summa, hitta alla unika kombinationer av element i arr [] där summan av dessa element är lika med s. Samma upprepade nummer kan väljas från arr [] ett obegränsat antal gånger. Element ...

Läs mer

Fråga 64. Sök i sorterad roterad matris En elementsökning i sorterad roterad matris kan hittas med binär sökning i O (logn) -tid. Målet med detta inlägg är att hitta ett visst element i en sorterad roterad matris under O (logn) -tid. Några exempel på en sorterad roterad matris ges. Exempel Ingång: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Läs mer

Fråga 65. Maximal subarray I maximalt subarray-problem har vi angett ett heltal array-nummer, hitta den angränsande underarray som har den största summan och skriv ut det maximala summan subarray-värdet. Exempel Ingångsnummer [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Utgång 6 algoritm Målet är att hitta ...

Läs mer

Fråga 66. Sammanfoga intervall Vid sammanslagning av intervallproblem har vi gett en uppsättning intervall av formen [l, r], slå samman de överlappande intervallen. Exempel Ingång {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Utgång {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ingång {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv metod för sammanslagning av intervall ...

Läs mer

Fråga 67. 4Summa I 4Sum-problemet har vi gett ett heltal x och en matris a [] av storlek n. Hitta alla de unika uppsättningarna med 4 element i matrisen så att summan av dessa 4 element är lika med det angivna heltalet x. Exempel Inmatning a [] = {1, 0, -1, ...

Läs mer

Fråga 68. Skapa maximalt antal I Skapa maximalt antal problem har vi gett två matriser med längden n och m med siffrorna 0-9 som representerar två siffror. Skapa det maximala antalet längder k <= m + n från siffrorna i de två. Den relativa ordningen på siffrorna från samma matris måste ...

Läs mer

Fråga 69. Hitta Peak Element Låt oss förstå Find Peak Element-problemet. Idag har vi med oss ​​en matris som behöver sitt toppelement. Nu måste du undra vad jag menar med toppelementet? Toppelementet är ett som är större än alla dess grannar. Exempel: Givet en rad ...

Läs mer

Fråga 70. Saknat nummer I saknad nummer problem har vi gett en matris av storlek N som innehåller ett tal från 0 till N. Alla värden i matrisen är unika. Vi måste hitta det saknade numret som inte finns i matrisen och det numret ligger mellan 0 och N. Här ...

Läs mer

Fråga 71. Slå samman sorterad matris I sammanslagningssorterat matrisproblem har vi gett två sorterade matriser i ökande ordning. I ingången först har vi gett numret initialiserat till array1 och array2. Dessa två nummer är N och M. Storleken på array1 är lika med summan av N och M. I array 1 först ...

Läs mer

Fråga 72. Rotera matris Rotera matrisen är ett problem där vi har gett en matris av storlek N. Vi måste rotera matrisen i rätt riktning. Varje element skiftar med en position till höger och det sista elementet i matrisen kommer till den första positionen. Så vi har gett ett värde K ...

Läs mer

Fråga 73. Behållare med mest vatten Problembeskrivning: du får n heltal (y0, y1, y2 ... yn-1) vid n index (i = 0,1,2 ... n-1). Heltal vid i-index är yi. Nu ritar du n linjer på ett kartesiskt plan varje anslutningspunkter (i, yi) och (i, 0). Hitta den maximala volymen vatten ...

Läs mer

Fråga 74. Heap Sortera Heapsortering är en jämförelsebaserad sorteringsteknik som baseras på en Binary Heap-datastruktur. HeapSort liknar en urvalsort där vi hittar det maximala elementet och placerar det elementet i slutet. Vi upprepar samma process för de återstående elementen. Med ett osorterat ...

Läs mer

Fråga 75. Myntbytesproblem Myntbytesproblem - Givet några mynt med olika värden c1, c2,…, cs (Till exempel: 1,4,7….). Vi behöver ett belopp n. Använd dessa givna mynt för att bilda beloppet n. Du kan använda ett mynt så många gånger som krävs. Hitta det totala antalet sätt på vilket ...

Läs mer

Fråga 76. Multiplikation av två matriser Problemförklaring I problemet "Multiplikation av två matriser" har vi gett två matriser. Vi måste multiplicera dessa matriser och skriva ut resultatet eller slutmatrisen. Här är det nödvändiga och tillräckliga villkoret att antalet kolumner i A ska vara lika med antalet rader i matrisen ...

Läs mer

Fråga 77. Lager Köp Sälj för att maximera vinsten Problembeskrivning I problemet "Aktieköp sälj för att maximera vinsten" har vi gett en matris som innehåller aktiekurs varje dag, hitta den maximala vinsten du kan göra genom att köpa och sälja på den tiden. Här kan vi köpa och sälja flera gånger men bara efter att ha sålt ...

Läs mer

Fråga 78. Sammanfoga överlappande intervall II Problemförklaring I problemet "Merge Overlapping Intervals II" har vi gett en uppsättning intervall. Skriv ett program som slår samman de överlappande intervallen till ett och skriver ut alla icke-överlappande intervall. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n par där varje par är ...

Läs mer

Fråga 79. Maximal subarray Sum med Divide and Conquer Problemförklaring I “Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer” -problemet har vi gett en matris av både positiva och negativa heltal. Skriv ett program som hittar den största summan av den angränsande undergruppen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris av ...

Läs mer

Fråga 80. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 81. Iterativ implementering av snabb sortering Problemangivelse I problemet "Iterativ implementering av snabb sortering" har vi gett en matris []. Vi måste sortera matrisen med hjälp av snabb sortering. Här implementeras inte snabb sortering rekursivt, utan implementeras på ett iterativt sätt. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 82. Blanda en given matris Problemförklaring I “Shuffle a given Array” -problemet har vi gett en rad heltal. Skriv ett program som blandar den givna matrisen. Det vill säga, det slumpar in elementen i matrisen slumpmässigt. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n mellanseparerat heltal Output ...

Läs mer

Fråga 83. Sortera en K-sorterad matris Problemförklaring I “Sortera en K-sorterad matris” har vi gett en rad n-element, där varje element högst är k bort från sin målposition. Utforma en algoritm som sorterar i O (n log k) tid. Inmatningsformat Den första raden som innehåller två heltal N ...

Läs mer

Fråga 84. Maximalt produktunderlag II Problemförklaring I “Maximum Product Subarray II” -problemet har vi gett en matris som består av positiva, negativa heltal och även nollor. Vi måste hitta den maximala produkten av undergruppen. Ingångsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utdataformat Det enda ...

Läs mer

Fråga 85. Största subarray med lika antal 0 och 1 Problemangivelse I “Största subarray med lika antal 0 och 1” -problem har vi gett en matris a [] som endast innehåller 0 och 1. Hitta den största undergruppen med lika många 0 och 1 och kommer att skriva ut startindex och slutindex för den största undergruppen. ...

Läs mer

Fråga 86. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 87. Antal mindre element på höger sida Problembeskrivning I problemet "Antal mindre element på höger sida" har vi gett en matris []. Hitta antalet mindre element som finns till höger om varje element. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utgång ...

Läs mer

Fråga 88. Ökad följd av längd tre med maximal produkt Problembeskrivning I problemet "Ökande följd av längd tre med maximal produkt" har vi gett en rad positiva heltal. Hitta sekvensen av längd 3 med maximal produkt. Följden borde öka. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N som anger storleken ...

Läs mer

Fråga 89. Element visas mer än N / K gånger i Array Problemförklaring I “Elementen visas mer än N / K gånger i Array” -problemet har vi gett ett heltalsuppsättning av storlek n. Hitta de element som visas mer än n / k gånger. Där k är ingångsvärdet. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller två heltal N och ...

Läs mer

Fråga 90. Hitta toppelementet från en matris Problemförklaring I “Find the Peak Element from an Array” -problemet har vi gett en inmatningsmatris med heltal. Hitta ett toppelement. I en matris är ett element ett toppelement, om elementet är större än båda grannarna. För hörnelement kan vi betrakta det enda ...

Läs mer

Fråga 91. Ordna om positiva och negativa siffror alternativt i matris Problemförklaring I problemet "Omarrangera positiva och negativa siffror alternativt i matris" har vi gett en matris []. Denna matris innehåller positiva och negativa heltal. Ordna om matrisen så att positiva och negativa placeras alternativt. Här behöver inte antalet positiva och negativa element ...

Läs mer

Fråga 92. Hitta det maximala upprepande antalet i Array Problemförklaring I problemet "Hitta maximalt upprepande antal i matris" har vi gett en osorterad matris av storlek N. Angiven matris innehåller siffror i intervallet {0, k} där k <= N. Hitta det antal som kommer maximalt antal gånger i matrisen. Ingångsformat ...

Läs mer

Fråga 93. Fyra element som sammanfattas att ges Problemförklaring I fyra element som sammanfattar ett givet problem har vi gett en matris som innehåller N-element som kan vara positiva eller negativa. Hitta uppsättningen med fyra element vars summa är lika med det givna värdet k. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris ...

Läs mer

Fråga 94. Partitionsproblem Problemförklaring I partitionsproblemet har vi gett en uppsättning som innehåller n element. Hitta om den angivna uppsättningen kan delas in i två uppsättningar vars summa av element i deluppsättningarna är lika. Exempel Inmatningsarr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgång Ja Förklaring Matrisen ...

Läs mer

Fråga 95. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fråga 96. Subarray med given summa Problemförklaring I underarrangemanget med det givna summan har vi gett en matris som innehåller n positiva element. Vi måste hitta subarray där summan av alla element i subarray är lika med ett givet_sum. Subarray erhålls från den ursprungliga matrisen genom att ta bort en del ...

Läs mer

Fråga 97. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 98. Ordna om matris i maximalt minimumform Problembeskrivning I problemet "Omarrangera matris i maximalt minimiform" har vi gett en sorterad matris som innehåller N-element. Ordna om den angivna sorterade matrisen med positiva heltal, så att alternativa element är ith max och ith min. Se nedan för en bättre förståelse av omarrangemang av element - Array [0] ...

Läs mer

Fråga 99. Subarray och Subsequence Problembeskrivning I subarray- och subsekvensproblemet måste vi skriva ut alla subarrays och subsekvenser för en given array. Generera alla möjliga icke-tomma underarrangemang. En undergrupp definieras vanligtvis som en del eller sektion av en matris där sammanhängande är baserad på indexet. Undergruppen ...

Läs mer

Fråga 100. Slå samman två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matrisproblem har vi gett två ingångssorterade matriser, vi måste slå samman dessa två matriser så att de initiala siffrorna efter fullständig sortering ska vara i den första matrisen och kvar i den andra matrisen. Exempel Ingång A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Läs mer

Fråga 101. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 102. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Fråga 103. Sammanfoga två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matriser har vi gett två sorterade matriser, en matris med storlek m + n och den andra matris med storlek n. Vi slår ihop n-storleksmatrisen till m + n-storleksmatris och skriver ut den sammanslagna matrisen m + n-storlek. Exempel Ingång 6 3 M [] = ...

Läs mer

Fråga 104. Hitta element med binär sökning i sorterad matris Problembeskrivning Givet en sorterad matris, hitta element med binär sökning i den sorterade matrisen. Om det finns, skriv ut indexet för det elementet annars skriv -1. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element som ska sökas ...

Läs mer

Fråga 105. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 106. Hitta duplikat i en matris på det mest effektiva sättet Problembeskrivning Visa alla element som är dubbletter på det mest effektiva sättet i O (n) och O (1) utrymme. Med tanke på en matris med storlek n som innehåller siffror från intervall 0 till n-1, kan dessa nummer förekomma valfritt antal gånger. Hitta dubbletter i en array i de mest effektiva ...

Läs mer

Fråga 107. Minsta positiva antal saknas i en osorterad matris Problemstatus I den givna osorterade matrisen hittar du det minsta positiva antalet som saknas i en osorterad matris. Ett positivt heltal inkluderar inte 0. Vi kan ändra den ursprungliga matrisen om det behövs. Matrisen kan innehålla positiva och negativa tal. Exempel a. Inmatningsmatris: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Läs mer

Fråga 108. Flytta alla nollor till slutet av den givna matrisen Problemangivelse I den givna matrisen flyttar du alla nollor som finns i matrisen till slutet av matrisen. Här finns det alltid ett sätt att infoga hela antalet nollor i slutet av matrisen. Exempel Ingång 9 9 17 0 14 0 ...

Läs mer

Fråga 109. Räkna antalet förekomster i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Antal antal förekomster i en sorterad matris" har vi gett en sorterad matris. Räkna antalet förekomster eller frekvenser i en sorterad matris av X där X är ett heltal. Exempel Ingång 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Läs mer

Fråga 110. Hitta det minsta saknade numret i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta minsta saknade nummer i en sorterad matris" har vi angett ett heltal. Hitta det minsta saknade antalet i sorterad matris i N-storlek med unika element i området 0 till M-1, där M> N. Exempel Ingång [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Läs mer

Fråga 111. Första upprepande elementet Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller n heltal. Vi måste hitta det första upprepande elementet i den givna matrisen. Om det inte finns något upprepat element skriver du ut ”Inget upprepande heltal hittades”. Obs! Upprepande element är de element som kommer mer än en gång. (Array kan innehålla dubbletter) ...

Läs mer

Fråga 112. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Fråga 113. Hitta det första upprepande numret i en given matris Problemförklaring Det kan finnas flera upprepande nummer i en matris men du måste hitta det första upprepande numret i en given matris (inträffar andra gången). Exempel Ingång 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgång 5 är det första upprepande elementet ...

Läs mer

Fråga 114. Majoritetselement Problemförklaring Med tanke på en sorterad matris måste vi hitta majoritetselementet från den sorterade matrisen. Majoritetselement: Antal som förekommer mer än hälften av arrayens storlek. Här har vi gett ett nummer x vi måste kontrollera att det är majoritetselementet eller inte. Exempel Ingång 5 2 ...

Läs mer

Fråga 115. Hitta det saknade numret Problembeskrivning För att hitta det saknade numret från en matris med 1 till N-nummer har vi gett en matris som innehåller N-1-nummer. Ett nummer saknas i en rad nummer från 1 till N. Vi måste hitta det saknade numret. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal ...

Läs mer

Apple String frågor

Fråga 116. Rotera sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Rotera sträng LeetCode Lösning – Givet två strängar s och mål, returnera sant om och endast om s kan bli mål efter ett visst antal skift på s. En växling på s består av att flytta tecknet längst till vänster i s till positionen längst till höger. Till exempel, om s = "abcde", kommer det ...

Läs mer

Fråga 117. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 118. Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution Problemformulering: Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution säger – Designa en datastruktur som stöder att lägga till nya ord och hitta om en sträng matchar någon tidigare tillagd sträng. Implementera WordDictionary-klassen: WordDictionary() Initierar objektet. void addWord(ord) Lägger till ord till datastrukturen, det kan matchas senare. bool search(word) Returnerar sant om det ...

Läs mer

Fråga 119. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 120. Delsträng med sammanlänkning av alla ord Leetcode-lösning Problembeskrivning Delsträngen med sammanlänkning av alla ord LeetCode Lösning – "Substräng med sammanlänkning av alla ord" anger att givet en sträng s och en uppsättning av strängord där varje ord är av samma längd. Vi måste returnera alla startindex för delsträngen som är ...

Läs mer

Fråga 121. Generera parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Indata: n = 3 Utdata: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 122. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 123. Längsta delsträng utan att upprepade tecken Leetcode-lösning Problemformulering Den längsta delsträngen utan att upprepade tecken LeetCode Solution – anger att givet strängen s. Vi måste hitta den längsta delsträngen utan att upprepa tecken. Exempel: Indata: s = "abcabcbb" Utdata: 3 Förklaring: Den längsta delsträngen utan tecken som upprepas är av längd 3. Strängen är: "abc". Ingång: s = "bbbbb" ...

Läs mer

Fråga 124. Längsta vanliga prefix Leetcode-lösning Problemformulering Det längsta vanliga prefixet LeetCode Solution – "Longest Common Prefix" anger att givet en array av strängar. Vi måste hitta det längsta vanliga prefixet bland dessa strängar. Om det inte finns något prefix, returnera en tom sträng. Exempel: Indata: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Förklaring: "fl" är den längsta ...

Läs mer

Fråga 125. Giltig Palindrome II Leetcode-lösning Problemformulering Valid Palindrome II LeetCode Solution – "Valid Palindrome II" säger att givet strängen s måste vi returnera true om s kan vara en palindromsträng efter att ha tagit bort högst ett tecken. Exempel: Indata: s = "aba" Utdata: sant Förklaring: Inmatningssträngen är redan palindrom, så det finns ...

Läs mer

Fråga 126. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 127. Största nummer Leetcode-lösning Problemformulering Det största numret LeetCode Solution – "Largest Number" anger att givet en lista med icke-negativa heltal måste vi ordna talen på ett sådant sätt att de bildar det största talet och returnerar det. Eftersom resultatet kan bli mycket stort, så måste du återvända ...

Läs mer

Fråga 128. Implementera Trie (prefixträd) Leetcode-lösning Problembeskrivning Implement Trie (Prefix Tree) LeetCode Solution – "Implement Trie (Prefix Tree)" ber dig att implementera Trie Data Structure som utför infogning, sökning och prefixsökning effektivt. Exempel: Inmatning: ["Försök", "infoga", "sök", "sök", "startarMed", "infoga", "sök"] [[], ["äpple"], ["äpple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Utdata: [null, null, true, false, true, null, true] Förklaring: Efter att ha infogat alla strängar, försök så här. Ordet äpple söks som ...

Läs mer

Fråga 129. Palindrome-partitionering Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindrome-partitioneringen LeetCode-lösning – "Palindrome-partitionering" säger att du får en sträng, partitionera ingångssträngen så att varje delsträng av partitionen är en palindrom. Returnera all möjlig palindrompartitionering av inmatningssträngen. Exempel: Indata: s = "aab" Utdata: [["a","a","b"],["aa","b"]] Förklaring: Det finns exakt 2 giltiga ...

Läs mer

Fråga 130. Räkna och säg Leetcode-lösning Problembeskrivning Räkna och säg LeetCode-lösning – "Räkna och säg" ber dig hitta den n:e termen i räkne-och-säg-sekvensen. Räkna-och-säg-sekvensen är en sekvens av siffersträngar som definieras av den rekursiva formeln: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) är hur du skulle "säga" siffersträngen från countAndSay(n-1), som sedan konverteras...

Läs mer

Fråga 131. Palindromiska delsträngar Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindromiska delsträngar LeetCode Lösning – "Palindromiska delsträngar" ber dig hitta ett totalt antal palindromiska delsträngar i inmatningssträngen. En sträng är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. En delsträng är en sammanhängande sekvens av tecken i strängen. Exempel: Ingång: s = "aaa" Utgång: ...

Läs mer

Fråga 132. Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösningen – anger att du får en sträng s som innehåller parentes och gemener. Vi måste ta bort det minsta antalet ogiltiga parenteser för att göra inmatningssträngen giltig. Vi måste returnera alla möjliga resultat i vilken ordning som helst. Ett snöre är...

Läs mer

Fråga 133. Isomorf strängar Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två strängar, a och b. Vårt mål är att berätta om de två strängarna är isomorfa eller inte. Två strängar kallas isomorfa om och endast om tecknen i den första strängen alls kan ersättas med vilket tecken som helst (inklusive sig själv) ...

Läs mer

Fråga 134. Till gemener Leetcode-lösning Problemet med små bokstäver Leetcode Solution ger oss en sträng och ber oss konvertera alla versaler till små bokstäver. Vi måste konvertera stora och små bokstäver till gemener. Så problemet verkar enkelt men innan ...

Läs mer

Fråga 135. Giltig Palindrome Leetcode-lösning Problemförklaring Med tanke på en sträng måste vi avgöra om det är en palindrom, endast med tanke på alfanumeriska tecken, dvs. endast siffror och alfabet. Vi måste också ignorera fall för alfabetstecken. Exempel "En man, en plan, en kanal: Panama" sant Förklaring: "AmanaplanacanalPanama" är ett giltigt palindrom. "tävla en bil" ...

Läs mer

Fråga 136. Roman till Integer Leetcode-lösning I problemet ”Roman to Integer” får vi en sträng som representerar något positivt heltal i sin romerska siffervärde. Romerska siffror representeras av 7 tecken som kan konverteras till heltal med hjälp av följande tabell: Obs: Heltalsvärdet för den givna romerska siffran kommer inte att överstiga eller ...

Läs mer

Fråga 137. Multiplicera strängar Leetcode-lösning Problemet Multiplicera strängar Leetcode-lösningen ber oss att multiplicera två strängar som ges till oss som inmatning. Vi måste skriva ut eller returnera detta resultat av multiplicering till den som ringer. Så för att uttrycka det mer formellt med två strängar, hitta produkten av de angivna strängarna. ...

Läs mer

Fråga 138. Heltal till Roman Leetcode-lösning I detta problem får vi ett heltal och måste konverteras till romerska siffror. Således kallas problemet i allmänhet ”Integer to Roman” och detta är Integer to Roman Leetcode Solution. Om någon inte känner till romerska siffror. I gamla tider gjorde människor inte ...

Läs mer

Fråga 139. Hitta element som innehåller minsta omfång från k-listor I problemet "Hitta det minsta intervallet som innehåller element från k-listor" har vi gett K-listor som är sorterade och har samma storlek N. Den ber att bestämma det minsta intervallet som innehåller åtminstone element från varje K-lista . Om det finns mer än en ...

Läs mer

Fråga 140. Brevkombinationer av ett telefonnummer I bokstavskombinationer av ett telefonnummerproblem har vi gett en sträng som innehåller siffror från 2 till 9. Problemet är att hitta alla möjliga kombinationer som kan representeras av det numret om varje nummer har några bokstäver tilldelade. Tilldelningen av numret är ...

Läs mer

Fråga 141. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Fråga 142. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 143. Nästa permutation I nästa permutationsproblem har vi gett ett ord, hitta den lexikografiskt större_permutationen av den. Exempel ingång: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algoritm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Läs mer

Fråga 144. Längsta vanliga prefixet med hjälp av sortering I det längsta vanliga prefixet med hjälp av sorteringsproblem har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 145. Matchning av vanligt uttryck I Regular Expression Matching-problemet har vi gett två strängar, en (låt oss anta att det x) består av endast små bokstäver och andra (låt oss anta att det y) består av små bokstäver med två specialtecken, dvs "." och “*”. Uppgiften är att hitta om den andra strängen ...

Läs mer

Fråga 146. Strängkomprimering I strängkomprimeringsproblemet har vi gett en matris en [] av typ char. Komprimera det som karaktär och räkning för ett visst tecken (om antalet tecken är 1 lagras det enda tecknet i en komprimerad matris). Längden på den komprimerade matrisen ska ...

Läs mer

Fråga 147. Giltiga parenteser LeetCode-lösning I Valid Parentheses LeetCode-problem har vi gett en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']', avgör om inmatningssträngen är giltig. Här kommer vi att tillhandahålla en giltig parentes LeetCode-lösning till dig. En inmatningssträng är giltig om: Öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 148. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 149. Hitta det närmaste palindromnumret Problem med att hitta det närmaste problemet med palindromnummer vi har gett ett nummer n. Hitta ett tal som är en palindrom och den absoluta skillnaden mellan palindromiskt tal och n är så minsta som möjligt utom noll. Om det finns mer än ett nummer som uppfyller detta villkor, skriv ut ...

Läs mer

Fråga 150. Räkna och säg Räkna och säg där vi har gett ett nummer N och vi måste hitta den N: e termen för räkningen och säg sekvensen. Först måste vi förstå vad som är räkna och säg sekvens. Se först några ord i sekvensen: 1: a termen är "1". 2: a valperiod är ...

Läs mer

Fråga 151. Hitta unik karaktär i en sträng I Hitta unik karaktär i ett strängproblem har vi gett en sträng som endast innehåller små bokstäver (az). Vi måste hitta den första icke-upprepande karaktären i den och skriva ut indexet. om inget sådant tecken finns skriv ut -1. Inmatningsformat Endast en rad som innehåller sträng. Utskriftsformat Skriv ut ...

Läs mer

Fråga 152. Heltal till romerska Heltal till romersk konvertering. Vi har gett ett nummer N och vi måste skriva ut det romerska antalet N. De romerska siffrorna representeras av användningen av {I, V, X, L, C, D, M} -värden. Låt oss se några exempel för god förståelse. Ingångsformat Endast en rad som innehåller ...

Läs mer

Fråga 153. Isomorfa strängar Isomorfiska strängar - Med tanke på två strängar måste vi kontrollera om det för varje förekomst av ett tecken i sträng1 finns en unik kartläggning med tecken i sträng2. Kort sagt, kontrollera om det finns en till en kartläggning eller inte. Exempel Input str1 = “aab” str2 = “xxy” Output True ...

Läs mer

Fråga 154. Kth icke-upprepande karaktär Problembeskrivning I "Kth icke-upprepande karaktär" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att ta reda på kth non-repeating_character. Om det finns mindre än k-tecken som inte upprepas i strängen skriver du ut "-1". Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. ...

Läs mer

Fråga 155. Längsta vanliga prefix ord efter ordmatchning Problembeskrivning I problemet "Längsta vanliga prefix med ord-till-ord-matchning" har vi angett N-strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet strängar. Nästa N-rader ...

Läs mer

Fråga 156. Längsta vanliga prefixet som använder karaktär efter karaktärsmatchning Problemförklaring I “Längsta vanliga prefix med hjälp av tecken efter teckenmatchning” har vi gett ett heltal N och N strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet ...

Läs mer

Fråga 157. Permutationer av en given sträng med STL Problemförklaring I problemet "Permutationer av en given sträng med STL" har vi gett en sträng "s". Skriv ut alla ingångssträngens permutationer med hjälp av STL-funktioner. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Output Format Skriv ut all permutation för den givna ...

Läs mer

Fråga 158. Små och små bokstäver Problemförklaring I problemet "gemener till versaler" har vi gett en sträng "s" med endast små bokstäver. Skriv ett program som skriver ut samma sträng men med versaler. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Utgångsformat ...

Läs mer

Fråga 159. Längsta vanliga prefixet med binär sökning II Problembeskrivning I “Longest Common Prefix Using Binary Search II” -problemet har vi gett ett heltal N- och N-strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 160. Längden på den längsta giltiga strängen Problembeskrivning I "Längden på den längsta giltiga substrängen" har vi gett en sträng som endast innehåller den inledande och stängande parentesen. Skriv ett program som hittar den längsta giltiga parentessträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng s. Utdataformat Den första och ...

Läs mer

Fråga 161. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 162. Kontrollera om en länkad lista med strängar bildar ett palindrom Problembeskrivning I “Kontrollera om en länkad lista av strängar bildar ett palindrom” -problem har vi gett en länkad lista som hanterar strängdata. Skriv ett program för att kontrollera om data bildar en palindrom eller inte. Exempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Förklaring: I exemplet ovan kan vi se att ...

Läs mer

Äppelträdsfrågor

Fråga 163. Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode Lösning säger – Givet roten till ett binärt träd, beräkna den vertikala ordningens genomgång av det binära trädet. För varje nod vid position (rad, kol) kommer dess vänstra och högra barn att vara på positioner (rad + 1, kol - 1) respektive (rad + 1, kol + 1). ...

Läs mer

Fråga 164. Summa rot till blad nummer LeetCode Solution Problembeskrivning Summa rot till blad nummer LeetCode Lösning säger – Du får roten till ett binärt träd som endast innehåller siffror från 0 till 9. Varje rot-till-blad-bana i trädet representerar ett nummer. Till exempel representerar rot-till-blad-banan 1 -> 2 -> 3 talet 123. Returnera den totala summan av alla rot-till-blad-tal. Testa...

Läs mer

Fråga 165. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 166. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 167. Lägsta gemensamma förfader till ett binärt träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Den lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd LeetCode Solution – "Lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd" anger att givet roten till det binära trädet och två noder i trädet. Vi måste hitta den lägsta gemensamma förfadern av dessa två noder. Den lägsta vanliga...

Läs mer

Fråga 168. Återställ Binary Search Tree Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ binärt sökträd LeetCode Solution – "Återställ binärt sökträd" säger att givet roten till det binära sökträdet, där värdena för exakt två noder byts om av misstag. Vi måste återställa trädet utan att ändra dess struktur. Exempel: Indata: root = [1,3,null,null,2] Output: [3,1,null,null,2] ...

Läs mer

Fråga 169. Symmetrisk träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig själv (symmetrisk runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 170. Root to Leaf-väg med målsumman Leetcode Solutions Ett binärt träd och ett heltal K ges. Vårt mål är att återvända om det finns en rot-till-lövbana i trädet så att summan är lika med målet-K. Summan av en väg är summan av alla noder som ligger på den. 2 / \ ...

Läs mer

Fråga 171. Konvertering av binärt träd till binärt sökträd I omvandlingsproblem med binärt träd till binärt sökträd har vi gett ett binärt träd som konverterar det till binärt sökträd utan att ändra trädets struktur. Exempel Ingång Förbeställning: 13 8 6 47 25 51 Algoritm Vi behöver inte ändra strukturen på ...

Läs mer

Fråga 172. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 173. Konstruera BST från dess givna nivåbeställning Med tanke på nivåordningens genomskridande av ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att konstruera det binära sökträdet eller BST från ITS-givna nivåordernomgång. Exempel Ingångsnivå Beställning [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Utmatning i ordning: 5 8 9 12 15 18 ...

Läs mer

Fråga 174. Konstruera binärt träd från givna order- och förbeställningspassager I det här problemet har vi ordning och förbeställning av det binära trädet. Vi måste konstruera ett binärt träd från givna Inorder- och Preorder-traversaler. Exempel Inmatning: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Förbeställning = [A, B, D, E, C, F] Output: Förbeställning av trädets bildning av ...

Läs mer

Fråga 175. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 176. Kth minsta element i en BST I detta problem har vi gett en BST och ett nummer k, hitta det kth minsta elementet i en BST. Exempel Ingångsträd [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Utgång 3 Ingångsträd [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Utgång 1. ..

Läs mer

Fråga 177. Lägsta gemensamma förfader Med tanke på roten till ett binärt träd och två noder n1 och n2, hitta LCA (Lowest Common Ancestor) för noderna. Exempel Vad är LCA (Lowest Common Ancestor)? De förfäder till en nod n är de noder som finns i sökvägen mellan rot och nod. Tänk på det binära trädet som visas i ...

Läs mer

Fråga 178. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 179. Symmetriskt träd I Symmetric Tree-problemet har vi gett ett binärt träd, kontrollera om det är en spegel av sig själv. Ett träd sägs vara en spegelbild av sig själv om det finns en symmetriaxel genom en rotnod som delar trädet i två samma halvor. Exempelstyper ...

Läs mer

Fråga 180. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 181. Validera binärt sökträd Problem vid validering av problem med binärt sökträd Vi har gett roten till ett träd, vi måste kontrollera om det är ett binärt sökträd eller inte. Exempel: Output: true Förklaring: Det givna trädet är ett binärt sökträd eftersom alla element som lämnas till varje underträd ...

Läs mer

Fråga 182. Vägsumma Vad är Path Sum Problem? I Path Sum-problemet har vi gett ett binärt träd och ett heltal SUM. Vi måste hitta om någon väg från rot till blad har en summa som är lika med SUM. Banans summa definieras som summan av alla noder ...

Läs mer

Fråga 183. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Apple Graph-frågor

Fråga 184. De flesta stenarna har tagits bort med samma rad eller kolumn LeetCode-lösning Problembeskrivning De flesta stenar borttagna med samma rad eller kolumn LeetCode Solution säger att på ett 2D-plan placerar vi n stenar vid några heltalskoordinatpunkter. Varje koordinatpunkt får ha högst en sten. En sten kan tas bort om den delar antingen samma rad eller samma ...

Läs mer

Fråga 185. Är Graph tvådelad? LeetCode-lösning Problemformulering är graf Bipartite LeetCode Solution- Det finns en oriktad graf med n noder, där varje nod är numrerad mellan 0 och n - 1. Du får en 2D-matrisgraf, där graf[u] är en matris av noder som noder u ligger i anslutning till. Mer formellt, för varje v i graf[u], finns det en oriktad kant mellan nod u och nod v. Grafen har ...

Läs mer

Fråga 186. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 187. Grafkloning Vad är grafkloning? Idag har vi en hänvisning till en oriktad graf. Vad behöver vi göra? Returnerar en djup kopia av det tillhandahållna diagrammet. Låt oss titta på strukturen: Klassnoden: Den består av datavärdet och grannarna associerade med varje ...

Läs mer

Apple Stack frågor

Fråga 188. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 189. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 190. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 191. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 192. Lägg till Two Numbers II Leetcode-lösning Problembeskrivning Add Two Numbers II LeetCode-lösningen – "Add Two Numbers II" anger att två icke-tomma länkade listor representerar två icke-negativa heltal där den mest signifikanta siffran kommer först och varje nod innehåller exakt en siffra. Vi måste lägga till de två talen och returnera summan som ...

Läs mer

Fråga 193. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 194. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 195. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 196. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 197. Maximal Frequency Stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximum Frequency Stack LeetCode Solution – "Maximum Frequency Stack" ber dig designa en frekvensstack där varje gång vi poppar ett element från stacken, ska det returnera det vanligaste elementet som finns i stacken. Implementera FreqStack-klassen: FreqStack() konstruerar en tom frekvensstack. void push(int val) trycker ...

Läs mer

Fråga 198. Min stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Utforma en stack som stöder push, pop, top och att hämta minimielementet under konstant tid. push (x) - Tryck elementet x på stacken. pop () - Tar bort elementet ovanpå stacken. top () - Hämta toppelementet. getMin () - Hämta minimielementet i stacken. ...

Läs mer

Fråga 199. Max stack Problembeskrivning Problemet "Max stack" anger att utforma en speciell stack som kan utföra dessa operationer: tryck (x): tryck in ett element i stacken. top (): returnerar elementet som finns högst upp i stacken. pop (): ta bort elementet från stapeln längst upp. peekmax (): ...

Läs mer

Fråga 200. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 201. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 202. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 203. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 204. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fråga 205. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Apple Queue Questions

Fråga 206. Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution – Det finns n vänner som spelar ett spel. Vännerna sitter i en cirkel och är numrerade från 1 till n i medurs ordning. Mer formellt, när du flyttar medurs från den i:de vännen kommer du till ...

Läs mer

Fråga 207. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 208. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 209. Körekonstruktion efter höjd Problembeskrivning av körekonstruktion efter höjd Anta att du har en slumpmässig lista över personer som står i en kö. Varje person beskrivs av ett par heltal (h, k), där h är personens höjd och k är antalet personer framför denna person ...

Läs mer

Fråga 210. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Apple Matrix Frågor

Fråga 211. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 212. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 213. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 214. Word Leetcode-lösning Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Fråga 215. Antal palindromiska banor i en matris Problembeskrivning Vi får en tvådimensionell matris som innehåller små bokstäver, vi måste räkna antalet palindroma banor i den. En palindromisk väg är inget annat än en väg som följer palindromisk egenskap. Ett ord som omvänd förblir detsamma som det ursprungliga ordet sägs vara ...

Läs mer

Fråga 216. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Fråga 217. Ställ in Matrix Zeroes I den inställda matrisen nollar problemet har vi gett en (n X m) matris, om ett element är 0, ställ in hela raden och kolumn 0. Exempel Inmatning: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgång: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Läs mer

Fråga 218. Multiplikation av två matriser Problemförklaring I problemet "Multiplikation av två matriser" har vi gett två matriser. Vi måste multiplicera dessa matriser och skriva ut resultatet eller slutmatrisen. Här är det nödvändiga och tillräckliga villkoret att antalet kolumner i A ska vara lika med antalet rader i matrisen ...

Läs mer

Fråga 219. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Apple andra frågor

Fråga 220. Hitta Peak Element LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta toppelement LeetCode Solution säger att – Ett toppelement är ett element som är strikt större än sina grannar. Givet ett 0-indexerat heltalsarraynummer, hitta ett toppelement och returnera dess index. Om arrayen innehåller flera toppar, återställ indexet till någon av topparna. Du kanske föreställer dig...

Läs mer

Fråga 221. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 222. Skjutfönster Maximal LeetCode-lösning Problembeskrivning Skjutfönster Maximal LeetCode Lösning Säger att – Du får en array av heltal num, och det finns ett glidande fönster av storlek k som rör sig från vänster om arrayen till höger. Du kan bara se k-talen i fönstret. Varje gång ...

Läs mer

Fråga 223. Binär sökning LeetCode-lösning Problemformulering Binär sökning LeetCode Solution säger att – Givet en array av heltal nums som är sorterade i stigande ordning, och ett heltalsmål, skriv en funktion för att söka efter mål i nums. Om målet finns, returnera dess index. Annars returnerar du -1. Du måste skriva en algoritm med O(log n) runtime komplexitet. Exempel 1: Indata: nums = [-1,0,3,5,9,12], mål ...

Läs mer

Fråga 224. Behållare med mest vatten LeetCode-lösning Problembeskrivning Behållare med mest vatten LeetCode Solution säger att – Du får en heltalsmatrishöjd med längden n. Det finns n vertikala linjer som ritas så att de två ändpunkterna på den i:te linjen är (i, 0) och (i, höjd[i]). Hitta två linjer som tillsammans med x-axeln bildar en behållare, så att behållaren ...

Läs mer

Fråga 225. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 226. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 227. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 228. Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode-lösning Problembeskrivning: Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode Lösning: Det finns några sfäriska ballonger tejpade på en platt vägg som representerar XY-planet. Ballongerna representeras som en 2D-heltalsmatris där punkter[i] = [xstart, xend] anger en ballong vars horisontella diameter sträcker sig mellan xstart och xend. Du vet inte de exakta y-koordinaterna för ...

Läs mer

Fråga 229. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Problemformulering: Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Lösning: Givet roten till ett binärt träd, platta till trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" bör vara ...

Läs mer

Fråga 230. Nästa Greater Element I Leetcode-lösning Problemformulering Next Greater Element I Leetcode Lösning – Det nästa större elementet i något element x i en array är det första större elementet som är till höger om x i samma array. Du får två distinkta 0-indexerade heltalsmatriser nums1 och nums2, där nums1 är en delmängd av nums2. För varje 0 <= i < nums1.length, hitta index j så att nums1[i] == nums2[j] och bestäm ...

Läs mer

Fråga 231. Nästa Greater Element II LeetCode-lösning Problemformulering Next Greater Element II LeetCode Lösning – Givet en cirkulär heltalsmatris nums (dvs. nästa element i nums[nums.length - 1] är nums[0]), returnera nästa större tal för varje element i nums. Det nästa större talet av ett nummer x är det första större numret i dess korsande ordning nästa i arrayen, vilket betyder att du kan söka ...

Läs mer

Fråga 232. Toppindex i en Mountain Array LeetCode-lösning Problemformulering Toppindex i en bergsmatris LeetCode Lösning – En matris arr ett berg om följande egenskaper gäller: arr.length >= 3 Det finns något i med 0 < i < arr.length - 1 så att: arr[0] < arr[1] < ... < arr[i - 1] < arr[i] arr[i] > arr[i + 1] > ... > ...

Läs mer

Fråga 233. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Indata: nums = [2,2,3,4] Output: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med de första 2) ...

Läs mer

Fråga 234. Simma i Rising Water LeetCode Solution Problembeskrivning: Simma i stigande vatten LeetCode Lösning: Du får ett nxn heltalsmatrisrutnät där varje värderaster[i][j] representerar höjden vid den punkten (i, j). Regnet börjar falla. Vid tidpunkten t är vattnets djup överallt t. Du kan simma från ett torg till ett annat torg i fyra riktningar om ...

Läs mer

Fråga 235. Unik binära sökträd LeetCode-lösning Unika binära sökträd LeetCode Solution säger att – Givet ett heltal n, returnera antalet strukturellt unika BST (binära sökträd) som har exakt n noder med unika värden från 1 till n. Exempel 1: Ingång: n = 3 Utgång: 5 Exempel 2: Ingång: n = 1 Utgång: 1 Begränsningar: 1 <= n <= 19 ...

Läs mer

Fråga 236. Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Solution Problembeskrivning: Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Lösning: RandomizedCollection är en datastruktur som innehåller en samling av tal, möjligen dubbletter (dvs. en multiset). Det bör stödja att infoga och ta bort specifika element och även ta bort ett slumpmässigt element. Implementera klassen RandomizedCollection: RandomizedCollection() Initierar det tomma RandomizedCollection-objektet. bool insert(int val) Infogar en artikelval i ...

Läs mer

Fråga 237. Omvänd heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Omvänd heltal LeetCode Solution säger att – Givet ett tecken på 32-bitars heltal x, returnera x med dess siffror omvända. Om omkastning av x gör att värdet går utanför det signerade 32-bitars heltalsintervallet [-231, 231 - 1], returnera 0. Antag att miljön inte tillåter dig att lagra 64-bitars heltal (signerade eller osignerade). Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 238. Hitta K närmaste element LeetCode Solution Problemformulering Hitta K närmaste element LeetCode Lösning – Givet en sorterad heltalsmatris arr, två heltal k och x, returnera k närmast heltal till x i matrisen. Resultatet bör också sorteras i stigande ordning. Ett heltal a är närmare x än ett heltal b om: |a - x| < |b - x|, eller |a - x| == |b - ...

Läs mer

Fråga 239. Sortera färger LeetCode Solution Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. ...

Läs mer

Fråga 240. Excel-arkkolumnnummer LeetCode-lösning Problembeskrivning Excel-arkkolumnnummer LeetCode Solution säger att Givet en sträng kolumnTitel som representerar kolumntiteln som visas i ett Excel-ark, returnera dess motsvarande kolumnnummer. Till exempel: A -> 1 B -> 2 C -> 3 ... Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 ... ...

Läs mer

Fråga 241. Palindromnummer LeetCode-lösning Problemformulering Palindromnummer LeetCode Lösning säger att – Givet ett heltal x, returnera sant om x är palindromheltal. Ett heltal är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. Till exempel är 121 ett palindrom medan 123 inte är det. Exempel 1: Indata: x = 121 Utdata: sant Förklaring: 121 läses som 121 från vänster till höger ...

Läs mer

Fråga 242. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadens domare Leetcode Lösning: I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. Alla (förutom stadsdomaren) litar på stadsdomaren. ...

Läs mer

Fråga 243. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering: Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning säger – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Exempel 1: Indata: nums = [2,2,3,4] Utdata: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med ...

Läs mer

Fråga 244. Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode-lösningen Problemformulering Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode Solution säger att – Givet ett heltals array nums, måste du hitta en kontinuerlig subarray som om du bara sorterar denna subarray i stigande ordning, så kommer hela arrayen att sorteras i stigande ordning. Returnera längden på den kortaste subarrayen. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 245. Rektangelöverlappning LeetCode-lösning Problembeskrivning: Rektangelöverlappning LeetCode Solution – säger att en axelinriktad rektangel representeras som en lista, [x1, y1, x2, y2], där (x1, y1) är koordinaten för dess nedre vänstra hörn, och (x2) , y2) är koordinaten för dess övre högra hörn. Dess övre och nedre kanter är parallella med X-axeln, och dess vänstra ...

Läs mer

Fråga 246. Stone Game IV LeetCode Solution Problembeskrivning Stone Game IV LeetCode Solution – Alice och Bob turas om att spela ett spel, med Alice som börjar först. Till en början ligger det n stenar i en hög. På varje spelares tur gör den spelaren ett drag som består av att ta bort valfritt antal stenar som inte är noll i kvadraten i högen. Dessutom, om en spelare inte kan göra ett drag, han/hon...

Läs mer

Fråga 247. Arrangera mynt Leetcode-lösning Problembeskrivning The Arranging Coins LeetCode Solution – “Arranging Coins” ber dig bygga en trappa med dessa mynt. Trappan består av k rader, där den i raden består av exakt i mynt. Den sista raden i trappan kanske inte är komplett. För den givna mängden mynt, returnera ...

Läs mer

Fråga 248. Udda jämn länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Den udda-jämna länkade listan LeetCode Solution – "Odd-jämn länkad lista" anger att en icke-tom enkel länkad lista. Vi måste gruppera alla noder med udda index följt av noderna med jämna index, och returnera den omordnade listan. Observera att den relativa ordningen inuti både ...

Läs mer

Fråga 249. Dela två heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Dela två heltal LeetCode Lösning – "Dela två heltal" säger att du får två heltal utdelning och divisor. Returnera kvoten efter att ha dividerat utdelningen med divisorn. Observera att vi antar att vi har att göra med en miljö som kan lagra heltal inom ett 32-bitars signerat heltal ...

Läs mer

Fråga 250. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 251. Slå samman k sorterade listor Leetcode-lösning Problembeskrivning Sammanfoga k sorterade listor LeetCode Lösning – "Sammanfoga k sorterade listor" anger att givet arrayen av k länkade listor, där varje länkad lista har sina värden sorterade i stigande ordning. Vi måste slå samman alla k-länkade listor till en enda länkad lista och returnera ...

Läs mer

Fråga 252. Partitionsetiketter LeetCode Solution Problembeskrivning Partitionsetiketter LeetCode Lösning – Du får en sträng s. Vi vill dela upp strängen i så många delar som möjligt så att varje bokstav visas i högst en del. Observera att partitionen görs så att efter att ha sammanfogat alla delar i ordning, ...

Läs mer

Fråga 253. Fibonacci-nummer LeetCode-lösning Problemformulering Fibonacci-nummer LeetCode Lösning – "Fibonacci-nummer" anger att Fibonacci-talen, vanligtvis betecknade F(n) bildar en sekvens, kallad Fibonacci-sekvensen, så att varje nummer är summan av de två föregående, med start från 0 och 1 Det vill säga F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Läs mer

Fråga 254. Diagonal Traversal LeetCode-lösning Problembeskrivning Diagonal genomgång LeetCode Lösning – Givet en 2D heltalsarray nums, returnera alla element av nums i diagonal ordning som visas i bilderna nedan. Ingång: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utdata: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Förklaring till Diagonal Traversal LeetCode Lösningsnyckelidé Den första raden och den sista kolumnen i det här problemet skulle tjäna ...

Läs mer

Fråga 255. Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode-lösning Problemförklaring Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode Lösning – Vi får ett Tic-Tac-Toe-kort som ett strängarraybräde och uppmanas att returnera sant om det är möjligt att nå denna brädposition under loppet av en giltig tic- tac-toe spel. Brädan är en 3 x 3 array ...

Läs mer

Fråga 256. Omvänd ord i en String III LeetCode-lösning Problemformulering Omvänd ord i en sträng III LeetCode Lösning – Vi får en sträng och ombeds vända om ordningen på tecken i varje ord i en mening samtidigt som vi behåller blanksteg och initial ordordning. Exempel & förklaringar Exempel 1: Input: s = "Låt oss ta LeetCode ...

Läs mer

Fråga 257. Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution – Vi får huvudet av en sorterad länkad lista. Vi uppmanas att ta bort alla dubbletter så att varje element bara visas en gång och returnera den länkade listan sorterad också. Exempel & förklaringar Exempel 1: Indata: huvud ...

Läs mer

Fråga 258. Clone Graph LeetCode Solution Problembeskrivning Klongraf LeetCode Lösning – Vi får en referens till en nod i en ansluten oriktad graf och ombeds att returnera en djup kopia av grafen. En djupkopia är i grunden en klon där ingen nod som finns i den djupa kopian ska ha referensen ...

Läs mer

Fråga 259. Lägsta höjd Träd LeetCode lösning Problembeskrivning Minimihöjd Träd LeetCode Lösning – Vi får ett träd med n noder märkta från 0 till n-1 som en 2D-array "kanter" där kant[i] = [a_i, b_i] indikerar att det finns en oriktad kant mellan två noder a_i och b_i i trädet. Vi har ...

Läs mer

Fråga 260. K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning – Vi får en matris med storlek n där var och en av raderna och kolumnerna är sorterade i stigande ordning. Vi uppmanas att returnera det k:te minsta elementet i matrisen. Observera att det är den kth ...

Läs mer

Fråga 261. Antal Islands II LeetCode-lösning Problembeskrivning Antal öar II LeetCode Lösning – Du får ett tomt 2D binärt rutnät av storleken mx n. Rutnätet representerar en karta där 0:or representerar vatten och 1:or representerar land. Till en början är alla cellers rutnät vattenceller (dvs alla celler är nollor). Vi kan utföra en add land ...

Läs mer

Fråga 262. Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Lösning – Med tanke på huvudet på en sorterad länkad lista, ta bort alla noder som har dubblettnummer, och lämna endast distinkta nummer från den ursprungliga listan. Returnera den länkade listan sorterad också. Ingång: huvud = [1,2,3,3,4,4,5] Utgång: [1,2,5] Förklaring Tanken här är att gå igenom ...

Läs mer

Fråga 263. Kortaste vägen i ett rutnät med eliminering av hinder LeetCode-lösning Problembeskrivning Kortaste vägen i ett rutnät med hinder Eliminering LeetCode Lösning – Du får ett mxn heltalsmatrisrutnät där varje cell är antingen 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytta upp, ner, vänster eller höger från och till en tom cell i ett steg. Återgå det minsta antalet steg för att gå från det övre vänstra...

Läs mer

Fråga 264. Kan placera blommor LeetCode-lösning Problembeskrivning kan placera blommor LeetCode Lösning – Du har en lång rabatt där en del av tomterna är planterade och andra inte. Blommor kan dock inte planteras i angränsande tomter. Givet en heltalsarray som innehåller 0:or och 1:or, där 0 betyder tom och 1 betyder inte tom, och ett heltal n, returnera om n nya blommor kan planteras i ...

Läs mer

Fråga 265. Första unika karaktären i en sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Första unika tecknet i en sträng LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, hitta det första icke-repeterande tecknet i den och returnera dess index. Om det inte finns, returnera -1. Exempel Testfall 1: Ingång: s = “leetcode” Utdata: 0 Testfall 2: Ingång: s = “aabb” Utdata: -1 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 266. Invertera binärt träd LeetCode-lösning Problemförklaring: Invertera binärt träd LeetCode-lösning – I den här frågan, givet en rot av ett binärt träd, krävs lösningen för att invertera det binära trädet, vilket betyder att det vänstra trädet ska bli det högra trädet och vice versa. Förklaring Vi kan fråga oss vilket trädpassering som skulle vara ...

Läs mer

Fråga 267. Partitionslista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Partitionslista Leetcode Lösning – Med tanke på huvudet på en länkad lista och ett värde x, partitionera den så att alla noder mindre än x kommer före noder som är större än eller lika med x. Du bör bevara den ursprungliga relativa ordningen för noderna i var och en av de två partitionerna. Exempel : Exempel 1 Ingång: huvud = ...

Läs mer

Fråga 268. Utvärdera Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemformulering Utvärdera omvänd polsk notation LeetCode Lösning – Utvärdera värdet av ett aritmetiskt uttryck i omvänd polsk notation. Giltiga operatorer är +, -, * och /. Varje operand kan vara ett heltal eller ett annat uttryck. Observera att divisionen mellan två heltal ska trunkeras mot noll. Det är garanterat att den givna ...

Läs mer

Fråga 269. Minsta Range II Leetcode-lösning Problembeskrivning: Minsta intervall II Leetcode Lösning – Du får en heltalsmatris nums och ett heltal k. För varje index i där 0 <= i < nums.length, ändra nums[i] till att vara antingen nums[i] + k eller nums[i] – k. Poängen för nums är skillnaden mellan max- och minimumelementen i nums. Returnera minsta poäng av siffror efter att ha ändrat värdena vid varje index. ...

Läs mer

Fråga 270. 3Summa närmaste LeetCode-lösning Problemformulering 3Summa närmaste LeetCode Lösning – Med tanke på en heltalsmatris med längden n och ett heltalsmål, hitta tre heltal i num så att summan är närmast målet. Returnera summan av de tre heltalen. Du kan anta att varje ingång skulle ha exakt en lösning. Ingång: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 271. Contiguous Array LeetCode Solution Problembeskrivning Sammanhängande array LeetCode Lösning – Givet en binär array nums, returnera den maximala längden av en angränsande delarray med lika många 0 och 1. Indata: nums = [0,1] Utdata: 2 Förklaring: [0, 1] är den längsta sammanhängande delmatrisen med lika många 0 och 1. Förklaring Nu vad vi ...

Läs mer

Fråga 272. N-Queens LeetCode-lösning Problembeskrivning N-Queens LeetCode Solution – n-queens-pusslet är problemet med att placera n damer på ett nxn-schackbräde så att inte två damer attackerar varandra. Givet ett heltal n, returnera alla distinkta lösningar till n-queens-pusslet. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Varje lösning innehåller en distinkt kortkonfiguration av ...

Läs mer

Fråga 273. Största rektangeln i histogram LeetCode-lösning Problemformulering Största rektangeln i histogrammet LeetCode Lösning – Givet en array av heltalshöjder som representerar histogrammets stapelhöjd där bredden på varje stapel är 1, returnera arean av den största rektangeln i histogrammet. Exempel Testfall 1: Indata: höjder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 274. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemformulering Matchning av reguljära uttryck Matchning av reguljära uttryck LeetCode Lösning – Givet en indatasträng s och ett mönster p, implementera matchning av reguljära uttryck med stöd för '.' och var: '.' Matchar vilket enskilt tecken som helst.​​​​ '*' Matchar noll eller fler av föregående element. Matchningen bör täcka hela inmatningssträngen (inte delvis). Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 275. Binärt träd från höger sida LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd från höger sida LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, föreställ dig att du står på höger sida om det och returnerar värdena för noderna du kan se ordnade uppifrån och ner. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Läs mer

Fråga 276. Zigzag Conversion LeetCode-lösning Problemformulering Zigzag Conversion LeetCode Solution – Strängen "PAYPALISHIRING" är skriven i ett sicksackmönster på ett givet antal rader så här: (du kanske vill visa detta mönster i ett fast typsnitt för bättre läsbarhet) PAHNAPLSIIGYI ...

Läs mer

Fråga 277. Tredje maximala antalet löskodslösning Problemformulering Tredje maximala antalet Leetcode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera det tredje distinkta maxtalet i denna array. Om det tredje maximala antalet inte finns, returnera det maximala antalet. Exempel Inmatning: nums = [3,2,1] Utdata: 1 Förklaring: Det första distinkta maximumet är 3. Det andra distinkta maximumet är 2. Det tredje ...

Läs mer

Fråga 278. Minsvepare LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsvepare LeetCode Lösning – Låt oss spela minröjningsspelet (Wikipedia, onlinespel)! Du får en mxn char-matrisbräda som representerar spelplanen där: 'M' representerar en oupptäckt min, 'E' representerar en oupptäckt tom ruta, 'B' representerar en avslöjad tom ruta som inte har några intilliggande minor (dvs. ovanför, nedanför , vänster, höger och allt...

Läs mer

Fråga 279. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Problembeskrivning Koko Eating Bananas LeetCode Solution – Koko älskar att äta bananer. Det finns n högar av bananer, den ithögen har högar[i] bananer. Vakterna har gått och kommer tillbaka om timmar. Koko kan bestämma sin äthastighet för bananer per timme på k. Varje timme väljer hon en hög med bananer och äter k bananer från den högen. Om ...

Läs mer

Fråga 280. Tidsbaserad Key-Value Store LeetCode-lösning Problembeskrivning Tidsbaserad nyckel-värde lagra LeetCode-lösning – Designa en tidsbaserad nyckel-värde datastruktur som kan lagra flera värden för samma nyckel vid olika tidsstämplar och hämta nyckelns värde vid en viss tidsstämpel. Implementera TimeMap-klassen: TimeMap() Initierar objektet i datastrukturen. void set (String key, String ...

Läs mer

Fråga 281. Hitta median från Data Stream LeetCode Solution Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen ...

Läs mer

Fråga 282. Permutation i String Leetcode-lösning Problembeskrivning: Permutation i sträng Leetcode Lösning – Givet två strängar s1 och s2, returnera sant om s2 innehåller en permutation av s1, eller falskt på annat sätt. Med andra ord, returnera sant om en av s1:s permutationer är delsträngen till s2. Exempel: Exempel 1 Indata: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Utdata: sant Förklaring: s2 innehåller en permutation av s1 ("ba"). ...

Läs mer

Fråga 283. Formatera om datum LeetCode-lösning Problemformulering Formatera om datum LeetCode Lösning – ges en datumsträng i formen Dag Månad År, där: Dag är i uppsättningen {"1st", "2nd", "3rd", "4th", ..., "30th", "31:a"}. Månaden är i uppsättningen {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec"}. År är inom intervallet [1900, 2100]. Konvertera datumsträngen ...

Läs mer

Fråga 284. Diagonal Traverse LeetCode-lösning Problembeskrivning Diagonal Traverse LeetCode Lösning – Givet en mxn-matrismatta, returnera en array av alla element i arrayen i diagonal ordning. Ingång: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utdata: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Förklaring Betrakta indexen för diagonalerna i en NxM-matris. Låt oss använda en 4×4-matris som exempel: ...

Läs mer

Fråga 285. Längsta stigande väg i en Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning Längsta ökande vägen i en matris LeetCode-lösning – Givet en mxn heltalsmatris, returnera längden på den längst ökande vägen i matrisen. Från varje cell kan du antingen flytta i fyra riktningar: vänster, höger, upp eller ner. Du får inte röra dig diagonalt eller röra dig utanför gränsen (dvs. wrap-around är inte tillåtet). Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 286. Antal stängda öar Leetcode-lösning Problembeskrivning: Antal stängda öar Leetcode-lösning – Givet ett 2D-rutnät bestående av 0:or (land) och 1:or (vatten). En ö är en maximalt 4-riktad sammankopplad grupp av nollor och en sluten ö är en ö helt (alla vänster, topp, höger, botten) omgiven av 0:or. Returnera antalet stängda öar. Exempel : Exempel 1 Inmatning: rutnät = [[1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0, 1,0,1,0,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0]] Utdata : 2 Förklaring: Öar i grått ...

Läs mer

Fråga 287. Serialisera och deserialisera Binary Tree LeetCode-lösning Problembeskrivning Serialisera och deserialisera binärt träd LeetCode Lösning – Serialisering är processen att konvertera en datastruktur eller ett objekt till en sekvens av bitar så att det kan lagras i en fil eller minnesbuffert, eller överföras över en nätverksanslutningslänk för att rekonstrueras senare i ...

Läs mer

Fråga 288. Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver ...

Läs mer

Fråga 289. Robot avgränsad i cirkel LeetCode-lösning Problembeskrivning Robot avgränsad i cirkel LeetCode Lösning – På ett oändligt plan står en robot initialt vid (0, 0) och är vänd mot norr. Observera att: Nordriktningen är den positiva riktningen för y-axeln. Sydlig riktning är den negativa riktningen för y-axeln. Den östliga riktningen är den positiva riktningen för x-axeln. Den västra riktningen är...

Läs mer

Fråga 290. Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode Lösning – Det finns en endimensionell trädgård på x-axeln. Trädgården börjar vid punkten 0 och slutar vid punkten n. (dvs. trädgårdens längd är n). Det finns n + 1 tapp vid punkter [0, 1, ..., n] i ...

Läs mer

Fråga 291. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av dess noders värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 292. Hitta Duplicate Number LeetCode Solution Problemformulering Hitta dubbletttalet LeetCode Lösning – Givet en array av heltal num som innehåller n + 1 heltal där varje heltal ligger inom intervallet [1, n] inklusive. Det finns bara ett upprepat nummer i siffror, returnera detta upprepade nummer. Du måste lösa problemet utan att ändra arraynumren och använder bara konstant extra utrymme. Indata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 293. Ormar och stegar LeetCode-lösning Problembeskrivning Ormar och stegar LeetCode Lösning – Du får en nxn heltalsmatristavla där cellerna är märkta från 1 till n2 i en Boustrophedon-stil som börjar längst ner till vänster på tavlan (dvs. tavla[n - 1][0]) och alternerande riktningar i varje rad. Du börjar på ruta 1 på tavlan. I varje drag...

Läs mer

Fråga 294. Saknat element i sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering: Saknade element i sorterad matris LeetCode Lösning – Givet ett heltalsmatris antal som är sorterade i stigande ordning och alla dess element är unika och även ges ett heltal k, returnerar det k:te talet som saknas med början från numret längst till vänster i matrisen. Exempel: Exempel 1 Inmatning: nums = [4,7,9,10], k = ...

Läs mer

Fråga 295. Path Sum II LeetCode-lösning Problembeskrivning: Path Sum II LeetCode Solution – Givet roten till ett binärt träd och en heltalsmålsumma, returnera alla rot-till-blad-vägar där summan av nodvärdena i sökvägen är lika med targetSum. Varje sökväg ska returneras som en lista över nodvärden, inte nodreferenser. En rot-till-blad-bana är en väg som börjar från ...

Läs mer

Fråga 296. Platta ut 2D-vektor LeetCode-lösning Problembeskrivning Platta ut 2D-vektor LeetCode-lösning – Designa en iterator för att platta ut en 2D-vektor. Det bör stödja nästa och har Nästa operationer. Implementera Vector2D-klassen: Vector2D(int[][] vec) initierar objektet med 2D-vektorn vec. next() returnerar nästa element från 2D-vektorn och flyttar pekaren ett steg framåt. Du kan anta att alla...

Läs mer

Fråga 297. Alien Dictionary LeetCode Solution Problembeskrivning Alien Dictionary LeetCode Solution – Det finns ett nytt främmande språk som använder det engelska alfabetet. Ordningen bland bokstäverna är dock okänd för dig. Du får en lista med strängord från det främmande språkets ordbok, där strängarna i ord sorteras lexikografiskt efter reglerna för detta nya språk. ...

Läs mer

Fråga 298. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 299. Scramble String LeetCode-lösning Problembeskrivning Scramble String LeetCode Lösning – Vi kan scramble en sträng s för att få en sträng t med hjälp av följande algoritm: Om strängen är 1, sluta. Om längden på strängen är > 1, gör följande: Dela strängen i två icke-tomma delsträngar ...

Läs mer

Fråga 300. Summa av vänsterblad LeetCode-lösning Problembeskrivning: Summan av vänster löv LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera summan av alla vänster löv. Ett löv är en nod utan barn. Ett vänsterblad är ett löv som är det vänstra barnet till en annan nod. Exempel & förklaring: Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: 24 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 301. Skärning mellan två länkade listor LeetCode Solution Problemformulering Skärningspunkten mellan två länkade listor LeetCode Lösning – Vi får huvuden av två starkt länkade listor headA och headB. Det är också givet att de två länkade listorna kan skära varandra någon gång. Vi uppmanas att returnera noden där de skär varandra eller null om ...

Läs mer

Fråga 302. Permutationssekvens LeetCode-lösning Problemformulering Permutationssekvens LeetCode Lösning – Uppsättningen [1, 2, 3, ..., n] innehåller totalt n! unika permutationer. Genom att lista och märka alla permutationer i ordning får vi följande sekvens för n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Givet n och k, returnerar den k:te permutationssekvensen. Exempel testfall 1: Ingång: n ...

Läs mer

Fråga 303. Hitta det största värdet i varje trädrad LeetCode-lösning Problembeskrivning Hitta det största värdet i varje trädrad LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera en matris med det största värdet i varje rad i trädet (0-indexerad). Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Utdata: [1, 3, 9] Förklaring 1, 3 och ...

Läs mer

Fråga 304. Sökförslag System LeetCode Solution Problemformulering Sökförslag System LeetCode Lösning – Du får en rad strängprodukter och ett strängsökord. Designa ett system som föreslår högst tre produktnamn från produkter efter varje tecken i sökordet har skrivits. Föreslagna produkter bör ha ett gemensamt prefix med sökord. Om det finns fler än tre produkter med en ...

Läs mer

Fråga 305. Rotera bild LeetCode Solution Problembeskrivning Rotera bild LeetCode Lösning – Du får en nxn 2D-matris som representerar en bild, rotera bilden 90 grader (medurs). Du måste rotera bilden på plats, vilket innebär att du måste modifiera den ingående 2D-matrisen direkt. Tilldela INTE en annan 2D-matris och gör rotationen. Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 306. Peeking Iterator LeetCode-lösning Problembeskrivning Peeking Iterator LeetCode Solution – Designa en iterator som stöder tittoperationen på en befintlig iterator utöver hasNext och nästa operationer. Implementera PeekingIterator-klassen: PeekingIterator(Iterator nums) Initierar objektet med den givna heltalsiteratoriteratorn. int next() Returnerar nästa element i arrayen och flyttar pekaren till nästa element. boolesk...

Läs mer

Fråga 307. Defanging en IP-adress LeetCode Solution Problembeskrivning Defanging av en IP-adress LeetCode Solution – Givet en giltig (IPv4) IP-adress, returnera en defanged version av den IP-adressen. En defanged IP-adress ersätter varje punkt "." med "[.]". Ingång: adress = "1.1.1.1" Utgång: "1[.]1[.]1[.]1" Förklaring Intuitionen är mycket enkel. 1. skapa en Stringbuilder str 2. loop genom adresssträngen ...

Läs mer

Fråga 308. K:te minsta elementet i en BST Leetcode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en BST Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett heltal k, returnera det k:te minsta värdet (1-indexerat) av alla värden för noderna i trädet. Exempel: Indata: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Läs mer

Fråga 309. Hitta löv av binärt träd LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta löv av binärt träd LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, samla ett träds noder som om du skulle göra så här: Samla alla lövnoder. Ta bort alla bladnoder. Upprepa tills trädet är tomt. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 310. Top K Frekventa ord LeetCode Solution Problembeskrivning Överst K Frekventa ord LeetCode Lösning – Givet en rad strängord och ett heltal k, returnera de k vanligaste strängarna. Returnera svaret sorterat efter frekvensen från högsta till lägsta. Sortera orden med samma frekvens efter deras lexikografiska ordning. Exempel Testfall 1: Indata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Förklaring . ..

Läs mer

Fråga 311. Array Nesting Leetcode-lösning Problembeskrivning Array Nesting Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums av längden n där nums är en permutation av talen i intervallet [0, n - 1]. Du bör bygga en mängd s[k] = {nums[k], nums[nums[k]], nums[nums[nums[k]]], ... } som omfattas av följande regel: Det första elementet i s [k] börjar med valet av ...

Läs mer

Fråga 312. Slå samman sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering Sammanfoga sorterad array LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser nums1 och nums2, sorterade i icke-minskande ordning, och två heltal m och n, som representerar antalet element i nums1 respektive nums2. Slå samman nums1 och nums2 till en enda array sorterade i icke-minskande ordning. Den slutligt sorterade arrayen ska inte returneras av funktionen, utan istället lagras inuti arrayen nums1. ...

Läs mer

Fråga 313. Anställd ledig tid LeetCode-lösning Problembeskrivning Medarbetares lediga tid LeetCode Solution – Vi får en lista över anställda, som representerar arbetstiden för varje anställd. Varje anställd har en lista över icke-överlappande intervall, och dessa intervall är i sorterad ordning. Returnera listan över ändliga intervall som representerar den gemensamma fritiden i positiv längd för alla anställda, även i ...

Läs mer

Fråga 314. Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning – Skriv en funktion för att ta bort en nod i en enkellänkad lista. Du kommer inte att ges tillgång till listans huvud, istället får du tillgång till noden för att raderas direkt. Det är garanterat att noden som ska raderas inte är ...

Läs mer

Fråga 315. Antal distinkta öar Leetcode-lösning Problembeskrivning Antalet distinkta öar LeetCode Solution – “Antal distinkta öar” anger att given anxm binär matris. En ö är en grupp av ettor (som representerar land) anslutna i 1-riktningar (horisontellt eller vertikalt). En ö anses vara densamma som en annan om och endast om en ö ...

Läs mer

Fråga 316. Ugly Number II LeetCode-lösning Problemformulering Ugly Number II LeetCode Lösning – Ett fult tal är ett positivt heltal vars primtal är begränsade till 2, 3 och 5. Givet ett heltal n, returnera det n:te fula talet. Ingång: n = 10 Utdata: 12 Förklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] är sekvensen av de första 10 ...

Läs mer

Fråga 317. Ogiltiga transaktioner LeetCode-lösning Problembeskrivning Ogiltiga transaktioner LeetCode Lösning – En transaktion är möjligen ogiltig om: beloppet överstiger $1000, eller; om det inträffar inom (och inklusive) 60 minuter efter en annan transaktion med samma namn i en annan stad. Du får en uppsättning strängtransaktioner där transaktioner[i] består av kommaseparerade värden som representerar namn, tid (i minuter), belopp och stad ...

Läs mer

Fråga 318. Kombinationssumma IV LeetCode-lösning Problemformulering Kombination Summa IV LeetCode Lösning – Givet en uppsättning distinkta heltal och ett heltalsmål, returnera antalet möjliga kombinationer som summerar till målet. Testfallen genereras så att svaret får plats i ett 32-bitars heltal. Indata: nums = [1,2,3], target = 4 Output: 7 Förklaring: Den möjliga ...

Läs mer

Fråga 319. Sträng till heltal (atoi) LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängen till heltal (atoi) Leetcode-lösning -"String to Integer (atoi)" säger att implementering av funktionen myAtoi(string s), som konverterar en sträng till ett 32-bitars heltal med tecken (liknande C/C++s atoi-funktion) ). Algoritmen för myAtoi(sträng s) är som följer: Läs in och ignorera alla inledande blanksteg. Kontrollera om nästa tecken (om ...

Läs mer

Fråga 320. Återställ IP-adresser Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ IP-adresser LeetCode Lösning – "Återställ IP-adresser" säger att givet strängen som bara innehåller siffror måste vi returnera alla möjliga giltiga IP-adresser i vilken ordning som helst som kan bildas genom att infoga punkter i strängen. Observera att vi inte får återvända...

Läs mer

Fråga 321. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 322. Minsta swappar för att göra sekvenser som ökar LeetCode-lösningen Problemformulering Minimibyten för att göra sekvenser Ökande LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser av samma längd nums1 och nums2. I en operation får du byta nums1[i] med nums2[i]. Till exempel, om nums1 = [1,2,3,8] och nums2 = [5,6,7,4], kan du byta elementet vid i = 3 för att få nums1 = [1,2,3,4 ] och nums2 = [5,6,7,8]. ...

Läs mer

Fråga 323. Spiral Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Den här frågan Spiral Matrix II är väldigt lik Spiral Matrix. Försök att försöka med ovanstående fråga för att få en bättre uppfattning innan du löser detta problem. I den här frågan ombeds vi att generera en matris av storlek n*n med element i spiralordning, och endast n ...

Läs mer

Fråga 324. One Edit Distance LeetCode Solution Problemformulering En Edit Distance LeetCode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om de båda är ett redigeringsavstånd från varandra, annars returnerar false. En sträng s sägs vara ett avstånd från en sträng t om du kan: Infoga exakt ett tecken i s för att få t. Ta bort exakt ett tecken från s för att få t. Byt ut exakt ett tecken i s med ett annat tecken för att få t. Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 325. Möjlig Bipartition LeetCode-lösning Problembeskrivning Möjlig Bipartition LeetCode-lösning – Vi vill dela upp en grupp på n personer (märkta från 1 till n) i två grupper av valfri storlek. Varje person kan ogilla vissa andra människor, och de bör inte gå in i samma grupp. Givet heltal n och arrayen ogillar där ogillar[i] = [ai, bi] indikerar att personen märkt ai gör ...

Läs mer

Fråga 326. Anställd betydelse LeetCode-lösning Problemformulering Anställds betydelse LeetCode Lösning – Du har en datastruktur med personalinformation, inklusive den anställdes unika ID, betydelsevärde och direkta underordnades ID. Du får en rad anställda anställda där: anställda[i].id är ID:t för den i:e anställde. anställda[i].vikt är det viktiga värdet av den i:e anställde. anställda[i].subordinates är en lista över de ...

Läs mer

Fråga 327. Heltalsbrytning LeetCode-lösning Problemformulering Heltal Break LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, dela upp det i summan av k positiva heltal, där k >= 2, och maximera produkten av dessa heltal. Vi måste returnera den maximala produkten vi kan få. Ingång: n = 2 Utgång: 1 Förklaring: 2 = 1 + 1, ...

Läs mer

Fråga 328. Symmetrisk träd LeetCode-lösning Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig självt (symmetriskt runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 329. Designa Hit Counter LeetCode Solution Problemformulering Design träffräknare LeetCode Solution – Designa en träffräknare som räknar antalet träffar som tagits emot under de senaste 5 minuterna (dvs. de senaste 300 sekunderna). Ditt system bör acceptera en tidsstämpelparameter (i sekunders granularitet), och du kan anta att anrop görs till systemet i kronologisk ordning (dvs. tidsstämpeln ökar monotont). ...

Läs mer

Fråga 330. Minsta flytt till Equal Array Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Minsta drag till lika arrayelement LeetCode Lösning – Givet ett heltals arraynummer av storleken n, returnera det minsta antalet drag som krävs för att göra alla arrayelement lika. I ett drag kan du öka n - 1 element i arrayen med 1. Exempel 1: Ingång 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Läs mer

Fråga 331. Jump Game Leetcode Solution Problembeskrivning Jump Game Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums. Du är initialt placerad vid arrayens första index, och varje element i arrayen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Returnera sant om du kan nå det sista indexet, eller falskt annars. Exempel: Ingång 1: nums = [2, ...

Läs mer

Fråga 332. Länkad lista Cykel II LeetCode-lösning Problembeskrivning Länkad lista Cykel II LeetCode Lösning – Givet huvudet på en länkad lista, returnera noden där cykeln börjar. Om det inte finns någon cykel, returnera null. Det finns en cykel i en länkad lista om det finns någon nod i listan som kan nås igen genom att kontinuerligt ...

Läs mer

Fråga 333. Konsekutiva tecken LeetCode-lösning Problembeskrivning Konsekutiva tecken LeetCode Lösning – Strängens kraft är den maximala längden på en icke-tom delsträng som bara innehåller ett unikt tecken. Givet en sträng s, returnera potensen av s. Indata: s = "leetcode" Utdata: 2 Förklaring: Delsträngen "ee" är av längd 2 med endast tecknet 'e'. Förklaring ...

Läs mer

Fråga 334. Ordmönster LeetCode-lösning Problembeskrivning Ordmönster LeetCode Lösning – Vi får 2 strängar – “s” och “pattern”, vi måste hitta om mönstret följer s. Följer här betyder full match. Mer formellt kan vi för varje mönster[i] bör det bara finnas ett s[i] och vice versa dvs det finns en ...

Läs mer

Fråga 335. Minsta tid för att samla alla äpplen i en träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta tid för att samla alla äpplen i ett träd LeetCode Lösning – Givet ett oriktat träd som består av n hörn numrerade från 0 till n-1, som har några äpplen i sina hörn. Du spenderar 1 sekund på att gå över ena kanten av trädet. Returnera den minsta tiden i sekunder du måste ...

Läs mer

Fråga 336. Maximal produkt av tre nummer LeetCode-lösning Problemformulering Maximal produkt av tre siffror LeetCode Lösning – Vi får en array, frågan ber oss att beräkna maxprodukten av tre siffror. Exempel Exempel 3: Indata: nums = [1] Output: 1,2,3 Exempel 6: Input: nums = [2] Output: 1,2,3,4 Exempel 24: Input: nums = ...

Läs mer

Fråga 337. Excel Sheet Kolumn Titel LeetCode Solution Problembeskrivning Excel-arkkolumntitel LeetCode Lösning – Vi får ett kolumnnummer (låt oss kalla det kolumn) och måste returnera dess motsvarande kolumntitel som den visas i ett excelark Till exempel A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Läs mer

Fråga 338. Slå samman två binära träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Slå samman två binära träd LeetCode Lösning – Du får två binära träd root1 och root2. Föreställ dig att när du sätter en av dem för att täcka den andra, överlappas vissa noder i de två träden medan de andra inte är det. Du måste slå samman de två träden till ...

Läs mer

Fråga 339. Omvänd endast bokstäver LeetCode-lösning Problembeskrivning Omvänd endast bokstäver LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, vänd om strängen enligt följande regler: Alla tecken som inte är engelska bokstäver förblir på samma plats. Alla engelska bokstäver (gemener eller versaler) ska vara omvända. Återgå s efter att ha backat den. Ingång: s = "ab-cd" ...

Läs mer

Fråga 340. Nästa Greater Element III LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Next Greater Element III LeetCode Solution säger att du får ett positivt heltal n och du behöver hitta det näst största heltal genom att endast använda siffrorna i n. Om det inte finns något sådant heltal måste du skriva ut -1. Dessutom är den nya...

Läs mer

Fråga 341. Redigera avstånd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Redigera avstånd LeetCode Solution säger att du får två strängar ord1 och ord2 och du måste konvertera ord1 till ord2 med minsta möjliga operationer. De operationer som kan utföras på strängen är – Infoga ett tecken Ta bort ett tecken Ersätt ett tecken Exempel Testfall ...

Läs mer

Fråga 342. Minsta kostnad för att flytta chips till samma position LeetCode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för att flytta chips till samma position LeetCode Lösning – "Minsta kostnad för att flytta chips till samma position" anger att du har n marker, där positionen för det i:te chipset är position[i]. Du måste flytta alla marker till samma position. I ett steg har vi...

Läs mer

Fråga 343. Hitta alla dubbletter i en Array LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Hitta alla dubbletter i en array LeetCode Solution säger att du får en array av storlek n som innehåller element i området [1,n]. Varje heltal kan visas antingen en eller två gånger och du måste hitta alla element som visas två gånger i arrayen. Exempel...

Läs mer

Fråga 344. Move Zeroes LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet, Flytta nollor LeetCode Solution säger att du får en array som innehåller noll- och icke-nollelement och du måste flytta alla nollor till slutet av arrayen, och bibehålla den relativa ordningen av icke-nollelement i arrayen . Du måste också implementera en på plats...

Läs mer

Fråga 345. Enkelnummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Enkelt nummer Leetcode Lösning – Vi får en icke-tom uppsättning heltal och behöver hitta ett element som visas exakt en gång. Det anges i frågan att varje element förekommer två gånger utom ett. Exempel 1: Ingång: nums = [2,2,1] Utgång: 1 Exempel 2: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 346. Antal provinser Leetcode-lösning Problembeskrivning Antal provinser Leetcode Lösning – Vi får en närliggande matrisrepresentation av en graf och behöver hitta antalet provinser. Här är provinsen en grupp av direkt eller indirekt sammankopplade städer och inga andra städer utanför gruppen. Exempel Exempel 1: Ingång: isConnected ...

Läs mer

Fråga 347. 01 Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning I detta problem 01 Matrix LeetCode Solution måste vi hitta avståndet till närmaste nolla för varje cell i den givna matrisen. Matrisen består endast av nollor och ettor och avståndet mellan två intilliggande celler är 0. Exempel Exempel 0: Indata: mat = ...

Läs mer

Fråga 348. Sortera tecken efter frekvens LeetCode-lösning Problemformulering Sortera tecken efter frekvens LeetCode Lösning – Givet en sträng S, sortera den i fallande ordning baserat på frekvensen av tecknen. Frekvensen för ett tecken är antalet gånger det förekommer i strängen. Returnera den sorterade strängen. Om det finns flera svar, returnera något av dem. Exempel för sortering av tecken efter ...

Läs mer

Fråga 349. Gissa nummer högre eller lägre LeetCode-lösning Problembeskrivning Gissa nummer högre eller lägre LeetCode Lösning – Vi spelar gissningsspelet. Spelet är som följer: Jag väljer ett nummer från 1 till n. Du måste gissa vilket nummer jag valde. Varje gång du gissar fel kommer jag att berätta om numret jag ...

Läs mer

Fråga 350. Konvertera Sorted Array till Binary Search Tree LeetCode Solutions Problemformulering Konvertera sorterad array till binärt sökträd LeetCode Solutions säger att givet en heltalsmatris där elementen sorteras i stigande ordning, konvertera den till ett höjdbalanserat binärt sökträd. Ett höjdbalanserat binärt träd är ett binärt träd där djupet på de två underträden i varje nod aldrig skiljer sig mer ...

Läs mer

Fråga 351. Minsta hopp för att nå hem LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta hopp för att nå hem LeetCode Lösning säger – En viss buggs hem är på x-axeln vid position x. Hjälp dem att ta sig dit från position 0. Buggen hoppar enligt följande regler: Den kan hoppa exakt en position framåt (till höger). Den kan hoppa exakt b positioner bakåt (till ...

Läs mer

Fråga 352. Word Ladder LeetCode-lösning Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Fråga 353. Längsta delsträng med minst K upprepade tecken LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet Längsta delsträng med minst K upprepande tecken LeetCode Lösning säger att givet en sträng S och ett heltal k, returnera längden på den längsta delsträngen av S så att frekvensen för varje tecken i denna delsträng är större än eller lika med k . Exempel på längsta delsträng med åtminstone ...

Läs mer

Fråga 354. Samma träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Same Tree säger Med tanke på rötterna till två binära träd p och q, skriv en funktion för att kontrollera om de är lika eller inte. Två binära träd anses vara lika om de är strukturellt identiska, och noderna har samma värde. Exempel: Testfall ...

Läs mer

Fråga 355. Spiral Matrix LeetCode Solution Problemformulering Spiralmatris Problem säger I Spiralmatris vill vi skriva ut alla element i en matris i en spiralform i medurs riktning. Tillvägagångssätt för spiralmatris: Idé Problemet kan implementeras genom att dela upp matrisen i slingor och skriva ut alla element i varje ...

Läs mer

Fråga 356. Ta bort dubbletter från Sorted Array Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad array Leetcode-lösning – säger att du får en heltalsmatris sorterad i icke-minskande ordning. Vi måste ta bort alla dubbletter av element och modifiera den ursprungliga arrayen så att den relativa ordningen för distinkta element förblir densamma och rapportera värdet av ...

Läs mer

Fråga 357. Min kalender I LeetCode Solution Problembeskrivning Min kalender I LeetCode Lösning – Vi behöver skriva ett program som kan användas som en kalender. Vi kan lägga till ett nytt evenemang om tillägget av evenemanget inte leder till en dubbelbokning. En dubbelbokning inträffar när två evenemang har en icke-tom korsning (dvs ett ögonblick är ...

Läs mer

Fråga 358. Sortera matris efter paritet LeetCode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen efter paritet LeetCode Lösning – "Sortera matris efter paritet" anger att du får en heltalsmatris numer, flytta alla jämna heltal i början av matrisen följt av alla udda heltal. Obs: Returnera valfri array som uppfyller detta villkor. Exempel: Ingång: Utgång: ...

Läs mer

Fråga 359. Ta bort N:te nod från slutet av listan Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort n:te nod från slutet av listan Leetcode Solution – anger att du får huvudet på en länkad lista och du måste ta bort den n:e noden från slutet av denna lista. Efter att ha tagit bort denna nod, returnera huvudet på den modifierade listan. Exempel: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 360. Bulb Switcher LeetCode-lösning Problembeskrivning Bulb Switcher LeetCode Lösning – Det finns n lampor som initialt är avstängda. Du tänder först alla glödlampor, sedan släcker du varannan glödlampa. I den tredje omgången växlar du var tredje glödlampa (tänds om den är av eller släcks om den är på). För den i:de omgången...

Läs mer

Fråga 361. Längsta palindromisk delsträng LeetCode-lösning Problembeskrivning The Longest Palindromic Substring LeetCode Solution – "Longest Palindromic Substring" anger att Du får en sträng s, returnera den längsta palindromiska delsträngen i s. Notera: Ett palindrom är ett ord som läses på samma sätt bakåt som framåt, t.ex. fru. Exempel: s = "babad" "bab" Förklaring: Alla ...

Läs mer

Fråga 362. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 363. Median av två sorterade arrayer LeetCode Solution Problemformulering Median för två sorterade arrayer LeetCode-lösning – I problemet "Median av två sorterade arrayer" får vi två sorterade arrayer nums1 och nums2 av storleken m respektive n, och vi måste returnera medianen för de två sorterade arrayerna. Den totala körtidskomplexiteten bör vara O(log (m+n)). Exempelnummer1 = [1,3], ...

Läs mer

Fråga 364. Antal öar LeetCode-lösning Problembeskrivning Antalet öar LeetCode Lösning – "Antal öar" anger att du får ett mxn 2D binärt rutnät som representerar en karta över '1:or (land) och '0:or (vatten), du måste returnera antalet öar. En ö är omgiven av vatten och är...

Läs mer

Fråga 365. LRU Cache LeetCode-lösning Fråga Designa en datastruktur som följer begränsningarna för en LRU-cache (Last Recently Used). Implementera LRUCache-klassen: LRUCache(int kapacitet) Initiera LRU-cachen med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel) Returnera värdet på nyckeln om nyckeln finns, annars returnera -1. void put(int nyckel, int värde) Uppdatera nyckelns värde om nyckeln finns. Annars lägger du till nyckel-värdeparet till ...

Läs mer

Fråga 366. Kth största element i en Stream Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem måste vi designa en klass KthLargest () som ursprungligen har ett heltal k och en rad heltal. Vi måste skriva en parametrerad konstruktör för den när ett heltal k och array-nummer skickas som argument. Klassen har också en funktion add (val) som lägger till ...

Läs mer

Fråga 367. Ta bort länkade listelement Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en länkad lista med dess noder som har heltal. Vi måste ta bort några noder från listan som har ett värde lika med val. Problemet behöver inte lösas på plats men vi kommer att diskutera en sådan metod. Exempellista = ...

Läs mer

Fråga 368. Nummerkomplement Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi ett decimaltal. Målet är att hitta dess komplement. Exempel N = 15 0 N = 5 2 Tillvägagångssätt (vänder bit för bit) Vi kan vända varje bit i heltalet 'N' för att få dess komplement. Den viktiga delen är att vi ...

Läs mer

Fråga 369. Lägsta flyttar till lika array-element Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Vi får också utföra en viss uppsättning operationer på den här matrisen. I en operation kan vi öka ”n - 1 ″ (alla element utom en) element i matrisen med 1. Vi måste ...

Läs mer

Fråga 370. Kombinationer Leetcode-lösning Problemet Kombinationer Leetcode-lösning ger oss två heltal, n och k. Vi får veta att generera alla sekvenser som har k-element plockade ut från n-element från 1 till n. Vi returnerar dessa sekvenser som en matris. Låt oss gå igenom några exempel för att få ...

Läs mer

Fråga 371. Jewels and Stones Leetcode-lösning Problemet Jewels and Stones Leetcode Solution säger att du får två strängar. En av dem representerar juveler och en av dem representerar stenar. Strängen som innehåller juveler representerar karaktärerna som är juveler. Vi måste hitta antalet tecken i stensträngen som är ...

Läs mer

Fråga 372. Majority Element Leetcode-lösning Problembeskrivning Vi får en rad heltal. Vi måste returnera heltalet som inträffar mer än ⌊N / 2⌋ tid i matrisen där ⌊ ⌋ är golvoperatören. Detta element kallas majoritetselementet. Observera att inmatningsmatrisen alltid innehåller ett majoritetselement. ...

Läs mer

Fråga 373. Palindrome-länkad lista Leetcode-lösning I problemet ”Palindrome Linked List” måste vi kontrollera om en given enstaka heltalslänkad lista är en palindrom eller inte. Exempellista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Förklaring # 1: Listan är palindrom eftersom alla element från början och baksidan är ...

Läs mer

Fråga 374. Sök i en binär sökträdslösningskodlösning I det här problemet får vi ett binärt sökträd och ett heltal. Vi måste hitta adressen till en nod med samma värde som det angivna heltalet. Som en kontroll måste vi skriva ut förbeställningspasset för det underträd som har denna nod som rot. Om det ...

Läs mer

Fråga 375. Pow (x, n) Leetcode-lösning Problemet "Pow (x, n) Leetcode Solution" säger att du får två siffror, varav ett är ett flytpunktsnummer och ett annat ett heltal. Heltalet betecknar exponenten och basen är flytpunkten. Vi får höra att hitta värdet efter att ha utvärderat exponenten över basen. ...

Läs mer

Fråga 376. Infoga i en binär sökträds-Leetcode-lösning I det här problemet får vi rotnoden till ett binärt sökträd som innehåller heltalsvärden och ett heltalsvärde för en nod som vi måste lägga till i binärt sökträd och returnera dess struktur. Efter att ha satt in elementet i BST måste vi skriva ut dess ...

Läs mer

Fråga 377. Slå samman två sorterade listor Leetcode-lösningar Länkade listor är som arrayer i sina linjära egenskaper. Vi kan slå samman två sorterade matriser för att bilda en övergripande sorterad matris. I det här problemet måste vi slå samman två sorterade länkade listor för att returnera en ny lista som innehåller element från båda listorna på ett sorterat sätt. Exempel ...

Läs mer

Fråga 378. Permutationer Leetcode Solution Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in på att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Fråga 379. Lägsta djup av binär trädets Leetcode-lösning I det här problemet måste vi hitta längden på den kortaste vägen från roten till vilket blad som helst i ett givet binärt träd. Observera att "längden på sökvägen" här betyder antalet noder från rotnoden till bladnoden. Denna längd kallas Minimum ...

Läs mer

Fråga 380. Kraft för två Leetcode -lösningar Vi får ett heltal och målet är att kontrollera om heltalet är en kraft av två, det vill säga det kan representeras som någon hel kraft av '2'. Exempel 16 Ja 13 Nej Tillvägagångssätt En triviell lösning kan vara: Kontrollera om alla huvudfaktorer för heltalet ...

Läs mer

Fråga 381. Två summa Leetcode-lösning I det här problemet måste vi hitta ett par av två distinkta index i en sorterad matris som deras värden lägger till ett visst mål. Vi kan anta att matrisen bara har ett par heltal som summerar målsumman. Observera att matrisen är ...

Läs mer

Fråga 382. Count Primes Leetcode-lösningar I det här problemet får vi ett heltal, N. Målet är att räkna hur siffror som är mindre än N är primära. Heltalet är begränsat till att vara icke-negativt. Exempel 7 3 10 4 Förklaring Primtal mindre än 10 är 2, 3, 5 och 7. Så, räkningen är 4. Tillvägagångssätt (Brute ...

Läs mer

Fråga 383. House Robber II Leetcode-lösning I "House Robber II" -problemet vill en rånare råna pengar från olika hus. Pengarna i husen representeras genom en matris. Vi måste hitta den maximala summan av pengar som kan göras genom att lägga till elementen i en given matris enligt ...

Läs mer

Fråga 384. Sqrt (x) Leetcode-lösning Som titeln säger måste vi hitta kvadratroten till ett tal. Låt oss säga att antalet är x, då är Sqrt (x) ett tal så att Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Om kvadratroten av ett tal är något decimalvärde, måste vi returnera golvvärdet på ...

Läs mer

Fråga 385. Konvertera sorterad matris till binär sökträdslösningskodlösning Tänk på att vi får ett sorterat utbud av heltal. Målet är att bygga ett binärt sökträd från denna matris så att trädet är höjdbalanserat. Observera att ett träd sägs vara höjdbalanserat om höjdskillnaden för vänster och höger underträd för någon nod i ...

Läs mer

Fråga 386. Byt noder i par Leetcode-lösningar Målet med detta problem är att byta noder i en given länkad lista i par, det vill säga att byta varannan angränsande nod. Om vi ​​får byta bara värdet på listnoderna skulle problemet vara trivialt. Så vi får inte ändra noden ...

Läs mer

Fråga 387. House Robber Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem finns det hus på en gata och husrånare måste råna dessa hus. Men problemet är att han inte kan råna mer än ett hus i följd, dvs. som ligger intill varandra. Med en lista över icke-negativa heltal som representerar pengarna ...

Läs mer

Fråga 388. Happy Number Leetcode-lösning Problemförklaring Problemet är att kontrollera om ett nummer är ett lyckligt nummer eller inte. Ett tal sägs vara ett lyckligt tal om det ersätter numret med summan av kvadraten på dess siffror, och om processen upprepas blir antalet lika med 1. om det inte ...

Läs mer

Fråga 389. Lyckligt nummer Problembeskrivning Vad är ett lyckligt nummer? Ett tal är ett lyckligt tal om vi kan reducera ett visst tal till 1 efter denna process: -> Hitta summan av kvadraten för siffrorna för det angivna numret. Ersätt summan med det gamla numret. Vi kommer att upprepa detta ...

Läs mer

Fråga 390. Omvänd bitar Omvända bitar av ett givet 32 ​​bitars osignerat heltal. Exempel Ingång 43261596 (00000010100101000001111010011100) Utgång 964176192 (00111001011110000010100101000000) Ett 32-bitars osignerat heltal hänvisar till ett icke-negativt tal som kan representeras med en sträng på 32 tecken där varje tecken kan vara antingen '0' eller '1'. Algoritm för i inom intervallet 0 ...

Läs mer

Fråga 391. K-th distinkt element i en matris Du får ett heltal array A, skriv ut det femte distinkta elementet i en array. Den givna matrisen kan innehålla duplikat och utgången ska skriva ut det femte distinkta elementet bland alla unika element i en matris. Om k är mer än ett antal distinkta element, rapportera det sedan. Exempel Ingång: ...

Läs mer

Fråga 392. Leetcode Permutationer I denna förkodning av leetkodproblem har vi gett en rad olika distinkt antal, skriv ut alla möjliga permutationer. Exempel Ingångsarr [] = {1, 2, 3} Utgång 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Ingångsarr [] = {1, 2, ...

Läs mer

Fråga 393. Sudoku lösare I sudoku-lösarens problem har vi gett en delvis fylld (9 x 9) sudoku, skriv ett program för att slutföra pusslet. Sudoku måste uppfylla följande egenskaper, varje nummer (1-9) måste visas exakt en gång i rad och en gång i en kolumn. Varje nummer (1-9) måste visas exakt en gång i en ...

Läs mer

Fråga 394. Räknar bitar Allt om att räkna bitar! Människor har problem med att kommunicera med de datorer de skapade. Varför? Människor talar och förstår språket de har kommit för att prata och lyssna på genom åren men de lärde de dåliga datorerna 0 och 1. Så idag, låt oss lära vår dator att räkna ...

Läs mer

Fråga 395. Slå samman K sorterade länkade listor Sammanfoga K-sorterade länkade listor är så känt enligt intervjuperspektivet. Den här frågan ställer så många gånger i stora företag som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som namnet antyder har vi fått k-sorterade länkade listor. Vi måste slå samman dem till en ...

Läs mer

Fråga 396. Slå samman två sorterade länkade listor I sammanfoga två sorterade länkade listor har vi gett huvudpekare på två länkade listor, slå dem samman så att en enda länkad lista erhålls som har noder med värden i sorterad ordning. returnera huvudpekaren i den sammanslagna länkade listan. Obs: slå samman den länkade listan på plats utan att använda ...

Läs mer

Fråga 397. Hitta median från dataström I Find Median från dataströmsproblemet har vi gett att heltal läses från en dataström. Hitta medianen för alla element som hittills lästs från första heltalet till det sista heltalet. Exempel Ingång 1: ström [] = {3,10,5,20,7,6} Utgång: 3 6.5 ...

Läs mer

Fråga 398. Husrånare The House Robber Problem anger att det i en stadsdel i en stad finns en enda rad med n-hus. En tjuv planerar att bära en rån i det här området. Han vet hur mycket guld som är dolt i vart och ett av husen. För att undvika att utlösa en ...

Läs mer

Fråga 399. Ordbrytning Word Break är ett problem som vackert illustrerar ett helt nytt koncept. Vi har alla hört talas om sammansatta ord. Ord som består av mer än två ord. Idag har vi en lista med ord och allt vi behöver göra är att kontrollera om alla ord från ordboken kan ...

Läs mer

Fråga 400. Power of Two I Power of Two-problemet har vi gett ett heltal, kontrollera om det är kraften till 2 eller inte. Ett tal i kraft av två om det bara har en uppsättningsbit i den binära representationen. Låt oss se ett exempel på ett nummer som bara innehåller en uppsättning ...

Läs mer

Fråga 401. Slå samman två sorterade listor Leetcode Vad är sammanfoga två sorterade listor problem på leetcode? Det här är en så intressant fråga som ställs så många gånger i företag som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I det här problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gett två länkade listor. Båda länkade listorna är i ökande ordning. Slå samman båda länkade listorna i ...

Läs mer

Fråga 402. Omvänd noder i K-Group Problem i omvända noder i K-gruppproblem har vi gett en länkad lista, omvänd den länkade listan i en grupp av k och returnerat den modifierade listan. Om noderna inte är multipla av k, vänd de återstående noderna. Värdet på k är alltid mindre eller lika med ...

Läs mer

Fråga 403. Stenspel LeetCode Vad är Stone Game-problemet? Stone Game LeetCode - Två spelare A och B spelar ett stenspel. Det finns jämnt antal högar som varje hög innehåller några stenar och de totala stenarna i alla högar är udda. A och B ska antingen plocka en hög ...

Läs mer

Fråga 404. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 405. Slå samman sortering Vad är merge sort? Merge Sort är ett rekursivt förfarande. Det är också en splittrings- och erövringsalgoritm. Nu måste vi veta vad delnings- och erövringsalgoritm är? Det är en typ av procedur där vi delar upp problemet i delproblem och delar upp dem tills vi hittar det kortaste ...

Läs mer

Fråga 406. Giltig Sudoku Giltig Sudoku är ett problem där vi har gett ett 9 * 9 Sudoku-kort. Vi måste hitta den angivna Sudoku är giltig eller inte på grundval av följande regler: Varje rad måste innehålla siffrorna 1-9 utan upprepning. Varje kolumn måste innehålla siffrorna 1-9 utan upprepning. Var och en av de 9 3x3 underrutorna ...

Läs mer

Fråga 407. Lägg till två siffror Lägg till två siffror är ett problem där vi har gett två icke-tomma länkade listor som representerar ett icke-negativt heltal. Siffran lagras i omvänd ordning och varje nod får bara innehålla en enda siffra. Lägg till de två siffrorna och skriv ut resultatet med en länkad lista. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 408. Sikt av Eratosthenes Sieve of Eratosthenes är en algoritm där vi får reda på primtalen mindre än N. Här är N ett heltal. Detta är en effektiv metod för att ta reda på primtal till en gräns. Genom att använda detta kan vi ta reda på primtal till 10000000. Här ...

Läs mer

Fråga 409. N drottning problem N drottningsproblem med begreppet Backtracking. Här placerar vi drottning så att ingen drottning är under attackförhållande. Attackernas villkor för drottningarna är om två drottningar är på samma kolumn, rad och diagonal så är de under attack. Låt oss se detta genom figuren nedan. Här ...

Läs mer

Fråga 410. Nytt 21 spel Nytt 21-spel är ett problem som baseras på kortspelet "21". Problemet med detta problem är enkelt. Vi har initialt 0 poäng. Om värdet på våra nuvarande poäng är mindre än K-punkter ritar vi siffror. Under varje dragning får vi en ...

Läs mer

Fråga 411. Klättra trappor Problembeskrivning Problemet ”Klättra upp för trappor” säger att du får en trappa med n trappa. På en gång kan du antingen klättra en trappa eller två trappor. Hur många sätt att nå toppen av trappan? Exempel 3 3 Förklaring Det finns tre sätt att klättra ...

Läs mer

Fråga 412. Fibonacci-nummer Fibonacci-nummer är de siffror som bildar serien som kallas Fibonacci-serien och representeras som Fn. De första två Fibonacci-siffrorna är 0 respektive 1, dvs. F0 = 0 och F1 = 1. Från och med det tredje Fibonacci-numret är varje Fibonacci-nummer summan av dess tidigare två siffror i ...

Läs mer

Fråga 413. Infoga nod i den sorterade länkade listan Problembeskrivning I “Infoga nod i den sorterade länkade listan” har vi gett en länkad lista. Infoga en ny nod i den sorterade länkade listan på ett sorterat sätt. När du har infogat en nod i den sorterade länkade listan ska den slutliga länkade listan vara den sorterade länkade listan. ...

Läs mer

Fråga 414. Upptäck en slinga i den länkade listan Problemförklaring I problemet "Upptäck en slinga i den länkade listan" har vi gett en länkad lista. Hitta om det finns slinga eller inte. Om det finns en slinga i den länkade listan pekar någon nod i den länkade listan på en av de tidigare noder ...

Läs mer

Translate »
1