Intervjufrågor från Amazon Coding

Amazons intervjufrågornål
Amazons intervjufrågor

Amazon Array-frågor

Fråga 1. Monotonic Array Leetcode-lösning Problembeskrivning: Den monotona arrayen Leetcode-lösning – Givet att en array är monoton om den antingen är monotont ökande eller monotont minskande. En array nums är monotont ökande om för alla i <= j, nums[i] <= nums[j]. En array nums är monotont avtagande om för alla i <= j, nums[i] >= nums[j]. Givet ett heltalsmatris antal, returnera sant om det givna ...

Läs mer

Fråga 2. Maximal storlek Subarray Summa är lika med k Leetcode-lösning Problemformulering: Summan av den maximala storleken på delmatrisen är lika med k Leetcode Lösning – Givet en heltalsmatris numeriska och heltal k, returnera den maximala längden på en delmatris som summeras till k. Om det inte finns en, returnera 0 istället. Exempel: Ingång: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Utdata: 4 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 3. H-Index Leetcode-lösning Problemformulering: H-Index Leetcode-lösning säger att – Givet en uppsättning heltal "citeringar" där citeringar[i] är antalet citeringar som en forskare fått för sin ith-uppsats, returnerar forskarens H-index. Om flera H-indexvärden finns, returnera det maximala bland dem. Definition av H-index: En vetenskapsman har ett index ...

Läs mer

Fråga 4. High Five LeetCode-lösning Problem Statement: The High Five LeetCode Solution – Given a list of scores of different students named “item”, where the “item” has two fields item[0] represents the student’s id, and item[1] represents the student’s score eg. item[i]=[IDi, SCOREi] Return the answer as an array of pairs result, where result[j] = ...

Läs mer

Fråga 5. Visa kort i ökande ordning Leetcode-lösning Problembeskrivning Avslöjandekorten i ökande ordning Leetcode Lösning – Givet en heltalsarray med namnet "däck". I denna kortlek har varje kort ett unikt heltal. Heltalet på i-kortet är däck[i]. Beställ leken i valfri ordning och alla kort börjar med framsidan nedåt (oavslöjade) ...

Läs mer

Fråga 6. Maximal sidolängd på en kvadrat med summa som är mindre än eller lika med Threshold LeetCode Solution Problemformulering "Maximal sidolängd för en kvadrat med summa som är mindre än eller lika med tröskelvärde", säger att amxn matrismatta och ett heltalströskelvärde ges, returnerar den maximala sidolängden för en kvadrat med en summa som är mindre än eller lika med tröskelvärdet eller returnera 0 om det inte finns någon sådan kvadrat. Exempel 1: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 7. Count Sub Islands LeetCode Solution Problemformulering Count Sub Islands LeetCode Solution säger att rutnät1 och rutnät2 endast innehåller 0:or (representerar vatten) och 1:or (representerar land). Ön betyder gruppen av 1:or anslutna 4 riktningsvis. En ö i grid2 anses vara en sub-ö om det finns en ö i grid1 som innehåller alla celler som gör ...

Läs mer

Fråga 8. Kontinuerlig Subarray Sum LeetCode Solution Problemformulering Kontinuerlig delmatris Summa LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar sant om nums har en kontinuerlig subarray av storleken på minst två vars element summeras till en multipel av k, eller falskt annars. Ett heltal x är en multipel av k om det finns ett heltal n så att x = n * k. 0 är alltid en...

Läs mer

Fråga 9. Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution – Det finns n vänner som spelar ett spel. Vännerna sitter i en cirkel och är numrerade från 1 till n i medurs ordning. Mer formellt, när du flyttar medurs från den i:de vännen kommer du till ...

Läs mer

Fråga 10. Top K Frequent Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Ingång: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Ingång: nums = [1], k = 1 Output: [1] ...

Läs mer

Fråga 11. Skifta bokstäver LeetCode-lösning Problemformulering Shifting Letters säger att vi har gett en sträng s och en array skiftar. Nu för varje skift[i] = x vill vi skifta de första i + 1 bokstäverna i s, x gånger. Vi måste returnera den sista strängen efter att alla skift har tillämpats. Exempel 1: Inmatning: s = "abc", skiftar ...

Läs mer

Fråga 12. Divide Chocolate LeetCode Solution Problembeskrivning Divide Chocolate LeetCode-lösningen säger att chokladkakan representeras av en lista med heltal som inte är noll. Summan av en sammanhängande subarray står för sötman hos chokladbiten som representeras av denna subarray. Här är uppgiften att hitta den högsta möjliga minimisumman av alla ...

Läs mer

Fråga 13. Jump Game IV LeetCode Solution Problembeskrivning: Jump Game IV LeetCode Lösning säger – Givet en array av heltal arr, är du initialt placerad vid det första indexet i arrayen. I ett steg kan du hoppa från index i till index: i + 1 där: i + 1 < arr.längd. i - 1 där: i - 1 >= ...

Läs mer

Fråga 14. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering Maximal befolkningsår LeetCode Lösning säger att – Du får en 2D heltalsmatrisloggar där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året. Hur en person räknas...

Läs mer

Fråga 15. Minimibyten för att gruppera alla 1's tillsammans Leetcode-lösning Problembeskrivning Minsta swappar för att gruppera alla 1:or tillsammans Leetcode Lösning – säger att Givet en binär arraydata, returnera det minsta antalet swappar som krävs för att gruppera alla 1:or som finns i arrayen på valfri plats i arrayen. Indata: data = [1,0,1,0,1] Utdata: 1 Förklaring: Det finns 3 sätt att gruppera alla ...

Läs mer

Fråga 16. Maximal befolkningsår LeetCode-lösning Problemformulering: Maximal befolkningsår Leetcode Solution säger att – Du får en 2D-heltalsmatrislogg där varje loggar[i] = [birthi, deathi] indikerar födelse- och dödsåren för den i:te personen. Befolkningen för något år x är antalet människor som levde under det året? Den i:te personen räknas i året xs befolkning om x är ...

Läs mer

Fråga 17. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 18. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 19. Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode-lösning Problembeskrivning Min kostnad för att klättra i trappor LeetCode Lösning – En heltalsarraykostnad anges, där kostnad[i] är kostnaden för steget på en trappa. När du väl har betalat kostnaden kan du antingen klättra ett eller två steg. Du kan antingen börja från steget med index 0, eller steget med ...

Läs mer

Fråga 20. Antal delsekvenser som uppfyller det givna summavillkoret LeetCode-lösning Problemformulering Antal undersekvenser som uppfyller det givna summavillkoret LeetCode-lösning – säger att Givet en array av heltal nums och ett heltalsmål. Returnera antalet icke-tomma delsekvenssiffror så att summan av minimum- och maximumelementet på det är mindre eller lika med målet. Eftersom svaret kan vara för...

Läs mer

Fråga 21. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 22. Infoga Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Problembeskrivning Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Lösning – "Insert Delete GetRandom O(1)" ber dig att implementera dessa fyra funktioner i O(1) tidskomplexitet. insert(val): Infoga valet i den slumpmässiga mängden och returnera true om elementet initialt saknas i setet. Det returnerar falskt när...

Läs mer

Fråga 23. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 24. Busslinjer Leetcode-lösning Problembeskrivning Bussrutter LeetCode Lösning – "Bussrutter" anger att du får en rad rutter där rutter[i] är en bussrutt så att bussen upprepar rutten för alltid. Vi kommer att få en busshållplatskälla och vi vill nå målet för busshållplatsen. Vi kan ...

Läs mer

Fråga 25. Subarrays med K olika heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Undermatriserna med K olika heltal LeetCode Lösning – "Subrader med K olika heltal" anger att du får en heltalsmatris nums och ett heltal k. Vi måste hitta ett totalt antal bra undergrupper av numer. En bra array definieras som en array med exakt ...

Läs mer

Fråga 26. Ta bort dubbletter från Sorted Array II Leetcode Solution Problembeskrivning: Med tanke på en heltalsmatris av siffror sorterade i icke-minskande ordning, ta bort några dubbletter på plats så att varje unikt element visas högst två gånger. Den relativa ordningen för elementen bör hållas densamma. Eftersom det är omöjligt att ändra längden på arrayen på vissa språk måste du istället ha ...

Läs mer

Fråga 27. K Närmaste punkter till ursprung Leetcode-lösning Problembeskrivning De K närmaste punkterna till ursprung LeetCode Lösning – "K närmaste punkter till ursprung" anger att givet en uppsättning av punkter representerar x-koordinater och y-koordinater koordinaterna på XY-planet. Vi måste hitta k närmast origo. Observera att avståndet mellan två...

Läs mer

Fråga 28. Nästa Permutation Leetcode-lösning Problembeskrivning Nästa permutation LeetCode Solution – "Nästa permutation" säger att givet en matris av heltal som är en permutation av första n naturliga tal. Vi måste hitta nästa lexikografiskt minsta permutation av den givna arrayen. Ersättningen måste vara på plats och endast använda konstant extra utrymme. ...

Läs mer

Fråga 29. Maximal vinst i jobbschemaläggning Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximal vinst i jobbschemaläggning LeetCode-lösning – "Maximum vinst i jobbschemaläggning" anger att du får n jobb där varje jobb börjar från startTime[i] och slutar vid endTime[i] och erhåller vinsten av vinst[i] ]. Vi måste returnera den maximala vinsten som vi kan ha en sådan ...

Läs mer

Fråga 30. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 31. Sortera matris efter ökad frekvens Leetcode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen genom att öka frekvensen LeetCode Lösning – "Sortera matrisen med ökande frekvens" anger att du får en matris med heltal, sortera matrisen i ökande ordning baserat på värdenas frekvens. Två eller flera värden har samma frekvens, vi måste sortera dem ...

Läs mer

Fråga 32. Partitionera till K Equal Sum Subset Leetcode Solution Problembeskrivning Partitionen till K lika summa delmängder LeetCode Lösning – "Partition till K lika summa delmängder" anger att du får heltalsarraynumren och ett heltal k, returnera sant om det är möjligt att ha k icke-tomma delmängder vars summor är alla lika. Exempel: Ingång: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 33. Myntbyte 2 Leetcode-lösning Problembeskrivning Myntbyte 2 LeetCode-lösningen – "Myntbyte 2" anger att givet en uppsättning distinkta heltal mynt och ett heltalsbelopp, som representerar en total summa pengar. Vi måste returnera räkningen av det totala antalet olika möjliga kombinationer som summerar till beloppet. ...

Läs mer

Fråga 34. Frog Jump Leetcode-lösning Problembeskrivning Grodhoppet LeetCode Lösning – "Frog Jump" säger att givet listan över stenar (positioner) sorterade i stigande ordning, avgör om grodan kan korsa floden genom att landa på den sista stenen (sista indexet i arrayen). Inledningsvis är grodan på den första stenen och ...

Läs mer

Fråga 35. Bygg array från Permutation Leetcode-lösning Problemformulering Bygg arrayen från permutation LeetCode-lösning – "Bygg array från permutation" säger att givet nollbaserade permutationstal måste vi bygga en array av samma längd där ans[i] = nums[nums[i]] för varje i inom området [0,antal.längd-1]. En nollbaserad permutationstal är en matris av distinkta heltal från 0 ...

Läs mer

Fråga 36. Antal beställningar i Backlog Leetcode-lösningen Problembeskrivning Antalet order i backloggen LeetCode-lösning – "Antal order i backloggen" anger att givet 2D-heltalsmatrisen [pris, mängd, ordertyp] som anger att beloppsorder har lagts av typordertyp. Om ordertypen är: 0, anger den aktuella ...

Läs mer

Fråga 37. Lägsta kostnad för biljetter Leetcode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för biljetter LeetCode Solution – "Minimumkostnad för biljetter" ber dig hitta det minsta antal dollar du behöver för att resa varje dag i den givna listan över dagar. Du kommer att få ett heltal av dagar. Varje dag är ett heltal från ...

Läs mer

Fråga 38. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 39. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 40. Maximal längd på en sammanfogad sträng med unika tecken Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximal längd på en sammanfogad sträng med unika tecken LeetCode-lösning – "Maximal längd på en sammanfogad sträng med unika tecken" säger att du får en array av strängar och du måste välja vilken som helst följd av den givna arrayen och sammanfoga dessa strängar för att bilda ...

Läs mer

Fråga 41. Kortaste ordavståndet Leetcode-lösning Problembeskrivning Det kortaste ordavståndet LeetCode Solution – säger att du får en rad strängar och två olika ord. Vi måste returnera det kortaste avståndet mellan dessa två ord som visas i inmatningssträngen. Exempel: Indata: wordsDict = ["öva", "gör", "perfekt", "kodning", "gör"], word1 = "kodning", word2 = "öva" Utdata: 3 Förklaring: Ordet "kodning" förekommer vid position 4....

Läs mer

Fråga 42. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 43. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 44. Saknat nummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Det saknade numret LeetCode Lösning – "Saknat nummer" anger att givet en array av storlek n som innehåller n distinkta tal mellan [0,n]. Vi måste returnera numret som saknas i intervallet. Exempel: Indata: nums = [3,0,1] Output: 2 Förklaring: Vi kan lätt observera att alla ...

Läs mer

Fråga 45. Designa en stack med stegvis operation Leetcode-lösning Problembeskrivning Designa en stack med stegvis operation Leetcode Solution – säger att vi behöver designa en stack som effektivt stöder operationerna nedan. Tilldela den maximala kapaciteten för stacken. Utför push-operationen effektivt om stapelns storlek är strikt mindre än den maximala kapaciteten på ...

Läs mer

Fråga 46. Långsammaste nyckellösningskoden Problemet Slowest Key Leetcode Solution ger oss en sekvens av tangenter som har tryckts. Vi får också en matris eller vektor hur många gånger dessa nycklar har släppts. Nyckelsekvensen ges i form av en sträng. Så problemet bad oss ​​att ...

Läs mer

Fråga 47. 3Sum Leetcode-lösning Problemangivelse Givet en rad med n heltal, finns det elementen a, b, c i tal så att a + b + c = 0? Hitta alla unika tripletter i matrisen som ger summan av noll. Observera: att lösningsuppsättningen inte får innehålla dubbla tripletter. Exempel nr 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Läs mer

Fråga 48. Infoga lösning för intervallläskod Problemet Insert Interval Leetcode Solution ger oss en lista över några intervall och ett separat intervall. Sedan får vi höra att infoga detta nya intervall i intervallistan. Så det nya intervallet kan korsas med intervall som redan finns i listan, eller så kan det ...

Läs mer

Fråga 49. Kombination Sum Leetcode Solution Problemet Combination Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller lista med heltal och ett mål. Vi får höra att hitta de kombinationer som kan göras med dessa heltal vilket antal gånger som helst till det angivna målet. Så mer formellt kan vi använda den givna ...

Läs mer

Fråga 50. Island Perimeter Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi ett rutnät i form av en 2-D-array. rutnät [i] [j] = 0 representerar att det finns vatten vid den punkten och rutnät [i] [j] = 1 representerar mark. Rutceller är anslutna vertikalt / horisontellt men inte diagonalt. Det finns exakt en ö (en ansluten del av landet ...

Läs mer

Fråga 51. Maximal lösning för subarray Leetcode Problemangivelse Givet ett heltal array-nummer, hitta den angränsande subarray (som innehåller minst ett nummer) som har den största summan och returnera sin summa. Exempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Förklaring: [4, -1,2,1] har den största summan = 6. nums = [- 1] -1 Metod 1 (Dela och erövra) I detta tillvägagångssätt ...

Läs mer

Fråga 52. Rank transformera en Array Leetcode-lösning Problemet Rank Transform of an Array Leetcode Solution gav oss en rad heltal. Matrisen eller den givna sekvensen är osorterad. Vi måste tilldela rangordningar till varje heltal i den angivna sekvensen. Det finns vissa begränsningar för att tilldela ledningarna. Rangerna måste börja med ...

Läs mer

Fråga 53. Komprimera löpkodslösning för kodkodslista Problemet Dekomprimera körlängdskodad lista Leetcode-lösning anger att du får en matris eller vektor som innehåller en sekvens. Sekvensen har en viss specifik representation. Ingångssekvensen är bildad av en annan sekvens. Vi kommer att kalla det en annan sekvens som den ursprungliga sekvensen. Enligt vilken ingångssekvensen ...

Läs mer

Fråga 54. Ersätt element med det bästa elementet på höger sida Leetcode-lösning Problemet Ersätt element med det största elementet på höger sida Leetcode-lösning ger oss en matris eller vektor med heltal. Problemet bad oss ​​att ersätta alla element med det element som är störst bland alla element på höger sida. Så överväga om vi hade en ...

Läs mer

Fråga 55. Hitta Vinnare på en Tic Tac Toe-spel Leetcode-lösning Problemet Find Winner on a Tic Tac Toe Game Leetcode Solution ber oss att ta reda på vinnaren av ett tic tac toe-spel. Problemet ger oss en matris eller vektor av drag gjorda av spelarna. Vi måste gå igenom rörelserna och bedöma vem ...

Läs mer

Fråga 56. Hitta vanliga tecken Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en lista med strängar. Vi måste ta reda på de karaktärer som är vanliga i alla strängar. Om en karaktär finns i alla strängar flera gånger måste vi mata ut karaktären flera gånger. Antag att vi har en rad ...

Läs mer

Fråga 57. Lägsta tid som besöker alla poäng Leetcode-lösning Problemet Minsta tid som besöker alla punkter Leetcode-lösning ger oss en matris eller vektor av punkter på koordinataxlar. Problemet efter att ha gett oss inmatningen ber oss att hitta minsta tid för att besöka alla punkter som anges i ingången. När du flyttar en enhet ...

Läs mer

Fråga 58. Hitta N unika heltal Sammanfatta noll Leetcode-lösning Problemet Hitta N unika heltal Sammanfattar till noll Leetcode-lösning, ger oss ett heltal. Det ber oss att returnera n unika heltal som summerar till 0. Så frågan är ganska enkel att förstå. Så innan du dyker in i lösningen. Låt oss ta en titt på ...

Läs mer

Fråga 59. Partition Array In Three Parts With Equal Sum Leetcode Solution Problemet Partition Array In Three Parts With Equal Sum Leetcode Solution ger oss en matris eller vektor och frågar om det finns tre partitioner möjliga för sekvensen. Här, med partition menar vi att det finns två index i, j så att summan av element från början ...

Läs mer

Fråga 60. Hitta vanliga tecken Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad strängar. Vi måste skriva ut en lista över alla tecken som visas i varje sträng i matrisen (dubbletter ingår). Det är om ett tecken visas två gånger i varje sträng, men inte tre gånger, måste vi ha det ...

Läs mer

Fråga 61. Hitta alla nummer som försvunnit i en Array Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Den innehåller element som sträcker sig från 1 till N, där N = storleken på matrisen. Det finns dock några element som har försvunnit och några dubbletter finns i deras ställe. Vårt mål är att returnera en matris ...

Läs mer

Fråga 62. Majority Element II Leetcode-lösning I det här problemet får vi en rad heltal. Målet är att hitta alla element som förekommer mer än ⌊N / 3⌋ tid i matrisen där N = storleken på matrisen och ⌊ ⌋ är golvoperatören. Vi måste returnera en rad ...

Läs mer

Fråga 63. Innehåller Duplicate II Leetcode Solution Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal och vi måste kontrollera om det finns något duplikatelement som ligger på ett avstånd av minst k till varandra. dvs. skillnaden mellan indexen för dessa två samma element bör vara mindre än ...

Läs mer

Fråga 64. Relativ sorteringsmatris Leetcode-lösning I detta problem får vi två matriser med positiva heltal. Alla element i den andra matrisen är distinkta och finns i den första matrisen. Den första matrisen kan dock innehålla dubbletter eller element som inte finns i den andra matrisen. Vi måste sortera den första matrisen ...

Läs mer

Fråga 65. Hitta ord som kan bildas av tecken Leetcode Solution Problemförklaring I problemet "Hitta ord som kan bildas av tecken" får vi en rad strängar som består av små bokstäver (ord) och en sträng som består av en uppsättning tecken (tecken). Vår uppgift är att söka efter varje sträng i matrisen ...

Läs mer

Fråga 66. Antal motsvarande Domino-par Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Antal ekvivalenta domino-par” får vi en lista med domino där varje domino består av två värden som domino [i] = [a, b]. Två domino, domino [i] = [a, b] och domino [j] = [c, d] är ekvivalenta om (a == c och b == d) eller (a == d och c == d) . Vår uppgift är att ta reda på ...

Läs mer

Fråga 67. Pascals Triangle II Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem har vi fått radindex (i) för Pascal Triangle. Vi måste skapa en linjär matris som innehåller värdena på raden i och returnera den. Radindex börjar från 0. Vi vet att Pascals triangel är en triangel där varje nummer är ...

Läs mer

Fråga 68. Unika banor Leetcode-lösning Problemet Unique Paths Leetcode Solution säger att du får två heltal som representerar storleken på ett rutnät. Använd gallrets storlek, längden och bredden på gallret. Vi måste hitta antalet unika vägar från det övre vänstra hörnet av rutnätet till ...

Läs mer

Fråga 69. Antal bra par Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem ges en rad heltal och vi måste ta reda på antalet totala antal bra par (a [i], a [j]) där a [i] = a [j]. Exempel nummer = [1,2,3,1,1,3] 4 Förklaring: Det finns 4 bra par vid index (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 70. Tredje maximala antalet löskodslösning Som titeln säger är målet att hitta det tredje maximala heltalet i en given rad med heltal. Observera att vi måste hitta det distinkta tredje maximala heltalet i matrisen. Vi returnerar det maximala heltalet i matrisen när det inte har något distinkt tredje maximalt heltal. Exempel ...

Läs mer

Fråga 71. Balanserad Binary Tree Leetcode-lösning Ett binärt träd är höjdbalanserat om höjdskillnaden för vänster och höger underträd för varje nod i trädet är högst 1. I det här problemet ska vi söka efter ett balanserat binärt träd. Exempel 2/1/4 Ej balanserad 1 / \ 2 ...

Läs mer

Fråga 72. Hur många nummer är mindre än den nuvarande nummerkodslösningen Problemförklaring I detta problem får vi en matris. För varje element i denna array måste vi ta reda på antalet element som är mindre än det elementet. dvs. för varje i (0 <= i

Läs mer

Fråga 73. Slå ihop sorterade arrays Leetcode-lösning I problemet ”Slå ihop sorterade matriser” får vi två matriser sorterade i icke-fallande ordning. Den första matrisen är inte helt fylld och har tillräckligt med utrymme för att rymma alla element i den andra matrisen också. Vi måste slå samman de två matriserna så att den första matrisen innehåller element ...

Läs mer

Fråga 74. Sök i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Tänk på en sorterad matris men ett index valdes och matrisen roterades vid den punkten. När matrisen väl har roterats måste du hitta ett visst målelement och returnera dess index. Om elementet inte är närvarande, returnera -1. Problemet är i allmänhet ...

Läs mer

Fråga 75. Sök Infoga position Leetkodlösning I det här problemet får vi en sorterad matris och ett måltal. Vi måste hitta sin sökinsatsposition. Om målvärdet finns i matrisen, returnera dess index. Returnera indexet där målet ska infogas så att ordningen sorteras (i ...

Läs mer

Fråga 76. Barn med det största antalet godis Leetcode-lösning I problemet ”Barn med det största antalet godisar” får vi en rad heltal som representerar antalet choklad som vissa barn har fått och några extra godis som kan delas ut på något sätt. Nu måste vi hitta: Kan alla barn ha flest ...

Läs mer

Fråga 77. Löpande summa av 1d Array Leetcode-lösning Problemförklaring I löpande summan av 1d-arrayproblem har vi fått ett array-nummer för vilket vi måste returnera en array där för varje index i i resultatmatrisen arr [i] = sum (nums [0] ... nums [i]) . Exempel nummer = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Förklaring: Körsumman är: ...

Läs mer

Fråga 78. Plus en Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Plus One” får vi en matris där varje element i matrisen representerar en siffra av ett tal. Hela matrisen representerar ett tal. Nollindexet representerar MSB för numret. Vi kan anta att det inte finns någon ledande noll i ...

Läs mer

Fråga 79. Kth största elementet i en Array Leetcode Solutions I det här problemet måste vi returnera det kth största elementet i en osorterad matris. Observera att matrisen kan ha dubbletter. Så vi måste hitta det Kth största elementet i den sorterade ordningen, inte det distinkta Kth största elementet. Exempel A = {4, 2, 5, 3 ...

Läs mer

Fråga 80. Max lösningskodlösning Problemangivelse i Max på varandra följande problem ges en binär array. Vi måste hitta det maximala antalet på varandra följande i den givna matrisen. Inmatningsmatrisen innehåller bara 0 och 1. Exempel [1,1,0,1,1,1] 3 Förklaring: De första två siffrorna eller de sista tre siffrorna är ...

Läs mer

Fråga 81. Ordna om Array så att arr [i]> = arr [j] om jag är jämn och arr [i] <= arr [j] om jag är udda och j <i Anta att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ordna om matrisen på ett sådant sätt att elementen i jämn position i en matris ska vara större än alla element innan den och elementen i udda positioner bör vara mindre än elementen innan den. Exempel ...

Läs mer

Fråga 82. Sortera array efter paritet II Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Sortera matris efter paritet II” får vi en paritetsmatris där alla element är positiva heltal. Matrisen innehåller ett jämnt antal element. Matrisen innehåller lika antal jämna och udda element. Vår uppgift är att ordna om elementen ...

Läs mer

Fråga 83. Räkna par med given summa I problem "räkna par med given summa" har vi gett en heltalmatris [] och ett annat nummer säger "summa", du måste bestämma om något av de två elementen i en given matris har en summa som är lika med "summa". Exempel Input: arr [] = {1,3,4,6,7} och sum = 9. Output: “Element hittade ...

Läs mer

Fråga 84. Grupp multipel förekomst av matriselement beställt efter första förekomst Du får en fråga där du har gett en osorterad matris med flera förekomster av nummer. Uppgiften är att gruppera alla flera förekomster av arrayelement ordnade efter första förekomst. Under tiden bör ordern vara densamma som numret kommer. Exempel Ingång: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Läs mer

Fråga 85. Maximal skillnad mellan frekvensen för två element så att elementet som har större frekvens är också större Antag att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den maximala skillnaden mellan frekvensen för två olika element i en given matris, men elementet med större frekvens bör också ha större värde än det andra heltalet. Exempel Ingång: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Läs mer

Fråga 86. Maximera summan av matrisen efter K Negations Leetcode-lösning Det här inlägget är på Maximera summan av matrisen efter K-negationer Leetkodlösning Problemangivelse I problemet ”Maximera summan av matrisen efter K-negationer” får vi en matrisarr och ett värde K. Matrisen består av heltalsvärden. Vi kan ändra värdet på arr [i] till ...

Läs mer

Fråga 87. Minsta subarray med k distinkta nummer Antag att du har ett heltal och ett tal k. Problemuppgiften ber om att ta reda på den minsta undergruppen i intervallet (l, r) inklusive, på ett sådant sätt finns det exakt k distinkta tal närvarande i den minsta undergruppen. Exempel Ingång: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Läs mer

Fråga 88. Alla unika tripletter som sammanfattar ett givet värde Vi har gett en rad heltal och ett givet nummer som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på tripletten som summerar det angivna numret "summa". Exempel Ingång: arr [] = {3,5,7,5,6,1} summa = 16 Utgång: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Förklaring: Triplett som motsvarar den givna .. .

Läs mer

Fråga 89. Längsta subarray som har räknat på 1s en mer än räknat på 0s Vi har gett en rad heltal. En matris innehåller endast 1 och 0. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta undergruppen som har kvantiteten på 1: s siffra är bara en mer än antalet 0 i en undergrupp. Exempel Ingång: arr [] = ...

Läs mer

Fråga 90. Maximal matris från två givna arrays som håller ordning samma Anta att vi har två heltalarray av samma storlek n. Båda matriserna kan också innehålla vanliga nummer. Problemuppgiften ber om att bilda den resulterande matrisen som innehåller 'n' maximala värden från båda matriserna. Den första matrisen bör prioriteras (element i den första ...

Läs mer

Fråga 91. Gissningsnummer högre eller lägre II Problembeskrivning “Gissnummer högre eller lägre II” säger att vi ska spela ett spel som kallas Gissningsspel. Spelet säger att jag väljer ett nummer från 1 till n. När du gissar det nummer som jag inte har valt ska jag säga dig ...

Läs mer

Fråga 92. Ordna om en array så att arr [i] är lika med i ”Ordna om en matris så att arr [i] = i” -problemet säger att du får en array med heltal som sträcker sig från 0 till n-1. Eftersom alla element kanske inte finns i matrisen är -1 istället för dem. Problemuppgiften ber om att ordna matrisen i sådana ...

Läs mer

Fråga 93. Segregera 0 och 1 i en matris Problembeskrivning Antag att du har ett heltal. Problemet "Segregera 0 och 1 i en matris" ber att separera matrisen i två delar, i 0 och 1. 0: arna ska vara på vänster sida av matrisen och 1: ar på högra sidan av matrisen. ...

Läs mer

Fråga 94. Hitta Största d i Array så att a + b + c = d Problemförklaring Anta att du har en rad heltal. Ingångsvärden är alla distinkta element. Problemet “Hitta största d i matrisen så att a + b + c = d” ber att ta reda på det största elementet 'd' i uppsättningen så att a + b + c = ...

Läs mer

Fråga 95. Maximalt antal choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter ”Det maximala antalet choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter” anger att du får n lådor som innehåller lite choklad. Antag att det finns k studenter. Uppgiften är att fördela maximalt antal choklad mellan k-studenter lika genom att välja på varandra följande rutor. Vi kan ...

Läs mer

Fråga 96. Maximalt antal på varandra följande i en matris Problemförklaring Anta att du har en rad med heltal av storlek N. Problemet "Maximalt antal på varandra följande i en matris" ber att ta reda på det maximala antalet på varandra följande nummer som kan spridas i en matris. Exempel arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 97. Frågor om antal distinkta element i en undergrupp Vi har gett en rad heltal och ett antal frågor och vi måste ta reda på antalet alla olika element vi har inom det givna intervallet, frågan består av två siffror åt vänster och höger, detta är det givna intervallet, med detta givet intervall vi ...

Läs mer

Fråga 98. Område Minsta fråga (sönderdelning av kvadratrot och gles tabell) I intervallet minimifråga har vi gett en fråga och ett heltal. Varje fråga innehåller intervallet som vänster- och högerindex för varje intervall. Den givna uppgiften är att bestämma minsta möjliga antal som ligger inom intervallet. Exempel Ingång: arr [] = {2, 5, ...

Läs mer

Fråga 99. Range Sum Query med hjälp av Sparse Table I intervalsumfrågan med hjälp av glesa tabellproblem har vi en intervallfråga och ges ett heltal. Den givna uppgiften är att ta reda på summan av alla heltal som finns i intervallet. Exempel Ingång: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Fråga: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Output: 19 16 25 ...

Läs mer

Fråga 100. Räkna och växla frågor om en binär matris En matris av storlek n har givits som inmatningsvärde. Problemet "Räkna och växla frågor på en binär matris" ber att utföra några av frågorna som anges nedan, frågor kan variera på ett slumpmässigt sätt. Frågorna är ⇒ Växla fråga ⇒ växla (startar, slutar), detta ...

Läs mer

Fråga 101. Frågor om decimala värden på subarrays av en binär matris Skriv frågor för decimalvärden för subarrays i en binär array i en given binär array. Problemuppgiften ber att ta reda på det decimaltal som bildats så med hjälp av intervall i en binär matris. Exempel Ingång: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1} Fråga (1, ...

Läs mer

Fråga 102. Maximera element med en annan matris Antag att vi har gett två heltalarray av samma storlek n. Båda matriserna innehåller positiva siffror. Problemuppgiften ber om att maximera den första matrisen genom att använda det andra arrayelementet och hålla den andra arrayen som en prioritet (element i den andra arrayen ska visas först i utdata). ...

Läs mer

Fråga 103. Minsta byte krävs för att sammanföra alla element som är mindre än eller lika med k Problemet ”Minsta byte krävs för att sammanföra alla element som är mindre än eller lika med k” säger att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på det minsta antalet swappar som krävs för att få samman elementen som är mindre än eller lika ...

Läs mer

Fråga 104. Hitta elementets första och sista position i sorterad Array Leetcode-lösning Problemförklaring I den här artikeln med titeln "Hitta första och sista positionen för element i sorterad matrisleetkodlösning" kommer vi att diskutera lösningen på ett leetkodproblem. I det givna problemet får vi en matris. Vi får också ett målelement. Element i matrisen sekvenseras i ...

Läs mer

Fråga 105. Monoton Array LeetCode-lösning Problemförklaring I problemet "Monoton Array" får vi en matris. Vår uppgift är att kontrollera om matrisen är en monoton matris eller inte. En monoton matris är en matris där element antingen sorteras i ökande ordning eller i minskande ordning. Om matrisen är sorterad i ...

Läs mer

Fråga 106. Maximal efterföljande summa så att inga tre följer varandra Problemet ”Maximal påföljande summa så att inga tre följer på varandra” säger att du får en rad heltal. Nu måste du hitta en sekvens som har den maximala summan med tanke på att du inte kan beakta tre element i följd. För att komma ihåg är en följd inget annat än en matris ...

Läs mer

Fråga 107. Hitta dubbletter i en given matris när element inte är begränsade till ett intervall Problemet "Hitta dubbletter i en given matris när element inte är begränsade till ett intervall" säger att du har en matris som består av n heltal. Problemet det för att ta reda på dubbletterna om de finns i matrisen. Om inget sådant element finns returnerar -1. Exempel [...

Läs mer

Fråga 108. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Fråga 109. De K svagaste raderna i en Matrix Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”De svagaste raderna i en matris” får vi en matris med n rader och m-kolumner. matrisen är fylld med 0 eller 1. Det speciella med denna matris är att alla är mot vänster sida av varje rad ...

Läs mer

Fråga 110. Kapacitet att skicka paket inom D dagar Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ”Kapacitet att skicka paket inom D-dagar” har vi paket i port A som måste överföras till port B om D-dagar. vi får en viktsgrupp som innehåller vikten på varje paket och antalet dagar då vi ...

Läs mer

Fråga 111. Kan göra aritmetisk progression från lösning för sekvensleetkod Problemförklaring I problemet ”Kan göra aritmetisk progression från sekvens” får vi en matris, nu måste vi svara om det är möjligt att generera en aritmetisk progression genom att ordna om sekvensen. Exempel arr = [3,1,5] sant Förklaring: Vi kan ordna om matrisen som {1,3,5} som bildar en ...

Läs mer

Fråga 112. Bästa tiden att köpa och sälja Stock III Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager III" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Definitionen av transaktionen är att köpa en aktie och sälja den ena aktien ...

Läs mer

Fråga 113. Bästa tiden att köpa och sälja Stock II Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja aktier II" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Definitionen av transaktionen är att köpa en aktie och sälja den ena aktien ...

Läs mer

Fråga 114. Bästa tiden att köpa och sälja lager med transaktionsavgift Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja aktier med transaktionsavgift" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Definitionen av transaktionen är att köpa en aktie och sälja den ...

Läs mer

Fråga 115. Antal indexpar med lika element i en matris Antag att vi har gett ett heltal. Problemet "Antal indexpar med lika element i en matris" ber att ta reda på antalet indexpar (i, j) på ett sådant sätt att arr [i] = arr [j] och i inte är lika med j . Exempel arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 förklaringspar ...

Läs mer

Fråga 116. Hitta summan av alla unika underarraysummor för en given matris Antag att du har en rad heltal. Problemet "Hitta summan av alla unika underarraysummor för en given matris" ber att ta reda på summan av alla unika underarrayer (underarraysumman är summan av varje underarrays element). Med unik undergruppssumma menade vi att säga att ingen undergrupp ...

Läs mer

Fråga 117. Minsta summan i en triangel Problembeskrivning Problemet "Minsta summasökväg i en triangel" anger att du får en sekvens i form av en heltalstriangel. Börjar nu från den översta raden, vad är den minsta summan du kan uppnå när du når den nedre raden? Exempel 1 2 3 5 ...

Läs mer

Fråga 118. Längsta subarray som inte har mer än K-distinkta element Problemet ”Längsta subarray som inte har mer än K distinkta element” säger att antar att du har en rad heltal, i problemuttrycket ber vi dig att ta reda på den längsta undergruppen som inte har mer än k olika element. Exempel arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Läs mer

Fråga 119. Givet en matris av par Hitta alla symmetriska par i den Hitta alla symmetriska par - Du får några par av en matris. Du måste ta reda på de symmetriska paren i den. Det symmetriska paret sägs vara symmetriskt när parvis säger (a, b) och (c, d) där 'b' är lika med 'c' och 'a' är ...

Läs mer

Fråga 120. Minsta funktion för att göra alla element lika i matrisen Problemet "Minsta operation för att göra alla element lika i array" anger att du får en array med några heltal i den. Du måste ta reda på de minsta operationer som kan göras för att göra en array lika. Exempel [1,3,2,4,1] 3 Förklaring Antingen tre subtraktioner kan vara ...

Läs mer

Fråga 121. Konstruera binärt träd från given föräldrarrayrepresentation Problemet ”Construct Binary Tree from given Parent Array representation” säger att du får en matris. Denna inmatningsmatris representerar ett binärt träd. Nu måste du konstruera ett binärt träd på grundval av denna inmatningsmatris. Matrisen lagrar index för överordnad nod vid varje index. ...

Läs mer

Fråga 122. Hitta undergrupp med angiven summa (hanterar negativa nummer) Problemet "Hitta underarray med given summa (hanterar negativa siffror)" säger att du får en heltalmatris, som också innehåller negativa heltal och ett nummer som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att skriva ut undermatrisen, som summerar till ett givet nummer som kallas "summa". Om mer än en undergrupp ...

Läs mer

Fråga 123. Längd på den största undergruppen med angränsande element Problemet ”Längden på den största undergruppen med angränsande element” säger att du får en heltalmatris. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta sammanhängande undergruppen för vilka element kan ordnas i en sekvens (kontinuerlig, antingen stigande eller fallande). Siffrorna i ...

Läs mer

Fråga 124. Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet Problemet ”Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet” säger att vi får ett heltal och ett tal m. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet tripletter av med produkten är lika med m. Exempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Förklaring Triplets ...

Läs mer

Fråga 125. Maximal skillnad mellan första och sista index för ett element i array Antag att du har en rad heltal. Problemet ”Maximal skillnad mellan första och sista index för ett element i array” ber att ta reda på skillnaden mellan det första och det sista indexet för varje nummer som finns i en array så att skillnaden är maximal av alla. Exempel ...

Läs mer

Fråga 126. Hitta fyra element som summerar till ett givet värde (Hashmap) Problemet "Hitta fyra element som summerar till ett givet värde (Hashmap)" säger att antar att du har ett heltal och ett tal som heter summan. Problemuppgiften ber om att avgöra om fyra element finns i matrisen som summerar till det givna värdet "summa". Om det är sant, så fungerar ...

Läs mer

Fråga 127. Längsta efterföljande så att skillnaden mellan angränsande är en Problemet ”Längsta efterföljande så att skillnaden mellan angränsande är en” säger att du får ett heltal. Nu måste du hitta längden på den längsta undersekvensen så att skillnaden mellan angränsande element är 1. Exempel 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Förklaring som ...

Läs mer

Fråga 128. Hitta alla tripletter med noll summa Problemet "Hitta alla tripletter med noll summa" säger att du får en matris som innehåller positiva och negativa tal båda. Problemuppgiften ber om att ta reda på tripletten med summan lika med 0. Exempel arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2-1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Förklaring ...

Läs mer

Fråga 129. Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra Problemet ”Kontrollera om en given matris innehåller duplicerade element inom k ​​avstånd från varandra” säger att vi måste söka efter dubbletter i en given oordnad matris inom intervallet k. Här är k-värdet mindre än den givna matrisen. Exempel K = 3 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 130. Koppla ihop med en given produkt Problemet ”Para ihop med en given produkt” säger att du får ett heltal och ett tal “x”. Bestäm om en matris består av ett par av vilken produkt lika med 'x' finns i den angivna ingångsmatrisen. Exempel [2,30,12,5] x = 10 Ja, det har produktparförklaring här 2 ...

Läs mer

Fråga 131. Maximalt avstånd i matris Problemet ”Maximum Distance in Array” anger att du får “n” nej. av matriser och alla matriser ges i stigande ordning. Din uppgift är att hitta den maximala skillnaden / absolut skillnaden mellan två nummer i en matris och vi kan definiera det maximala avståndet mellan två nummer som ...

Läs mer

Fråga 132. Det första elementet som förekommer k gånger i en matris Vi har gett ett nummer 'k' och ett heltal. Problemet "Första elementet som förekommer k gånger i en matris" säger att ta reda på det första elementet i matrisen som förekommer exakt k gånger i en matris. Om det inte finns något element i matrisen som uppträder k gånger ...

Läs mer

Fråga 133. Skriv ut alla subarrays med 0 summa Du får en heltalsserie, din uppgift är att skriva ut alla möjliga undermatriser med summan är lika med 0. Så vi måste skriva ut alla undermatriser med 0 summa. Exempel arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Undermatris hittades från 0-index ...

Läs mer

Fråga 134. Innehåller duplikat Vi får en matris och den kan innehålla dubbletter eller kanske inte. Så vi måste kontrollera om den innehåller dubbletter. Exempel [1, 3, 5, 1] ​​true ["apple", "mango", "orange", "mango"] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Approach Vi kan kontrollera en array på flera sätt ...

Läs mer

Fråga 135. Form minsta antal från given sekvens Problemet ”Form minimum antal från given sekvens” säger att du får något mönster av bara jag och D. Betydelsen av I står för att öka och för att minska vi förses med D. Problemuppgiften ber att skriva ut det minsta antal som uppfyller det givna mönstret. Vi har ...

Läs mer

Fråga 136. Områdesfrågor för längsta korrekta fäste efterföljande Du får en sekvens av några parenteser, med andra ord, du får parenteser som '(' och ')' och du får ett frågeområde som utgångspunkt och slutpunkt. Problemet "Range Queries for Longest Correct Bracket Subsequence" ber att ta reda på den maximala längden ...

Läs mer

Fråga 137. Största subarray med lika antal 0s och 1s Du får en rad heltal. Heltalen är bara 0 och 1 i inmatningsmatrisen. Problemuppgiften ber om att ta reda på den största undergruppen som kan ha lika antal 0 och 1. Exempel arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 till 5 (totalt 6 element) Förklaring Från matrispositionen ...

Läs mer

Fråga 138. Binär array efter M-områdes växlingsoperationer Du får en binär matris som består av 0 initialt och Q-antal frågor. Problemuppgiften ber om att växla värdena (konvertera 0s till 1s och 1s till 0s). Efter att Q-frågorna har utförts, skriv ut den resulterande matrisen. Exempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Växla (2,4) ...

Läs mer

Fråga 139. Icke-överlappande summa av två uppsättningar Problembeskrivning Problemet ”Icke-överlappande summan av två uppsättningar” anger att du får två matriser som inmatningsvärden som arrA [] och arrB [] av samma storlek n. Båda grupperna har också distinkta element individuellt och några vanliga element. Din uppgift är att ta reda på den totala summan ...

Läs mer

Fråga 140. Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k Problemförklaring Problemet “Hitta alla par (a, b) i en matris så att% b = k” anger att du får en array med heltal och ett heltal som kallas k. Problemuppgiften ber att ta reda på paret på ett sådant sätt att x ...

Läs mer

Fråga 141. Område LCM-frågor Problemförklaring Problemet "Range LCM Queries" anger att du har ett heltal array och q antal frågor. Varje fråga innehåller (vänster, höger) som ett intervall. Den givna uppgiften är att ta reda på LCM (vänster, höger), dvs. LCM för alla siffror som kommer inom intervallet ...

Läs mer

Fråga 142. Frågor för GCD av alla nummer i en matris utom element i ett givet intervall Problemförklaring Problemet "Frågor för GCD för alla nummer i en matris utom element i ett visst intervall" anger att du kommer att få en heltalmatris och ett antal frågor. Varje fråga innehåller antalet vänster och höger. Problemuppgiften ber om att ta reda på ...

Läs mer

Fråga 143. Ta reda på om en undergrupp är i form av ett berg eller inte Problembeskrivning Problemet "Hitta om en undergrupp är i form av ett berg eller inte" anger att du får ett heltal och ett intervall. Problemuppgiften ber om att ta reda på om undergruppen som bildas mellan det angivna intervallet är i form av en bergform eller ...

Läs mer

Fråga 144. Delmängd Sumproblem i O (summa) utrymme Problembeskrivning Problemet "Delmängd i O (summa)" anger att du får en matris med några icke-negativa heltal och ett specifikt värde. Ta reda på om det finns en delmängd vars summa är lika med det angivna ingångsvärdet. Exempel Array = {1, 2, 3, 4} ...

Läs mer

Fråga 145. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 146. Guldgruvproblem Problembeskrivning "Guldgruvproblemet" säger att du får ett 2D-rutnät med några icke-negativa mynt placerade i varje cell i det angivna rutnätet. Inledningsvis står gruvarbetaren vid den första kolumnen men det finns ingen begränsning på raden. Han kan börja på valfri rad. ...

Läs mer

Fråga 147. Längsta efterföljande efterföljande Följder är ett annat ämne som intervjuarna älskar. Att justera dem kan alltid ge dem nya möjligheter att testa kandidater. Det kan kontrollera kandidatens förmåga att tänka och analysera saker och komma med de bästa och optimala lösningarna. Idag löser vi ett efterföljande problem som kommer att göra ...

Läs mer

Fråga 148. Bästa tiden att köpa och sälja lager Problembeskrivning Problemet "Bästa tiden att köpa och sälja lager" anger att du får en rad priser med längd n, där ith-elementet lagrar aktiekursen på varje dag. Om vi ​​bara kan göra en transaktion, det vill säga att köpa på en dag och ...

Läs mer

Fråga 149. Top K Frekventa element Problemförklaring I de övre K-frekventa elementen har vi gett en matrisnummer [], hitta de k som oftast förekommer. Exempel nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiv metod för de bästa K-frekventa elementen ...

Läs mer

Fråga 150. Bubblesortering med två stackar Problemangivelse Problemet "Bubblesortering med två stackar" anger att du får en matris a [] av storlek n. Skapa en funktion för att sortera den givna matrisen a [] med hjälp av ett bubblasorteringsparadigm med två stackdatastrukturer. Exempel a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Läs mer

Fråga 151. Sortera en matris enligt den ordning som definierats av en annan matris Problembeskrivning Du får två matriser med heltal arr1 [] och arr2 []. Problemet "Sortera en matris enligt den ordning som definieras av en annan matris" ber att sortera den första matrisen enligt den andra matrisen så att siffrorna i den första matrisen kommer att sorteras relativt alla ...

Läs mer

Fråga 152. Konstruktion av längst ökande följd (N log N) Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemet "Konstruktion av längst ökande följd (N log N)" ber att konstruera den längst ökande följden. Exempel arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 och storleken på denna längst ökande följd är ...

Läs mer

Fråga 153. Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner Problembeskrivning Problemet “Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner” säger att du får en 2D-array, varje cell har ett av de tre möjliga värdena 0, 1 eller 2. 0 betyder en tom cell. 1 betyder en färsk apelsin. 2 betyder en ruttnad orange. Om en ruttet ...

Läs mer

Fråga 154. Ordna om en matris så att 'arr [j]' blir 'i' om 'arr [i]' är 'j' Problembeskrivning Problemet ”Ordna om en array så att 'arr [j]' blir 'i' om 'arr [i]' är 'j'" säger att du har en "n" -matris som innehåller heltal. Siffrorna i matrisen ligger i området 0 till n-1. Problemuppgiften ber om att ordna om matrisen i ...

Läs mer

Fråga 155. Maximalt produktunderlag Problembeskrivning Problemet "Maximum Product Subarray" anger att du får en rad heltal som innehåller både positiva och negativa tal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den maximala produkten i underarrayen. Exempel arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Förklaring Elementen i undermatrisen ...

Läs mer

Fråga 156. Konvertera array till Zig-Zag-mode Problembeskrivning Problemet "Konvertera array till Zig-Zag-mode" säger att du får ett - av heltal. Problemuppgiften ber om att sortera matrisen på ett sicksack-sätt så att elementen i matrisen kommer att se ut som a a <b> c <d> e ...

Läs mer

Fråga 157. Första negativa heltalet i varje fönster av storlek k Problemangivelse Problemet ”Första negativa heltal i varje fönster av storlek k” anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, för varje fönster av storlek k skriv ut det första negativa heltalet i det fönstret. Om det inte finns något negativt heltal i något fönster, mata ut ...

Läs mer

Fråga 158. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Fråga 159. Form minsta antal från given sekvens Problembeskrivning Problemet “Form Minsta antal från given sekvens anger att du får en sträng s av längd / storlek n som representerar ett mönster med tecken" I "dvs ökar och" D "dvs endast minskar. Skriv ut det minsta antalet för det givna mönstret med unika siffror från 1-9. Till exempel - ...

Läs mer

Fråga 160. Antal längsta ökande följder Problembeskrivning Problemet "Antal längst ökande följder" säger att du får en matris a [] av storlek n. Skriv ut antalet längst ökande efterföljare i den. Exempel a [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 Förklaring: De längst ökande sekvenserna kan ses i ...

Läs mer

Fråga 161. Hitta minsta i roterad sorterad matris Problembeskrivning "Hitta minsta i roterad sorterad matris" anger att du får en sorterad matris av storlek n som roteras i något index. Hitta minimielementet i matrisen. Exempel a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Förklaring: Om vi ​​ordnar matrisen i sorterad ...

Läs mer

Fråga 162. Implementering av Deque med cirkulär matris Problembeskrivning "Implementering av Deque med cirkulär matris" ber att implementera följande funktioner i en Deque (dubbelt avslutad kö) med cirkulär matris, insertFront (x): infoga ett element x på framsidan av Deque insertRear (x): infoga ett element x på baksidan av Deque deleteFront (): ta bort ett element från ...

Läs mer

Fråga 163. Ordna om en array i ordning - minsta, största, 2: a minsta, 2: a största Problemförklaring Anta att du har ett heltal. Problemet "Ordna om en array i ordning - minsta, största, 2: a minsta, 2: a största, .." ber att ordna om arrayen på ett sådant sätt att det minsta antalet kommer först och sedan det största numret, sedan näst minsta och sedan det andra ...

Läs mer

Fråga 164. Ordna om matrisen så att jämn position är större än udda Problemförklaring Anta att du har ett heltal. Problemet ”Ordna om matrisen så att jämn position är större än udda” ber att omorganisera matrisen så att elementen i jämn position i en matris bör vara större än elementet strax före den. Arr [i-1] <= Arr [i], om position 'i' ...

Läs mer

Fråga 165. Ordna angivna siffror så att de bildar det största numret Problemförklaring Anta att du har en rad heltal. Problemet ”Ordna givna siffror för att bilda det största numret” ber att ordna om matrisen på ett sådant sätt att utmatningen ska vara det maximala värdet som kan göras med dessa numren i en matris. Exempel [34, 86, 87, ...

Läs mer

Fråga 166. Ta bort dubbletter från den sorterade matrisen Problembeskrivning ”Ta bort dubbletter från sorterad matris” anger att du får en sorterad matris av storlek N. Du måste ta bort dubbletterna från matrisen. Skriv ut matrisen som innehåller unika element efter att dubbla element har tagits bort. Exempel a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 167. Räkna underarrangemang med totalt distinkta element som originalarray Problembeskrivning "Räkna underarrangemang som har totalt distinkta element som originalarrayen" anger att du får en heltalmatris. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet underarrayer som innehåller alla distinkta element som finns i en originalmatris. Exempel arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Läs mer

Fråga 168. Produkt av array utom själv Problembeskrivning "Produkt av array utom själv" -problem, säger att du får en array a []. Skriv ut en annan matris p [] av samma storlek så att värdet vid det tredje indexet för matris p är lika med produkten av alla element i den ursprungliga matrisen ...

Läs mer

Fråga 169. Först saknas positivt Problembeskrivning "Först saknas positivt" problem anger att du får en matris a [] (sorterad eller osorterad) av storlek n. Hitta det första positiva talet som saknas i denna matris. Exempel a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Förklaring: Om vi ​​sorterar matrisen får vi {-1, ...

Läs mer

Fråga 170. Angränsande Array Leetcode Problembeskrivning “Contiguous Array Leetcode” -problem säger att du får en matris a [] av storlek n består endast av 1 och 0. Hitta den längsta undergrupp där antalet 1: er är lika med antalet 0: er. Exempel a [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

Läs mer

Fråga 171. Siffror med primfrekvenser större än eller lika med k Problemangivelse Problem ”Siffror med primfrekvenser större än eller lika med k” anger att du får en matris med heltal storlek n och ett heltal k. Alla siffror i den är primtal. Problemuppgiften ber om att ta reda på siffrorna som visas i ...

Läs mer

Fråga 172. Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader Problembeskrivning "Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader" problem anger att du får en matris av heltal och ett värde som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på alla par i en matris som sammanfattar en given ...

Läs mer

Fråga 173. Vanliga element i alla rader i en given matris Problembeskrivning "Vanliga element i alla rader i en given matris" uppger att du får en matris på M * N. Problemuppgiften ber om att ta reda på alla vanliga element i en given matris i varje rad i matrisen i O (M * N) -tid. Exempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Läs mer

Fråga 174. Samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler Problembeskrivning Vi får en matris av storleken "nxm", och vi måste samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler. Om vi ​​står vid cell i, j har vi tre alternativ att gå till cell i + 1, j eller i + 1, j-1 eller i + 1, j + 1. Det är ...

Läs mer

Fråga 175. Med tanke på två osorterade matriser hittar du alla par vars summa är x Problemangivelse Med tanke på två osorterade matriser, hitta alla par vars summa är x problem anger att du får två matriser med heltal som är osorterade och ett värde som kallas summa. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet par och skriva ut alla par som lägger till ...

Läs mer

Fråga 176. Sortera element efter frekvens Problembeskrivning Du får en rad heltal, vissa siffror upprepas i den. Problemuppgiften ber att skriva ut numret i matrisen i minskande ordning enligt deras frekvens, det vill säga att sortera element efter frekvens. Exempel arr [] = {3,4,3,1,2,9,2,9,2,5} 2 2 2 3 3 9 9 ...

Läs mer

Fråga 177. Hitta det första upprepande elementet i en rad heltal Problemangivelse Hitta det första upprepande elementet i en rad med heltal. Problemstillstånd att du får en rad med heltal. Det ber att ta reda på det första upprepande elementet från matrisen och skriva ut det numret. Exempel arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Förklaring: I den givna matrisen finns ...

Läs mer

Fråga 178. Hitta undergruppen med minst genomsnitt Problemangivelse Du har angett ett heltal och ett tal k. Problemuppgiften ber om att hitta undergruppen med minst genomsnitt, vilket är att ta reda på undergruppen med k-element, som har det lägsta genomsnittet. Exempel arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Undermatris av [0, 2] har ett lägsta medelvärde. Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 179. Hitta minsta antal sammanfogningsoperationer för att skapa en matrispalindrom Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften frågar efter att hitta minsta antal sammanslagningsoperationer för att göra en matrispalindrom, dvs. ta reda på det minsta antalet sammanslagningsoperationer som ska göras på matrisen för att göra det till ett palindrom. Sammanfogning innebär helt enkelt att ...

Läs mer

Fråga 180. Kontrollera att en given grupp av storlek n kan representera BST på n-nivåer eller inte Problemangivelse Med tanke på en matris med n-element, kan en given matris med storlek n representera BST på n-nivåer eller inte. Det är för att kontrollera om det binära sökträdet konstruerat med dessa n-element kan representera en BST på n-nivåer. Exempel arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Läs mer

Fråga 181. Hitta maximal genomsnittlig subarray av k-längd Problembeskrivning Du får en rad heltal och ett tal k. Problemuppgiften ber om att hitta maximal genomsnittlig underarray av k-längd. Subarray är inget annat än en array sammansatt av ett sammanhängande block av den ursprungliga arrayens element. Exempel arr [] = {1,3,12,34,76,10} [2, 4] Förklaring: Matrisstart ...

Läs mer

Fråga 182. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Fråga 183. Hitta minsta skillnad mellan två element Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber om att hitta minsta skillnad mellan två element som ges i matrisen. Exempel arr [] = {11,1,6,8,20,13} 2 Förklaring: Minsta skillnad mellan 11 och 13 är 2. arr [] = {19,14,80,200,32,29} 3 Förklaring: Minsta skillnad mellan 32 och 29 ...

Läs mer

Fråga 184. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 185. Maximal summarektangel i en 2D-matris Problembeskrivning Hitta den maximala summarektangeln i en 2D-matris, dvs. hitta en delmatris med maximal summa. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och ...

Läs mer

Fråga 186. Maximal summa som ökar följden Problembeskrivning Du får en rad heltal. Din uppgift är att ta reda på den maximala summasekvensen inom matrisen på ett sådant sätt att numren i efterföljande ordning ska sorteras i ökande ordning. En följd är inget annat än en sekvens som vi ...

Läs mer

Fråga 187. Största summan sammanhängande subarray Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på den största summan angränsande subarray. Detta betyder inget annat än att hitta en subarray (kontinuerliga element) som har den största summan bland alla andra subarrays i den givna arrayen. Exempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Läs mer

Fråga 188. Matrix Chain Multiplikation I matrix chain multiplication II-problemet har vi gett matrisernas dimensioner, hitta ordningen på deras multiplikation så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Tänk på att du har 3 matriser A, B, C i storlekarna axb, bx ...

Läs mer

Fråga 189. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 190. Enkel nummer Givet en matris a [] av storlek n. Alla element i matrisen är närvarande två gånger förutom 1. Hitta det element som bara visas en gång eller med andra ord som vi säger som hittar det enda numret. Exempel Ingång: a [] = {1, 3, 5, 5, 2, 1, 3} ...

Läs mer

Fråga 191. Delmängd Leetkod I Delmängd-Leetkodproblem har vi gett en uppsättning distinkta heltal, numr, skriv ut alla delmängder (kraftuppsättningen). Obs! Lösningsuppsättningen får inte innehålla dubbla underuppsättningar. En matris A är en delmängd av en matris B om a kan erhållas från B genom att radera en del (möjligen noll ...

Läs mer

Fråga 192. Blanda en matris Givet en matris eller uppsättning som innehåller n element. Här är elementen unika eller det finns ingen upprepning. Blanda en matris (eller en uppsättning) siffror utan dubbletter. Exempel // Initiera en matris med uppsättning 2, 4, 3 och 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Blanda objekt = ...

Läs mer

Fråga 193. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Fråga 194. Dela Array i par med summan delbar av K Delningsgruppen i par med summan delbar med K är ett problem som ställs i intervjuer med olika tweaks då och då. De som känner mig känner till min vana att omvandla dessa problem till berättelser. Låt oss titta på detta problem i den här artikeln. Situation för att förstå ...

Läs mer

Fråga 195. Räkna distinkta element i varje fönster i storlek K Delmängder är något som vi har haft att göra med under en tid nu. I det sista avsnittet täckte vi antalet underuppsättningar vi kunde göra med distinkta jämna nummer. Den här gången räknar vi olika element i varje fönster av storlek K. Avsnitt-1 Om problemet. Med en osorterad matris ...

Läs mer

Fråga 196. Hitta tre element från olika tre arrays så att a + b + c = summa Three Sum är ett problem som intervjuarna älskar. Det är ett problem som jag personligen frågades under Amazon-intervjun. Så, utan att slösa mer tid, låt oss komma till problemet. En matris som har både positiva och negativa siffror. Tre siffror som summerar upp till noll / kan ändras, ...

Läs mer

Fråga 197. Word Search Ordsökning är ungefär som ordpussel någon gång i vårt liv. Idag tar jag ett modifierat korsord till bordet. Mina läsare måste vara lite förvirrade över vad jag pratar om. Utan att slösa bort mer tid, låt oss komma till problemförklaringen Kan ...

Läs mer

Fråga 198. K tomma platser K tomma platser är korrekt ett trädgårdsmästares dilemma och försöker plocka blommor som passar vårt tillstånd. Vår trädgårdsmästare har ett fält med N-slots. Herr trädgårdsmästare har planterat en blomma i var och en av slitsarna. Varje blomma blommar på en viss unik dag. Vi har också planterat vintergröna blommor. ...

Läs mer

Fråga 199. Räkna par vars produkter finns i matrisen I räkna par vars produkter finns i array-problem har vi gett en array, räkna alla distinkta par vars produktvärde finns i arrayen. Exempel Ingång A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Utgång Antal separata par vars produkt finns i matrisen är: 2 par är: (2, ...

Läs mer

Fråga 200. Skriv ut alla distinkta element i ett givet heltal Med en heltalmatris, skriv ut alla distinkta element i matrisen. Den givna matrisen kan innehålla dubbletter och utdata ska skriva ut varje element bara en gång. Den givna matrisen sorteras inte. Exempel Input: nums [] = {12, 10, 9, 45, 2, 10, 10, 45} Output: 12, 10, 9, 45, 2 Approach ...

Läs mer

Fråga 201. Par positiva negativa värden i en matris I par av positiva negativa värden i ett array-problem har vi gett en array A med distinkta heltal, skriv ut alla par som har positivt värde och negativt värde för ett tal som finns i arrayen. Vi måste skriva ut par i ordning efter deras händelser. Ett par vars ...

Läs mer

Fråga 202. Räkna par med given summa Med tanke på ett heltalarray av storlek n och ett heltal 'K', måste du räkna antalet par (behöver inte vara unika) i arrayen vars summa är lika med 'K'. Exempel Input: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Output: 2 Brute force-lösning för Count Pairs With given Sum Huvudidé ...

Läs mer

Fråga 203. Infoga Ta bort GetRandom I Insert Delete GetRandom-problemet måste vi utforma en datastruktur som stöder alla följande operationer i genomsnitt O (1) tid. insert (val): Infogar en artikelval i uppsättningen om den inte redan finns. ta bort (val): Tar bort en artikelval från uppsättningen om den finns. getRandom: Returnerar ett slumpmässigt element från den aktuella uppsättningen ...

Läs mer

Fråga 204. Sammanfoga överlappande intervall I sammanfoga överlappande intervall problem har vi gett en samling av intervall, slå ihop och returnera alla överlappande intervall. Exempel Ingång: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Utgång: [[2, 4], [5, 7]] Förklaring: Vi kan slå samman [2, 3] och [3 , 4] tillsammans för att bilda [2, 4] Metod för att hitta Merge ...

Läs mer

Fråga 205. Median av två sorterade matriser Givet två sorterade matriser A och B i storlek n respektive m. Hitta medianen för den slutliga sorterade matrisen som erhållits efter sammanslagning av givna två matriser eller med andra ord, vi säger att hitta median för två sorterade matriser. (Förväntad tidskomplexitet: O (log (n))) Metod 1 för ...

Läs mer

Fråga 206. Maximalt produktunderlag I det maximala produktunderarrayproblemet har vi gett en rad heltal, hitta den angränsande undergruppen med minst ett element som har den största produkten. Exempel Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maximal produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maximal produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Läs mer

Fråga 207. Hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris Givet en matris a [] av storlek n. För varje fönsterstorlek som varierar från 1 till n i matrisutskrift eller hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris. Exempel Ingång: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Utgång: 70 30 20 ...

Läs mer

Fråga 208. Minsta storlek Subarray Sum Med tanke på en array-nummer av ett positivt heltal och en summa s, hitta den minsta storleken på en angränsande undergrupp med tal så att vars summa är lika med eller större än s (givet värde). Exempel Input: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Output: 2 {Subarray [4, ...

Läs mer

Fråga 209. Sök efter ett element i sorterad roterad matris Vid sökning i sorterat roterat arrayproblem har vi gett en sorterad och roterad array och ett element, kontrollera om det angivna elementet finns i arrayen eller inte. Exempel Ingångsnummer [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Ingångsnummer [] = {2, ...

Läs mer

Fråga 210. Maximalt produktunderlag Givet en rad med n heltal, hitta den maximala produkten som erhålls från en sammanhängande undergrupp av den givna matrisen. Exempel Ingångsarr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Utgång 80 Ingångsarr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Utgång 300 Ingångsarr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Utgång 70 ...

Läs mer

Fråga 211. Ställ in Matrix Zeroes I den inställda matrisen nollar problemet har vi gett en (n X m) matris, om ett element är 0, ställ in hela raden och kolumn 0. Exempel Inmatning: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgång: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Läs mer

Fråga 212. 3 Summa I 3 Sum-problemet har vi gett en matrisnummer av n heltal, hitta alla unika tripletter som summerar till 0. Exempel Ingång: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Output: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naiv metod för 3 sum problem The Brute force approach ...

Läs mer

Fråga 213. Hitta duplikatnumret Givet en matrisnummer som innehåller (n + 1) element och varje element är mellan 1 och n. Om det bara finns ett duplikatelement, hitta duplikatnumret. Exempel Input: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Output: 2 Input: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Output: 3 Naive ...

Läs mer

Fråga 214. Provtagning av behållare Reservoarprovtagning är en teknik för att slumpmässigt välja k reservoarobjekt från en given lista med n objekt, där n är mycket stor. Till exempel söklistor i Google, YouTube etc. Naiv metod för reservoarprovtagning Bygg en reservoaruppsättning av storlek k, välj slumpmässigt objekt från den angivna listan. ...

Läs mer

Fråga 215. Mest frekventa elementet i en matris Du får en rad heltal. Problemet säger att du måste ta reda på det vanligaste elementet som finns i en matris. Om det finns flera värden som uppträder det maximala antalet gånger måste vi skriva ut någon av dem. Exempel Ingång [1, 4,5,3,1,4,16] Utgång ...

Läs mer

Fråga 216. Minsta sökvägssumma I det minsta sökvägsproblemet har vi gett matrisen “a × b” bestående av icke-negativa tal. Din uppgift är att hitta sökvägen uppifrån till vänster till höger längst ner vilket minimerar summan som består av alla siffror som kommer i en sökväg du hittade. Obs! Du kan bara flytta ...

Läs mer

Fråga 217. Hur man effektivt implementerar k stackar i en enda serie? Designa och implementera en ny datastruktur som implementerar k Stacks i en enda array. Den nya datastrukturen måste stödja dessa två operationer - push (element, stack_number): som skjuter elementet i ett givet antal av stacken. pop (stack_number): som poppar ut det översta elementet från en given ...

Läs mer

Fråga 218. Skriv ut nästa större antal Q-frågor I Print Next Greater Number of Q queries problem har vi gett en array en [] av storlek n som innehåller siffror och en annan array q [] av storlek m som representerar frågor. Varje fråga representerar indexet i array a []. För varje fråga skriver jag ut numret från matrisen ...

Läs mer

Fråga 219. Kontrollera om en matris är staplingssorterbar För att kontrollera om en array är staplingssorterbart problem har vi gett en array [] av storlek n som innehåller element från 1 till n i slumpmässig ordning. Sortera matrisen i stigande ordning med en tillfällig stack efter endast dessa två operationer - Ta bort elementet i början ...

Läs mer

Fråga 220. Hitta de bästa K (eller mest frekventa) numren i en ström För att hitta de bästa k (eller vanligaste) siffrorna i ett strömproblem har vi gett ett heltal som består av några nummer. Problemet säger att du måste ta ett element från matrisen och att du bara kan ha högst k-siffror högst upp. Vi behöver ...

Läs mer

Fråga 221. K tomma platser LeetCode K Empty Slots är ett mycket känt problem på LeetCode. Problemet är så - En trädgård består av n slitsar som innehåller en blomma vardera. Alla blommor är obelagda från början. Givet en matris a [] blommor och ett heltal k. Med tanke på att jag säger från 0, i + 1'th ...

Läs mer

Fråga 222. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 223. Skjutfönster teknik Innan du går vidare och vad är skjutfönstertekniken? Vad det gör och hur det gör vad det gör låter oss få tag på detta koncept av ett litet problem Med tanke på en rad heltal har vi uppgiften att hitta minsta summa från alla ...

Läs mer

Fråga 224. Hitta K närmaste element I Finding K närmaste elementproblem har vi gett en sorterad matris och ett värde x. Problemet är att hitta K-antalet element närmast x i den givna matrisen. Givet en array arr [] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,45, 48, 50, 53, 55, 56} och x ...

Läs mer

Fråga 225. Hoppspel I hoppspel har vi gett en rad icke-negativa heltal, du är ursprungligen placerad vid det första indexet i matrisen. Varje element i matrisen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Bestäm om du kan nå det sista indexet. Exempel Ingång: arr = [2,3,1,1,4] ...

Läs mer

Fråga 226. Konvertering av postfix till prefix I det här problemet har vi gett en sträng som betecknar postfix-uttrycket. Vi måste göra postfix till prefixkonvertering. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. Postfix-notering i ...

Läs mer

Fråga 227. Kombinationssumma I problem med kombinationssumman har vi gett en rad positiva heltal arr [] och en summa, hitta alla unika kombinationer av element i arr [] där summan av dessa element är lika med s. Samma upprepade nummer kan väljas från arr [] ett obegränsat antal gånger. Element ...

Läs mer

Fråga 228. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 229. Sök i sorterad roterad matris En elementsökning i sorterad roterad matris kan hittas med binär sökning i O (logn) -tid. Målet med detta inlägg är att hitta ett visst element i en sorterad roterad matris under O (logn) -tid. Några exempel på en sorterad roterad matris ges. Exempel Ingång: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Läs mer

Fråga 230. Unika banor Ett mxn 2D-rutnät anges och du står längst upp och längst till vänster i rutan. dvs cellen som ligger vid (1,1). Hitta antalet unika banor som kan tas för att nå en cell som ligger vid (m, n) från cellen som ligger vid (1,1) ...

Läs mer

Fråga 231. Maximal subarray I maximalt subarray-problem har vi angett ett heltal array-nummer, hitta den angränsande underarray som har den största summan och skriv ut det maximala summan subarray-värdet. Exempel Ingångsnummer [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Utgång 6 algoritm Målet är att hitta ...

Läs mer

Fråga 232. Längd på längsta Fibonacci-följd Med tanke på ett strikt ökande utbud av positiva heltal, hitta längden på den längsta följdsekvensen. En sekvens av n-element är likadant som om, n> = 3 xi = x (i - 2) + x (i -1), där xi är sekvensens i-term och i> = 2 Exempel Inmatningsarr []. ..

Läs mer

Fråga 233. Sammanfoga intervall Vid sammanslagning av intervallproblem har vi gett en uppsättning intervall av formen [l, r], slå samman de överlappande intervallen. Exempel Ingång {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Utgång {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ingång {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv metod för sammanslagning av intervall ...

Läs mer

Fråga 234. 4Summa I 4Sum-problemet har vi gett ett heltal x och en matris a [] av storlek n. Hitta alla de unika uppsättningarna med 4 element i matrisen så att summan av dessa 4 element är lika med det angivna heltalet x. Exempel Inmatning a [] = {1, 0, -1, ...

Läs mer

Fråga 235. Hitta Peak Element Låt oss förstå Find Peak Element-problemet. Idag har vi med oss ​​en matris som behöver sitt toppelement. Nu måste du undra vad jag menar med toppelementet? Toppelementet är ett som är större än alla dess grannar. Exempel: Givet en rad ...

Läs mer

Fråga 236. K-minsta element i en sorterad matris I det femte minsta elementet i ett sorterat matrisproblem har vi gett en nxn-matris där varje rad och kolumn sorteras i icke-minskande ordning. Hitta det kth minsta elementet i den angivna 2D-matrisen. Exempel Ingång 1: k = 3 och matris = 11, 21, 31, 41 ...

Läs mer

Fråga 237. Pascal Triangle Leetcode Pascal Triangle är ett mycket bra Leetcode-problem som ställs så många gånger i Amazon, Microsoft och andra företag. Vi har gett icke-negativa heltalrader, skriv ut de första raderna i pascal-triangeln. Exempelrader = 5 rader = 6 Lösningstyper för Pascal Triangle Leetcode Dynamic Programming ...

Läs mer

Fråga 238. Saknat nummer I saknad nummer problem har vi gett en matris av storlek N som innehåller ett tal från 0 till N. Alla värden i matrisen är unika. Vi måste hitta det saknade numret som inte finns i matrisen och det numret ligger mellan 0 och N. Här ...

Läs mer

Fråga 239. Slå samman sorterad matris I sammanslagningssorterat matrisproblem har vi gett två sorterade matriser i ökande ordning. I ingången först har vi gett numret initialiserat till array1 och array2. Dessa två nummer är N och M. Storleken på array1 är lika med summan av N och M. I array 1 först ...

Läs mer

Fråga 240. Partition lika delmängd Partition Equal Subset Sum är ett problem där vi har gett en rad positiva tal. Vi måste ta reda på att vi kan dela det i två underuppsättningar så att summan av element i båda uppsättningarna är densamma. Här är det inte nödvändigt att antalet ...

Läs mer

Fråga 241. Sortera färger Sortera färger är ett problem där vi måste ge en matris som innehåller N-objekt. Varje låda är målad med en enda färg som kan vara röd, blå och vit. Vi har N-föremål som redan är målade. Vi måste sortera matrisen så att samma färg ...

Läs mer

Fråga 242. Rotera matris Rotera matrisen är ett problem där vi har gett en matris av storlek N. Vi måste rotera matrisen i rätt riktning. Varje element skiftar med en position till höger och det sista elementet i matrisen kommer till den första positionen. Så vi har gett ett värde K ...

Läs mer

Fråga 243. Behållare med mest vatten Problembeskrivning: du får n heltal (y0, y1, y2 ... yn-1) vid n index (i = 0,1,2 ... n-1). Heltal vid i-index är yi. Nu ritar du n linjer på ett kartesiskt plan varje anslutningspunkter (i, yi) och (i, 0). Hitta den maximala volymen vatten ...

Läs mer

Fråga 244. Matrix Chain Multiplication med dynamisk programmering Matrix Chain Multiplication är en metod där vi hittar det bästa sättet att multiplicera de givna matriserna. Vi vet alla att matrixmultiplikation är associerande (A * B = B * A) till sin natur. Så vi har många ordningar där vi vill utföra multiplikationen. I den här algoritmen ...

Läs mer

Fråga 245. Subarray Sum är lika med k Givet ett heltal och ett heltal k. Hitta det totala antalet sammanhängande underarrangemang för en given array vars summa av element är lika med k. Exempel Ingång 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Utgång: 7 Ingång 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Utgång: 4 Förklaring: betrakta exempel-1 ...

Läs mer

Fråga 246. Problem med delmängdsumman I delmängds summan får vi en lista med alla positiva tal och en summa. Vi måste kontrollera om det finns en delmängd vars summa är lika med den angivna summan. Exempel Ingångslista med siffror: 1 2 3 10 5 summa: 9 Utgång sant Förklaring för ...

Läs mer

Fråga 247. Heap Sortera Heapsortering är en jämförelsebaserad sorteringsteknik som baseras på en Binary Heap-datastruktur. HeapSort liknar en urvalsort där vi hittar det maximala elementet och placerar det elementet i slutet. Vi upprepar samma process för de återstående elementen. Med ett osorterat ...

Läs mer

Fråga 248. Myntbytesproblem Myntbytesproblem - Givet några mynt med olika värden c1, c2,…, cs (Till exempel: 1,4,7….). Vi behöver ett belopp n. Använd dessa givna mynt för att bilda beloppet n. Du kan använda ett mynt så många gånger som krävs. Hitta det totala antalet sätt på vilket ...

Läs mer

Fråga 249. Multiplikation av två matriser Problemförklaring I problemet "Multiplikation av två matriser" har vi gett två matriser. Vi måste multiplicera dessa matriser och skriva ut resultatet eller slutmatrisen. Här är det nödvändiga och tillräckliga villkoret att antalet kolumner i A ska vara lika med antalet rader i matrisen ...

Läs mer

Fråga 250. Minsta antal sammanslagningsoperationer för att göra en Array Palindrome Problemförklaring I “Minsta antal sammanslagningsoperationer för att göra ett Array Palindrome” -problem har vi gett en matris “a []”. Hitta det minsta antalet merge_operations som krävs för att göra en array palindrom. Obs! En palindrom är ett ord, fras eller sekvens som läser samma bakåt som framåt. ...

Läs mer

Fråga 251. Form minsta antal från given sekvens av D och I Problemförklaring I “Form Minimum Number from given Sequence of D's and I's” -problemet har vi gett ett mönster som bara innehåller I och D's. Jag för att öka och D för att minska. Skriv ett program för att skriva ut det minsta antalet som följer det mönstret. Siffror från 1-9 och siffror kan inte upprepas. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 252. Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt Problemförklaring I problemet "Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt" har vi gett en array och ett inmatat heltal X. Skriv ett program för att hitta subarray med längd X med minsta / minsta genomsnitt. Skriver ut start- och slutindex för undergruppen som har minst ...

Läs mer

Fråga 253. Hitta nollor som ska vändas så att antalet konsekutiva 1: er maximeras Problemangivelse I “Hitta nollor som ska vändas så att antalet konsekutiva 1: er maximeras” har vi gett en binär matris och ett nummer x som anger nr. av nollor som ska vändas. Skriv ett program för att hitta nollorna som måste vändas så ...

Läs mer

Fråga 254. Sammanfoga K sorterade matriser och skriva ut sorterade utdata Problembeskrivning I problemet "Slå K sorterade matriser och skriv ut sorterade utdata" har vi gett k sorterade matriser av olika storlek. Skriv ett program för att slå samman dessa matriser och skriv ut den slutliga sorterade matrisen som utdata. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Nästa n rader som innehåller ...

Läs mer

Fråga 255. Hitta det lägsta elementet i en sorterad och roterad matris Problembeskrivning I “Hitta det minimala elementet i en sorterad och roterad matris” har vi gett en sorterad matris en []. Denna array roteras vid någon okänd punkt, hitta minsta element i denna array. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. ...

Läs mer

Fråga 256. Sortera element efter frekvens II Problemförklaring I problemet "Sortera element efter frekvens II" har vi gett en matris []. Sortera matrisen efter frekvensen för elementen där elementet med högre frekvens kommer först sedan andra. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n ...

Läs mer

Fråga 257. Lager Köp Sälj för att maximera vinsten Problembeskrivning I problemet "Aktieköp sälj för att maximera vinsten" har vi gett en matris som innehåller aktiekurs varje dag, hitta den maximala vinsten du kan göra genom att köpa och sälja på den tiden. Här kan vi köpa och sälja flera gånger men bara efter att ha sålt ...

Läs mer

Fråga 258. Sammanfoga överlappande intervall II Problemförklaring I problemet "Merge Overlapping Intervals II" har vi gett en uppsättning intervall. Skriv ett program som slår samman de överlappande intervallen till ett och skriver ut alla icke-överlappande intervall. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n par där varje par är ...

Läs mer

Fråga 259. Maximal subarray Sum med Divide and Conquer Problemförklaring I “Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer” -problemet har vi gett en matris av både positiva och negativa heltal. Skriv ett program som hittar den största summan av den angränsande undergruppen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris av ...

Läs mer

Fråga 260. Pannkakasorteringsproblem Problembeskrivning “Pannkakasorteringsproblem” baseras på pannkakasortering. Med tanke på en osorterad matris måste vi skriva ett program som bara använder flip-operation för att sortera matrisen. Flip är operationen som omvandlar arrayen. Ingångsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerad ...

Läs mer

Fråga 261. Pannkakasortering Problemförklaring I “Pancake Sorting” -problemet har vi gett en rad heltal A []. Sortera matrisen genom att utföra en serie pannkakor. I en pannkaksvipp gör vi följande steg: Välj ett heltal k där 1 <= k <= arrlängd. Omvänd undergruppsarr [0… k-1] (0-indexerad). Inmatning ...

Läs mer

Fråga 262. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 263. Iterativ implementering av snabb sortering Problemangivelse I problemet "Iterativ implementering av snabb sortering" har vi gett en matris []. Vi måste sortera matrisen med hjälp av snabb sortering. Här implementeras inte snabb sortering rekursivt, utan implementeras på ett iterativt sätt. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 264. Blanda en given matris Problemförklaring I “Shuffle a given Array” -problemet har vi gett en rad heltal. Skriv ett program som blandar den givna matrisen. Det vill säga, det slumpar in elementen i matrisen slumpmässigt. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller n mellanseparerat heltal Output ...

Läs mer

Fråga 265. Hitta raden med maximalt antal 1-tal Problemförklaring I problemet "Hitta raden med maximalt antal 1-tal" har vi gett en matris (2D-array) som innehåller binära siffror med varje rad sorterad. Hitta raden som har det maximala antalet 1-tal. Ingångsformat Den första raden som innehåller två heltal värden n, m. Nästa, n rader ...

Läs mer

Fråga 266. Sortera en K-sorterad matris Problemförklaring I “Sortera en K-sorterad matris” har vi gett en rad n-element, där varje element högst är k bort från sin målposition. Utforma en algoritm som sorterar i O (n log k) tid. Inmatningsformat Den första raden som innehåller två heltal N ...

Läs mer

Fråga 267. Maximalt produktunderlag II Problemförklaring I “Maximum Product Subarray II” -problemet har vi gett en matris som består av positiva, negativa heltal och även nollor. Vi måste hitta den maximala produkten av undergruppen. Ingångsformat Den första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utdataformat Det enda ...

Läs mer

Fråga 268. Största subarray med lika antal 0 och 1 Problemangivelse I “Största subarray med lika antal 0 och 1” -problem har vi gett en matris a [] som endast innehåller 0 och 1. Hitta den största undergruppen med lika många 0 och 1 och kommer att skriva ut startindex och slutindex för den största undergruppen. ...

Läs mer

Fråga 269. Maximal summa som ökar följden Problemförklaring I problemet "Maximum Sum Increasing Subsequence" har vi gett en matris. Hitta summan av den maximala undersekvensen för den givna matrisen, det vill säga heltalen i sekvensen är i sorterad ordning. En sekvens är en del av en matris som är en sekvens som är ...

Läs mer

Fråga 270. Antal mindre element på höger sida Problembeskrivning I problemet "Antal mindre element på höger sida" har vi gett en matris []. Hitta antalet mindre element som finns till höger om varje element. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller N mellanseparerade heltal. Utgång ...

Läs mer

Fråga 271. Ökad följd av längd tre med maximal produkt Problembeskrivning I problemet "Ökande följd av längd tre med maximal produkt" har vi gett en rad positiva heltal. Hitta sekvensen av längd 3 med maximal produkt. Följden borde öka. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N som anger storleken ...

Läs mer

Fråga 272. Element visas mer än N / K gånger i Array Problemförklaring I “Elementen visas mer än N / K gånger i Array” -problemet har vi gett ett heltalsuppsättning av storlek n. Hitta de element som visas mer än n / k gånger. Där k är ingångsvärdet. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller två heltal N och ...

Läs mer

Fråga 273. Hitta toppelementet från en matris Problemförklaring I “Find the Peak Element from an Array” -problemet har vi gett en inmatningsmatris med heltal. Hitta ett toppelement. I en matris är ett element ett toppelement, om elementet är större än båda grannarna. För hörnelement kan vi betrakta det enda ...

Läs mer

Fråga 274. Ordna om positiva och negativa siffror alternativt i matris Problemförklaring I problemet "Omarrangera positiva och negativa siffror alternativt i matris" har vi gett en matris []. Denna matris innehåller positiva och negativa heltal. Ordna om matrisen så att positiva och negativa placeras alternativt. Här behöver inte antalet positiva och negativa element ...

Läs mer

Fråga 275. Hitta det maximala upprepande antalet i Array Problemförklaring I problemet "Hitta maximalt upprepande antal i matris" har vi gett en osorterad matris av storlek N. Angiven matris innehåller siffror i intervallet {0, k} där k <= N. Hitta det antal som kommer maximalt antal gånger i matrisen. Ingångsformat ...

Läs mer

Fråga 276. DRAGKAMP Problemförklaring I dragkampsproblem har vi gett en rad heltal, delar upp matrisen i två delmängder av storlek n / 2 storlek vardera så att skillnaden i summan av två delmängder är så minsta som möjligt. Om n är jämnt är varje delmängd n / 2. Om ...

Läs mer

Fråga 277. Första rundtur för att besöka alla bensinkängar I den första rundtursturen för att besöka alla bensinbunkar är uttalandet sådant att det finns en cirkel med n bensinpumpar på cirkeln. Varje bensinpump har ett par data. Det första värdet är mängden bensinpump som har och det andra är ...

Läs mer

Fråga 278. Räkna möjliga trianglar Problemstatus I antal möjliga trianglar har vi gett en rad n positiva heltal. Hitta antalet trianglar som kan bildas med tre olika element i matrisen som sidorna i en triangel. Obs: Triangelns tillstånd är summan av två sidor ...

Läs mer

Fråga 279. Maximal cirkulär subarray Sum Problemförklaring I det maximala cirkulära subarray-summan har vi gett en rad heltal ordnade i en cirkel, hitta den maximala summan av på varandra följande siffror i den cirkulära matrisen. Exempel Inmatningsarr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} Utgång 40 Förklaring här, sum = 11 + ...

Läs mer

Fråga 280. Fyra element som sammanfattas att ges Problemförklaring I fyra element som sammanfattar ett givet problem har vi gett en matris som innehåller N-element som kan vara positiva eller negativa. Hitta uppsättningen med fyra element vars summa är lika med det givna värdet k. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal N. Andra raden som innehåller en matris ...

Läs mer

Fråga 281. Partitionsproblem Problemförklaring I partitionsproblemet har vi gett en uppsättning som innehåller n element. Hitta om den angivna uppsättningen kan delas in i två uppsättningar vars summa av element i deluppsättningarna är lika. Exempel Inmatningsarr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgång Ja Förklaring Matrisen ...

Läs mer

Fråga 282. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fråga 283. Hitta en sorterad följd av storlek 3 Problemangivelse I den angivna osorterade arrayen av heltal. Vi måste hitta en sorterad sekvens av storlek 3. Låt tre element vara array [i], array [j], array [k] sedan, array [i] <array [j] <array [k] för i <j < k. Om det finns flera tripletter i matrisen, skriv ut någon ...

Läs mer

Fråga 284. Subarray med given summa Problemförklaring I underarrangemanget med det givna summan har vi gett en matris som innehåller n positiva element. Vi måste hitta subarray där summan av alla element i subarray är lika med ett givet_sum. Subarray erhålls från den ursprungliga matrisen genom att ta bort en del ...

Läs mer

Fråga 285. Maximalt element i en matris som ökar och sedan minskar Problemförklaring I den givna matrisen som innehåller n element. Element lagras på ett sådant sätt att första k-elementen är i ökande ordning och sedan nk-element minskar därifrån, måste vi hitta det maximala elementet i arrayen. Exempel a) Inmatningsmatris: [15, 25, ...

Läs mer

Fråga 286. Räkna minsta steg för att få den angivna matrisen Problemförklaring I räkna minsta steg för att få det givna arrayproblemet har vi gett ett inmatningsmatrismål [] som innehåller n-element, vi måste beräkna det minsta antalet operationer från att konvertera array [] av storlek n med alla nollor som ska mål [] . Funktioner a) Öka ett element med 1 är ...

Läs mer

Fråga 287. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 288. Ordna om matris i maximalt minimumform Problembeskrivning I problemet "Omarrangera matris i maximalt minimiform" har vi gett en sorterad matris som innehåller N-element. Ordna om den angivna sorterade matrisen med positiva heltal, så att alternativa element är ith max och ith min. Se nedan för en bättre förståelse av omarrangemang av element - Array [0] ...

Läs mer

Fråga 289. Subarray och Subsequence Problembeskrivning I subarray- och subsekvensproblemet måste vi skriva ut alla subarrays och subsekvenser för en given array. Generera alla möjliga icke-tomma underarrangemang. En undergrupp definieras vanligtvis som en del eller sektion av en matris där sammanhängande är baserad på indexet. Undergruppen ...

Läs mer

Fråga 290. Slå samman två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matrisproblem har vi gett två ingångssorterade matriser, vi måste slå samman dessa två matriser så att de initiala siffrorna efter fullständig sortering ska vara i den första matrisen och kvar i den andra matrisen. Exempel Ingång A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Läs mer

Fråga 291. Antal trillingar med summa mindre än givet värde Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller N antal element. I den givna matrisen räknar du antalet tripletter med en summa mindre än det givna värdet. Exempel Ingång a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Utgång 7 Möjliga tripletter är: ...

Läs mer

Fråga 292. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Fråga 293. Sammanfoga två sorterade matriser Problemförklaring Vid sammanslagning av två sorterade matriser har vi gett två sorterade matriser, en matris med storlek m + n och den andra matris med storlek n. Vi slår ihop n-storleksmatrisen till m + n-storleksmatris och skriver ut den sammanslagna matrisen m + n-storlek. Exempel Ingång 6 3 M [] = ...

Läs mer

Fråga 294. Hitta en fast punkt i en given matris Problemangivelse Givet en matris med n distinkta element, hitta en fast punkt i en given matris, där en fast punkt betyder att elementvärdet är detsamma som indexet. Exempel Ingång 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Utgång 0 är en fast punkt i denna matris eftersom värde och index ...

Läs mer

Fråga 295. Hitta element med binär sökning i sorterad matris Problembeskrivning Givet en sorterad matris, hitta element med binär sökning i den sorterade matrisen. Om det finns, skriv ut indexet för det elementet annars skriv -1. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element som ska sökas ...

Läs mer

Fråga 296. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 297. Hitta duplikat i en matris på det mest effektiva sättet Problembeskrivning Visa alla element som är dubbletter på det mest effektiva sättet i O (n) och O (1) utrymme. Med tanke på en matris med storlek n som innehåller siffror från intervall 0 till n-1, kan dessa nummer förekomma valfritt antal gånger. Hitta dubbletter i en array i de mest effektiva ...

Läs mer

Fråga 298. Sortera 0s 1s och 2s i en matris Problemangivelse Givet en matris som innehåller N-element där element i matrisen är 0,1 eller 2. Sortera eller segregera 0s 1s och 2s i en array. Ordna alla nollor i första halvlek, alla i andra halvlek och alla två i tredje halvlek. Exempel Ingång 22 ...

Läs mer

Fråga 299. Hitta ledare i en matris Problembeskrivning Givet en matris som innehåller N-element. Hitta ledarna i en grupp. Ledare är det element som inte har något större element än sig själva till höger om dem i matrisen. Exempel Ingång 7 1 95 4 46 8 12 21 Utgång 95 46 21 Förklaring Här nr ...

Läs mer

Fråga 300. Minsta positiva antal saknas i en osorterad matris Problemstatus I den givna osorterade matrisen hittar du det minsta positiva antalet som saknas i en osorterad matris. Ett positivt heltal inkluderar inte 0. Vi kan ändra den ursprungliga matrisen om det behövs. Matrisen kan innehålla positiva och negativa tal. Exempel a. Inmatningsmatris: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Läs mer

Fråga 301. Hitta K-längd-subarray med maximalt genomsnitt Problemförklaring I hitta K-längdundersamling med maximalt genomsnittligt problem har vi gett en matris av storlek N. Att hitta startpositionen för en undergrupp i den angivna matrisen med storlek k med ett maximalt genomsnitt. Matrisen kan innehålla positiva och negativa siffror. (Genomsnitt = summan av element / antal ...

Läs mer

Fråga 302. Hitta Pythagorean Triplets from Array Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller n heltal. Vi måste hitta uppsättningen Pythagoras tripplar från den givna matrisen. Obs! Pythagoras triplets villkor: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Exempel Ingång 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] Utdata Pythagoras tripletter: 3, 4, 5 Metod 1 ...

Läs mer

Fråga 303. Flytta alla nollor till slutet av den givna matrisen Problemangivelse I den givna matrisen flyttar du alla nollor som finns i matrisen till slutet av matrisen. Här finns det alltid ett sätt att infoga hela antalet nollor i slutet av matrisen. Exempel Ingång 9 9 17 0 14 0 ...

Läs mer

Fråga 304. Hitta minsta avstånd mellan två nummer i en matris Problemangivelse I den givna osorterade matrisen, som också kan innehålla dubbletter, hitta minsta avstånd mellan två olika nummer i en matris. Avstånd mellan två nummer i en matris: den absoluta skillnaden mellan index +2. Exempel Ingång 1 12 3 5 4 2 6 5 6 6 5 ...

Läs mer

Fråga 305. Räkna antalet förekomster i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Antal antal förekomster i en sorterad matris" har vi gett en sorterad matris. Räkna antalet förekomster eller frekvenser i en sorterad matris av X där X är ett heltal. Exempel Ingång 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Läs mer

Fråga 306. Högsta summan av element som inte följer i följd Problemangivelse I den angivna matrisen "Maximal summa av icke-efterföljande element" måste du hitta den maximala summan av icke-på varandra följande element. Du kan inte lägga till omedelbara grannnummer. Till exempel [1,3,5,6,7,8,] här är 1, 3 intill så vi kan inte lägga till dem, och 6, 8 är inte intill så vi ...

Läs mer

Fråga 307. Hitta det minsta saknade numret i en sorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta minsta saknade nummer i en sorterad matris" har vi angett ett heltal. Hitta det minsta saknade antalet i sorterad matris i N-storlek med unika element i området 0 till M-1, där M> N. Exempel Ingång [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Läs mer

Fråga 308. Första upprepande elementet Problembeskrivning Vi har gett en matris som innehåller n heltal. Vi måste hitta det första upprepande elementet i den givna matrisen. Om det inte finns något upprepat element skriver du ut ”Inget upprepande heltal hittades”. Obs! Upprepande element är de element som kommer mer än en gång. (Array kan innehålla dubbletter) ...

Läs mer

Fråga 309. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Fråga 310. Hitta alla par med en given skillnad Problembeskrivning Vi har gett en matris med olika element eller inga upprepade element som finns i matrisen. Hitta alla par med en viss skillnad. Om det inte finns något par med angiven olika, skriv ut "Inget par med given olika". Exempel Ingång 10 20 90 70 20 80 ...

Läs mer

Fråga 311. Hitta det första upprepande numret i en given matris Problemförklaring Det kan finnas flera upprepande nummer i en matris men du måste hitta det första upprepande numret i en given matris (inträffar andra gången). Exempel Ingång 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgång 5 är det första upprepande elementet ...

Läs mer

Fråga 312. Maximal skillnad mellan två element som större element kommer efter mindre Problembeskrivning Vi har gett en rad n-tal där vi måste hitta den maximala skillnaden mellan två element, till exempel större element kommer efter mindre. Exempel Ingång 4 7 2 18 3 6 8 11 21 Utgång 19 Metod 1 för maximal skillnad mellan två element ...

Läs mer

Fråga 313. Majoritetselement Problemförklaring Med tanke på en sorterad matris måste vi hitta majoritetselementet från den sorterade matrisen. Majoritetselement: Antal som förekommer mer än hälften av arrayens storlek. Här har vi gett ett nummer x vi måste kontrollera att det är majoritetselementet eller inte. Exempel Ingång 5 2 ...

Läs mer

Fråga 314. Hitta de första och näst minsta elementen Problemförklaring För att hitta det första och näst minsta elementet har vi gett en rad heltal. Hitta det första och det andra minsta heltalet från en matris eller hitta två minsta siffror från en matris. Exempel Ingång 7, 6, 8, 10, 11, 5, 13, 99 Utgång Första minsta är ...

Läs mer

Fråga 315. Hitta antalet förekommande udda gånger i en matris Problemförklaring Givet en rad positiva heltal. Alla nummer förekommer även ett antal gånger förutom ett nummer som förekommer ett udda antal gånger. Vi måste hitta numret som förekommer ett udda antal gånger i en matris. Exempel Ingång 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 316. Sortera element efter förekomstfrekvens Problemförklaring I sorteringselement efter förekomstproblem har vi gett en matris []. Sortera matriselement på ett sådant sätt att elementet med flest förekomster kommer först. Om antalet förekomster är lika, skriv ut numret som dök upp först i ...

Läs mer

Fråga 317. Hitta det saknade numret Problembeskrivning För att hitta det saknade numret från en matris med 1 till N-nummer har vi gett en matris som innehåller N-1-nummer. Ett nummer saknas i en rad nummer från 1 till N. Vi måste hitta det saknade numret. Ingångsformat Första raden som innehåller ett heltal ...

Läs mer

Amazon String-frågor

Fråga 318. Camelcase Matchande Leetcode-lösning Problem Statement: Camelcase Matching Leetcode Solution says that – Given an array of string “queries” and string “pattern”, return boolean array result where result[i] is true where “queries[i]” matches with “pattern”, false otherwise. A query word “queries[i]” matches with “pattern” if you can insert some lowercase English letters in “pattern” so ...

Läs mer

Fråga 319. Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning Problembeskrivning: Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning – Du får roten till ett binärt träd med n noder. Varje nod är unikt tilldelad ett värde från 1 till n. Du får också ett heltal startValue som representerar värdet på startnoden s, och ett annat heltal destValue som representerar värdet på destinationen ...

Läs mer

Fråga 320. Rotera sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Rotera sträng LeetCode Lösning – Givet två strängar s och mål, returnera sant om och endast om s kan bli mål efter ett visst antal skift på s. En växling på s består av att flytta tecknet längst till vänster i s till positionen längst till höger. Till exempel, om s = "abcde", kommer det ...

Läs mer

Fråga 321. Skifta bokstäver LeetCode-lösning Problemformulering Shifting Letters säger att vi har gett en sträng s och en array skiftar. Nu för varje skift[i] = x vill vi skifta de första i + 1 bokstäverna i s, x gånger. Vi måste returnera den sista strängen efter att alla skift har tillämpats. Exempel 1: Inmatning: s = "abc", skiftar ...

Läs mer

Fråga 322. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 323. Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution Problemformulering: Design Lägg till och sök ord Datastruktur LeetCode Solution säger – Designa en datastruktur som stöder att lägga till nya ord och hitta om en sträng matchar någon tidigare tillagd sträng. Implementera WordDictionary-klassen: WordDictionary() Initierar objektet. void addWord(ord) Lägger till ord till datastrukturen, det kan matchas senare. bool search(word) Returnerar sant om det ...

Läs mer

Fråga 324. Upptäck Capital Leetcode-lösning Problembeskrivning: Detektera kapital Leetcode Solution säger att – Givet en sträng, returnera sant om användningen av versaler i den är rätt. Villkoren för de rätta orden är: Alla bokstäver i detta ord är versaler, som "UK". Alla bokstäver i detta ord är inte versaler, som "går". Bara...

Läs mer

Fråga 325. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 326. Delsträng med sammanlänkning av alla ord Leetcode-lösning Problembeskrivning Delsträngen med sammanlänkning av alla ord LeetCode Lösning – "Substräng med sammanlänkning av alla ord" anger att givet en sträng s och en uppsättning av strängord där varje ord är av samma längd. Vi måste returnera alla startindex för delsträngen som är ...

Läs mer

Fråga 327. Olika sätt att lägga till parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De olika sätten att lägga till parenteser LeetCode Solution – "Olika sätt att lägga till parenteser" anger att givet ett stränguttryck av tal och operatorer. Vi måste returnera alla möjliga resultat från beräkning av alla möjliga sätt för att gruppera nummer och operatorer. Skicka tillbaka svaret i valfri ordning. ...

Läs mer

Fråga 328. Generera parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Indata: n = 3 Utdata: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 329. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 330. Längsta delsträng utan att upprepade tecken Leetcode-lösning Problemformulering Den längsta delsträngen utan att upprepade tecken LeetCode Solution – anger att givet strängen s. Vi måste hitta den längsta delsträngen utan att upprepa tecken. Exempel: Indata: s = "abcabcbb" Utdata: 3 Förklaring: Den längsta delsträngen utan tecken som upprepas är av längd 3. Strängen är: "abc". Ingång: s = "bbbbb" ...

Läs mer

Fråga 331. Design Underground System Leetcode-lösning Problembeskrivning Design Underground System LeetCode Solution – "Design Underground System" ber dig designa ett järnvägssystem för att hålla reda på kundernas restider mellan två stationer. Det behövs för att beräkna den genomsnittliga tid det tar att resa från en station till en annan. Vi måste genomföra...

Läs mer

Fråga 332. Längsta vanliga prefix Leetcode-lösning Problemformulering Det längsta vanliga prefixet LeetCode Solution – "Longest Common Prefix" anger att givet en array av strängar. Vi måste hitta det längsta vanliga prefixet bland dessa strängar. Om det inte finns något prefix, returnera en tom sträng. Exempel: Indata: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Förklaring: "fl" är den längsta ...

Läs mer

Fråga 333. Giltig Palindrome II Leetcode-lösning Problemformulering Valid Palindrome II LeetCode Solution – "Valid Palindrome II" säger att givet strängen s måste vi returnera true om s kan vara en palindromsträng efter att ha tagit bort högst ett tecken. Exempel: Indata: s = "aba" Utdata: sant Förklaring: Inmatningssträngen är redan palindrom, så det finns ...

Läs mer

Fråga 334. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 335. Största nummer Leetcode-lösning Problemformulering Det största numret LeetCode Solution – "Largest Number" anger att givet en lista med icke-negativa heltal måste vi ordna talen på ett sådant sätt att de bildar det största talet och returnerar det. Eftersom resultatet kan bli mycket stort, så måste du återvända ...

Läs mer

Fråga 336. Implementera Trie (prefixträd) Leetcode-lösning Problembeskrivning Implement Trie (Prefix Tree) LeetCode Solution – "Implement Trie (Prefix Tree)" ber dig att implementera Trie Data Structure som utför infogning, sökning och prefixsökning effektivt. Exempel: Inmatning: ["Försök", "infoga", "sök", "sök", "startarMed", "infoga", "sök"] [[], ["äpple"], ["äpple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Utdata: [null, null, true, false, true, null, true] Förklaring: Efter att ha infogat alla strängar, försök så här. Ordet äpple söks som ...

Läs mer

Fråga 337. Palindrome-partitionering Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindrome-partitioneringen LeetCode-lösning – "Palindrome-partitionering" säger att du får en sträng, partitionera ingångssträngen så att varje delsträng av partitionen är en palindrom. Returnera all möjlig palindrompartitionering av inmatningssträngen. Exempel: Indata: s = "aab" Utdata: [["a","a","b"],["aa","b"]] Förklaring: Det finns exakt 2 giltiga ...

Läs mer

Fråga 338. Räkna och säg Leetcode-lösning Problembeskrivning Räkna och säg LeetCode-lösning – "Räkna och säg" ber dig hitta den n:e termen i räkne-och-säg-sekvensen. Räkna-och-säg-sekvensen är en sekvens av siffersträngar som definieras av den rekursiva formeln: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) är hur du skulle "säga" siffersträngen från countAndSay(n-1), som sedan konverteras...

Läs mer

Fråga 339. Palindromiska delsträngar Leetcode-lösning Problembeskrivning Palindromiska delsträngar LeetCode Lösning – "Palindromiska delsträngar" ber dig hitta ett totalt antal palindromiska delsträngar i inmatningssträngen. En sträng är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. En delsträng är en sammanhängande sekvens av tecken i strängen. Exempel: Ingång: s = "aaa" Utgång: ...

Läs mer

Fråga 340. Maximal längd på en sammanfogad sträng med unika tecken Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximal längd på en sammanfogad sträng med unika tecken LeetCode-lösning – "Maximal längd på en sammanfogad sträng med unika tecken" säger att du får en array av strängar och du måste välja vilken som helst följd av den givna arrayen och sammanfoga dessa strängar för att bilda ...

Läs mer

Fråga 341. Kortaste ordavståndet Leetcode-lösning Problembeskrivning Det kortaste ordavståndet LeetCode Solution – säger att du får en rad strängar och två olika ord. Vi måste returnera det kortaste avståndet mellan dessa två ord som visas i inmatningssträngen. Exempel: Indata: wordsDict = ["öva", "gör", "perfekt", "kodning", "gör"], word1 = "kodning", word2 = "öva" Utdata: 3 Förklaring: Ordet "kodning" förekommer vid position 4....

Läs mer

Fråga 342. Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort ogiltiga parenteser Leetcode-lösningen – anger att du får en sträng s som innehåller parentes och gemener. Vi måste ta bort det minsta antalet ogiltiga parenteser för att göra inmatningssträngen giltig. Vi måste returnera alla möjliga resultat i vilken ordning som helst. Ett snöre är...

Läs mer

Fråga 343. Lägsta antal steg för att göra två strängar Anagram Leetcode-lösningar Problemförklaring I detta problem får vi två strängar 's' & 't' bestående av små bokstäver. I en operation kan vi välja vilket tecken som helst i sträng 't' och ändra det till något annat tecken. Vi måste hitta det minsta antalet sådana operationer för att göra 't' till ...

Läs mer

Fråga 344. Isomorf strängar Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två strängar, a och b. Vårt mål är att berätta om de två strängarna är isomorfa eller inte. Två strängar kallas isomorfa om och endast om tecknen i den första strängen alls kan ersättas med vilket tecken som helst (inklusive sig själv) ...

Läs mer

Fråga 345. Minsta byte för att göra strängar lika med Leetcode-lösning Problembeskrivning Du får två strängar s1 och s2 med samma längd som består av endast bokstäverna "x" och "y". du kan byta valfritt två tecken tillhör olika strängar, din uppgift är att göra båda strängarna lika. returnera minsta antal byten som krävs för att göra båda strängarna lika ...

Läs mer

Fråga 346. Ta bort Palindromic Subsequences Leetcode Solution Problemet Ta bort Palindromic Subsequences Leetcode Solution säger att du får en sträng. Strängen består av endast två tecken 'a' eller 'b'. Du måste radera hela strängen. Det finns en begränsning att du bara kan ta bort en palindromisk följd i ett drag. Hitta minsta ...

Läs mer

Fråga 347. Definiera en IP-adress Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en IP-adress. Vi måste bara konvertera den till en defanged IP-adress, dvs i vår utmatningssträng, alla "." omvandlas till “[.]”. Exempel # 1: adress = "1.1.1.1" "1 [.] 1 [.] 1 [.] 1" # 2: adress = "255.100.50.0" "255 [.] 100 [.] 50 [.] 0 "Tillvägagångssätt 1 (med hjälp av String Stream / Builder) ...

Läs mer

Fråga 348. Strängmatchning i en Array Leetcode-lösning Problemet String Matching i en Array Leetcode-lösning ger oss en rad strängar. Problemet ber oss att hitta strängarna som är strängar till någon annan sträng från ingången. Bara en snabb påminnelse, en substring är inget annat än en del av strängen som finns kvar efter ...

Läs mer

Fråga 349. Är efterföljande Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två olika strängar. Målet är att ta reda på om den första strängen är en följd av den andra. Exempel första sträng = "abc" andra sträng = "mnagbcd" sann första sträng = "burger" andra sträng = "dominos" falsk metod (rekursiv) Detta är enkelt ...

Läs mer

Fråga 350. Hitta Diffference Leetcode Solution I detta problem får vi två strängar. Den andra strängen genereras genom att blanda slumpmässigt tecknen i den första strängen och sedan lägga till ett extra tecken vid valfri slumpmässig position. Vi måste returnera den extra karaktären som lagts till i den andra strängen. Karaktärerna kommer alltid ...

Läs mer

Fråga 351. Lägg till binär Leetcode-lösning Problemförklaring Med tanke på två binära strängar a och b måste vi lägga till dessa två strängar och sedan returnera resultatet som en binär sträng. Binär sträng är strängarna som bara innehåller 0 och 1. Exempel a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Tillvägagångssätt För att lägga till två ...

Läs mer

Fråga 352. Giltig Palindrome Leetcode-lösning Problemförklaring Med tanke på en sträng måste vi avgöra om det är en palindrom, endast med tanke på alfanumeriska tecken, dvs. endast siffror och alfabet. Vi måste också ignorera fall för alfabetstecken. Exempel "En man, en plan, en kanal: Panama" sant Förklaring: "AmanaplanacanalPanama" är ett giltigt palindrom. "tävla en bil" ...

Läs mer

Fråga 353. Omvända vokaler av en sträng-Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem ges en sträng och vi måste bara vända vokalerna i denna sträng. Exempel "hej" "holle" Förklaring: före backning: "hej" efter backning: "holle" "leetcode" "leotcede" Förklaring: Tillvägagångssätt 1 (med stapel) Vi måste bara vända vokalerna som finns i ingång ...

Läs mer

Fråga 354. Roman till Integer Leetcode-lösning I problemet ”Roman to Integer” får vi en sträng som representerar något positivt heltal i sin romerska siffervärde. Romerska siffror representeras av 7 tecken som kan konverteras till heltal med hjälp av följande tabell: Obs: Heltalsvärdet för den givna romerska siffran kommer inte att överstiga eller ...

Läs mer

Fråga 355. Path Crossing Leetcode-lösning Problembeskrivning Vid vägkorsningsproblem ges a_string där det bara finns fyra olika tecken 'N', 'S', 'E' eller 'W' som visar ett objekts rörelse i en riktning åt gången med 1 enhet. Objektet har ursprungligen ursprung (0,0). Vi måste ta reda på om ...

Läs mer

Fråga 356. Multiplicera strängar Leetcode-lösning Problemet Multiplicera strängar Leetcode-lösningen ber oss att multiplicera två strängar som ges till oss som inmatning. Vi måste skriva ut eller returnera detta resultat av multiplicering till den som ringer. Så för att uttrycka det mer formellt med två strängar, hitta produkten av de angivna strängarna. ...

Läs mer

Fråga 357. Heltal till Roman Leetcode-lösning I detta problem får vi ett heltal och måste konverteras till romerska siffror. Således kallas problemet i allmänhet ”Integer to Roman” och detta är Integer to Roman Leetcode Solution. Om någon inte känner till romerska siffror. I gamla tider gjorde människor inte ...

Läs mer

Fråga 358. Scramble String Problembeskrivning “Scramble String” -problem säger att du får två strängar. Kontrollera om den andra strängen är en krypterad sträng av den första eller inte? Förklaring Låt sträng s = “bra” Representation av s som binärt träd genom att dela det rekursivt i två icke-tomma understrängar. Denna sträng kan ...

Läs mer

Fråga 359. Gruppanagram Vi måste ta reda på gruppanagrammen för de givna orden. Detta innebär att för varje ord ska vi sortera det och lagra det som en nyckel och originalinmatning som inte sorteras som ett värde och om någon annan ingång har samma värde som en ...

Läs mer

Fråga 360. Heltal till engelska ord I problem "Heltal till engelska ord" har vi gett ett icke-negativt heltal och uppgifterna för att konvertera det heltalet till dess numeriska ord eller så får vi en inmatning av ett tal, vilket som helst tal, och vår uppgift är att representera det numret i en sträng form. Låt oss se ett exempel, ...

Läs mer

Fråga 361. Hitta element som innehåller minsta omfång från k-listor I problemet "Hitta det minsta intervallet som innehåller element från k-listor" har vi gett K-listor som är sorterade och har samma storlek N. Den ber att bestämma det minsta intervallet som innehåller åtminstone element från varje K-lista . Om det finns mer än en ...

Läs mer

Fråga 362. Minsta infogningar för att bilda en palindrom med permutationer tillåtna Problemet ”Minsta infogningar för att bilda en palindrom med tillåtna permutationer” säger att du får en sträng med alla bokstäver i gemener. Problemuppgiften ber om att ta reda på minsta infogning av ett tecken i en sträng så att det kan bli Palindrome. Karaktärernas position kan vara ...

Läs mer

Fråga 363. LCS (Longest Common Subsequence) av tre strängar Problemet ”LCS (Longest Common Subsequence) of three strings” säger att du får 3 strängar. Ta reda på den längsta vanliga följden av dessa tre strängar. LCS är strängen som är vanlig bland de tre strängarna och består av tecken som har samma ordning i alla ...

Läs mer

Fråga 364. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Fråga 365. Längsta upprepade följd Problemet ”Längsta upprepade följd” säger att du får en sträng som inmatning. Ta reda på den längsta upprepade följden, det vill säga den följden som finns två gånger i strängen. Exempel aeafbdfdg 3 (afd) Tillvägagångssätt Problemet ber oss att ta reda på den längsta upprepade följden i strängen. ...

Läs mer

Fråga 366. Kontrollera efter Palindrome efter varje teckenbyte Problemet "Sök efter palindrom efter varje fråga om teckenbyte" säger att antar att du får en sträng och inget. av frågor har varje fråga två heltalsinmatningsvärden som i1 och i2 och en teckeningång som kallas 'ch'. Problemuppgiften ber om att ändra värdena i1 och ...

Läs mer

Fråga 367. Brevkombinationer av ett telefonnummer I bokstavskombinationer av ett telefonnummerproblem har vi gett en sträng som innehåller siffror från 2 till 9. Problemet är att hitta alla möjliga kombinationer som kan representeras av det numret om varje nummer har några bokstäver tilldelade. Tilldelningen av numret är ...

Läs mer

Fråga 368. Längsta delsträng utan att upprepade tecken LeetCode-lösning Längsta delsträng utan repeterande tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng måste vi hitta längden på den längsta delsträngen utan att upprepade tecken. Låt oss titta på några exempel: Exempel pwwkew 3 Förklaring: Svaret är "wke" med längden 3 aav 2 Förklaring: Svaret är "av" med längden 2 Approach-1 ...

Läs mer

Fråga 369. Form minsta antal från given sekvens Problemet ”Form minimum antal från given sekvens” säger att du får något mönster av bara jag och D. Betydelsen av I står för att öka och för att minska vi förses med D. Problemuppgiften ber att skriva ut det minsta antal som uppfyller det givna mönstret. Vi har ...

Läs mer

Fråga 370. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 371. Text Motivering LeetCode Solution Vi kommer att diskutera textmotivering LeetCode Lösning idag Problemformulering Problemet "Textjustering" anger att du får en lista s[ ] av typsträng med storlek n och en heltalsstorlek. Justera texten så att varje textrad består av storleksantalet tecken. Du kan ...

Läs mer

Fråga 372. Omvänd enskilda ord Problembeskrivning Problemet ”Omvänd enskilda ord” anger att du får en sträng s. Skriv nu ut det motsatta av alla enskilda ord i strängen. Exempel s = "TutorialCup - ändra sätt att lära sig" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Omvänd enskilda ord" esreveR ...

Läs mer

Fråga 373. Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer Problembeskrivning Du får en sträng s av storlek n som representerar ett aritmetiskt uttryck med parentes. Problemet ”Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer” ber oss att skapa en funktion som kan förenkla det givna uttrycket. Exempel s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Läs mer

Fråga 374. Minsta summan av rutor med tecken räknas i en viss sträng efter att ha tagit bort k-tecken Problembeskrivning Problemet ”Minsta summan av kvadrater av tecken räknas i en viss sträng efter att ha tagit bort k-tecken” anger att du får en sträng som endast innehåller gemener. Du får ta bort k-tecken från strängen så att i den återstående strängen summan av ...

Läs mer

Fråga 375. Köbaserad strategi för första icke-upprepande karaktär i en ström Problemförklaring Problemet "Köbaserat tillvägagångssätt för första icke-upprepande tecken i en ström" säger att du får en ström som innehåller små bokstäver, hitta den första icke-upprepande karaktären när ett nytt tecken läggs till i strömmen, och om det finns är ingen icke-upprepande teckenavkastning -1. Exempel aabcddbe ...

Läs mer

Fråga 376. Form minsta antal från given sekvens Problembeskrivning Problemet “Form Minsta antal från given sekvens anger att du får en sträng s av längd / storlek n som representerar ett mönster med tecken" I "dvs ökar och" D "dvs endast minskar. Skriv ut det minsta antalet för det givna mönstret med unika siffror från 1-9. Till exempel - ...

Läs mer

Fråga 377. Palindrome Substringsfrågor Problembeskrivning Problemet "Palindrome Substring Queries" säger att du får en sträng och några frågor. Med dessa frågor måste du avgöra om den bildade substringen från den frågan är en palindrom eller inte. Exempel Sträng str = "aaabbabbaaa" Frågor q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Läs mer

Fråga 378. Ordna angivna siffror så att de bildar det största numret Problemförklaring Anta att du har en rad heltal. Problemet ”Ordna givna siffror för att bilda det största numret” ber att ordna om matrisen på ett sådant sätt att utmatningen ska vara det maximala värdet som kan göras med dessa numren i en matris. Exempel [34, 86, 87, ...

Läs mer

Fråga 379. Palindrom partitionering Problemangivelse Givet en sträng, hitta det minsta antalet nedskärningar som krävs så att alla partitioner av partitioner är palindromer. Eftersom vi skär vår ursprungliga sträng i olika partitioner så att alla underlag är palindromer, kallar vi detta problem Palindrome Partition Problem. Exempel asaaaassss 2 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 380. Omvänd ord i en sträng Problemförklaring ”Omvänd ord i en sträng” anger att du får en sträng s av storlek n. Skriv ut strängen i omvänd ordning så att det sista ordet blir det första, det näst sista blir det andra och så vidare. Härmed hänvisar vi till en mening som innehåller ord istället ...

Läs mer

Fråga 381. Maximal viktomvandling för en given sträng Problemangivelse Den maximala viktomvandlingen för ett givet strängproblem anger att en sträng endast består av två tecken 'A' och 'B'. Vi har en operation där vi kan omvandla sträng till en annan sträng genom att växla mellan vilket tecken som helst. Således är många omvandlingar möjliga. Av alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 382. Mobilt numeriskt knappsatsproblem Problembeskrivning I det numeriska tangentbordets problem betraktar vi ett numeriskt tangentbord. Vi måste hitta alla möjliga numeriska sekvenser med given längd så att du bara får trycka på knappar som är uppe, nere, vänster och höger om den aktuella knappen. Du får inte ...

Läs mer

Fråga 383. Kortaste palindrom I det kortaste palindromproblemet har vi gett en sträng s längd l. Lägg till tecken framför det så att det blir palindrom om det inte är det. Skriv ut det minsta antalet tecken som används för att göra den givna strängen till en palindrom. Exempel Ingång: s = abc Utgång: 2 (av ...

Läs mer

Fråga 384. Det näst mest upprepade ordet i en sekvens Med en sekvens av strängar är uppgiften att ta reda på det näst mest upprepade ordet eller strängen i en sekvens. (Med tanke på att inga två ord är de näst mest upprepade kommer det alltid att finnas ett enda ord). Exempel Ingång: {“aaa”, ”bb”, ”bb”, ”aaa”, ”aaa”, c ”} Output: Sträng med ...

Läs mer

Fråga 385. Maximalt antal förekommande tecken i en sträng Givet en sträng av storlek n som innehåller små bokstäver. Vi måste hitta det maximalt förekommande tecknet i en sträng. Om det finns mer än ett tecken med maximal förekomst skriv ut något av dem. Exempelinmatning: String s=”test” Output: Maximalt antal förekommande tecken är 't'. Metod 1: Använda...

Läs mer

Fråga 386. Avkoda sätt I avkoda sätt problem har vi gett en icke-tom sträng som bara innehåller siffror, bestäm det totala antalet sätt att avkoda det med hjälp av följande kartläggning: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Exempel S = “123” Antalet sätt att avkoda denna sträng är 3 Om vi ​​...

Läs mer

Fråga 387. Redigera avstånd I redigeringsavståndsproblemet måste vi hitta det minsta antal operationer som krävs för att konvertera en sträng X med längden n till en annan sträng Y med längden m. Tillåtna funktioner: Insertion Radering Ersättningsexempel Ingång: String1 = “abcd” String2 = “abe” Output: Minsta nödvändiga operation är 2 (...

Läs mer

Fråga 388. Substring med sammanfogning av alla ord I strängning med sammanfogning av alla ord problem, har vi gett en sträng s och en lista består av många ord vardera av samma längd. Skriv ut startindex för strängen som kan vara resultatet av sammankopplingen av alla orden i listan i ...

Läs mer

Fråga 389. Minsta vändning av fäste I minsta parentesproblem har vi gett en sträng s som endast innehåller ett uttryck för tecknen '{' och '}'. Hitta det minsta antalet vändningar inom parentes som behövs för att göra ett uttryck balanserat. Exempel Input: s = “} {” Output: 2 Input: s = “{{{” Output: Det givna uttrycket kan inte ...

Läs mer

Fråga 390. Uttryck Innehåller redundant fäste eller inte Givet en sträng s som innehåller ett uttryck för operatorer, operander och parentes. Hitta om den angivna strängen innehåller någon onödig parentes utan vilken uttrycket fortfarande ger samma resultat. Med andra ord måste vi hitta att uttrycket innehåller en överflödig parentes eller inte. Redundant fäste Om en ...

Läs mer

Fråga 391. Kontrollera om två uttryck med konsoler är desamma Med tanke på två strängar s1 och s2 som representerar uttryck som innehåller additionsoperator, subtraktionsoperator, små bokstäver och parentes. Kontrollera om två uttryck med parenteser är desamma. Exempel Ingång s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Utgång Ja Ingång s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Utgång Ingen algoritm för att kontrollera om två ...

Läs mer

Fråga 392. Giltig parentessträng I det giltiga parentessträngproblemet har vi gett en sträng som innehåller '(', ')' och '*', kontrollera om strängen är balanserad om '*' kan ersättas med '(', ')' eller en tom sträng. Exempel Input “()” Output true Input “*)” Output true Input “(*))” Output true Naive Approach för ...

Läs mer

Fråga 393. Längsta palindromiska följd I det längsta palindromiska konsekvensproblemet har vi gett en sträng, hitta längden på den längsta palindromiska följden. Exempel Ingång: TUTORIALCUP Utgång: 3 Ingång: DYNAMICPROGRAMMING Utgång: 7 Naiv metod för längsta palindromiska följd Den naiva metoden för att lösa ovanstående problem är att generera alla följder av ...

Läs mer

Fråga 394. KMP-algoritm KMP-algoritmen (Knuth-Morris-Pratt) används för mönstersökning i en given sträng. Vi får en sträng S och ett mönster p, vårt mål är att avgöra om det angivna mönstret finns i strängen eller inte. Exempel Ingång: S = “aaaab” p = “aab” Output: true Naive Approach The ...

Läs mer

Fråga 395. Sök efter balanserade parenteser i ett uttryck Givet en sträng s längd n. Kontrollera om det finns en stängande parentes för varje parentes, dvs. om alla parenteser är balanserade. Med andra ord kan vi också säga att om vi har ett '}', ')' och ']' för varje '{', '(' respektive '[', uttrycket ...

Läs mer

Fråga 396. Hitta om ett uttryck har duplicerad parentes eller inte Givet en sträng som innehåller balanserad parentes. Hitta om uttrycket / strängen innehåller dubbla parenteser eller inte. Dubblettparentes När ett uttryck är mitt i eller omges av samma typ av balanserad parentes, dvs. innesluten mellan samma typ av öppnings- och stängningsparentes mer än en gång är det ...

Läs mer

Fråga 397. Hitta maximalt djup av kapslad parentes i en sträng Givet en sträng s. Skriv koden för att skriva ut det maximala djupet för kapslade parenteser i den angivna strängen. Exempel Ingång: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Utgång: 4 Ingång: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Output: 3 Använda stackalgoritmen Initiera en sträng s längd ...

Läs mer

Fråga 398. Balanserat uttryck med ersättning I Balanced Expression with Replacement-problem har vi gett en sträng s som innehåller parentes, dvs '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Strängen innehåller också x på vissa ställen som ersättning för parentes. Kontrollera om strängen kan konverteras till ett uttryck med giltig parentes efter att alla ...

Läs mer

Fråga 399. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 400. Prefix till Infix-konvertering I omvandlingsproblemet prefix till infix har vi gett uttryck i prefixnotation. Skriv ett program för att konvertera det till ett infixuttryck. Prefixnotation I denna notation skrivs operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. ...

Läs mer

Fråga 401. Postfix till Infix-konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gett uttryck i postfix-notationen. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i infixnotation. Infix-notering I denna notation skrivs operatörerna mellan operanderna. Det liknar hur vi generellt skriver ett uttryck. Till exempel: A + ...

Läs mer

Fråga 402. Prefix till Postfix-konvertering I prefix till postfix-omvandlingsproblem har vi gett uttryck i prefixnotation i strängformat. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i postfix-notationen. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ...

Läs mer

Fråga 403. Nästa permutation I nästa permutationsproblem har vi gett ett ord, hitta den lexikografiskt större_permutationen av den. Exempel ingång: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algorithms" output: algoritm input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Läs mer

Fråga 404. Längsta vanliga följd Du får två strängar str1 och str2, ta reda på längden på den längsta vanliga följden. Sekvens: en sekvens är en sekvens som kan härledas från en annan sekvens genom att radera några eller inga element utan att ändra ordningen på de återstående elementen. Till exempel är 'tticp' följden ...

Läs mer

Fråga 405. Upprepat strängmönster I upprepade substreringsmönster har vi gett en strängkontroll om den kan konstrueras genom att ta en substring av sig själv och lägga till flera kopior av substringen tillsammans. Exempel Ingång 1: str = “abcabcabc” Utgång: Sann förklaring: “abcabcabc” kan bildas genom att upprepade gånger lägga till “abc” i en tom sträng. ...

Läs mer

Fråga 406. Letter Fall Permutation I bokstäverpermutation har vi gett en sträng som endast består av alfabet och siffror. Varje tecken i strängen kan konverteras till gemener och versaler, ta reda på alla olika strängar som kan erhållas från olika kombinationer av gemener och versaler för varje tecken i sträng. Exempel ...

Läs mer

Fråga 407. Längsta vanliga prefixet med hjälp av sortering I det längsta vanliga prefixet med hjälp av sorteringsproblem har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 408. Backspace Sträng Jämför I jämförelseproblemet för bakre utrymme har vi gett två strängar S och T, kontrollera om de är lika eller inte. Observera att strängarna innehåller '#' vilket betyder bakstegstecken. Exempel Ingång S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (eftersom både S och T omvandlas till “ac”) Ingång ...

Läs mer

Fråga 409. Ordmönster Vi har alla stött på ordmönster som “ABBA”, “AABB” och så vidare. Vi undrar alltid vad den här skakningen kan relatera till. Idag kommer vi att försöka lösa ett problem där vi försöker använda babbeln. En uppsjö av strängproblem hjälper inte fallet. Med tanke på ...

Läs mer

Fråga 410. Matchning av vanligt uttryck I Regular Expression Matching-problemet har vi gett två strängar, en (låt oss anta att det x) består av endast små bokstäver och andra (låt oss anta att det y) består av små bokstäver med två specialtecken, dvs "." och “*”. Uppgiften är att hitta om den andra strängen ...

Läs mer

Fråga 411. Omorganisera sträng I Reorganize String-problemet har vi gett en sträng som bara innehåller några tecken "az". Vår uppgift är att ordna om dessa karaktärer så att inga två samma karaktärer är intill varandra. Exempel Input apple Output pelpa Input book Output obko Input aa Output not possible Input aaab Output not ...

Läs mer

Fråga 412. Strängkomprimering I strängkomprimeringsproblemet har vi gett en matris en [] av typ char. Komprimera det som karaktär och räkning för ett visst tecken (om antalet tecken är 1 lagras det enda tecknet i en komprimerad matris). Längden på den komprimerade matrisen ska ...

Läs mer

Fråga 413. Giltiga parenteser LeetCode-lösning I Valid Parentheses LeetCode-problem har vi gett en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']', avgör om inmatningssträngen är giltig. Här kommer vi att tillhandahålla en giltig parentes LeetCode-lösning till dig. En inmatningssträng är giltig om: Öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 414. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 415. Giltigt nummer I giltigt nummerproblem har vi gett en sträng, kontrollera om den kan tolkas till ett giltigt decimaltal. Det bör noteras att en given sträng ska tolkas som ett giltigt decimaltal. Den ska innehålla följande tecken: Siffror 0-9 Exponent - “e” ...

Läs mer

Fråga 416. Hitta det närmaste palindromnumret Problem med att hitta det närmaste problemet med palindromnummer vi har gett ett nummer n. Hitta ett tal som är en palindrom och den absoluta skillnaden mellan palindromiskt tal och n är så minsta som möjligt utom noll. Om det finns mer än ett nummer som uppfyller detta villkor, skriv ut ...

Läs mer

Fråga 417. Räkna och säg Räkna och säg där vi har gett ett nummer N och vi måste hitta den N: e termen för räkningen och säg sekvensen. Först måste vi förstå vad som är räkna och säg sekvens. Se först några ord i sekvensen: 1: a termen är "1". 2: a valperiod är ...

Läs mer

Fråga 418. Hitta unik karaktär i en sträng I Hitta unik karaktär i ett strängproblem har vi gett en sträng som endast innehåller små bokstäver (az). Vi måste hitta den första icke-upprepande karaktären i den och skriva ut indexet. om inget sådant tecken finns skriv ut -1. Inmatningsformat Endast en rad som innehåller sträng. Utskriftsformat Skriv ut ...

Läs mer

Fråga 419. Heltal till romerska Heltal till romersk konvertering. Vi har gett ett nummer N och vi måste skriva ut det romerska antalet N. De romerska siffrorna representeras av användningen av {I, V, X, L, C, D, M} -värden. Låt oss se några exempel för god förståelse. Ingångsformat Endast en rad som innehåller ...

Läs mer

Fråga 420. Rabin Karp Algoritm Rabin Karp Algoritm brukade hitta mönstersträngen i den angivna textsträngen. Det finns så många typer av algoritmer eller metoder som används för att hitta mönstersträngen. I denna algoritm använder vi Hashing för att hitta mönstermatchning. Om vi ​​har samma hashkod för substringen ...

Läs mer

Fråga 421. Gissa ordet Gissa Ordet är ett interaktivt problem. Ett interaktivt problem betyder att de uppgifter som ges till oss inte är förutbestämda. Vi kan skriva ut värden eller ringa den specifika funktionen för att interagera eller få mer information om lösningen. Efter varje steg måste vi också SPOLA bufferten för att ...

Läs mer

Fråga 422. Distinkta följder Med tanke på två strängar S och P1 måste vi räkna alla antalet distinkta sekvenser av S som är lika med P1. Obs! En följd av en viss sträng är en sträng som vi arkiverar genom att ta bort vissa tecken eller möjliga noll tecken också från den ursprungliga strängen. Vi kan inte ändra ...

Läs mer

Fråga 423. Isomorfa strängar Isomorfiska strängar - Med tanke på två strängar måste vi kontrollera om det för varje förekomst av ett tecken i sträng1 finns en unik kartläggning med tecken i sträng2. Kort sagt, kontrollera om det finns en till en kartläggning eller inte. Exempel Input str1 = “aab” str2 = “xxy” Output True ...

Läs mer

Fråga 424. Utför strängskift Leetcode Ett skift är en process där alfabet ökas med 1 i sitt ASCII-värde. För det sista alfabetet z börjar det igen dvs förskjutning av z kommer att vara a. I utföra strängförskjutningar leetcode problem vi har gett en sträng s (endast små bokstäver) och en matris en [...

Läs mer

Fråga 425. Strängjämförelse som innehåller jokertecken I strängjämförelse som innehåller jokerteckenproblem har vi gett två strängar andra strängen innehåller små alfabet och den första innehåller små alfabet och några jokerteckenmönster. Jokerteckenmönster är:?: Vi kan ersätta detta jokertecken med vilket litet alfabet som helst. *: vi kan ersätta detta jokertecken med vilken sträng som helst. En tom ...

Läs mer

Fråga 426. Kontrollera om strängarna är K Distance apart eller inte Problemangivelse Med tanke på två strängar och ett heltal k, skriv ett program för att kontrollera om de givna strängarna är k avstånd från varandra eller inte. Det vill säga om någon karaktär inte stämmer överens eller om någon karaktär ska tas bort, så kallas den k avstånd från varandra. Ingångsformat Den första ...

Läs mer

Fråga 427. Generera alla binära strängar utan efterföljande 1-tal Problemförklaring I “Generera alla binära strängar utan efterföljande 1-talet” har vi gett ett heltal k, skriv ett program för att skriva ut alla binära strängar av storlek k utan efterföljande 1-tal. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal N. Utmatningsformat Skriv ut alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 428. Sortera en sträng enligt en annan sträng Problembeskrivning Givet två inmatningssträngar, ett mönster och en sträng. Vi måste sortera strängen enligt den ordning som definieras av mönstret. Mönstersträng har inga dubbletter och har alla tecken i strängen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller en sträng som vi behöver ...

Läs mer

Fråga 429. Kontrollera om sträng följer teckenordning efter ett mönster eller inte Problemförklaring I problemet "Kontrollera om sträng följer teckenordning efter ett mönster eller inte" måste vi kontrollera om tecken i den angivna inmatningssträngen följer samma ordning som bestäms av tecken som finns i det angivna inmatningsmönstret och sedan skriva ut "Ja" annars skriva ut ”Nej”. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 430. Omvänd sträng utan tillfällig variabel Problembeskrivning I problemet "Omvänd sträng utan tillfällig variabel" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att vända denna sträng utan att använda någon extra variabel eller mellanslag. Inmatningsformat Den första raden som innehåller den givna strängen “s”. Output Format Skriv ut strängen som är omvänd av ...

Läs mer

Fråga 431. Skriv ut alla palindromiska partitioner av en sträng Problembeskrivning I “Skriv ut alla palindromiska partitioner av en sträng” har vi gett en sträng “s”. Skriv ett program för att skriva ut alla möjliga palindromiska partitionering av s. En palindrom är ett ord, nummer, fras eller en annan sekvens av tecken som läser samma bakåt som framåt, till exempel ...

Läs mer

Fråga 432. Räkna paren på samma avstånd som i engelska alfabet Problemförklaring I problemet "Antal par på samma avstånd som i engelska alfabet" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program som skriver ut antalet par vars element ligger på samma avstånd som i engelska alfabet. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 433. Minsta tecken som ska läggas till vid framsidan för att göra strängpalindrom Problemförklaring I problemet "Minsta tecken som ska läggas till för att göra strängpalindrom" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att hitta de minsta tecken som ska läggas till längst fram för att skapa en strängpalindrom. Ingångsformat Den första och enda raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 434. Kth icke-upprepande karaktär Problembeskrivning I "Kth icke-upprepande karaktär" har vi gett en sträng "s". Skriv ett program för att ta reda på kth non-repeating_character. Om det finns mindre än k-tecken som inte upprepas i strängen skriver du ut "-1". Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. ...

Läs mer

Fråga 435. Ta bort minsta tecken så att två strängar blir anagram Problemförklaring I problemet "Ta bort minsta tecken så att två strängar blir anagram" har vi gett två inmatningssträngar. Hitta det minsta antalet_tecken som ska tas bort från dessa två strängar så att de blir anagram. Ingångsformat Den första raden som innehåller en sträng “s”. Den andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 436. Generera alla binära strängar från givet mönster Problemförklaring I problemet "Generera alla binära strängar från givet mönster" har vi gett inmatningssträngen "s" består av 0, 1 och? (jokertecken). Vi måste generera alla möjliga binära strängar genom att ersätta? med '0' och '1'. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 437. Skriv ut alla möjliga sätt att bryta en sträng i konsolform Problembeskrivning I problemet "Skriv ut alla möjliga sätt att bryta en sträng i konsolform" har vi gett en sträng "s". Hitta alla möjliga sätt att bryta den givna strängen i parentes. Stäng alla underlag inom parentes (). Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en ...

Läs mer

Fråga 438. Caesar Cipher Beskrivning Caesar Cipher-tekniken är en av de tidigaste krypteringsteknikerna. Här, för varje bokstav i den givna texten, ersätts den med en bokstav med ett visst antal positioner längs alfabetet. Om n = 1, ersätt A med B, skulle B bli C, och så ...

Läs mer

Fråga 439. Längsta palindrom kan bildas genom att ta bort eller ordna om tecken Problembeskrivning I “Längsta palindrom kan bildas genom att ta bort eller omarrangera tecken” har vi gett en sträng “s”. Hitta den längsta palindromen som kan konstrueras genom att ta bort eller ordna om några tecken eller eventuellt noll tecken från strängen. Det kan finnas flera lösningar möjliga, du kan ...

Läs mer

Fråga 440. Längsta vanliga prefix ord efter ordmatchning Problembeskrivning I problemet "Längsta vanliga prefix med ord-till-ord-matchning" har vi angett N-strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet strängar. Nästa N-rader ...

Läs mer

Fråga 441. Längsta vanliga prefixet som använder karaktär efter karaktärsmatchning Problemförklaring I “Längsta vanliga prefix med hjälp av tecken efter teckenmatchning” har vi gett ett heltal N och N strängar. Skriv ett program för att hitta det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ett heltal N som anger antalet ...

Läs mer

Fråga 442. Permutationer av en given sträng med STL Problemförklaring I problemet "Permutationer av en given sträng med STL" har vi gett en sträng "s". Skriv ut alla ingångssträngens permutationer med hjälp av STL-funktioner. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Output Format Skriv ut all permutation för den givna ...

Läs mer

Fråga 443. Längsta vanliga prefixet med Divide and Conquer Problemförklaring I problemet "Längsta vanliga prefix med hjälp av Divide and Conquer" har vi gett ett heltal n och n strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Ingångsformat Den första raden innehåller ett heltal n. ...

Läs mer

Fråga 444. Längsta vanliga prefixet med binär sökning II Problembeskrivning I “Longest Common Prefix Using Binary Search II” -problemet har vi gett ett heltal N- och N-strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet för givna strängar. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Inmatningsformat Den första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 445. Palindrom permutationer av en sträng Problemförklaring I problemet "Palindrom permutationer av en sträng" har vi gett en inmatningssträng "s". Skriv ut alla möjliga palindromer som kan genereras med hjälp av tecknen i strängen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng “s”. Output Format Skriv ut alla möjliga ...

Läs mer

Fråga 446. Kontrollera om två givna strängar är isomorfa för varandra Problemförklaring I “Kontrollera om två givna strängar är isomorfa för varandra” har vi gett två strängar s1 och s2. Skriv ett program som säger om givna strängar är isomorfa eller inte. Obs! Två strängar sägs vara isomorfa om det finns en att ...

Läs mer

Fråga 447. Längden på den längsta giltiga strängen Problembeskrivning I "Längden på den längsta giltiga substrängen" har vi gett en sträng som endast innehåller den inledande och stängande parentesen. Skriv ett program som hittar den längsta giltiga parentessträngen. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller en sträng s. Utdataformat Den första och ...

Läs mer

Fråga 448. Minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Hitta den kortaste delsträngen i en given sträng som innehåller alla tecken i ett givet ord eller Hitta det minsta fönstret i en sträng som innehåller alla tecken i en annan sträng Givet två strängar s och t, ​​skriv en funktion som hittar det minsta fönstret i s som kommer ...

Läs mer

Fråga 449. Form minsta antal från given sekvens av D och I Problemförklaring I “Form Minimum Number from given Sequence of D's and I's” -problemet har vi gett ett mönster som bara innehåller I och D's. Jag för att öka och D för att minska. Skriv ett program för att skriva ut det minsta antalet som följer det mönstret. Siffror från 1-9 och siffror kan inte upprepas. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 450. Ordna givna nummer så att de bildar det största numret II Problemförklaring I “Ordna givna siffror för att bilda det största nummer II” -problemet har vi gett en rad positiva heltal. Ordna dem på ett sådant sätt att arrangemanget blir det största värdet. Inmatningsformat Den första och enda raden som innehåller ett heltal n. Andra raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 451. Kontrollera om en länkad lista med strängar bildar ett palindrom Problembeskrivning I “Kontrollera om en länkad lista av strängar bildar ett palindrom” -problem har vi gett en länkad lista som hanterar strängdata. Skriv ett program för att kontrollera om data bildar en palindrom eller inte. Exempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Förklaring: I exemplet ovan kan vi se att ...

Läs mer

Amazon Tree Frågor

Fråga 452. Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning Problembeskrivning: Steg-för-steg-anvisningar från en binär trädnod till en annan LeetCode-lösning – Du får roten till ett binärt träd med n noder. Varje nod är unikt tilldelad ett värde från 1 till n. Du får också ett heltal startValue som representerar värdet på startnoden s, och ett annat heltal destValue som representerar värdet på destinationen ...

Läs mer

Fråga 453. Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Vertikal ordningsgenomgång av binärt träd LeetCode Lösning säger – Givet roten till ett binärt träd, beräkna den vertikala ordningens genomgång av det binära trädet. För varje nod vid position (rad, kol) kommer dess vänstra och högra barn att vara på positioner (rad + 1, kol - 1) respektive (rad + 1, kol + 1). ...

Läs mer

Fråga 454. Summa rot till blad nummer LeetCode Solution Problembeskrivning Summa rot till blad nummer LeetCode Lösning säger – Du får roten till ett binärt träd som endast innehåller siffror från 0 till 9. Varje rot-till-blad-bana i trädet representerar ett nummer. Till exempel representerar rot-till-blad-banan 1 -> 2 -> 3 talet 123. Returnera den totala summan av alla rot-till-blad-tal. Testa...

Läs mer

Fråga 455. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 456. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 457. Lägsta gemensamma förfader till ett binärt träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Den lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd LeetCode Solution – "Lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd" anger att givet roten till det binära trädet och två noder i trädet. Vi måste hitta den lägsta gemensamma förfadern av dessa två noder. Den lägsta vanliga...

Läs mer

Fråga 458. Fylla på nästa högerpekare i varje nod Leetcode-lösning Problembeskrivning Fylla nästa högerpekare i varje nod LeetCode Lösning – "Populera nästa högerpekare i varje nod" säger att givet roten till det perfekta binära trädet och vi måste fylla varje nästa pekare i noden till dess nästa högra nod. Om det inte finns någon nästa...

Läs mer

Fråga 459. Ta bort noder och returnera Forest Leetcode-lösning Problembeskrivning Ta bort noder och returnera skog LeetCode Lösning – "Ta bort noder och returnera skog" anger att givet roten av det binära trädet där varje nod har ett distinkt värde. Vi får också en array, to_delete, där vi måste ta bort alla noder med värden i ...

Läs mer

Fråga 460. Återställ Binary Search Tree Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ binärt sökträd LeetCode Solution – "Återställ binärt sökträd" säger att givet roten till det binära sökträdet, där värdena för exakt två noder byts om av misstag. Vi måste återställa trädet utan att ändra dess struktur. Exempel: Indata: root = [1,3,null,null,2] Output: [3,1,null,null,2] ...

Läs mer

Fråga 461. Symmetrisk träd Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig själv (symmetrisk runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 462. Root to Leaf-väg med målsumman Leetcode Solutions Ett binärt träd och ett heltal K ges. Vårt mål är att återvända om det finns en rot-till-lövbana i trädet så att summan är lika med målet-K. Summan av en väg är summan av alla noder som ligger på den. 2 / \ ...

Läs mer

Fråga 463. Scramble String Problembeskrivning “Scramble String” -problem säger att du får två strängar. Kontrollera om den andra strängen är en krypterad sträng av den första eller inte? Förklaring Låt sträng s = “bra” Representation av s som binärt träd genom att dela det rekursivt i två icke-tomma understrängar. Denna sträng kan ...

Läs mer

Fråga 464. Frågor om antal distinkta element i en undergrupp Vi har gett en rad heltal och ett antal frågor och vi måste ta reda på antalet alla olika element vi har inom det givna intervallet, frågan består av två siffror åt vänster och höger, detta är det givna intervallet, med detta givet intervall vi ...

Läs mer

Fråga 465. Morris Traversal Morris traversal är en metod för att korsa noderna i ett binärt träd utan att använda stack och rekursion. Således minskar rymdkomplexiteten till linjär. Inorder Traversal Exempel 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Läs mer

Fråga 466. Kth förfader till en nod i binärt träd Problemförklaring Problemet ”Kth förfader till en nod i binärt träd” säger att du får ett binärt träd och en nod. Nu måste vi hitta kth förfader till denna nod. En förfader till vilken nod som helst är noderna som ligger på vägen från roten ...

Läs mer

Fråga 467. Beställ efterträdare för en nod i binärt träd Problembeskrivning Problemet ber att hitta "Beställ efterföljare för en nod i binärt träd". En efterföljare för en nod är en nod i det binära trädet som kommer efter den angivna noden i orderbestämningen av det angivna binära trädet. Exempel Inorder efterträdare av 6 är 4 ...

Läs mer

Fråga 468. Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binärt sökträd Problemet ”Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binär sökträd” förklarar att du får en förbeställningssekvens. Tänk nu på den här sekvensen och ta reda på om denna sekvens kan representera ett binärt sökträd eller inte? Den förväntade tidskomplexiteten för lösningen är ...

Läs mer

Fråga 469. Konstruera binärt träd från given föräldrarrayrepresentation Problemet ”Construct Binary Tree from given Parent Array representation” säger att du får en matris. Denna inmatningsmatris representerar ett binärt träd. Nu måste du konstruera ett binärt träd på grundval av denna inmatningsmatris. Matrisen lagrar index för överordnad nod vid varje index. ...

Läs mer

Fråga 470. Med tanke på ett binärt träd, hur tar du bort alla halva noder? Problemet "Med tanke på ett binärt träd, hur tar du bort alla halva noder?" anger att du får ett binärt träd. Nu måste du ta bort halva noder. En halv nod definieras som en nod i trädet som bara har ett enda barn. Antingen är det ...

Läs mer

Fråga 471. Iterativ förbeställning Problemet "Iterativ förbeställningstrafik" säger att du får ett binärt träd och nu måste du hitta förbeställningstrafiken för trädet. Vi är skyldiga att hitta förbeställningstrafiken med iterativ metod och inte den rekursiva metoden. Exempel 5 7 9 6 1 4 3 ...

Läs mer

Fråga 472. Hitta avståndet mellan två noder i ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Hitta avstånd mellan två noder i ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd och att du får två noder. Nu måste du hitta minsta avstånd mellan dessa två noder. Exempel // Träd visas med bilden ovan nod 1 ...

Läs mer

Fråga 473. Skriv kod för att avgöra om två träd är identiska Problemet ”Skriv kod för att avgöra om två träd är identiska” säger att du får två binära träd. ta reda på om de är identiska eller inte? Här betyder identiskt träd att båda de binära träden har samma nodvärde med samma arrangemang av noder. Exempel Båda träden ...

Läs mer

Fråga 474. Gränsövergång av binärt träd Problemförklaring Problemet "Gränsövergång av binärt träd" säger att du får ett binärt träd. Nu måste du skriva ut gränsvyn för ett binärt träd. Här betyder gränsöverskridande att alla noder visas som trädets gräns. Noderna ses från ...

Läs mer

Fråga 475. Diagonal genomgång av binärt träd Problembeskrivning Problemet "Diagonal genomgång av binärt träd" säger att du får ett binärt träd och nu måste du hitta diagonalvyn för det angivna trädet. När vi ser ett träd uppifrån till höger. De noder som är synliga för oss är den diagonala vyn ...

Läs mer

Fråga 476. Bottenvy av ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Bottenvy av ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd och nu måste du hitta bottenvyn för det angivna trädet. När vi ser ett träd nedåt. Noderna som är synliga för oss är botten ...

Läs mer

Fråga 477. Skriv ut höger vy av ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Skriv ut höger vy av ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd. Nu måste du hitta rätt vy över detta träd. Här betyder högervy av det binära trädet att skriva ut sekvensen som trädet ser ut när man tittar från ...

Läs mer

Fråga 478. Område LCM-frågor Problemförklaring Problemet "Range LCM Queries" anger att du har ett heltal array och q antal frågor. Varje fråga innehåller (vänster, höger) som ett intervall. Den givna uppgiften är att ta reda på LCM (vänster, höger), dvs. LCM för alla siffror som kommer inom intervallet ...

Läs mer

Fråga 479. Hitta maximal nivå i Binary Tree Problembeskrivning Problemet "Hitta maximal nivåsumma i binärt träd" anger att du får ett binärt träd med positiva och negativa noder, hitta den maximala summan av en nivå i binärträdet. Exempel Ingång 7 Förklaring Första nivån: Sum = 5 Andra nivån: Sum = ...

Läs mer

Fråga 480. Röd-svart träd introduktion Red Black Tree är ett självbalanserande binärt träd. I detta träd är varje nod antingen en röd nod eller en svart nod. I denna röd-svarta trädintroduktion kommer vi att försöka täcka alla dess grundläggande egenskaper. Egenskaper hos rött-svart träd Varje nod representeras som antingen röd eller svart. ...

Läs mer

Fråga 481. Binär sökträd Radera åtgärd Problembeskrivning Problemet "Binary Search Tree Delete Operation" ber oss att implementera borttagningen för binärt sökträd. Radera-funktion avser funktionen för att radera en nod med en viss nyckel / data. Exempel Ingångsnod som ska raderas = 5 Utmatningsmetod för binärt sökträd Radera operation Så ...

Läs mer

Fråga 482. Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Problembeskrivning Problemet ”Iterativ metod för att hitta höjden på det binära trädet” säger att du får ett binärt träd, hitta höjden på trädet med den iterativa metoden. Exempel Ingång 3 Ingång 4 Algoritm för Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Höjden på ett träd ...

Läs mer

Fråga 483. Klona ett binärt träd med slumpmässiga pekare Problembeskrivning Du får ett komplett binärt träd med några slumpmässiga pekare. Slumpmässiga pekare hänvisas till noder som varje nod pekar på annat än sitt vänstra och högra barn. Så detta ändrar också standardstrukturen för en nod i ett enkelt binärt träd. Nu är noden till ...

Läs mer

Fråga 484. Nivåbeställningskorsning med två köer Problemangivelse Problemet "Nivåbeställning genom två köer" anger att du får ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning genomgående rad för rad. Exempel Ingång 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Ingång 1 2 3 4 5 6 Algoritm för nivåbeställning ...

Läs mer

Fråga 485. Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte” säger att du får två binära träd, kontrollera om alla nivåer i de två träden är anagram eller inte. Exempel Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Läs mer

Fråga 486. Kontrollera om den angivna matrisen kan representera nivåbeställning av binärt sökträd Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om den givna matrisen kan representera genomgång av nivåordning för binärt sökträd" anger att du får en genomgång av nivåordning för det binära sökträdet. Och använder trädets nivåordning. Vi måste effektivt hitta om nivåbeställningen ...

Läs mer

Fråga 487. Antal syskon till en given nod i ett ar Problembeskrivning Problemet "Antal syskon till en given nod i n-ary-trädet" anger att du får ett n-ary-träd och en målnod. Hitta antalet syskon till målnoden. Antag att noden alltid finns i trädet och den första noden är ...

Läs mer

Fråga 488. Konvertera BST till en Min-Heap utan att använda array Problembeskrivning "Konvertera BST till en Min-Heap utan att använda array" -problem säger att du får ett BST (binärt sökträd) och du måste konvertera det till en min-hög. Minhögen ska innehålla alla element i det binära sökträdet. Algoritmen ska köras i linjär tidskomplexitet. ...

Läs mer

Fråga 489. Slå samman två BST med begränsat extra utrymme Problembeskrivning Problemet ”Slå samman två BST med begränsat extra utrymme” säger att du får två binära sökträd (BST) och att du måste skriva ut elementen från båda träden i sorterad ordning. Det är i en sådan ordning att det verkar som om elementen kommer från en enda BST. ...

Läs mer

Fråga 490. Iterativ postorder-traversal med två stackar Problembeskrivning Problemet ”Iterativ postorder-traversal med två stackar” säger att du får ett binärt träd med n-noder. Skriv programmet för det iterativa postorder traversal med två stackar. Exempel Ingång 4 5 2 6 7 3 1 Ingång 4 2 3 1 Algoritm Skapa ...

Läs mer

Fråga 491. Konvertering av binärt träd till binärt sökträd med STL-uppsättning Problembeskrivning Vi får ett binärt träd och vi måste konvertera det till ett binärt sökträd. Problemet ”Binary Tree to Binary Search Tree Conversion using STL set” ber att göra konvertering med STL-set. Vi har redan diskuterat konvertera det binära trädet till BST men vi ...

Läs mer

Fråga 492. K'th Största element i BST med konstant extra utrymme Problembeskrivning ”K'th Largest element in BST using constant extra space” anger att du får ett binärt sökträd och du måste hitta det kth största elementet i det. Så om vi ordnar elementen i det binära sökträdet i fallande ordning måste vi återvända ...

Läs mer

Fråga 493. K'th Largest Element in BST när modifiering till BST inte är tillåten Problembeskrivning ”K'th Largest Element in BST when modification to BST is not allow” anger att du får ett binärt sökträd och du måste hitta det kth största elementet. Detta betyder att när alla element i det binära sökträdet är ordnade i fallande ordning. Sedan ...

Läs mer

Fråga 494. Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd Problembeskrivning "Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd" -problem säger att du får ett binärt träd och ett heltal som representerar en nyckel. Skapa en funktion för att skriva ut alla förfäder till den angivna nyckeln med iteration. Exempel Ingångsknapp = 6 5 2 1 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 495. Kontrollera om varje intern nod i en BST har exakt ett barn Problembeskrivning “Kontrollera om varje intern nod i en BST har exakt ett barn” -problem säger att du får en förbeställning av ett binärt sökträd. Och du måste hitta om alla icke-bladnoder bara innehåller ett enda barn. Här anser vi också att alla ...

Läs mer

Fråga 496. Hitta det minsta elementet i BST (Orderstatistik i BST) Problembeskrivning "Hitta k-th minsta element i BST (Order Statistics in BST)" -problem säger att du får ett binärt sökträd och att du måste hitta det k-minsta antalet i BST. Detta betyder att om vi gör en ordningskorsning av det binära sökträdet och lagrar ...

Läs mer

Fråga 497. Vertikal summa i ett givet binärt träd Problembeskrivning "Vertikal summa i ett givet binärt träd" -problem säger att du får ett binärt träd och vi måste hitta summan av varje vertikal nivå. Med vertikal nivå menar vi om vi drar vertikala linjer på ett avstånd av 1 enhet till vänster och höger ...

Läs mer

Fråga 498. Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte Problembeskrivning ”Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte” säger att du får ett binärt träd och du måste kontrollera om det binära trädet uppfyller egenskaperna för det binära sökträdet. Så, det binära trädet har följande egenskaper: Vänster underträd ...

Läs mer

Fråga 499. Maximalt djup av binärt träd Problembeskrivning Problem med maximalt djup av binärt träd anger att du får en binär träddatastruktur. Skriv ut det maximala djupet för det angivna binära trädet. Exempel Ingång 2 Förklaring: Maximalt djup för det angivna trädet är 2. Eftersom det bara finns ett enda element under roten (dvs. ...

Läs mer

Fråga 500. Konvertera BST till Min Heap Problembeskrivning Med ett fullständigt binärt sökträd, skriv en algoritm för att konvertera den till en Min Heap, som är att konvertera BST till Min Heap. Min högen ska vara sådan att värdena till vänster om en nod måste vara mindre än värdena till höger ...

Läs mer

Fråga 501. Slå samman två balanserade binära sökträd Problemangivelse med tanke på två balanserade binära sökträd, det finns n element i den första BST och m-elementen i den andra BST. Skriv en algoritm för att slå samman två balanserade binära sökträd för att bilda ett tredje balanserat binärt sökträd med (n + m) -element. Exempel Ingångsutgång Förbeställning ...

Läs mer

Fråga 502. Sökning och insättning av binärt sökträd Problembeskrivning Skriv en algoritm för att utföra sökning och infogning i binärt sökträd. Så vad vi ska göra är att infoga några av elementen från inmatningen i ett binärt sökträd. När vi ombeds söka efter ett visst element söker vi efter det bland elementen i BST (kort ...

Läs mer

Fråga 503. Kontrollera att en given grupp av storlek n kan representera BST på n-nivåer eller inte Problemangivelse Med tanke på en matris med n-element, kan en given matris med storlek n representera BST på n-nivåer eller inte. Det är för att kontrollera om det binära sökträdet konstruerat med dessa n-element kan representera en BST på n-nivåer. Exempel arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Läs mer

Fråga 504. Konvertering av binärt träd till binärt sökträd I omvandlingsproblem med binärt träd till binärt sökträd har vi gett ett binärt träd som konverterar det till binärt sökträd utan att ändra trädets struktur. Exempel Ingång Förbeställning: 13 8 6 47 25 51 Algoritm Vi behöver inte ändra strukturen på ...

Läs mer

Fråga 505. Sorterad länkad lista till balanserad BST I sorterad länkad lista till balanserat BST-problem har vi gett en enstaka länkad lista i sorterad ordning, konstruera ett balanserat binärt träd från den enskilt länkade listan. Exempel Ingång 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 Utgång Förbeställning: 3 2 1 5 4 Ingång 7 -> ...

Läs mer

Fråga 506. Sorterad matris till balanserad BST I sorterad array till balanserat BST-problem har vi gett en array i sorterad ordning, konstruera ett Balanced Binary Search Tree från den sorterade arrayen. Exempel Inmatningsarr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Utmatningsförbeställning: 3 2 1 5 4 Inmatningsarr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Läs mer

Fråga 507. Förvandla ett BST till träd med större summa Vid omvandling av ett BST till träd med större summa Givet ett binärt sökträd skriv en algoritm för att konvertera det till ett större summaträd, det vill säga omvandla varje nod för att innehålla summan av alla element som är större än den. Exempel Ingångsutgång Förbeställning: 69 81 87 34 54 ...

Läs mer

Fråga 508. Fördelar med BST jämfört med Hash Table De mest använda operationerna i vilken datastruktur som helst är insättning, radering och sökning. Hash Table kan utföra dessa tre operationer med den genomsnittliga tidskomplexiteten för O (1), medan självbalanserande binära sökträd tar O (log n) tidskomplexitet. Först verkar det som att Hash-tabeller är bättre än ...

Läs mer

Fråga 509. Konstruera BST från dess givna nivåbeställning Med tanke på nivåordningens genomskridande av ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att konstruera det binära sökträdet eller BST från ITS-givna nivåordernomgång. Exempel Ingångsnivå Beställning [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Utmatning i ordning: 5 8 9 12 15 18 ...

Läs mer

Fråga 510. Konstruera BST från given Preorder Traversal Med tanke på en förbeställning av ett Binary Search Tree (BST), skriv en algoritm för att konstruera BST från given förbeställningstrafik. Exempel Ingångsförbeställning [] = {7, 5, 3, 6, 9} Utgångsbeställning: 3 5 6 7 9 Ingångsförbeställning [] = {12, 6, 1, 35, 20} Utgångsbeställning: 1 6 ...

Läs mer

Fråga 511. Hitta noden med minimivärde i ett binärt sökträd Med tanke på ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att hitta noden med minimivärdet i ett givet binärt sökträd. Exempel Input Output 5 Naiv metod En enkel metod är att göra en trädkorsning och hitta noden med minimivärdet bland alla noder. Detta ...

Läs mer

Fråga 512. Konstruera binärt träd från givna order- och förbeställningspassager I det här problemet har vi ordning och förbeställning av det binära trädet. Vi måste konstruera ett binärt träd från givna Inorder- och Preorder-traversaler. Exempel Inmatning: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Förbeställning = [A, B, D, E, C, F] Output: Förbeställning av trädets bildning av ...

Läs mer

Fråga 513. Skriv ut förfäder till en given binär trädnod utan rekursion Med ett binärt träd och en specifik nod eller nyckel. Skriv ut förfäder till en viss binär trädnod utan rekursion. Exempel Input: key = 7 Output: 3 1 Input: key = 4 Output: 2 1 Algorithm for Ancestors of a given Binary Tree Node Create a class Node ...

Läs mer

Fråga 514. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 515. Kth minsta element i en BST I detta problem har vi gett en BST och ett nummer k, hitta det kth minsta elementet i en BST. Exempel Ingångsträd [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Utgång 3 Ingångsträd [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Utgång 1. ..

Läs mer

Fråga 516. Balanserat binärt träd I det balanserade binära trädproblemet har vi gett roten till ett binärt träd. Vi måste avgöra om det är höjdbalans eller inte. Exempel Input Output true Input Output: false Balanced Binary Tree Varje nod i ett balanserat binärt träd har en skillnad på 1 eller mindre ...

Läs mer

Fråga 517. Intervallträd I intervallträdproblemet har vi gett en uppsättning intervall och tre typer av frågor addInterval (x, y): Lägg till ett intervall (x, y) till uppsättningen removeInterval (x, y): Ta bort ett intervall (x, y ) från uppsättningen checkInterval (x, y): Kontrollera om intervallet (x, y) överlappar med något befintligt intervall. Designa en datastruktur (Intervalträd) ...

Läs mer

Fråga 518. Konstruera komplett binärt träd från dess länkade representation Med tanke på den länkade representationen av ett komplett binärt träd. Den länkade listan är i ordningen för trädets nivåordning. Skriv en algoritm för att konstruera hela det binära trädet från dess länkade representation. Exempel Ingång 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Läs mer

Fråga 519. Lägsta gemensamma förfader Med tanke på roten till ett binärt träd och två noder n1 och n2, hitta LCA (Lowest Common Ancestor) för noderna. Exempel Vad är LCA (Lowest Common Ancestor)? De förfäder till en nod n är de noder som finns i sökvägen mellan rot och nod. Tänk på det binära trädet som visas i ...

Läs mer

Fråga 520. Lägsta gemensamma förfader i binärt sökträd Med tanke på roten till ett binärt sökträd och två noder n1 och n2, hitta LCA (Lowest Common Ancestor) för noderna i ett givet binärt sökträd. Exempel Naivt tillvägagångssätt för lägsta gemensamma förfader i binärt sökträd Hitta LCA (n1, n2) med den optimala metoden för att hitta LCA ...

Läs mer

Fråga 521. Segment träd Om vi ​​utför tillägg på ett visst sortiment av element vars elementvärden uppdateras när som helst. Sedan i den typen av problem hanterar vi med hjälp av en segmentträdstruktur. Med tanke på en array a [] med n-element och du måste svara på flera frågor är var och en av frågorna en ...

Läs mer

Fråga 522. Skriv ut ett binärt träd i vertikal ordning I det här problemet har vi gett en pekare som anger roten till det binära trädet och din uppgift är att skriva ut det binära trädet i vertikal ordning. Exempel Ingång 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Utgång 4 2 ...

Läs mer

Fråga 523. Binärt sökträd Ett binärt sökträd är ett binärt träd med några regler som gör att vi kan behålla informationen på ett sorterat sätt. Eftersom det är ett binärt träd kan en nod ha max 2 barn. Struktur för en binär sökträdnod Regler för binärt träd att ...

Läs mer

Fråga 524. Maximalt binärt träd I detta problem har vi gett en matris a [] av storlek n. Skapa det maximala binära trädet från matrisen och returnera dess rotnod. Den är gjord av arrayen med följande steg: Trädets rotnod ska vara det maximala värdet i den givna ...

Läs mer

Fråga 525. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 526. Återställ binärt sökträd Tänk på ett binärt sökträd, två noder i trädet har bytts ut, design en algoritm för att återställa det binära sökträdet. Exempel Tänk på det binära sökträdet nedan, vars två noder har bytts ut som inmatning. Felaktiga noder på BST detekteras (markeras) och byts sedan för att erhålla ...

Läs mer

Fråga 527. Fyll på nästa rätt pekare i varje nod Med ett binärt träd ansluter du noder som ligger på samma nivå från vänster till höger. Trädnodens struktur: En nod i trädet innehåller fyra komponenter som är data (heltal), pekare (nästa, vänster och höger) av trädnodstypen. nästa pekare på en nod pekar mot ...

Läs mer

Fråga 528. Ovanifrån av binärt träd Ovanifrån av ett binärt träd är den uppsättning noder som syns när trädet ses uppifrån. Med tanke på ett binärt träd, den översta utsidan av det binära trädet från den längst till vänster till den högsta horisontella nivån. Exempel Exempel 1 Exempel 2 Typer av ...

Läs mer

Fråga 529. Nivå för varje nod i ett träd från källnod Med tanke på ett träd (ett acykliskt helt anslutet diagram där ingående noder är anslutna med dubbelriktade kanter) och en källnod. hitta nivån för varje nod i en trädformskällnod. Det ges att nivån på en nod v med avseende på källan är avståndet mellan ...

Läs mer

Fråga 530. Hitta duplicerade underträd Duplicera underträd Subträd sägs vara dubbletter om de har samma nodvärden och struktur. Givet ett binärt träd med n-noder. Hitta alla dubbletter av underträd och returnera deras rotnod. Exempel Här visas underträd 4 och 2-> 4 mer än en gång, därför kommer vi att återställa rot ...

Läs mer

Fråga 531. Symmetriskt träd I Symmetric Tree-problemet har vi gett ett binärt träd, kontrollera om det är en spegel av sig själv. Ett träd sägs vara en spegelbild av sig själv om det finns en symmetriaxel genom en rotnod som delar trädet i två samma halvor. Exempelstyper ...

Läs mer

Fråga 532. Längsta vanliga prefixet med Trie I det längsta vanliga prefixet med Trie-problemet har vi gett en uppsättning strängar, hitta det längsta vanliga prefixet. dvs hitta prefixdelen som är gemensam för alla strängar. Exempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Output:" abcd "...

Läs mer

Fråga 533. Konvertera sorterad lista till binärt sökträd Problem Givet en länkad lista. Elementen i den länkade listan är i ökande ordning. Konvertera den angivna länkade listan till ett mycket balanserat binärt sökträd. Ett högt balanserat binärt sökträd är ett binärt sökträd där skillnaden mellan djupet av två underträd av alla ...

Läs mer

Fråga 534. Validera binärt sökträd Problem vid validering av problem med binärt sökträd Vi har gett roten till ett träd, vi måste kontrollera om det är ett binärt sökträd eller inte. Exempel: Output: true Förklaring: Det givna trädet är ett binärt sökträd eftersom alla element som lämnas till varje underträd ...

Läs mer

Fråga 535. Vägsumma Vad är Path Sum Problem? I Path Sum-problemet har vi gett ett binärt träd och ett heltal SUM. Vi måste hitta om någon väg från rot till blad har en summa som är lika med SUM. Banans summa definieras som summan av alla noder ...

Läs mer

Fråga 536. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Fråga 537. Trädgenomgång (förbeställning, beställning och efterbeställning) Först måste vi veta om vad som är Traversal in Binary Tree. Traversal är en typ av metod där vi besöker alla noder exakt en gång på något specifikt sätt / ordning. I grund och botten finns det två typer av traversal i Binary Tree: Breadth-First Traversal Depth First Traversal Vi vet redan om ...

Läs mer

Fråga 538. Radering i ett binärt träd Vet vi redan om vad Binary Tree egentligen är? Nu i det här inlägget fokuserar vi på hur man tar bort en nod vars värde ges. Vi är säkra på att värdet på noden som vi vill ta bort alltid finns före radering i BT. I binär ...

Läs mer

Fråga 539. Unika binära sökträd För det första måste vi hitta det totala antalet räkningar för att bilda ett unikt binärt sökträd. Efter det konstruerar vi alla möjliga unika BST. Först och främst måste vi känna till konstruktionen av BST. I ett binärt sökträd visas noderna i det vänstra underträdet. någon ...

Läs mer

Fråga 540. BFS vs DFS för binärt träd Breadth First Search (BFS) Vet vi redan om vad BFS egentligen är? Om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök vår tidigare artikel om Breadth First Search för bättre förståelse. BFS är en nivåorder genomgång där vi besöker noder i ...

Läs mer

Amazon Graph-frågor

Fråga 541. De flesta stenarna har tagits bort med samma rad eller kolumn LeetCode-lösning Problembeskrivning De flesta stenar borttagna med samma rad eller kolumn LeetCode Solution säger att på ett 2D-plan placerar vi n stenar vid några heltalskoordinatpunkter. Varje koordinatpunkt får ha högst en sten. En sten kan tas bort om den delar antingen samma rad eller samma ...

Läs mer

Fråga 542. Är Graph tvådelad? LeetCode-lösning Problemformulering är graf Bipartite LeetCode Solution- Det finns en oriktad graf med n noder, där varje nod är numrerad mellan 0 och n - 1. Du får en 2D-matrisgraf, där graf[u] är en matris av noder som noder u ligger i anslutning till. Mer formellt, för varje v i graf[u], finns det en oriktad kant mellan nod u och nod v. Grafen har ...

Läs mer

Fråga 543. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadsdomaren LeetCode Lösning – I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren och vi måste hitta stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. ...

Läs mer

Fråga 544. Hitta Town Judge Leetcode Solution Problemförklaring I detta problem får vi n personer märkta från 1 till n. Vi får också ett 2d-array-förtroende [] [] visar att förtroende [i] [0] personer litar på [i] [1] personer för varje 0 <= i <trust.length. Vi måste hitta en person "stadsdomare" som inte litar på någon ...

Läs mer

Fråga 545. Hitta den minsta binära siffermultipeln för det angivna numret Problemangivelse Problemet “Hitta den minsta binära siffermultipeln för det angivna numret” anger att du får ett decimaltal N. Så hitta den minsta multipeln av N som bara innehåller binära siffror '0' och '1'. Exempel 37 111 En detaljerad förklaring finns nedan i ...

Läs mer

Fråga 546. Minsta operationer för att konvertera X till Y Problembeskrivning Problemet “Minsta operation för att konvertera X till Y” säger att du får två siffror X och Y, det är nödvändigt att konvertera X till Y med följande operationer: Startnummer är X. Följande operationer kan utföras på X och på siffrorna som genereras ...

Läs mer

Fråga 547. Kontrollera om två noder är på samma väg i ett träd Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om två noder är på samma väg i ett träd" anger att du får ett n-art träd (riktad acyklisk graf) rotad vid rotnoden med enriktade kanter mellan dess hörn. Du får också en lista med frågor q. Varje fråga i listan ...

Läs mer

Fråga 548. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Fråga 549. Transponera diagram Problembeskrivning Problemet ”Transponeringsgraf” anger att du får ett diagram och att du måste hitta transponeringen av det angivna diagrammet. Transponera: Transponering av en riktad graf ger en annan graf med samma kant- och nodkonfigurationer men riktningen på alla kanter har omvänd. Exempel ...

Läs mer

Fråga 550. BFS för bortkopplad graf Problembeskrivning Problemet "BFS för bortkopplad graf" anger att du får en bortkopplad riktad graf, skriv ut BFS-traversal i diagrammet. Exempel BFS-traversal i diagrammet ovan ger: 0 1 2 5 3 4 6 Approach Breadth first Search (BFS) traversal för Disconnected Directed Graph ...

Läs mer

Fråga 551. Minsta steg för att nå målet av en riddare Beskrivning Problemet "Minsta steg för att nå målet av en riddare" säger att du får ett fyrkantigt schackbräde med N x N-mått, koordinater för riddarestycken och målcellen. Ta reda på det minsta antalet steg som riddaren tar för att nå målet ...

Läs mer

Fråga 552. Iterativt djup Första genomgången av grafen I iterativt djup första traversal av grafproblem har vi gett en grafdatastruktur. Skriv programmet för att skriva ut djupets första genomgång av den angivna grafen med hjälp av den iterativa metoden. Exempel Ingång: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Läs mer

Fråga 553. Utvärdera Division Vid utvärdering av uppdelningsproblem har vi gett några ekvationer, i form, A / B = k, där A och B är strängar och k är ett reellt tal. Svara på några frågor, om svaret inte finns, returnera -1. Exempel Ingång: ekvationer: a / b = 2.0 och b / c = 3.0 frågor: a / c ...

Läs mer

Fråga 554. Prims algoritm Prims algoritm används för att hitta Minimum Spanning Tree (MST) i en ansluten eller icke-riktad graf. Spaning Tree of a graph är en subgraf som också är ett träd och innehåller alla hörn. Minimum Spanning Tree är det spännande trädet med en minsta kantviktssumma. Exempel Graf Minsta ...

Läs mer

Fråga 555. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 556. Grafkloning Vad är grafkloning? Idag har vi en hänvisning till en oriktad graf. Vad behöver vi göra? Returnerar en djup kopia av det tillhandahållna diagrammet. Låt oss titta på strukturen: Klassnoden: Den består av datavärdet och grannarna associerade med varje ...

Läs mer

Fråga 557. Topologisk sortering Med en riktad acyklisk graf, topologiskt sortera grafnoderna. Topologisk sorteringsexempel Topologisk sortering av ovanstående diagram är -> {1,2,3,0,5,4} Teori Topologisk sortering görs för en riktad acyklisk graf (DAG). En DAG har inga cykler i sig. dvs det finns ingen sådan väg som börjar från någon nod i ...

Läs mer

Fråga 558. Breadth First Search (BFS) för en graf Breadth First Search (BFS) för en graf är en korsnings- eller sökalgoritm i träd- / grafdatastrukturen. Det börjar vid en given toppunkt (valfri godtycklig topp) och utforskar alla anslutna toppar och flyttar sedan till närmaste toppunkt och utforskar alla outforskade noder och tar hand om att ingen ...

Läs mer

Fråga 559. Dijkstra algoritm Dijkstra är den kortaste banalgoritmen. Dijkstra-algoritmen används för att hitta det kortaste avståndet mellan alla noder från den givna startnoden. Det skapar logiskt det kortaste sökvägsträdet från en enda källnod, genom att fortsätta lägga till noderna girigt så att varje nod i varje punkt i ...

Läs mer

Amazon Stack-frågor

Fråga 560. Poäng för parentes LeetCode Solution Problembeskrivning Poängen för Parentes LeetCode Solution säger – Givet en balanserad parentes sträng s och returnera den maximala poängen. Poängen för en balanserad parentessträng baseras på följande regler: "()" har poäng 1. AB har poäng A + B, där A och B är balanserade parentessträngar. (A) har poängen 2 * A, där A är en ...

Läs mer

Fråga 561. Binary Tree Inorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering: Binärt träd Inorder Traversal LeetCode lösning Givet roten av ett binärt träd, returnera inorder traversal av dess nodvärden. Exempel 1: Ingång: root = [1,null,2,3] Utdata: [1,3,2] Exempel 2: Ingång: root = [] Utdata: [] Exempel 3: Ingång: root = [1] Utdata: [1] Begränsningar: Antalet noder i ...

Läs mer

Fråga 562. Avkoda sträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Avkodningssträngen LeetCode Lösning – "Decode String" ber dig konvertera den kodade strängen till en avkodad sträng. Kodningsregeln är k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger där k är ett positivt heltal. Exempel: Ingång: s = "3[a]2[bc]" Utdata: "aaabcbc" ...

Läs mer

Fråga 563. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Solution säger att – Givet roten till ett binärt träd, platta trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" ...

Läs mer

Fråga 564. Lägg till Two Numbers II Leetcode-lösning Problembeskrivning Add Two Numbers II LeetCode-lösningen – "Add Two Numbers II" anger att två icke-tomma länkade listor representerar två icke-negativa heltal där den mest signifikanta siffran kommer först och varje nod innehåller exakt en siffra. Vi måste lägga till de två talen och returnera summan som ...

Läs mer

Fråga 565. Dagliga temperaturer Leetcode-lösning Problembeskrivning Dagliga temperaturer Leetcode Lösning: anger att givet en uppsättning heltal temperaturer representerar de dagliga temperaturerna, returnera ett matrissvar så att svar[i] är antalet dagar du måste vänta efter den i:te dagen för att få en varmare temperatur. Om det inte finns någon framtida dag för vilken detta är möjligt, behåll svar[i] == 0 istället. ...

Läs mer

Fråga 566. Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta borttagning för att göra giltiga parenteser LeetCode Lösning – Du får en sträng med '(', ')' och engelska bokstäver med gemener. Din uppgift är att ta bort det minsta antalet parenteser ( '(' eller ')', i valfri position ) så att den resulterande parentessträngen är ...

Läs mer

Fråga 567. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 568. Giltiga parenteser Leetcode-lösning Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Fråga 569. Maximal Frequency Stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Maximum Frequency Stack LeetCode Solution – "Maximum Frequency Stack" ber dig designa en frekvensstack där varje gång vi poppar ett element från stacken, ska det returnera det vanligaste elementet som finns i stacken. Implementera FreqStack-klassen: FreqStack() konstruerar en tom frekvensstack. void push(int val) trycker ...

Läs mer

Fråga 570. Designa en stack med stegvis operation Leetcode-lösning Problembeskrivning Designa en stack med stegvis operation Leetcode Solution – säger att vi behöver designa en stack som effektivt stöder operationerna nedan. Tilldela den maximala kapaciteten för stacken. Utför push-operationen effektivt om stapelns storlek är strikt mindre än den maximala kapaciteten på ...

Läs mer

Fråga 571. Min stack Leetcode-lösning Problembeskrivning Utforma en stack som stöder push, pop, top och att hämta minimielementet under konstant tid. push (x) - Tryck elementet x på stacken. pop () - Tar bort elementet ovanpå stacken. top () - Hämta toppelementet. getMin () - Hämta minimielementet i stacken. ...

Läs mer

Fråga 572. Nästa Greater Element I Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi två listor där den första listan är delmängd av den andra listan. För varje element i den första listan måste vi ta reda på nästa större element i den andra listan. Exempel nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Förklaring: för första elementet i list1 dvs för 4 där ...

Läs mer

Fråga 573. Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binärt sökträd Problemet ”Kontrollera om en given matris kan representera förbeställning av binär sökträd” förklarar att du får en förbeställningssekvens. Tänk nu på den här sekvensen och ta reda på om denna sekvens kan representera ett binärt sökträd eller inte? Den förväntade tidskomplexiteten för lösningen är ...

Läs mer

Fråga 574. Form minsta antal från given sekvens Problemet ”Form minimum antal från given sekvens” säger att du får något mönster av bara jag och D. Betydelsen av I står för att öka och för att minska vi förses med D. Problemuppgiften ber att skriva ut det minsta antal som uppfyller det givna mönstret. Vi har ...

Läs mer

Fråga 575. Områdesfrågor för längsta korrekta fäste efterföljande Du får en sekvens av några parenteser, med andra ord, du får parenteser som '(' och ')' och du får ett frågeområde som utgångspunkt och slutpunkt. Problemet "Range Queries for Longest Correct Bracket Subsequence" ber att ta reda på den maximala längden ...

Läs mer

Fråga 576. Hitta index för stängningsfäste för en given öppningsfäste i ett uttryck Problemangivelse Givet en sträng s av längd / storlek n och ett heltal som representerar indexet för en öppningsfyrkant. Hitta index för stängningsfäste för en viss öppningsfäste i ett uttryck. Exempel s = "[ABC [23]] [89]" index = 0 8 s = "[C- [D]]" index = 3 5 s ...

Läs mer

Fråga 577. Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme Designa en stack som stöder getMin () i O (1) tid och O (1) extra utrymme. Således måste den speciella stackdatastrukturen stödja alla operationer i stacken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () under konstant tid. Lägg till ytterligare en operation getMin () för att returnera minimivärdet ...

Läs mer

Fråga 578. Sortera en stack med rekursion Problembeskrivning Problemet “Sortera en stack med rekursion” anger att du får en stackdatastruktur. Sortera dess element med rekursion. Endast nedanstående funktioner i stacken kan användas - push (element) - för att infoga elementet i stacken. pop () - pop () - för att ta bort / ta bort ...

Läs mer

Fråga 579. Ta bort mittelementet i en stack Problemförklaring Givet en datastruktur (stack). Skriv ett program för att radera mittelementet i den givna stacken med hjälp av stackens grundläggande funktioner - tryck () - för att infoga ett element i stacken. pop () - för att ta bort / ta bort toppelementet från stacken. tom () - för att kontrollera ...

Läs mer

Fråga 580. Sortera matris med hjälp av stackar Problemförklaring Problemet “Sortera matris med hjälp av stackar” anger att du får en datastrukturserie a [] av storlek n. Sortera elementen i den givna matrisen med hjälp av stackdatastrukturen. Exempel 2 30 -5 43 -100 5 2 30 Förklaring: Elementen sorteras i ...

Läs mer

Fråga 581. Sortera en stack med en tillfällig stack Problembeskrivning Problemet “Sortera en stack med en tillfällig stack” anger att du får en stackdatastruktur. Sortera elementen i den angivna stacken med en tillfällig stack. Exempel 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5 ...

Läs mer

Fråga 582. Omvänd enskilda ord Problembeskrivning Problemet ”Omvänd enskilda ord” anger att du får en sträng s. Skriv nu ut det motsatta av alla enskilda ord i strängen. Exempel s = "TutorialCup - ändra sätt att lära sig" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Omvänd enskilda ord" esreveR ...

Läs mer

Fråga 583. Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer Problembeskrivning Du får en sträng s av storlek n som representerar ett aritmetiskt uttryck med parentes. Problemet ”Ta bort parenteser från en algebraisk sträng som innehåller + och - operatorer” ber oss att skapa en funktion som kan förenkla det givna uttrycket. Exempel s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Läs mer

Fråga 584. Implementera en stack med enstaka kö Problemförklaring Problemet "Implementera en stack med enstaka kö" ber oss att implementera en stack (LIFO) datastruktur med hjälp av en kö (FIFO) datastruktur. Här betyder LIFO Last In First Out medan FIFO betyder First In First Out. Exempel på tryck (10) tryck (20) topp () pop () tryck (30) pop () topp () Topp: 20 ...

Läs mer

Fråga 585. Kontrollera om en kö kan sorteras i en annan kö med en stack Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om en kö kan sorteras i en annan kö med en stack” anger att du får en kö som innehåller n-element, elementen i kön är en permutation av siffrorna 1 till n. Kontrollera om denna kö kan ordnas i ökande ordning ...

Läs mer

Fråga 586. Form minsta antal från given sekvens Problembeskrivning Problemet “Form Minsta antal från given sekvens anger att du får en sträng s av längd / storlek n som representerar ett mönster med tecken" I "dvs ökar och" D "dvs endast minskar. Skriv ut det minsta antalet för det givna mönstret med unika siffror från 1-9. Till exempel - ...

Läs mer

Fråga 587. Iterativ postorder-traversal med två stackar Problembeskrivning Problemet ”Iterativ postorder-traversal med två stackar” säger att du får ett binärt träd med n-noder. Skriv programmet för det iterativa postorder traversal med två stackar. Exempel Ingång 4 5 2 6 7 3 1 Ingång 4 2 3 1 Algoritm Skapa ...

Läs mer

Fråga 588. Stack Permutations (Kontrollera om en array är stack permutation av andra) Problemförklaring Problemet "Stackpermutationer (kontrollera om en matris är stackpermutation av andra)" anger att du får två matriser a [] och b [] av storlek n. Alla element i matrisen är unika. Skapa en funktion för att kontrollera om den givna matrisen b [] är ...

Läs mer

Fråga 589. Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd Problembeskrivning "Iterativ metod för att hitta förfäder till ett visst binärt träd" -problem säger att du får ett binärt träd och ett heltal som representerar en nyckel. Skapa en funktion för att skriva ut alla förfäder till den angivna nyckeln med iteration. Exempel Ingångsknapp = 6 5 2 1 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 590. Konstruera BST från given Preorder Traversal Med tanke på en förbeställning av ett Binary Search Tree (BST), skriv en algoritm för att konstruera BST från given förbeställningstrafik. Exempel Ingångsförbeställning [] = {7, 5, 3, 6, 9} Utgångsbeställning: 3 5 6 7 9 Ingångsförbeställning [] = {12, 6, 1, 35, 20} Utgångsbeställning: 1 6 ...

Läs mer

Fråga 591. Skriv ut förfäder till en given binär trädnod utan rekursion Med ett binärt träd och en specifik nod eller nyckel. Skriv ut förfäder till en viss binär trädnod utan rekursion. Exempel Input: key = 7 Output: 3 1 Input: key = 4 Output: 2 1 Algorithm for Ancestors of a given Binary Tree Node Create a class Node ...

Läs mer

Fråga 592. Hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris Givet en matris a [] av storlek n. För varje fönsterstorlek som varierar från 1 till n i matrisutskrift eller hitta maximalt minimum för varje fönsterstorlek i en given matris. Exempel Ingång: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Utgång: 70 30 20 ...

Läs mer

Fråga 593. Iterativt djup Första genomgången av grafen I iterativt djup första traversal av grafproblem har vi gett en grafdatastruktur. Skriv programmet för att skriva ut djupets första genomgång av den angivna grafen med hjälp av den iterativa metoden. Exempel Ingång: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Läs mer

Fråga 594. Minsta vändning av fäste I minsta parentesproblem har vi gett en sträng s som endast innehåller ett uttryck för tecknen '{' och '}'. Hitta det minsta antalet vändningar inom parentes som behövs för att göra ett uttryck balanserat. Exempel Input: s = “} {” Output: 2 Input: s = “{{{” Output: Det givna uttrycket kan inte ...

Läs mer

Fråga 595. Uttryck Innehåller redundant fäste eller inte Givet en sträng s som innehåller ett uttryck för operatorer, operander och parentes. Hitta om den angivna strängen innehåller någon onödig parentes utan vilken uttrycket fortfarande ger samma resultat. Med andra ord måste vi hitta att uttrycket innehåller en överflödig parentes eller inte. Redundant fäste Om en ...

Läs mer

Fråga 596. Kontrollera om två uttryck med konsoler är desamma Med tanke på två strängar s1 och s2 som representerar uttryck som innehåller additionsoperator, subtraktionsoperator, små bokstäver och parentes. Kontrollera om två uttryck med parenteser är desamma. Exempel Ingång s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Utgång Ja Ingång s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Utgång Ingen algoritm för att kontrollera om två ...

Läs mer

Fråga 597. Nivåordning genomgång i spiralform I det här problemet har vi gett ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning i en spiralform. Exempel Ingångsutgång 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv strategi för nivåordningskorsning i spiralform Tanken är att göra en normal nivåordningskorsning med hjälp av en ...

Läs mer

Fråga 598. Min stack I min stackproblem måste vi utforma en stack för att implementera följande funktioner effektivt, tryck (x) -> Skjut ett element x till stapelpop () -> Tar bort objektet ovanpå stapeltoppen () -> Returnera elementet högst upp på stacken getMin () -> Returnera det minsta elementet som finns ...

Läs mer

Fråga 599. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 600. Aritmetisk uttrycksutvärdering Vi skriver aritmetiska uttryck i följande tre notationer - Prefixnotation I denna notation skrivs operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. Infixnotation I denna notation skrivs operatörerna mellan operanderna. Det liknar ...

Läs mer

Fråga 601. Sök efter balanserade parenteser i ett uttryck Givet en sträng s längd n. Kontrollera om det finns en stängande parentes för varje parentes, dvs. om alla parenteser är balanserade. Med andra ord kan vi också säga att om vi har ett '}', ')' och ']' för varje '{', '(' respektive '[', uttrycket ...

Läs mer

Fråga 602. Utvärdering av Postfix-uttryck I utvärderingen av postfix-uttrycksproblemet har vi gett en sträng s som innehåller ett postfix-uttryck. Utvärdera det givna uttrycket. Exempel Ingång: s = “231 * + 9-” Utgång: -4 Ingång: s = “100 + 200/2 * 5 +” Utgång: 7 För operationer med algoritm med enkelsiffror ...

Läs mer

Fråga 603. Hitta om ett uttryck har duplicerad parentes eller inte Givet en sträng som innehåller balanserad parentes. Hitta om uttrycket / strängen innehåller dubbla parenteser eller inte. Dubblettparentes När ett uttryck är mitt i eller omges av samma typ av balanserad parentes, dvs. innesluten mellan samma typ av öppnings- och stängningsparentes mer än en gång är det ...

Läs mer

Fråga 604. Hur implementerar jag stack med Priority Queue eller Heap? Implementera en stack med hjälp av en prioritetskö eller en hög. Prioritetskö: Datastrukturen för prioritetskön liknar kö- eller stapeldatastrukturen med ett tillägg av prioritet. Varje element ges ett prioritetsnummer. Sammanfattningsvis föredras element med hög prioritet ...

Läs mer

Fråga 605. Hur man effektivt implementerar k stackar i en enda serie? Designa och implementera en ny datastruktur som implementerar k Stacks i en enda array. Den nya datastrukturen måste stödja dessa två operationer - push (element, stack_number): som skjuter elementet i ett givet antal av stacken. pop (stack_number): som poppar ut det översta elementet från en given ...

Läs mer

Fråga 606. Hitta maximalt djup av kapslad parentes i en sträng Givet en sträng s. Skriv koden för att skriva ut det maximala djupet för kapslade parenteser i den angivna strängen. Exempel Ingång: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Utgång: 4 Ingång: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Output: 3 Använda stackalgoritmen Initiera en sträng s längd ...

Läs mer

Fråga 607. Uttrycksutvärdering I uttrycksutvärderingsproblem har vi gett en sträng s med längden n som representerar ett uttryck som kan bestå av heltal, balanserade parenteser och binära operationer (+, -, *, /). Utvärdera uttrycket. Ett uttryck kan finnas i valfritt prefix-, infix- eller postfixnotation. Exempel Se ...

Läs mer

Fråga 608. Hur skapar man sammanslagbar stack? Vi måste designa och skapa en stack som utför operationerna i konstant tid. Här har vi ett problem som är hur man skapar en sammanslagbar stack? Här utför vi nedanstående operation för att slå samman två stackar. push (element): Sätt in elementet i stacken. pop (): Ta bort toppelementet i ...

Läs mer

Fråga 609. Lager Span Problem Detta problem "The Stock Span Problem" kommer under den ekonomiska aspekten. I det här problemet hittar vi aktiens spann för aktiekursen för varje dag. Det maximala antalet dagar i följd strax före en viss dag för vilken priset på aktien dagarna innan det är ...

Läs mer

Fråga 610. Hitta maximal summa möjlig lika summa av tre stackar Med tanke på tre arrays stack3 [], stack1 [] och stack2 [] som representerar stackar och startindex för dessa arrays behandlas som deras topp. Hitta den gemensamma maximala summan som är möjlig i alla de tre stackarna, dvs. summan av elementen i stack3, stack1 och stack2 är lika. Borttagning av ...

Läs mer

Fråga 611. Skriv ut nästa större antal Q-frågor I Print Next Greater Number of Q queries problem har vi gett en array en [] av storlek n som innehåller siffror och en annan array q [] av storlek m som representerar frågor. Varje fråga representerar indexet i array a []. För varje fråga skriver jag ut numret från matrisen ...

Läs mer

Fråga 612. Kontrollera om en matris är staplingssorterbar För att kontrollera om en array är staplingssorterbart problem har vi gett en array [] av storlek n som innehåller element från 1 till n i slumpmässig ordning. Sortera matrisen i stigande ordning med en tillfällig stack efter endast dessa två operationer - Ta bort elementet i början ...

Läs mer

Fråga 613. Balanserat uttryck med ersättning I Balanced Expression with Replacement-problem har vi gett en sträng s som innehåller parentes, dvs '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Strängen innehåller också x på vissa ställen som ersättning för parentes. Kontrollera om strängen kan konverteras till ett uttryck med giltig parentes efter att alla ...

Läs mer

Fråga 614. Infångning av regnvatten LeetCode Solution I problemet med att fånga regnvatten LeetCode har vi gett N icke-negativa heltal som representerar en höjdkarta och bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som kan fångas i ovanstående struktur. Exempel Låt oss förstå det med ett exempel för ...

Läs mer

Fråga 615. Avkoda sträng Antag att du får en kodad sträng. En sträng är kodad i något slags mönster, din uppgift är att avkoda strängen. Låt oss säga, <antal gånger sträng förekommer> [sträng] Exempel Ingång 3 [b] 2 [bc] Utgång bbbcaca Förklaring Här “b” inträffar 3 gånger och “ca” förekommer två gånger. ...

Läs mer

Fråga 616. Rekursion Vad är rekursion? Rekursion definieras helt enkelt som en funktion som kallar sig själv. Den använder sina tidigare lösta delproblem för att beräkna ett större problem. Det är ett av de viktigaste och svåraste begreppen i programmering men vi kan lätt förstå det om vi försöker relatera rekursion med några riktiga ...

Läs mer

Fråga 617. Prefix till Infix-konvertering I omvandlingsproblemet prefix till infix har vi gett uttryck i prefixnotation. Skriv ett program för att konvertera det till ett infixuttryck. Prefixnotation I denna notation skrivs operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. ...

Läs mer

Fråga 618. Postfix till Infix-konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gett uttryck i postfix-notationen. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i infixnotation. Infix-notering I denna notation skrivs operatörerna mellan operanderna. Det liknar hur vi generellt skriver ett uttryck. Till exempel: A + ...

Läs mer

Fråga 619. Prefix till Postfix-konvertering I prefix till postfix-omvandlingsproblem har vi gett uttryck i prefixnotation i strängformat. Skriv ett program för att konvertera den givna notationen i postfix-notationen. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ...

Läs mer

Fråga 620. Konvertering av postfix till prefix I det här problemet har vi gett en sträng som betecknar postfix-uttrycket. Vi måste göra postfix till prefixkonvertering. Prefixnotation I denna notation skriver vi operanderna efter operatören. Det är också känt som polsk notation. Till exempel: + AB är ett prefixuttryck. Postfix-notering i ...

Läs mer

Fråga 621. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 622. Backspace Sträng Jämför I jämförelseproblemet för bakre utrymme har vi gett två strängar S och T, kontrollera om de är lika eller inte. Observera att strängarna innehåller '#' vilket betyder bakstegstecken. Exempel Ingång S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (eftersom både S och T omvandlas till “ac”) Ingång ...

Läs mer

Fråga 623. Nästa större element Nästa större element är ett problem där vi har gett en matris. Denna matris som innehåller N-värden (kan vara positiv eller negativ). Vi måste hitta det första större_elementet i den givna matrisen på sin högra sida. Om det inte finns något större_element, ta -1. Ingångsformat Första raden som innehåller ...

Läs mer

Fråga 624. Infix till Postfix Vad är ett infixuttryck? Uttryck i form av 'operand' 'operatör' 'operand' kallas infixuttryck. Exempel: a + b Vad är postfix-uttryck? Uttryck i form av 'operand' 'operand' 'operatör' kallas postfix-uttryck. Exempel: ab + Vad är behovet av konvertering av infix till postfix? Infix-uttryck är enkelt ...

Läs mer

Fråga 625. Form minsta antal från given sekvens av D och I Problemförklaring I “Form Minimum Number from given Sequence of D's and I's” -problemet har vi gett ett mönster som bara innehåller I och D's. Jag för att öka och D för att minska. Skriv ett program för att skriva ut det minsta antalet som följer det mönstret. Siffror från 1-9 och siffror kan inte upprepas. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 626. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Fråga 627. Nästa större element i en matris Problemförklaring Med tanke på en matris hittar vi nästa större element i varje element i matrisen. Om det inte finns något nästa större element för det elementet kommer vi att skriva ut -1, annars skriver vi det elementet. Obs: Nästa större element är det element som är större och ...

Läs mer

Amazon köfrågor

Fråga 628. Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta vinnaren av det cirkulära spelet LeetCode Solution – Det finns n vänner som spelar ett spel. Vännerna sitter i en cirkel och är numrerade från 1 till n i medurs ordning. Mer formellt, när du flyttar medurs från den i:de vännen kommer du till ...

Läs mer

Fråga 629. Glidande medelvärde från Data Stream Leetcode Solution Problemformulering Det rörliga medelvärdet från dataström LeetCode-lösning – "Moving Average from Data Stream" anger att givet en ström av heltal och en fönsterstorlek k. Vi måste beräkna det glidande medelvärdet av alla heltal i det glidande fönstret. Om antalet element i ...

Läs mer

Fråga 630. Hitta maximal nivå i Binary Tree Problembeskrivning Problemet "Hitta maximal nivåsumma i binärt träd" anger att du får ett binärt träd med positiva och negativa noder, hitta den maximala summan av en nivå i binärträdet. Exempel Ingång 7 Förklaring Första nivån: Sum = 5 Andra nivån: Sum = ...

Läs mer

Fråga 631. Implementering av Deque med hjälp av dubbelt länkad lista Problemförklaring Problemet "Implementering av Deque med dubbelt länkad lista" säger att du måste implementera följande funktioner i Deque eller Dubbelavslutad kö med en dubbelt länkad lista, insertFront (x): Lägg till element x i början av Deque insertEnd (x ): Lägg till element x i slutet av ...

Läs mer

Fråga 632. Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Problembeskrivning Problemet ”Iterativ metod för att hitta höjden på det binära trädet” säger att du får ett binärt träd, hitta höjden på trädet med den iterativa metoden. Exempel Ingång 3 Ingång 4 Algoritm för Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Höjden på ett träd ...

Läs mer

Fråga 633. Nivåbeställningskorsning med två köer Problemangivelse Problemet "Nivåbeställning genom två köer" anger att du får ett binärt träd, skriv ut dess nivåordning genomgående rad för rad. Exempel Ingång 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Ingång 1 2 3 4 5 6 Algoritm för nivåbeställning ...

Läs mer

Fråga 634. Implementera en stack med enstaka kö Problemförklaring Problemet "Implementera en stack med enstaka kö" ber oss att implementera en stack (LIFO) datastruktur med hjälp av en kö (FIFO) datastruktur. Här betyder LIFO Last In First Out medan FIFO betyder First In First Out. Exempel på tryck (10) tryck (20) topp () pop () tryck (30) pop () topp () Topp: 20 ...

Läs mer

Fråga 635. Hitta den första rundtur som besöker alla bensinpumpar Problembeskrivning Problemet “Hitta den första rundtur som besöker alla bensinpumpar” säger att det finns N bensinpumpar på en cirkulär väg. Med tanke på den bensin som varje bensinpump har och den mängd bensin som krävs för att täcka avståndet mellan två bensinpumpar. Så du ...

Läs mer

Fråga 636. Kontrollera om X kan ge förändring för varje person i kön Problem Statement X är en glassförsäljare och det finns n personer som väntar i kö för att köpa en glass. Arr [i] betecknar valören som personen i kön har, de möjliga värdena för valörer är 5, 10 och 20. Om den ursprungliga balansen på X är 0 ...

Läs mer

Fråga 637. Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om alla nivåer i två binära träd är anagram eller inte” säger att du får två binära träd, kontrollera om alla nivåer i de två träden är anagram eller inte. Exempel Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Läs mer

Fråga 638. Minsta summan av rutor med tecken räknas i en viss sträng efter att ha tagit bort k-tecken Problembeskrivning Problemet ”Minsta summan av kvadrater av tecken räknas i en viss sträng efter att ha tagit bort k-tecken” anger att du får en sträng som endast innehåller gemener. Du får ta bort k-tecken från strängen så att i den återstående strängen summan av ...

Läs mer

Fråga 639. Första negativa heltalet i varje fönster av storlek k Problemangivelse Problemet ”Första negativa heltal i varje fönster av storlek k” anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, för varje fönster av storlek k skriv ut det första negativa heltalet i det fönstret. Om det inte finns något negativt heltal i något fönster, mata ut ...

Läs mer

Fråga 640. Köbaserad strategi för första icke-upprepande karaktär i en ström Problemförklaring Problemet "Köbaserat tillvägagångssätt för första icke-upprepande tecken i en ström" säger att du får en ström som innehåller små bokstäver, hitta den första icke-upprepande karaktären när ett nytt tecken läggs till i strömmen, och om det finns är ingen icke-upprepande teckenavkastning -1. Exempel aabcddbe ...

Läs mer

Fråga 641. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Fråga 642. En intressant metod för att generera binära nummer från 1 till n Problembeskrivning Problemet ”En intressant metod för att generera binära tal från 1 till n” säger att du får ett nummer n, skriv ut alla siffror från 1 till n i binär form. Exempel 3 1 10 11 6 1 10 11 Algoritm Generationen ...

Läs mer

Fråga 643. Hitta den största multipeln av 3 Problembeskrivning Problemet "Hitta den största multipeln av 3" anger att du får en rad positiva heltal (0 till 9). Hitta den maximala multipeln av 3 som kan bildas genom att ordna om elementen i matrisen. Exempel arr [] = {5, 2, 1, 0, 9, 3} 9 5 ...

Läs mer

Fråga 644. Kontrollera om den angivna matrisen kan representera nivåbeställning av binärt sökträd Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om den givna matrisen kan representera genomgång av nivåordning för binärt sökträd" anger att du får en genomgång av nivåordning för det binära sökträdet. Och använder trädets nivåordning. Vi måste effektivt hitta om nivåbeställningen ...

Läs mer

Fråga 645. Antal syskon till en given nod i ett ar Problembeskrivning Problemet "Antal syskon till en given nod i n-ary-trädet" anger att du får ett n-ary-träd och en målnod. Hitta antalet syskon till målnoden. Antag att noden alltid finns i trädet och den första noden är ...

Läs mer

Fråga 646. Kontrollera om en kö kan sorteras i en annan kö med en stack Problembeskrivning Problemet ”Kontrollera om en kö kan sorteras i en annan kö med en stack” anger att du får en kö som innehåller n-element, elementen i kön är en permutation av siffrorna 1 till n. Kontrollera om denna kö kan ordnas i ökande ordning ...

Läs mer

Fråga 647. Prioritetskö med dubbelt länkad lista Problembeskrivning Problemet "Prioritetskö med dubbelt länkad lista" ber att implementera följande funktioner i prioritetskö med dubbelt länkad lista. tryck (x, p): Stäng ett element x med prioritet p i prioritetskön i lämplig position. pop (): Ta bort och returnera elementet med högsta prioritet ...

Läs mer

Fråga 648. Stack Permutations (Kontrollera om en array är stack permutation av andra) Problemförklaring Problemet "Stackpermutationer (kontrollera om en matris är stackpermutation av andra)" anger att du får två matriser a [] och b [] av storlek n. Alla element i matrisen är unika. Skapa en funktion för att kontrollera om den givna matrisen b [] är ...

Läs mer

Fråga 649. Minsta steg för att nå målet av en riddare Beskrivning Problemet "Minsta steg för att nå målet av en riddare" säger att du får ett fyrkantigt schackbräde med N x N-mått, koordinater för riddarestycken och målcellen. Ta reda på det minsta antalet steg som riddaren tar för att nå målet ...

Läs mer

Fråga 650. Implementering av Deque med cirkulär matris Problembeskrivning "Implementering av Deque med cirkulär matris" ber att implementera följande funktioner i en Deque (dubbelt avslutad kö) med cirkulär matris, insertFront (x): infoga ett element x på framsidan av Deque insertRear (x): infoga ett element x på baksidan av Deque deleteFront (): ta bort ett element från ...

Läs mer

Fråga 651. Hitta noden med minimivärde i ett binärt sökträd Med tanke på ett binärt sökträd, skriv en algoritm för att hitta noden med minimivärdet i ett givet binärt sökträd. Exempel Input Output 5 Naiv metod En enkel metod är att göra en trädkorsning och hitta noden med minimivärdet bland alla noder. Detta ...

Läs mer

Fråga 652. Minsta vändning av fäste I minsta parentesproblem har vi gett en sträng s som endast innehåller ett uttryck för tecknen '{' och '}'. Hitta det minsta antalet vändningar inom parentes som behövs för att göra ett uttryck balanserat. Exempel Input: s = “} {” Output: 2 Input: s = “{{{” Output: Det givna uttrycket kan inte ...

Läs mer

Fråga 653. Konstruera komplett binärt träd från dess länkade representation Med tanke på den länkade representationen av ett komplett binärt träd. Den länkade listan är i ordningen för trädets nivåordning. Skriv en algoritm för att konstruera hela det binära trädet från dess länkade representation. Exempel Ingång 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Läs mer

Fråga 654. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 655. Hur implementerar jag stack med Priority Queue eller Heap? Implementera en stack med hjälp av en prioritetskö eller en hög. Prioritetskö: Datastrukturen för prioritetskön liknar kö- eller stapeldatastrukturen med ett tillägg av prioritet. Varje element ges ett prioritetsnummer. Sammanfattningsvis föredras element med hög prioritet ...

Läs mer

Fråga 656. Prioritetskö i C ++ FIFO-sätt används för att implementera en kö. I en kö görs insättningar i ena änden (bak) och radering sker i en annan ände (fram). I grund och botten raderas elementet först först raderas först. Vi implementerar en prioritetskö med c ++ inbyggda funktioner. Egenskaper för prioritetskö En prioritetskö ...

Läs mer

Fråga 657. Prioritetskö En prioritetskö är en typ av datastruktur som liknar en vanlig kö men har en prioritet associerad med vart och ett av dess element. Högre prioritet tidigare kommer elementet att serveras. I vissa fall finns det två element med samma prioritet då, elementet inslaget ...

Läs mer

Fråga 658. Binary Tree sicksack nivå ordning Traversal Med tanke på ett binärt träd, skriv ut sicksacknivåordningens genomgång av dess nodvärden. (dvs. från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Exempel överväga det binära trädet som anges nedan Nedan är sicksacknivåordningens genomgång av ovanstående binära trädtyper ...

Läs mer

Fråga 659. Körekonstruktion efter höjd Problembeskrivning av körekonstruktion efter höjd Anta att du har en slumpmässig lista över personer som står i en kö. Varje person beskrivs av ett par heltal (h, k), där h är personens höjd och k är antalet personer framför denna person ...

Läs mer

Fråga 660. Nivåbeställningskorsning av binärt träd Nivåordning Traversal för ett visst binärt träd är detsamma som BFS för det binära trädet. Vet vi redan vad BFS egentligen är? om inte behöver du inte må dåligt, läs hela artikeln och besök våra tidigare artiklar för bättre förståelse. BFS är en ...

Läs mer

Fråga 661. Breadth First Search (BFS) för en graf Breadth First Search (BFS) för en graf är en korsnings- eller sökalgoritm i träd- / grafdatastrukturen. Det börjar vid en given toppunkt (valfri godtycklig topp) och utforskar alla anslutna toppar och flyttar sedan till närmaste toppunkt och utforskar alla outforskade noder och tar hand om att ingen ...

Läs mer

Amazon Matrix-frågor

Fråga 662. Count Sub Islands LeetCode Solution Problemformulering Count Sub Islands LeetCode Solution säger att rutnät1 och rutnät2 endast innehåller 0:or (representerar vatten) och 1:or (representerar land). Ön betyder gruppen av 1:or anslutna 4 riktningsvis. En ö i grid2 anses vara en sub-ö om det finns en ö i grid1 som innehåller alla celler som gör ...

Läs mer

Fråga 663. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, ...

Läs mer

Fråga 664. Minimum Path Summa Leetcode-lösning Problemformulering Minimum Path Summa LeetCode Solution – "Minimum Path Sum" säger att givet anxm-rutnät som består av icke-negativa heltal och vi måste hitta en väg från topp-vänster till nedre höger, vilket minimerar summan av alla tal längs vägen . Vi kan bara flytta...

Läs mer

Fråga 665. Unik Paths II Leetcode-lösning Problembeskrivning Unique Paths II LeetCode Solution – "Unique Paths II" säger att givet mxn-rutnätet där en robot startar från det övre vänstra hörnet av rutnätet. Vi måste hitta det totala antalet sätt att nå det nedre högra hörnet av rutnätet. ...

Läs mer

Fråga 666. Sök efter en 2D Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Sök efter en 2D Matrix II LeetCode-lösning – "Search a 2D Matrix II" ber dig hitta en effektiv algoritm som söker efter ett värdemål i en mxn heltalsmatrismatris. Heltal i varje rad, såväl som kolumn, sorteras i stigande ordning. Exempel: Indata: matris = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Läs mer

Fråga 667. Ställ in Matrix Zeroes Leetcode Solution Problembeskrivning Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" anger att du får en mxn heltalsmatrismatris. Vi måste modifiera inmatningsmatrisen så att om någon cell innehåller elementet 0, ställ sedan in hela dess rad och kolumn till 0:or. Du måste göra det i...

Läs mer

Fråga 668. Word Leetcode-lösning Problembeskrivning Med tanke på ett mxn-kort och ett ord, ta reda på om ordet finns i rutnätet. Ordet kan konstrueras från bokstäver i sekventiellt intilliggande celler, där "intilliggande" celler är horisontellt eller vertikalt angränsande. Samma bokstavscell får inte användas mer än en gång. Exempel ...

Läs mer

Fråga 669. Unika banor II Antag att en man står i den första cellen eller det övre vänstra hörnet av ”a × b” -matrisen. En man kan bara röra sig uppåt eller nedåt. Den personen vill nå sin destination och den destinationen för honom är den sista cellen i matrisen eller det nedre högra hörnet. ...

Läs mer

Fråga 670. Hitta maximal längd Ormsekvens Problemet "Hitta maximal längd ormsekvens" anger att vi har ett rutnät som innehåller heltal. Uppgiften är att hitta en ormsekvens med maximal längd. En sekvens med intilliggande siffror i rutnätet med en absolut skillnad på 1 är känd som en ormsekvens. Intill ...

Läs mer

Fråga 671. Guldgruvproblem Problembeskrivning "Guldgruvproblemet" säger att du får ett 2D-rutnät med några icke-negativa mynt placerade i varje cell i det angivna rutnätet. Inledningsvis står gruvarbetaren vid den första kolumnen men det finns ingen begränsning på raden. Han kan börja på valfri rad. ...

Läs mer

Fråga 672. Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner Problembeskrivning Problemet “Minsta tid som krävs för att ruttna alla apelsiner” säger att du får en 2D-array, varje cell har ett av de tre möjliga värdena 0, 1 eller 2. 0 betyder en tom cell. 1 betyder en färsk apelsin. 2 betyder en ruttnad orange. Om en ruttet ...

Läs mer

Fråga 673. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Fråga 674. Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader Problembeskrivning "Hitta par med en given summa så att elementen i paret finns i olika rader" problem anger att du får en matris av heltal och ett värde som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på alla par i en matris som sammanfattar en given ...

Läs mer

Fråga 675. Vanliga element i alla rader i en given matris Problembeskrivning "Vanliga element i alla rader i en given matris" uppger att du får en matris på M * N. Problemuppgiften ber om att ta reda på alla vanliga element i en given matris i varje rad i matrisen i O (M * N) -tid. Exempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Läs mer

Fråga 676. Samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler Problembeskrivning Vi får en matris av storleken "nxm", och vi måste samla maximala poäng i ett rutnät med två traversaler. Om vi ​​står vid cell i, j har vi tre alternativ att gå till cell i + 1, j eller i + 1, j-1 eller i + 1, j + 1. Det är ...

Läs mer

Fråga 677. Mobilt numeriskt knappsatsproblem Problembeskrivning I det numeriska tangentbordets problem betraktar vi ett numeriskt tangentbord. Vi måste hitta alla möjliga numeriska sekvenser med given längd så att du bara får trycka på knappar som är uppe, nere, vänster och höger om den aktuella knappen. Du får inte ...

Läs mer

Fråga 678. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplication Problem Problembeskrivning Vi måste hitta ordningen för multiplicering av matriser så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Då måste vi skriva ut den här beställningen, dvs skriva ut parenteser i matrixkedjans multiplikationsproblem. Tänk på att du har 3 matriser A, B, ...

Läs mer

Fråga 679. Största rektangulära delmatris vars summa är 0 Problembeskrivning Hitta den maximala storleksundermatrisen i en 2D-array vars summa är noll. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och hitta matrisen med ...

Läs mer

Fråga 680. Maximal summarektangel i en 2D-matris Problembeskrivning Hitta den maximala summarektangeln i en 2D-matris, dvs. hitta en delmatris med maximal summa. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och ...

Läs mer

Fråga 681. Matrix Chain Multiplikation I matrix chain multiplication II-problemet har vi gett matrisernas dimensioner, hitta ordningen på deras multiplikation så att antalet operationer som är involverade i multiplicering av alla matriser minimeras. Tänk på att du har 3 matriser A, B, C i storlekarna axb, bx ...

Läs mer

Fråga 682. Maximal kvadrat I det maximala kvadratproblemet har vi gett en 2D-binär matris fylld med 0 och 1, hitta den största kvadraten som bara innehåller 1 och returnera dess yta. Exempel Ingång: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Läs mer

Fråga 683. Ställ in Matrix Zeroes I den inställda matrisen nollar problemet har vi gett en (n X m) matris, om ett element är 0, ställ in hela raden och kolumn 0. Exempel Inmatning: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgång: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Läs mer

Fråga 684. Flödesfyllning LeetCode I Flood Fill-problemet har vi gett en 2D-array en [] [] som representerar en bild av storlek mxn med varje värde som representerar färgen på pixeln vid den koordinaten. Anges också platsen eller koordinaterna för en pixel och en färg. Byt ut färgen på en viss plats ...

Läs mer

Fråga 685. Max Area of ​​Island Problembeskrivning: Med tanke på en 2D-matris har matrisen endast 0 (som representerar vatten) och 1 (som representerar mark) som poster. En ö i matrisen bildas genom att gruppera alla angränsande 1: ar anslutna 4-riktat (horisontellt och vertikalt). Hitta det maximala området på ön i matrisen. Antag att alla fyra kanterna på ...

Läs mer

Fråga 686. Unika banor Ett mxn 2D-rutnät anges och du står längst upp och längst till vänster i rutan. dvs cellen som ligger vid (1,1). Hitta antalet unika banor som kan tas för att nå en cell som ligger vid (m, n) från cellen som ligger vid (1,1) ...

Läs mer

Fråga 687. K-minsta element i en sorterad matris I det femte minsta elementet i ett sorterat matrisproblem har vi gett en nxn-matris där varje rad och kolumn sorteras i icke-minskande ordning. Hitta det kth minsta elementet i den angivna 2D-matrisen. Exempel Ingång 1: k = 3 och matris = 11, 21, 31, 41 ...

Läs mer

Fråga 688. Matrix Chain Multiplication med dynamisk programmering Matrix Chain Multiplication är en metod där vi hittar det bästa sättet att multiplicera de givna matriserna. Vi vet alla att matrixmultiplikation är associerande (A * B = B * A) till sin natur. Så vi har många ordningar där vi vill utföra multiplikationen. I den här algoritmen ...

Läs mer

Fråga 689. Multiplikation av två matriser Problemförklaring I problemet "Multiplikation av två matriser" har vi gett två matriser. Vi måste multiplicera dessa matriser och skriva ut resultatet eller slutmatrisen. Här är det nödvändiga och tillräckliga villkoret att antalet kolumner i A ska vara lika med antalet rader i matrisen ...

Läs mer

Fråga 690. Kontrollera om strängarna är K Distance apart eller inte Problemangivelse Med tanke på två strängar och ett heltal k, skriv ett program för att kontrollera om de givna strängarna är k avstånd från varandra eller inte. Det vill säga om någon karaktär inte stämmer överens eller om någon karaktär ska tas bort, så kallas den k avstånd från varandra. Ingångsformat Den första ...

Läs mer

Fråga 691. Hitta raden med maximalt antal 1-tal Problemförklaring I problemet "Hitta raden med maximalt antal 1-tal" har vi gett en matris (2D-array) som innehåller binära siffror med varje rad sorterad. Hitta raden som har det maximala antalet 1-tal. Ingångsformat Den första raden som innehåller två heltal värden n, m. Nästa, n rader ...

Läs mer

Fråga 692. Kändisproblemet Problemförklaring I kändisproblemet finns det ett rum med N-människor, hitta kändisarna. Villkor för kändis är - Om A är kändis bör alla andra i rummet känna A. A borde inte känna någon i rummet. Vi måste hitta den person som uppfyller dessa villkor. ...

Läs mer

Amazon andra frågor

Fråga 693. Gruppanagram LeetCode-lösning Problemformulering Gruppera anagram LeetCode Lösning Säger att – Givet en array av strängar strs, gruppera anagrammen tillsammans. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 694. Skjutfönster Maximal LeetCode-lösning Problembeskrivning Skjutfönster Maximal LeetCode Lösning Säger att – Du får en array av heltal num, och det finns ett glidande fönster av storlek k som rör sig från vänster om arrayen till höger. Du kan bara se k-talen i fönstret. Varje gång ...

Läs mer

Fråga 695. Binär sökning LeetCode-lösning Problemformulering Binär sökning LeetCode Solution säger att – Givet en array av heltal nums som är sorterade i stigande ordning, och ett heltalsmål, skriv en funktion för att söka efter mål i nums. Om målet finns, returnera dess index. Annars returnerar du -1. Du måste skriva en algoritm med O(log n) runtime komplexitet. Exempel 1: Indata: nums = [-1,0,3,5,9,12], mål ...

Läs mer

Fråga 696. Behållare med mest vatten LeetCode-lösning Problembeskrivning Behållare med mest vatten LeetCode Solution säger att – Du får en heltalsmatrishöjd med längden n. Det finns n vertikala linjer som ritas så att de två ändpunkterna på den i:te linjen är (i, 0) och (i, höjd[i]). Hitta två linjer som tillsammans med x-axeln bildar en behållare, så att behållaren ...

Läs mer

Fråga 697. Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode-lösning Problemförklaring Par av låtar med total varaktighet delbar med 60 LeetCode Solution – Par av låtar med total längd delbar med 60 LeetCode Lösning säger att – Du får en lista över låtar där den i:te låten har en varaktighet på tid[i] sekunder. Returnera antalet par av låtar för vilka ...

Läs mer

Fråga 698. Giltig Anagram Leetcode-lösning Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: ...

Läs mer

Fråga 699. Nästa Permutation LeetCode Solution Problemformulering Nästa Permutation LeetCode Solution – En permutation av en array av heltal är ett arrangemang av dess medlemmar i en sekvens eller linjär ordning. Till exempel, för arr = [1,2,3], anses följande permutationer av arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Nästa permutation av en array av heltal är nästa lexikografiskt större permutation av ...

Läs mer

Fråga 700. Paint House LeetCode-lösning Problem Statement Paint House LeetCode Solution – There is a row of n houses, where each house can be painted one of three colors: red, blue, or green. The cost of painting each house with a certain color is different. You have to paint all the houses such that no ...

Läs mer

Fråga 701. Närmaste binära sökträd Value II LeetCode Solution Problem Statement: Closest Binary Search Tree Value II LeetCode Solution: Given the root of a binary search tree, a target value, and an integer k, return the k values in the BST that are closest to the target. You may return the answer in any order. You are guaranteed to have only one unique set of k values in the BST that are closest ...

Läs mer

Fråga 702. Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode-lösning Problembeskrivning: Minsta antal pilar för att spränga ballonger LeetCode Lösning: Det finns några sfäriska ballonger tejpade på en platt vägg som representerar XY-planet. Ballongerna representeras som en 2D-heltalsmatris där punkter[i] = [xstart, xend] anger en ballong vars horisontella diameter sträcker sig mellan xstart och xend. Du vet inte de exakta y-koordinaterna för ...

Läs mer

Fråga 703. Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode-lösning Problemformulering: Platta ut binärt träd till länkad lista LeetCode Lösning: Givet roten till ett binärt träd, platta till trädet till en "länkad lista": Den "länkade listan" ska använda samma TreeNode-klass där den högra underordnade pekaren pekar till nästa nod i listan och den vänstra underordnade pekaren är alltid null. Den "länkade listan" bör vara ...

Läs mer

Fråga 704. Nästa Greater Element I Leetcode-lösning Problemformulering Next Greater Element I Leetcode Lösning – Det nästa större elementet i något element x i en array är det första större elementet som är till höger om x i samma array. Du får två distinkta 0-indexerade heltalsmatriser nums1 och nums2, där nums1 är en delmängd av nums2. För varje 0 <= i < nums1.length, hitta index j så att nums1[i] == nums2[j] och bestäm ...

Läs mer

Fråga 705. Nästa Greater Element II LeetCode-lösning Problemformulering Next Greater Element II LeetCode Lösning – Givet en cirkulär heltalsmatris nums (dvs. nästa element i nums[nums.length - 1] är nums[0]), returnera nästa större tal för varje element i nums. Det nästa större talet av ett nummer x är det första större numret i dess korsande ordning nästa i arrayen, vilket betyder att du kan söka ...

Läs mer

Fråga 706. Group Shifted Strings Leetcode-lösning Problembeskrivning Gruppförskjutna strängar Leetcode Lösning – Vi kan flytta en sträng genom att flytta var och en av dess bokstäver till dess på varandra följande bokstav. Till exempel kan "abc" ändras till att vara "bcd". Vi kan fortsätta att flytta strängen för att bilda en sekvens. Till exempel kan vi fortsätta att flytta "abc" för att bilda sekvensen: "abc" -> "bcd" ...

Läs mer

Fråga 707. Isomorphic Strings LeetCode Solution Problembeskrivning Isomorfa strängar LeetCode Lösning – Med tanke på två strängar s och t, ​​avgör om de är isomorfa. Två strängar s och t är isomorfa om tecknen i s kan ersättas för att få t. Alla förekomster av ett tecken måste ersättas med ett annat tecken med bibehållen ordning på tecken. Inga två tecken får mappas till ...

Läs mer

Fråga 708. Toppindex i en Mountain Array LeetCode-lösning Problemformulering Toppindex i en bergsmatris LeetCode Lösning – En matris arr ett berg om följande egenskaper gäller: arr.length >= 3 Det finns något i med 0 < i < arr.length - 1 så att: arr[0] < arr[1] < ... < arr[i - 1] < arr[i] arr[i] > arr[i + 1] > ... > ...

Läs mer

Fråga 709. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Indata: nums = [2,2,3,4] Output: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med de första 2) ...

Läs mer

Fråga 710. Simma i Rising Water LeetCode Solution Problembeskrivning: Simma i stigande vatten LeetCode Lösning: Du får ett nxn heltalsmatrisrutnät där varje värderaster[i][j] representerar höjden vid den punkten (i, j). Regnet börjar falla. Vid tidpunkten t är vattnets djup överallt t. Du kan simma från ett torg till ett annat torg i fyra riktningar om ...

Läs mer

Fråga 711. Unik binära sökträd LeetCode-lösning Unika binära sökträd LeetCode Solution säger att – Givet ett heltal n, returnera antalet strukturellt unika BST (binära sökträd) som har exakt n noder med unika värden från 1 till n. Exempel 1: Ingång: n = 3 Utgång: 5 Exempel 2: Ingång: n = 1 Utgång: 1 Begränsningar: 1 <= n <= 19 ...

Läs mer

Fråga 712. Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Solution Problembeskrivning: Infoga Ta bort GetRandom O(1) – Dubletter tillåtna LeetCode Lösning: RandomizedCollection är en datastruktur som innehåller en samling av tal, möjligen dubbletter (dvs. en multiset). Det bör stödja att infoga och ta bort specifika element och även ta bort ett slumpmässigt element. Implementera klassen RandomizedCollection: RandomizedCollection() Initierar det tomma RandomizedCollection-objektet. bool insert(int val) Infogar en artikelval i ...

Läs mer

Fråga 713. Räckvidd Summa av BST LeetCode-lösning Range Sum of BST LeetCode Solution säger att – Givet roten noden till ett binärt sökträd och två heltal låga och höga, returnera summan av värden för alla noder med ett värde i det inkluderande området [lågt, högt]. Exempel 1: Indata: rot = [10,5,15,3,7,null,18], låg = 7, hög = 15 Utdata: 32 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 714. Omvänd heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Omvänd heltal LeetCode Solution säger att – Givet ett tecken på 32-bitars heltal x, returnera x med dess siffror omvända. Om omkastning av x gör att värdet går utanför det signerade 32-bitars heltalsintervallet [-231, 231 - 1], returnera 0. Antag att miljön inte tillåter dig att lagra 64-bitars heltal (signerade eller osignerade). Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 715. Hitta K närmaste element LeetCode Solution Problemformulering Hitta K närmaste element LeetCode Lösning – Givet en sorterad heltalsmatris arr, två heltal k och x, returnera k närmast heltal till x i matrisen. Resultatet bör också sorteras i stigande ordning. Ett heltal a är närmare x än ett heltal b om: |a - x| < |b - x|, eller |a - x| == |b - ...

Läs mer

Fråga 716. Sortera färger LeetCode Solution Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. ...

Läs mer

Fråga 717. Excel-arkkolumnnummer LeetCode-lösning Problembeskrivning Excel-arkkolumnnummer LeetCode Solution säger att Givet en sträng kolumnTitel som representerar kolumntiteln som visas i ett Excel-ark, returnera dess motsvarande kolumnnummer. Till exempel: A -> 1 B -> 2 C -> 3 ... Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 ... ...

Läs mer

Fråga 718. Längsta Common Subsequence LeetCode-lösning Problemformulering Längsta gemensamma delsekvens LeetCode Lösning – Givet två strängar text1 och text2, returnera längden på deras längsta gemensamma delsekvens. Om det inte finns någon gemensam undersekvens, returnera 0. En undersekvens av en sträng är en ny sträng som genereras från den ursprungliga strängen med några tecken (kan vara inga) raderade utan att ändra den relativa ordningen för de återstående ...

Läs mer

Fråga 719. Range Sum Query 2D – oföränderlig LeetCode-lösning Problembeskrivning Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution – Givet en 2D-matris, hantera flera frågor av följande typ: Beräkna summan av elementen i matrisen inuti rektangeln som definieras av dess övre vänstra hörn (rad1, kol1) och nedre högra hörn (rad2, kol2). Implementera klassen NumMatrix: NumMatrix(int[][] ...

Läs mer

Fråga 720. Palindromnummer LeetCode-lösning Problemformulering Palindromnummer LeetCode Lösning säger att – Givet ett heltal x, returnera sant om x är palindromheltal. Ett heltal är ett palindrom när det läser samma bakåt som framåt. Till exempel är 121 ett palindrom medan 123 inte är det. Exempel 1: Indata: x = 121 Utdata: sant Förklaring: 121 läses som 121 från vänster till höger ...

Läs mer

Fråga 721. Hitta Town Judge LeetCode Solution Problembeskrivning: Hitta stadens domare Leetcode Lösning: I en stad finns det n personer märkta från 1 till n. Det går ett rykte om att en av dessa personer i hemlighet är stadsdomaren. Om stadsdomaren finns, då: Stadsdomaren litar inte på någon. Alla (förutom stadsdomaren) litar på stadsdomaren. ...

Läs mer

Fråga 722. Giltigt triangelnummer LeetCode-lösning Problemformulering: Giltigt triangelnummer LeetCode Lösning säger – Givet ett heltals array nums, returnera antalet tripletter som valts från arrayen som kan göra trianglar om vi tar dem som sidolängder av en triangel. Exempel 1: Indata: nums = [2,2,3,4] Utdata: 3 Förklaring: Giltiga kombinationer är: 2,3,4 (med ...

Läs mer

Fråga 723. Nå ett nummer LeetCode-lösning Problemformulering: Nå ett nummer LeetCode Lösningen säger – Du står på en position 0 på en oändlig tallinje. Det finns en destination vid positionsmålet. Du kan göra ett antal drag numMoves så att: Vid varje drag kan du antingen gå åt vänster eller höger. Under det i:ta draget (startar ...

Läs mer

Fråga 724. Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode-lösningen Problemformulering Kortaste osorterade kontinuerliga subarray LeetCode Solution säger att – Givet ett heltals array nums, måste du hitta en kontinuerlig subarray som om du bara sorterar denna subarray i stigande ordning, så kommer hela arrayen att sorteras i stigande ordning. Returnera längden på den kortaste subarrayen. Exempel 1: ...

Läs mer

Fråga 725. Rektangelöverlappning LeetCode-lösning Problembeskrivning: Rektangelöverlappning LeetCode Solution – säger att en axelinriktad rektangel representeras som en lista, [x1, y1, x2, y2], där (x1, y1) är koordinaten för dess nedre vänstra hörn, och (x2) , y2) är koordinaten för dess övre högra hörn. Dess övre och nedre kanter är parallella med X-axeln, och dess vänstra ...

Läs mer

Fråga 726. Infoga i en sorterad cirkulär länkad lista LeetCode Solution Problemformulering: Infoga i en sorterad cirkulär länkad lista LeetCode Solution – säger att givet en cirkulär länkad listnod, som är sorterad i stigande ordning, skriv en funktion för att infoga ett värde insertVal i listan så att det förblir en sorterad cirkulär lista. Den givna noden kan vara en ...

Läs mer

Fråga 727. Arrangera mynt Leetcode-lösning Problembeskrivning The Arranging Coins LeetCode Solution – “Arranging Coins” ber dig bygga en trappa med dessa mynt. Trappan består av k rader, där den i raden består av exakt i mynt. Den sista raden i trappan kanske inte är komplett. För den givna mängden mynt, returnera ...

Läs mer

Fråga 728. Udda jämn länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Den udda-jämna länkade listan LeetCode Solution – "Odd-jämn länkad lista" anger att en icke-tom enkel länkad lista. Vi måste gruppera alla noder med udda index följt av noderna med jämna index, och returnera den omordnade listan. Observera att den relativa ordningen inuti både ...

Läs mer

Fråga 729. Designa en Leaderboard Leetcode-lösning Problembeskrivning Designa en leaderboard LeetCode-lösning – "Design A Leaderboard" ber dig att utföra 3 funktioner: addScore(playerId, score): Uppdatera leaderboarden genom att lägga till en poäng till den givna spelarens poäng. Om det inte finns någon spelare, lägg till ett sådant ID på topplistan. top(K): Returnera toppsumman av ...

Läs mer

Fråga 730. Dela två heltal Leetcode-lösning Problembeskrivning Dela två heltal LeetCode Lösning – "Dela två heltal" säger att du får två heltal utdelning och divisor. Returnera kvoten efter att ha dividerat utdelningen med divisorn. Observera att vi antar att vi har att göra med en miljö som kan lagra heltal inom ett 32-bitars signerat heltal ...

Läs mer

Fråga 731. Robot Room Cleaner Leetcode-lösning Problembeskrivning Robot Room Cleaner LeetCode Solution – "Robot Room Cleaner" säger att givet roboten i ett binärt rutnät där 0 representerar en vägg och 1 representerar en tom plats. Robotens initiala position är garanterat tom och roboten rör sig inuti ...

Läs mer

Fråga 732. Den k:te faktorn för n Leetcode-lösning Problemformulering Den k:te faktorn för n Leetcode Lösning: anger att du får två positiva heltal n och k. En faktor av ett heltal n definieras som ett heltal i där n % i == 0. Betrakta en lista över alla faktorer av n sorterade i stigande ordning, returnera den k:te faktorn i denna lista eller returnera -1 om n har mindre än k faktorer. Exempel 1: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 733. LRU Cache Leetcode-lösning Problembeskrivning LRU-cachen LeetCode-lösning – "LRU-cache" ber dig designa en datastruktur som följer Least Recently Used (LRU) Cache. Vi måste implementera LRUCache-klassen som har följande funktioner: LRUCache(int kapacitet): Initierar LRU-cachen. med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel): Returnera värdet ...

Läs mer

Fråga 734. Slå samman k sorterade listor Leetcode-lösning Problembeskrivning Sammanfoga k sorterade listor LeetCode Lösning – "Sammanfoga k sorterade listor" anger att givet arrayen av k länkade listor, där varje länkad lista har sina värden sorterade i stigande ordning. Vi måste slå samman alla k-länkade listor till en enda länkad lista och returnera ...

Läs mer

Fråga 735. Range Sum Query 2D – oföränderlig Leetcode-lösning Problemförklaring Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution – Givet en 2D-matrismatris, hantera flera frågor av följande typ: Beräkna summan av matriselementen inuti rektangeln som definieras av dess övre vänstra hörn (rad1, kol1) och nedre högra hörn (rad2, kol2). Implementera klassen NumMatrix: NumMatrix(int[][] matris) Initierar objektet med heltal ...

Läs mer

Fråga 736. Partitionsetiketter LeetCode Solution Problembeskrivning Partitionsetiketter LeetCode Lösning – Du får en sträng s. Vi vill dela upp strängen i så många delar som möjligt så att varje bokstav visas i högst en del. Observera att partitionen görs så att efter att ha sammanfogat alla delar i ordning, ...

Läs mer

Fråga 737. Fibonacci-nummer LeetCode-lösning Problemformulering Fibonacci-nummer LeetCode Lösning – "Fibonacci-nummer" anger att Fibonacci-talen, vanligtvis betecknade F(n) bildar en sekvens, kallad Fibonacci-sekvensen, så att varje nummer är summan av de två föregående, med start från 0 och 1 Det vill säga F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Läs mer

Fråga 738. Diagonal Traversal LeetCode-lösning Problembeskrivning Diagonal genomgång LeetCode Lösning – Givet en 2D heltalsarray nums, returnera alla element av nums i diagonal ordning som visas i bilderna nedan. Ingång: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utdata: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Förklaring till Diagonal Traversal LeetCode Lösningsnyckelidé Den första raden och den sista kolumnen i det här problemet skulle tjäna ...

Läs mer

Fråga 739. Närmaste utgång från entrén i Maze LeetCode Solution Problembeskrivning Närmaste utgång från ingång i Maze LeetCode Solution – Vi får en mxn-matris "labyrint" (0-indexerad) med tomma celler representerade som '.' och väggar som '+'. Du får också ingången till labyrinten, där ingång = [entrance_row, entrance_col] anger raden och kolumnen ...

Läs mer

Fråga 740. Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode-lösning Problemförklaring Giltig Tic-Tac-Toe State LeetCode Lösning – Vi får ett Tic-Tac-Toe-kort som ett strängarraybräde och uppmanas att returnera sant om det är möjligt att nå denna brädposition under loppet av en giltig tic- tac-toe spel. Brädan är en 3 x 3 array ...

Läs mer

Fråga 741. Omvänd ord i en String III LeetCode-lösning Problemformulering Omvänd ord i en sträng III LeetCode Lösning – Vi får en sträng och ombeds vända om ordningen på tecken i varje ord i en mening samtidigt som vi behåller blanksteg och initial ordordning. Exempel & förklaringar Exempel 1: Input: s = "Låt oss ta LeetCode ...

Läs mer

Fråga 742. Filtrera restauranger efter veganvänligt, pris och avstånd Leetcode-lösning Problembeskrivning Filtrera restauranger efter veganvänligt, pris och avstånd Leetcode-lösning – med tanke på utbudet av restauranger där restauranger[i] = [idi, ratingi, veganFriendlyi, pricei, distancei]. Du måste filtrera restaurangerna med tre filter. VeganFriendly-filtret kommer att vara antingen sant (vilket innebär att du bara ska inkludera restauranger med veganFriendlyi satt till sant) eller falskt (vilket innebär att du kan inkludera alla ...

Läs mer

Fråga 743. Ljusaste positionen på gatan LeetCode-lösning Problembeskrivning Ljusaste positionen på gatan LeetCode Lösning – Vi uppmanas att anta en tallinje som representerar en gata. Denna gata innehåller lampor på den. Vi får en 2D heltalsarray "lights". Varje lampa[i] = [position_i, range_i] indikerar att det finns en gatlykta på position_i som kan ...

Läs mer

Fråga 744. Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista LeetCode Solution – Vi får huvudet av en sorterad länkad lista. Vi uppmanas att ta bort alla dubbletter så att varje element bara visas en gång och returnera den länkade listan sorterad också. Exempel & förklaringar Exempel 1: Indata: huvud ...

Läs mer

Fråga 745. Clone Graph LeetCode Solution Problembeskrivning Klongraf LeetCode Lösning – Vi får en referens till en nod i en ansluten oriktad graf och ombeds att returnera en djup kopia av grafen. En djupkopia är i grunden en klon där ingen nod som finns i den djupa kopian ska ha referensen ...

Läs mer

Fråga 746. Lägsta höjd Träd LeetCode lösning Problembeskrivning Minimihöjd Träd LeetCode Lösning – Vi får ett träd med n noder märkta från 0 till n-1 som en 2D-array "kanter" där kant[i] = [a_i, b_i] indikerar att det finns en oriktad kant mellan två noder a_i och b_i i trädet. Vi har ...

Läs mer

Fråga 747. K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en sorterad matris LeetCode-lösning – Vi får en matris med storlek n där var och en av raderna och kolumnerna är sorterade i stigande ordning. Vi uppmanas att returnera det k:te minsta elementet i matrisen. Observera att det är den kth ...

Läs mer

Fråga 748. Antal Islands II LeetCode-lösning Problembeskrivning Antal öar II LeetCode Lösning – Du får ett tomt 2D binärt rutnät av storleken mx n. Rutnätet representerar en karta där 0:or representerar vatten och 1:or representerar land. Till en början är alla cellers rutnät vattenceller (dvs alla celler är nollor). Vi kan utföra en add land ...

Läs mer

Fråga 749. Konstruera binärt träd från Preorder och Postorder Traversal LeetCode Solution Problemformulering Konstruera binärt träd från förorder och postorder traversal LeetCode Solution – Givet två heltalsmatriser, preorder och postorder där preorder är förorder genomgång av ett binärt träd med distinkta värden och postorder är postorder traversering av samma träd, rekonstruera och returnera binären träd. Om det finns flera svar kan du returnera vilket som helst av dem. Inmatning: förbeställ...

Läs mer

Fråga 750. Antal tärningskast med målsumma LeetCode-lösning Problembeskrivning Antal tärningskast med målsumma LeetCode Lösning – Du har n tärningar och varje tärning har k sidor numrerade från 1 till k. Givet tre heltal n, k och mål, returnera antalet möjliga sätt (av de totala kn-vägarna) att kasta tärningen så att summan av siffrorna uppåt är lika med målet. Eftersom svaret kan vara...

Läs mer

Fråga 751. Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad lista II LeetCode Lösning – Med tanke på huvudet på en sorterad länkad lista, ta bort alla noder som har dubblettnummer, och lämna endast distinkta nummer från den ursprungliga listan. Returnera den länkade listan sorterad också. Ingång: huvud = [1,2,3,3,4,4,5] Utgång: [1,2,5] Förklaring Tanken här är att gå igenom ...

Läs mer

Fråga 752. Kortaste vägen i ett rutnät med eliminering av hinder LeetCode-lösning Problembeskrivning Kortaste vägen i ett rutnät med hinder Eliminering LeetCode Lösning – Du får ett mxn heltalsmatrisrutnät där varje cell är antingen 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytta upp, ner, vänster eller höger från och till en tom cell i ett steg. Återgå det minsta antalet steg för att gå från det övre vänstra...

Läs mer

Fråga 753. Kan placera blommor LeetCode-lösning Problembeskrivning kan placera blommor LeetCode Lösning – Du har en lång rabatt där en del av tomterna är planterade och andra inte. Blommor kan dock inte planteras i angränsande tomter. Givet en heltalsarray som innehåller 0:or och 1:or, där 0 betyder tom och 1 betyder inte tom, och ett heltal n, returnera om n nya blommor kan planteras i ...

Läs mer

Fråga 754. Första unika karaktären i en sträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Första unika tecknet i en sträng LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, hitta det första icke-repeterande tecknet i den och returnera dess index. Om det inte finns, returnera -1. Exempel Testfall 1: Ingång: s = “leetcode” Utdata: 0 Testfall 2: Ingång: s = “aabb” Utdata: -1 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 755. Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Solution Problembeskrivning Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Lösning – Du får två strängmatriser användarnamn och webbplats och en heltalsmatris tidsstämpel. Alla de givna arrayerna är av samma längd och tuppeln [användarnamn[i], webbplats[i], tidsstämpel[i]] indikerar att användarnamnet[i] besökte webbplatsens webbplats[i] vid tidsstämpel[i]. Ett mönster är en lista med tre webbplatser (inte nödvändigtvis distinkt). Till exempel, ["hem", ...

Läs mer

Fråga 756. Invertera binärt träd LeetCode-lösning Problemförklaring: Invertera binärt träd LeetCode-lösning – I den här frågan, givet en rot av ett binärt träd, krävs lösningen för att invertera det binära trädet, vilket betyder att det vänstra trädet ska bli det högra trädet och vice versa. Förklaring Vi kan fråga oss vilket trädpassering som skulle vara ...

Läs mer

Fråga 757. Närmaste binära sökträdsvärde Leetcode-lösning Problembeskrivning: Närmaste binära sökträdsvärde Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett målvärde, returnera värdet i den BST som är närmast målet. Exempel : Exempel 1 Indata: rot = [4,2,5,1,3], mål = 3.714286 Utdata: 4 Exempel 2 Indata: rot = [1], mål ...

Läs mer

Fråga 758. Partitionslista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Partitionslista Leetcode Lösning – Med tanke på huvudet på en länkad lista och ett värde x, partitionera den så att alla noder mindre än x kommer före noder som är större än eller lika med x. Du bör bevara den ursprungliga relativa ordningen för noderna i var och en av de två partitionerna. Exempel : Exempel 1 Ingång: huvud = ...

Läs mer

Fråga 759. Design webbläsarhistorik LeetCode-lösning Problembeskrivning Design Webbläsarhistorik LeetCode Lösning – Du har en webbläsare med en flik där du startar på hemsidan och du kan besöka en annan url, komma tillbaka i historiken antal steg eller gå framåt i historiken antal steg. Implementera BrowserHistory-klassen: BrowserHistory(sträng hemsida) Initierar objektet med startsidan för ...

Läs mer

Fråga 760. Utvärdera Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemformulering Utvärdera omvänd polsk notation LeetCode Lösning – Utvärdera värdet av ett aritmetiskt uttryck i omvänd polsk notation. Giltiga operatorer är +, -, * och /. Varje operand kan vara ett heltal eller ett annat uttryck. Observera att divisionen mellan två heltal ska trunkeras mot noll. Det är garanterat att den givna ...

Läs mer

Fråga 761. 3Summa närmaste LeetCode-lösning Problemformulering 3Summa närmaste LeetCode Lösning – Med tanke på en heltalsmatris med längden n och ett heltalsmål, hitta tre heltal i num så att summan är närmast målet. Returnera summan av de tre heltalen. Du kan anta att varje ingång skulle ha exakt en lösning. Ingång: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utdata: ...

Läs mer

Fråga 762. Contiguous Array LeetCode Solution Problembeskrivning Sammanhängande array LeetCode Lösning – Givet en binär array nums, returnera den maximala längden av en angränsande delarray med lika många 0 och 1. Indata: nums = [0,1] Utdata: 2 Förklaring: [0, 1] är den längsta sammanhängande delmatrisen med lika många 0 och 1. Förklaring Nu vad vi ...

Läs mer

Fråga 763. Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode-lösning Problembeskrivning: Maximalt antal förekomster av en delsträng Leetcode Lösning – Givet en sträng s, returnera det maximala antalet förekomster av en delsträng enligt följande regler: Antalet unika tecken i delsträngen måste vara mindre än eller lika med maxLetters. Delsträngens storlek måste vara mellan minSize och maxSize inklusive. Exempel...

Läs mer

Fråga 764. N-Queens LeetCode-lösning Problembeskrivning N-Queens LeetCode Solution – n-queens-pusslet är problemet med att placera n damer på ett nxn-schackbräde så att inte två damer attackerar varandra. Givet ett heltal n, returnera alla distinkta lösningar till n-queens-pusslet. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Varje lösning innehåller en distinkt kortkonfiguration av ...

Läs mer

Fråga 765. Största rektangeln i histogram LeetCode-lösning Problemformulering Största rektangeln i histogrammet LeetCode Lösning – Givet en array av heltalshöjder som representerar histogrammets stapelhöjd där bredden på varje stapel är 1, returnera arean av den största rektangeln i histogrammet. Exempel Testfall 1: Indata: höjder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 766. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemformulering Matchning av reguljära uttryck Matchning av reguljära uttryck LeetCode Lösning – Givet en indatasträng s och ett mönster p, implementera matchning av reguljära uttryck med stöd för '.' och var: '.' Matchar vilket enskilt tecken som helst.​​​​ '*' Matchar noll eller fler av föregående element. Matchningen bör täcka hela inmatningssträngen (inte delvis). Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 767. Binärt träd från höger sida LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd från höger sida LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, föreställ dig att du står på höger sida om det och returnerar värdena för noderna du kan se ordnade uppifrån och ner. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Läs mer

Fråga 768. Zigzag Conversion LeetCode-lösning Problemformulering Zigzag Conversion LeetCode Solution – Strängen "PAYPALISHIRING" är skriven i ett sicksackmönster på ett givet antal rader så här: (du kanske vill visa detta mönster i ett fast typsnitt för bättre läsbarhet) PAHNAPLSIIGYI ...

Läs mer

Fråga 769. Maximera avståndet till närmaste person LeetCode-lösning Problemformulering Maximera avståndet till närmaste person LeetCode Lösning – Du får en array som representerar en rad med säten där säten[i] = 1 representerar en person som sitter i det i:te sätet, och sätena[i] = 0 representerar att det i:te sätet är tomt (0-indexerad). Det finns minst en tom plats och minst en person sitter. Alex vill...

Läs mer

Fråga 770. Tredje maximala antalet löskodslösning Problemformulering Tredje maximala antalet Leetcode Lösning – Givet ett heltals array nums, returnera det tredje distinkta maxtalet i denna array. Om det tredje maximala antalet inte finns, returnera det maximala antalet. Exempel Inmatning: nums = [3,2,1] Utdata: 1 Förklaring: Det första distinkta maximumet är 3. Det andra distinkta maximumet är 2. Det tredje ...

Läs mer

Fråga 771. Minsvepare LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsvepare LeetCode Lösning – Låt oss spela minröjningsspelet (Wikipedia, onlinespel)! Du får en mxn char-matrisbräda som representerar spelplanen där: 'M' representerar en oupptäckt min, 'E' representerar en oupptäckt tom ruta, 'B' representerar en avslöjad tom ruta som inte har några intilliggande minor (dvs. ovanför, nedanför , vänster, höger och allt...

Läs mer

Fråga 772. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Problembeskrivning Koko Eating Bananas LeetCode Solution – Koko älskar att äta bananer. Det finns n högar av bananer, den ithögen har högar[i] bananer. Vakterna har gått och kommer tillbaka om timmar. Koko kan bestämma sin äthastighet för bananer per timme på k. Varje timme väljer hon en hög med bananer och äter k bananer från den högen. Om ...

Läs mer

Fråga 773. Tidsbaserad Key-Value Store LeetCode-lösning Problembeskrivning Tidsbaserad nyckel-värde lagra LeetCode-lösning – Designa en tidsbaserad nyckel-värde datastruktur som kan lagra flera värden för samma nyckel vid olika tidsstämplar och hämta nyckelns värde vid en viss tidsstämpel. Implementera TimeMap-klassen: TimeMap() Initierar objektet i datastrukturen. void set (String key, String ...

Läs mer

Fråga 774. Hitta median från Data Stream LeetCode Solution Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen ...

Läs mer

Fråga 775. Permutation i String Leetcode-lösning Problembeskrivning: Permutation i sträng Leetcode Lösning – Givet två strängar s1 och s2, returnera sant om s2 innehåller en permutation av s1, eller falskt på annat sätt. Med andra ord, returnera sant om en av s1:s permutationer är delsträngen till s2. Exempel: Exempel 1 Indata: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Utdata: sant Förklaring: s2 innehåller en permutation av s1 ("ba"). ...

Läs mer

Fråga 776. Bestäm om matris kan erhållas genom rotation LeetCode-lösning Problembeskrivning Bestäm om matris kan erhållas genom rotation LeetCode Lösning – Givet två nxn binära matriser matta och mål, returnera sant om det är möjligt att göra mattan lika med målet genom att rotera mattan i 90-graderssteg, eller falskt på annat sätt. Exempel Inmatning: matta = [[0,1],[1,0]], mål = [[1,0],[0,1]] Utdata: sant Förklaring: Vi kan rotera mattan 90 grader medurs för att göra mattan lika ...

Läs mer

Fråga 777. Asteroid Collision LeetCode-lösning Problembeskrivning Asteroidkollision LeetCode Lösning – Vi får en uppsättning asteroider av heltal som representerar asteroider i rad. För varje asteroid representerar det absoluta värdet dess storlek, och tecknet representerar dess riktning (positiv betydelse höger, negativ betydelse vänster). Varje asteroid rör sig med samma hastighet. Ta reda på staten ...

Läs mer

Fråga 778. Ordna om data i loggfiler LeetCode Solution Problembeskrivning Ordna om data i loggfiler LeetCode Lösning – Du får en mängd loggar. Varje logg är en mellanslagsavgränsad sträng med ord, där det första ordet är identifieraren. Det finns två typer av loggar: Bokstavsloggar: Alla ord (förutom identifieraren) består av små engelska bokstäver. Siffror-loggar: Alla ord ...

Läs mer

Fråga 779. Längsta stigande väg i en Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning Längsta ökande vägen i en matris LeetCode-lösning – Givet en mxn heltalsmatris, returnera längden på den längst ökande vägen i matrisen. Från varje cell kan du antingen flytta i fyra riktningar: vänster, höger, upp eller ner. Du får inte röra dig diagonalt eller röra dig utanför gränsen (dvs. wrap-around är inte tillåtet). Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 780. Optimal kontobalansering LeetCode-lösning Problembeskrivning Optimal kontobalansering LeetCode-lösning – Du får en mängd transaktionstransaktioner där transaktioner[i] = [fromi, toi, amounti] indikerar att personen med ID = fromi gav summan $ till personen med ID = toi. Returnera det minsta antal transaktioner som krävs för att reglera skulden. Indata: transaktioner = [[0,1,10],[2,0,5]] Utdata: 2 Förklaring: Person #0 ...

Läs mer

Fråga 781. Antal stängda öar Leetcode-lösning Problembeskrivning: Antal stängda öar Leetcode-lösning – Givet ett 2D-rutnät bestående av 0:or (land) och 1:or (vatten). En ö är en maximalt 4-riktad sammankopplad grupp av nollor och en sluten ö är en ö helt (alla vänster, topp, höger, botten) omgiven av 0:or. Returnera antalet stängda öar. Exempel : Exempel 1 Inmatning: rutnät = [[1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0, 1,0,1,0,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0]] Utdata : 2 Förklaring: Öar i grått ...

Läs mer

Fråga 782. Serialisera och deserialisera Binary Tree LeetCode-lösning Problembeskrivning Serialisera och deserialisera binärt träd LeetCode Lösning – Serialisering är processen att konvertera en datastruktur eller ett objekt till en sekvens av bitar så att det kan lagras i en fil eller minnesbuffert, eller överföras över en nätverksanslutningslänk för att rekonstrueras senare i ...

Läs mer

Fråga 783. Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver ...

Läs mer

Fråga 784. Robot avgränsad i cirkel LeetCode-lösning Problembeskrivning Robot avgränsad i cirkel LeetCode Lösning – På ett oändligt plan står en robot initialt vid (0, 0) och är vänd mot norr. Observera att: Nordriktningen är den positiva riktningen för y-axeln. Sydlig riktning är den negativa riktningen för y-axeln. Den östliga riktningen är den positiva riktningen för x-axeln. Den västra riktningen är...

Läs mer

Fråga 785. Minimum Knight Moves LeetCode-lösning Problemformulering Minimum Riddare flyttar LeetCode Lösning – I ett oändligt schackbräde med koordinater från -oändlighet till +oändligt, har du en riddare vid kvadrat [0, 0]. En riddare har 8 möjliga drag den kan göra, som illustreras nedan. Varje drag är två rutor i en kardinal riktning, sedan en ruta i en ortogonal riktning. Returnera minsta antalet ...

Läs mer

Fråga 786. Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta antal kranar att öppna för att vattna en trädgård LeetCode Lösning – Det finns en endimensionell trädgård på x-axeln. Trädgården börjar vid punkten 0 och slutar vid punkten n. (dvs. trädgårdens längd är n). Det finns n + 1 tapp vid punkter [0, 1, ..., n] i ...

Läs mer

Fråga 787. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problembeskrivning Binärt träd Zigzag Level Order Traversal LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera sicksacknivåordningens genomgång av dess noders värden. (dvs från vänster till höger, sedan höger till vänster för nästa nivå och växla mellan). Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Förklaring Vi ...

Läs mer

Fråga 788. Hitta Duplicate Number LeetCode Solution Problemformulering Hitta dubbletttalet LeetCode Lösning – Givet en array av heltal num som innehåller n + 1 heltal där varje heltal ligger inom intervallet [1, n] inklusive. Det finns bara ett upprepat nummer i siffror, returnera detta upprepade nummer. Du måste lösa problemet utan att ändra arraynumren och använder bara konstant extra utrymme. Indata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Förklaring ...

Läs mer

Fråga 789. Ormar och stegar LeetCode-lösning Problembeskrivning Ormar och stegar LeetCode Lösning – Du får en nxn heltalsmatristavla där cellerna är märkta från 1 till n2 i en Boustrophedon-stil som börjar längst ner till vänster på tavlan (dvs. tavla[n - 1][0]) och alternerande riktningar i varje rad. Du börjar på ruta 1 på tavlan. I varje drag...

Läs mer

Fråga 790. Saknat element i sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering: Saknade element i sorterad matris LeetCode Lösning – Givet ett heltalsmatris antal som är sorterade i stigande ordning och alla dess element är unika och även ges ett heltal k, returnerar det k:te talet som saknas med början från numret längst till vänster i matrisen. Exempel: Exempel 1 Inmatning: nums = [4,7,9,10], k = ...

Läs mer

Fråga 791. Path Sum II LeetCode-lösning Problembeskrivning: Path Sum II LeetCode Solution – Givet roten till ett binärt träd och en heltalsmålsumma, returnera alla rot-till-blad-vägar där summan av nodvärdena i sökvägen är lika med targetSum. Varje sökväg ska returneras som en lista över nodvärden, inte nodreferenser. En rot-till-blad-bana är en väg som börjar från ...

Läs mer

Fråga 792. Alien Dictionary LeetCode Solution Problembeskrivning Alien Dictionary LeetCode Solution – Det finns ett nytt främmande språk som använder det engelska alfabetet. Ordningen bland bokstäverna är dock okänd för dig. Du får en lista med strängord från det främmande språkets ordbok, där strängarna i ord sorteras lexikografiskt efter reglerna för detta nya språk. ...

Läs mer

Fråga 793. Produkt från Array Utom Self LeetCode Solution Problemformulering Produkt av matris utom själv LeetCode Lösning – Givet ett heltals matris nums, returnera ett matrissvar så att svar[i] är lika med produkten av alla element i nums utom nums[i]. Produkten av ett prefix eller suffix av nums är garanterat att passa i ett 32-bitars heltal. Du måste skriva en algoritm som körs i O(n) tid och utan att använda divisionen ...

Läs mer

Fråga 794. Scramble String LeetCode-lösning Problembeskrivning Scramble String LeetCode Lösning – Vi kan scramble en sträng s för att få en sträng t med hjälp av följande algoritm: Om strängen är 1, sluta. Om längden på strängen är > 1, gör följande: Dela strängen i två icke-tomma delsträngar ...

Läs mer

Fråga 795. Summa av vänsterblad LeetCode-lösning Problembeskrivning: Summan av vänster löv LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera summan av alla vänster löv. Ett löv är en nod utan barn. Ett vänsterblad är ett löv som är det vänstra barnet till en annan nod. Exempel & förklaring: Indata: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: 24 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 796. Skärning mellan två länkade listor LeetCode Solution Problemformulering Skärningspunkten mellan två länkade listor LeetCode Lösning – Vi får huvuden av två starkt länkade listor headA och headB. Det är också givet att de två länkade listorna kan skära varandra någon gång. Vi uppmanas att returnera noden där de skär varandra eller null om ...

Läs mer

Fråga 797. Permutationssekvens LeetCode-lösning Problemformulering Permutationssekvens LeetCode Lösning – Uppsättningen [1, 2, 3, ..., n] innehåller totalt n! unika permutationer. Genom att lista och märka alla permutationer i ordning får vi följande sekvens för n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Givet n och k, returnerar den k:te permutationssekvensen. Exempel testfall 1: Ingång: n ...

Läs mer

Fråga 798. Hitta det största värdet i varje trädrad LeetCode-lösning Problembeskrivning Hitta det största värdet i varje trädrad LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera en matris med det största värdet i varje rad i trädet (0-indexerad). Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Utdata: [1, 3, 9] Förklaring 1, 3 och ...

Läs mer

Fråga 799. Sökförslag System LeetCode Solution Problemformulering Sökförslag System LeetCode Lösning – Du får en rad strängprodukter och ett strängsökord. Designa ett system som föreslår högst tre produktnamn från produkter efter varje tecken i sökordet har skrivits. Föreslagna produkter bör ha ett gemensamt prefix med sökord. Om det finns fler än tre produkter med en ...

Läs mer

Fråga 800. Rotera bild LeetCode Solution Problembeskrivning Rotera bild LeetCode Lösning – Du får en nxn 2D-matris som representerar en bild, rotera bilden 90 grader (medurs). Du måste rotera bilden på plats, vilket innebär att du måste modifiera den ingående 2D-matrisen direkt. Tilldela INTE en annan 2D-matris och gör rotationen. Exempel testfall 1: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 801. Peeking Iterator LeetCode-lösning Problembeskrivning Peeking Iterator LeetCode Solution – Designa en iterator som stöder tittoperationen på en befintlig iterator utöver hasNext och nästa operationer. Implementera PeekingIterator-klassen: PeekingIterator(Iterator nums) Initierar objektet med den givna heltalsiteratoriteratorn. int next() Returnerar nästa element i arrayen och flyttar pekaren till nästa element. boolesk...

Läs mer

Fråga 802. Ordnad kö LeetCode-lösning Problembeskrivning Ordnad kö LeetCode Lösning – Du får en sträng s och ett heltal k. Du kan välja en av de första k bokstäverna i s och lägga till den i slutet av strängen. Returnera den lexikografiskt minsta strängen du kan ha efter att ha tillämpat det nämnda steget valfritt antal drag. Ingång: s...

Läs mer

Fråga 803. Defanging en IP-adress LeetCode Solution Problembeskrivning Defanging av en IP-adress LeetCode Solution – Givet en giltig (IPv4) IP-adress, returnera en defanged version av den IP-adressen. En defanged IP-adress ersätter varje punkt "." med "[.]". Ingång: adress = "1.1.1.1" Utgång: "1[.]1[.]1[.]1" Förklaring Intuitionen är mycket enkel. 1. skapa en Stringbuilder str 2. loop genom adresssträngen ...

Läs mer

Fråga 804. K:te minsta elementet i en BST Leetcode-lösning Problemformulering K:te minsta elementet i en BST Leetcode Lösning – Givet roten till ett binärt sökträd och ett heltal k, returnera det k:te minsta värdet (1-indexerat) av alla värden för noderna i trädet. Exempel: Indata: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Läs mer

Fråga 805. Hitta löv av binärt träd LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta löv av binärt träd LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, samla ett träds noder som om du skulle göra så här: Samla alla lövnoder. Ta bort alla bladnoder. Upprepa tills trädet är tomt. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, ...

Läs mer

Fråga 806. Top K Frekventa ord LeetCode Solution Problembeskrivning Överst K Frekventa ord LeetCode Lösning – Givet en rad strängord och ett heltal k, returnera de k vanligaste strängarna. Returnera svaret sorterat efter frekvensen från högsta till lägsta. Sortera orden med samma frekvens efter deras lexikografiska ordning. Exempel Testfall 1: Indata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Förklaring . ..

Läs mer

Fråga 807. Ökande Triplet Subsequence LeetCode Solution Problemformulering: Ökande trippelsubsekvens LeetCode Lösning – Givet en heltalsmatris numer, returnera sant om det finns en trippel av index (i, j, k) så att i < j < k och nums[i] < nums[j] < nums [k]. Om inga sådana index finns, returnera falskt. Exempel : Exempel 1: Indata: nums = [2,1,5,0,4,6] Utdata: sant Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 808. Slå samman sorterad array LeetCode-lösning Problemformulering Sammanfoga sorterad array LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser nums1 och nums2, sorterade i icke-minskande ordning, och två heltal m och n, som representerar antalet element i nums1 respektive nums2. Slå samman nums1 och nums2 till en enda array sorterade i icke-minskande ordning. Den slutligt sorterade arrayen ska inte returneras av funktionen, utan istället lagras inuti arrayen nums1. ...

Läs mer

Fråga 809. Anställd ledig tid LeetCode-lösning Problembeskrivning Medarbetares lediga tid LeetCode Solution – Vi får en lista över anställda, som representerar arbetstiden för varje anställd. Varje anställd har en lista över icke-överlappande intervall, och dessa intervall är i sorterad ordning. Returnera listan över ändliga intervall som representerar den gemensamma fritiden i positiv längd för alla anställda, även i ...

Läs mer

Fråga 810. Minsta möjliga heltal efter högst K närliggande byten på siffror LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta möjliga heltal efter högst K närliggande byten på siffror LeetCode Lösning – Du får ett strängnummer som representerar siffrorna i ett mycket stort heltal och ett heltal k. Du får byta vilka två intilliggande siffror som helst i heltalet högst k gånger. Returnera det lägsta heltal som du också kan få ...

Läs mer

Fråga 811. Byta noder i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning Byta noder i en länkad lista Leetcode Lösning – Du får huvudet på en länkad lista och ett heltal k. Returnera huvudet på den länkade listan efter att ha bytt värdena för den k:te noden från början och den k:te noden från slut (listan är 1-indexerad). Exempel: Ingång: huvud = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Läs mer

Fråga 812. Hitta minimum i Rotated Sorted Array II LeetCode Solution Problembeskrivning Hitta minimum i roterad sorterad array II LeetCode Lösning – Anta att en array med längden n sorterad i stigande ordning roteras mellan 1 och n gånger. Till exempel kan arraynumren = [0,1,4,4,5,6,7] bli: [4,5,6,7,0,1,4] om den roterades 4 gånger. [0,1,4,4,5,6,7] om den roterades 7 gånger. Lägg märke till att rotation av en array [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] en gång resulterar i arrayen [a[n-1], a[1] , a[0], a[1], ...

Läs mer

Fråga 813. Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning Problembeskrivning: Ta bort nod i en länkad lista Leetcode-lösning – Skriv en funktion för att ta bort en nod i en enkellänkad lista. Du kommer inte att ges tillgång till listans huvud, istället får du tillgång till noden för att raderas direkt. Det är garanterat att noden som ska raderas inte är ...

Läs mer

Fråga 814. Antal distinkta öar Leetcode-lösning Problembeskrivning Antalet distinkta öar LeetCode Solution – “Antal distinkta öar” anger att given anxm binär matris. En ö är en grupp av ettor (som representerar land) anslutna i 1-riktningar (horisontellt eller vertikalt). En ö anses vara densamma som en annan om och endast om en ö ...

Läs mer

Fråga 815. Ta reda på om sökvägen finns i Graph Leetcode Solution Problembeskrivning Hitta om sökväg finns i graf Leetcode Lösning – Det finns en dubbelriktad graf med n hörn, där varje hörn är märkt från 0 till n - 1 (inklusive). Kanterna i grafen representeras som en 2D heltalsarraykanter, där varje kant[i] = [ui, vi] anger en dubbelriktad kant mellan vertex ui och vertex vi. Varje vertexpar...

Läs mer

Fråga 816. Närmaste blad i ett binärt träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Närmaste blad i ett binärt träd LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd där varje nod har ett unikt värde och ett målheltal k, returnera värdet för närmaste lövnod till målet k i trädet. Närmast ett löv betyder det minsta antalet kanter som färdats på det binära trädet till ...

Läs mer

Fråga 817. Ugly Number II LeetCode-lösning Problemformulering Ugly Number II LeetCode Lösning – Ett fult tal är ett positivt heltal vars primtal är begränsade till 2, 3 och 5. Givet ett heltal n, returnera det n:te fula talet. Ingång: n = 10 Utdata: 12 Förklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] är sekvensen av de första 10 ...

Läs mer

Fråga 818. Ogiltiga transaktioner LeetCode-lösning Problembeskrivning Ogiltiga transaktioner LeetCode Lösning – En transaktion är möjligen ogiltig om: beloppet överstiger $1000, eller; om det inträffar inom (och inklusive) 60 minuter efter en annan transaktion med samma namn i en annan stad. Du får en uppsättning strängtransaktioner där transaktioner[i] består av kommaseparerade värden som representerar namn, tid (i minuter), belopp och stad ...

Läs mer

Fråga 819. Kombinationssumma IV LeetCode-lösning Problemformulering Kombination Summa IV LeetCode Lösning – Givet en uppsättning distinkta heltal och ett heltalsmål, returnera antalet möjliga kombinationer som summerar till målet. Testfallen genereras så att svaret får plats i ett 32-bitars heltal. Indata: nums = [1,2,3], target = 4 Output: 7 Förklaring: Den möjliga ...

Läs mer

Fråga 820. Sträng till heltal (atoi) LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängen till heltal (atoi) Leetcode-lösning -"String to Integer (atoi)" säger att implementering av funktionen myAtoi(string s), som konverterar en sträng till ett 32-bitars heltal med tecken (liknande C/C++s atoi-funktion) ). Algoritmen för myAtoi(sträng s) är som följer: Läs in och ignorera alla inledande blanksteg. Kontrollera om nästa tecken (om ...

Läs mer

Fråga 821. Återställ IP-adresser Leetcode Solution Problembeskrivning Återställ IP-adresser LeetCode Lösning – "Återställ IP-adresser" säger att givet strängen som bara innehåller siffror måste vi returnera alla möjliga giltiga IP-adresser i vilken ordning som helst som kan bildas genom att infoga punkter i strängen. Observera att vi inte får återvända...

Läs mer

Fråga 822. Strängkomprimering LeetCode-lösning Problembeskrivning Strängkomprimering LeetCode Lösning – Med tanke på en rad tecken tecken, komprimera den med följande algoritm: Börja med en tom sträng s. För varje grupp av på varandra följande upprepade tecken i tecken: Om gruppens längd är 1, lägg till tecknet till s. Annars lägger du till tecknet följt av gruppens längd. Den komprimerade strängen...

Läs mer

Fråga 823. Minsta swappar för att göra sekvenser som ökar LeetCode-lösningen Problemformulering Minimibyten för att göra sekvenser Ökande LeetCode Lösning – Du får två heltalsmatriser av samma längd nums1 och nums2. I en operation får du byta nums1[i] med nums2[i]. Till exempel, om nums1 = [1,2,3,8] och nums2 = [5,6,7,4], kan du byta elementet vid i = 3 för att få nums1 = [1,2,3,4 ] och nums2 = [5,6,7,8]. ...

Läs mer

Fråga 824. Kontrollera fullständigheten av en binär träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Kontrollera att ett binärt träd är fullständigt LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, avgör om det är ett fullständigt binärt träd. I ett komplett binärt träd är varje nivå, utom möjligen den sista, helt fylld, och alla noder i den sista nivån är så långt till vänster som möjligt. ...

Läs mer

Fråga 825. Graph Valid Tree LeetCode Solution Problembeskrivning Graf Giltigt träd LeetCode Lösning – Med tanke på kanterna på en graf, kontrollera om kanterna utgör ett giltigt träd. Om ja, returnera sant och falskt annars. Kanterna ges som en 2D-matris med storlek n*2 Exempel och förklaringar Exempel 1: Indata: n = 5, ...

Läs mer

Fråga 826. Spiral Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Den här frågan Spiral Matrix II är väldigt lik Spiral Matrix. Försök att försöka med ovanstående fråga för att få en bättre uppfattning innan du löser detta problem. I den här frågan ombeds vi att generera en matris av storlek n*n med element i spiralordning, och endast n ...

Läs mer

Fråga 827. Webbsökrobot LeetCode-lösning Problembeskrivning Webcrawler LeetCode Solution – Givet en URL startUrl och ett gränssnitt HtmlParser, implementera en webbcrawler för att genomsöka alla länkar som är under samma värdnamn som startUrl. Returnera alla webbadresser som erhållits av din sökrobot i valfri ordning. Din sökrobot bör: Börja från sidan: startUrl Anrop HtmlParser.getUrls(url) för att hämta alla webbadresser från en webbsida för ...

Läs mer

Fråga 828. One Edit Distance LeetCode Solution Problemformulering En Edit Distance LeetCode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om de båda är ett redigeringsavstånd från varandra, annars returnerar false. En sträng s sägs vara ett avstånd från en sträng t om du kan: Infoga exakt ett tecken i s för att få t. Ta bort exakt ett tecken från s för att få t. Byt ut exakt ett tecken i s med ett annat tecken för att få t. Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 829. Möjlig Bipartition LeetCode-lösning Problembeskrivning Möjlig Bipartition LeetCode-lösning – Vi vill dela upp en grupp på n personer (märkta från 1 till n) i två grupper av valfri storlek. Varje person kan ogilla vissa andra människor, och de bör inte gå in i samma grupp. Givet heltal n och arrayen ogillar där ogillar[i] = [ai, bi] indikerar att personen märkt ai gör ...

Läs mer

Fråga 830. Anställd betydelse LeetCode-lösning Problemformulering Anställds betydelse LeetCode Lösning – Du har en datastruktur med personalinformation, inklusive den anställdes unika ID, betydelsevärde och direkta underordnades ID. Du får en rad anställda anställda där: anställda[i].id är ID:t för den i:e anställde. anställda[i].vikt är det viktiga värdet av den i:e anställde. anställda[i].subordinates är en lista över de ...

Läs mer

Fråga 831. Heltalsbrytning LeetCode-lösning Problemformulering Heltal Break LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, dela upp det i summan av k positiva heltal, där k >= 2, och maximera produkten av dessa heltal. Vi måste returnera den maximala produkten vi kan få. Ingång: n = 2 Utgång: 1 Förklaring: 2 = 1 + 1, ...

Läs mer

Fråga 832. K:e minsta produkten av två sorterade arrayer LeetCode-lösning Problemformulering K:te minsta produkten av två sorterade matriser LeetCode Lösning – Givet två sorterade 0-indexerade heltalsmatriser nums1 och nums2 samt ett heltal k, returnerar den k:te (1-baserade) minsta produkten av nums1[i] * nums2[j] där 0 <= i < nums1.längd och 0 <= j < nums2.längd. Ingång: nums1 = [2,5], nums2 = [3,4], k = 2 Output: 8 Förklaring: De 2 ...

Läs mer

Fråga 833. Kill Process LeetCode-lösning Problembeskrivning Kill Process LeetCode Lösning – Du har n processer som bildar en rotad trädstruktur. Du får två heltalsmatriser pid och ppid, där pid[i] är ID:t för den i:te processen och ppid[i] är ID:t för den i:te processens överordnade process. Varje process har bara en överordnad process men kan ha flera underordnade processer. Endast en process har ppid[i] = 0, ...

Läs mer

Fråga 834. Sökväg med maximalt lägsta värde LeetCode-lösning Problembeskrivningsväg med maximalt minimumvärde LeetCode Lösning – Givet ett mxn heltalsmatrisrutnät, returnera det maximala poängvärdet för en bana som börjar på (0, 0) och slutar på (m - 1, n - 1) som rör sig i de fyra kardinalriktningarna. Poängen för en väg är det lägsta värdet i den vägen. Till exempel poängen för ...

Läs mer

Fråga 835. Maximal produkt av splittat binärt träd LeetCode-lösning Problemformulering Maximal produkt av delat binärt träd LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, dela upp det binära trädet i två underträd genom att ta bort en kant så att produkten av summorna av underträden maximeras. Returnera den maximala produkten av summorna av de två underträden. ...

Läs mer

Fråga 836. Symmetrisk träd LeetCode-lösning Leetcode-lösning Problembeskrivning Det symmetriska trädet LeetCode Solution – "Symmetriskt träd" säger att givet roten till det binära trädet och vi måste kontrollera om det givna binära trädet är en spegel av sig självt (symmetriskt runt dess centrum) eller inte? Om Ja, måste vi returnera sant annars, falskt. Exempel: ...

Läs mer

Fråga 837. Designa Hit Counter LeetCode Solution Problemformulering Design träffräknare LeetCode Solution – Designa en träffräknare som räknar antalet träffar som tagits emot under de senaste 5 minuterna (dvs. de senaste 300 sekunderna). Ditt system bör acceptera en tidsstämpelparameter (i sekunders granularitet), och du kan anta att anrop görs till systemet i kronologisk ordning (dvs. tidsstämpeln ökar monotont). ...

Läs mer

Fråga 838. Minsta flytt till Equal Array Elements LeetCode Solution Problembeskrivning Minsta drag till lika arrayelement LeetCode Lösning – Givet ett heltals arraynummer av storleken n, returnera det minsta antalet drag som krävs för att göra alla arrayelement lika. I ett drag kan du öka n - 1 element i arrayen med 1. Exempel 1: Ingång 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Läs mer

Fråga 839. Jump Game Leetcode Solution Problembeskrivning Jump Game Leetcode Lösning – Du får en heltalsarray nums. Du är initialt placerad vid arrayens första index, och varje element i arrayen representerar din maximala hopplängd vid den positionen. Returnera sant om du kan nå det sista indexet, eller falskt annars. Exempel: Ingång 1: nums = [2, ...

Läs mer

Fråga 840. Länkad lista Cykel II LeetCode-lösning Problembeskrivning Länkad lista Cykel II LeetCode Lösning – Givet huvudet på en länkad lista, returnera noden där cykeln börjar. Om det inte finns någon cykel, returnera null. Det finns en cykel i en länkad lista om det finns någon nod i listan som kan nås igen genom att kontinuerligt ...

Läs mer

Fråga 841. Champagne Tower LeetCode-lösning Problembeskrivning Champagne Tower LeetCode Lösning – Vi staplar glas i en pyramid, där första raden har 1 glas, andra raden har 2 glas, och så vidare fram till 100:e raden. Varje glas rymmer en kopp champagne. Sedan hälls lite champagne upp i det första glaset på toppen. När det översta glaset är fullt kan alla...

Läs mer

Fråga 842. Bitvis OCH av nummerintervall LeetCode Solution Problemformulering bitvis OCH av siffror Område LeetCode Lösning – Givet 2 siffror till vänster och höger som representerar intervallet [vänster, höger] måste vi hitta bitvis OCH av alla siffror från vänster till höger (båda inklusive) Exempel & förklaring Exempel 1: Ingång: vänster = 5, höger = 7 ...

Läs mer

Fråga 843. Ordmönster LeetCode-lösning Problembeskrivning Ordmönster LeetCode Lösning – Vi får 2 strängar – “s” och “pattern”, vi måste hitta om mönstret följer s. Följer här betyder full match. Mer formellt kan vi för varje mönster[i] bör det bara finnas ett s[i] och vice versa dvs det finns en ...

Läs mer

Fråga 844. Maximal produkt av tre nummer LeetCode-lösning Problemformulering Maximal produkt av tre siffror LeetCode Lösning – Vi får en array, frågan ber oss att beräkna maxprodukten av tre siffror. Exempel Exempel 3: Indata: nums = [1] Output: 1,2,3 Exempel 6: Input: nums = [2] Output: 1,2,3,4 Exempel 24: Input: nums = ...

Läs mer

Fråga 845. Excel Sheet Kolumn Titel LeetCode Solution Problembeskrivning Excel-arkkolumntitel LeetCode Lösning – Vi får ett kolumnnummer (låt oss kalla det kolumn) och måste returnera dess motsvarande kolumntitel som den visas i ett excelark Till exempel A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Läs mer

Fråga 846. Giltig Perfect Square LeetCode-lösning Problemformulering Giltig Perfekt kvadrat LeetCode Lösning – Givet ett positivt heltal skriv en funktion som returnerar Sant om num är en perfekt kvadrat annars Falskt. Uppföljning: Använd inte någon inbyggd biblioteksfunktion såsom sqrt. Indata: num = 16 Utdata: sant Förklaring En gräns för vår lösning är fast. för vilket nummer som helst...

Läs mer

Fråga 847. Random Pick Index LeetCode-lösning Problembeskrivning Random Pick Index LeetCode Solution- Vi får en konstruktor av klassen "Solution" och en funktion "pick" av typen int. Vi måste implementera klassen "Solution" som Solution(int[] nums) Initierar objektet med arraynumren. int pick(int target) Väljer ett slumpmässigt index i från nums där nums[i] == target. Om det finns flera...

Läs mer

Fråga 848. Slå samman två binära träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Slå samman två binära träd LeetCode Lösning – Du får två binära träd root1 och root2. Föreställ dig att när du sätter en av dem för att täcka den andra, överlappas vissa noder i de två träden medan de andra inte är det. Du måste slå samman de två träden till ...

Läs mer

Fråga 849. Subarray-produkt mindre än K LeetCode-lösning Problembeskrivning Subarray Produkt mindre än K LeetCode Lösning – Givet en matris med heltal nums och ett heltal k, returnera antalet sammanhängande subarrayer där produkten av alla element i subarrayen är strikt mindre än k. Exempel testfall 1: Ingång: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Läs mer

Fråga 850. Omvänd endast bokstäver LeetCode-lösning Problembeskrivning Omvänd endast bokstäver LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, vänd om strängen enligt följande regler: Alla tecken som inte är engelska bokstäver förblir på samma plats. Alla engelska bokstäver (gemener eller versaler) ska vara omvända. Återgå s efter att ha backat den. Ingång: s = "ab-cd" ...

Läs mer

Fråga 851. Upprepad delsträngsmönster LeetCode-lösning Problembeskrivning Upprepad delsträngsmönster LeetCode Lösning – Med tanke på en sträng s, kontrollera om den kan konstrueras genom att ta en delsträng av den och lägga till flera kopior av delsträngen tillsammans. Indata: s = "abab" Utdata: sant Förklaring: Det är delsträngen "ab" två gånger. Förklaring Det första tecknet i ...

Läs mer

Fråga 852. Antal dagar mellan två datum LeetCode-lösning Problemformulering Frågan Antal dagar mellan två datum LeetCode Solution ber oss att beräkna det exakta antalet dagar mellan 2 givna datum inklusive skottår. Datumen anges som strängar i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Det anges också att inmatningsdatumen är giltiga datum mellan ...

Läs mer

Fråga 853. Kodad sträng med kortaste längd LeetCode-lösning Problembeskrivning Kodad sträng med kortast längd LeetCode Lösning – Givet en sträng s, koda strängen så att dess kodade längd är den kortaste. Kodningsregeln är: k[encoded_string], där den kodade_strängen inom hakparenteserna upprepas exakt k gånger. k ska vara ett positivt heltal. Om en kodningsprocess inte gör ...

Läs mer

Fråga 854. Nästa Greater Element III LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Next Greater Element III LeetCode Solution säger att du får ett positivt heltal n och du behöver hitta det näst största heltal genom att endast använda siffrorna i n. Om det inte finns något sådant heltal måste du skriva ut -1. Dessutom är den nya...

Läs mer

Fråga 855. Binärt träd längsta sekvensen i följd LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd Längsta på varandra följande sekvens LeetCode Lösning – Givet roten till ett binärt träd, returnera längden på den längsta på varandra följande sekvensvägen. Sökvägen hänvisar till vilken sekvens av noder som helst från en startnod till vilken nod som helst i trädet tillsammans med föräldra-barn-kopplingarna. Den längsta raka...

Läs mer

Fråga 856. Perfekt Squares LeetCode-lösning Problembeskrivning De perfekta kvadraterna LeetCode-lösningen – "Perfekta kvadrater" säger att givet ett heltal n och du måste returnera det minsta antalet perfekta kvadrater vars summa är lika med n. Observera att samma perfekta kvadrat kan användas flera gånger. Exempel: Ingång: n = 12 Utgång: 3 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 857. Redigera avstånd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Redigera avstånd LeetCode Solution säger att du får två strängar ord1 och ord2 och du måste konvertera ord1 till ord2 med minsta möjliga operationer. De operationer som kan utföras på strängen är – Infoga ett tecken Ta bort ett tecken Ersätt ett tecken Exempel Testfall ...

Läs mer

Fråga 858. Anpassad sorteringssträng Leetcode-lösning Problembeskrivning Den anpassade sorteringssträngen LeetCode Solution – "Anpassad sorteringssträng" anger att du får två strängars ordning och s. Alla tecken i strängordning är unika och de sorteras i anpassad ordning. Vi måste permutera karaktärerna i s och så att karaktärerna följer ...

Läs mer

Fråga 859. Minsta kostnad för att flytta chips till samma position LeetCode-lösning Problembeskrivning Minimikostnaden för att flytta chips till samma position LeetCode Lösning – "Minsta kostnad för att flytta chips till samma position" anger att du har n marker, där positionen för det i:te chipset är position[i]. Du måste flytta alla marker till samma position. I ett steg har vi...

Läs mer

Fråga 860. Minsta antal unika heltal efter K-borttagningar Leetcode-lösning Problembeskrivning Minsta antalet unika heltal efter K-borttagningar LeetCode Lösning – "Minst antal unika heltal efter K-borttagningar" anger att du får en matris med heltal och ett heltal k. Hitta det minsta antalet unika heltal efter att ha tagit bort exakt k element. Exempel: Ingång: arr = [5,5,4], k = 1 Utgång: 1 Förklaring: Eftersom k ...

Läs mer

Fråga 861. Ta bort alla förekomster av en delsträng LeetCode-lösning Problembeskrivning Ta bort alla förekomster av en delsträng LeetCode Lösning – "Ta bort alla förekomster av en delsträng" tillstånd som tar bort ALLA förekomster av delsträngsdelen från den givna inmatningssträngen. Obs! Delsträng är en sammanhängande sekvens av tecken i en inmatningssträng. Exempel Förklaring Låt oss...

Läs mer

Fråga 862. Hitta alla dubbletter i en Array LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet, Hitta alla dubbletter i en array LeetCode Solution säger att du får en array av storlek n som innehåller element i området [1,n]. Varje heltal kan visas antingen en eller två gånger och du måste hitta alla element som visas två gånger i arrayen. Exempel...

Läs mer

Fråga 863. Move Zeroes LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet, Flytta nollor LeetCode Solution säger att du får en array som innehåller noll- och icke-nollelement och du måste flytta alla nollor till slutet av arrayen, och bibehålla den relativa ordningen av icke-nollelement i arrayen . Du måste också implementera en på plats...

Läs mer

Fråga 864. Enkelnummer Leetcode-lösning Problembeskrivning Enkelt nummer Leetcode Lösning – Vi får en icke-tom uppsättning heltal och behöver hitta ett element som visas exakt en gång. Det anges i frågan att varje element förekommer två gånger utom ett. Exempel 1: Ingång: nums = [2,2,1] Utgång: 1 Exempel 2: Ingång: ...

Läs mer

Fråga 865. Antal provinser Leetcode-lösning Problembeskrivning Antal provinser Leetcode Lösning – Vi får en närliggande matrisrepresentation av en graf och behöver hitta antalet provinser. Här är provinsen en grupp av direkt eller indirekt sammankopplade städer och inga andra städer utanför gruppen. Exempel Exempel 1: Ingång: isConnected ...

Läs mer

Fråga 866. 01 Matrix LeetCode-lösning Problembeskrivning I detta problem 01 Matrix LeetCode Solution måste vi hitta avståndet till närmaste nolla för varje cell i den givna matrisen. Matrisen består endast av nollor och ettor och avståndet mellan två intilliggande celler är 0. Exempel Exempel 0: Indata: mat = ...

Läs mer

Fråga 867. Kontrollera om matrispar är delbara med k LeetCode Solution Problemformulering Kontrollera om matrispar är delbara med k LeetCode Lösning – Givet en matris med heltal med jämn längd n och ett heltal k. Vi vill dela upp arrayen i exakt n/2 par så att summan av varje par är delbar med k. Returnera sant om ...

Läs mer

Fråga 868. Sortera tecken efter frekvens LeetCode-lösning Problemformulering Sortera tecken efter frekvens LeetCode Lösning – Givet en sträng S, sortera den i fallande ordning baserat på frekvensen av tecknen. Frekvensen för ett tecken är antalet gånger det förekommer i strängen. Returnera den sorterade strängen. Om det finns flera svar, returnera något av dem. Exempel för sortering av tecken efter ...

Läs mer

Fråga 869. Icke-minskande Array LeetCode Solution Problembeskrivning Icke-minskande array LeetCode Lösning – givet arraynummer med n heltal är din uppgift att kontrollera om den kan bli icke-minskande genom att modifiera högst ett element. Vi definierar att en array är icke-minskande om nums[index ] <= nums[index +1] gäller för varje index (0-baserat) så att (0 <= index <= n-2). ...

Läs mer

Fråga 870. Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Solution Problemformulering Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng S och ett heltal K, returnera längden på den längsta delsträngen av S som innehåller högst K distinkta tecken. Exempel: Testfall 1: Ingång: S = "bacc" K = 2 Output: 3 Testfall 2: Ingång: S = "ab" ...

Läs mer

Fråga 871. Faktoriella nollor LeetCode-lösning Problemformulering Faktoriell efterföljande nollor LeetCode Lösning – Givet ett heltal n, returnera antalet efterföljande nollor i n!. Observera att n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Ingång: n = 3 Utgång: 0 Förklaring: 3! = 6, inga efterföljande ...

Läs mer

Fråga 872. Gissa nummer högre eller lägre LeetCode-lösning Problembeskrivning Gissa nummer högre eller lägre LeetCode Lösning – Vi spelar gissningsspelet. Spelet är som följer: Jag väljer ett nummer från 1 till n. Du måste gissa vilket nummer jag valde. Varje gång du gissar fel kommer jag att berätta om numret jag ...

Läs mer

Fråga 873. Konvertera Sorted Array till Binary Search Tree LeetCode Solutions Problemformulering Konvertera sorterad array till binärt sökträd LeetCode Solutions säger att givet en heltalsmatris där elementen sorteras i stigande ordning, konvertera den till ett höjdbalanserat binärt sökträd. Ett höjdbalanserat binärt träd är ett binärt träd där djupet på de två underträden i varje nod aldrig skiljer sig mer ...

Läs mer

Fråga 874. Minsta hopp för att nå hem LeetCode-lösning Problembeskrivning Minsta hopp för att nå hem LeetCode Lösning säger – En viss buggs hem är på x-axeln vid position x. Hjälp dem att ta sig dit från position 0. Buggen hoppar enligt följande regler: Den kan hoppa exakt en position framåt (till höger). Den kan hoppa exakt b positioner bakåt (till ...

Läs mer

Fråga 875. Word Ladder LeetCode-lösning Problembeskrivning Word Ladder LeetCode Solution – "Word Ladder" anger att du får en sträng beginWord, sträng endWord och en wordList. Vi måste hitta den kortaste transformationssekvenslängden (om ingen sökväg finns, skriv ut 0) från beginWord till endWord enligt de givna villkoren: Alla mellanord ska ...

Läs mer

Fråga 876. Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning Problemformulering Den bästa mötesplatsen LeetCode Solution säger Givet ett binärt rutnät av storleken mxn där varje 1 bestämmer hemmet för en vän, vill vi returnera det minimala totala resavståndet där det totala resavståndet är summan av avstånden mellan husen av ...

Läs mer

Fråga 877. Längsta delsträng med minst K upprepade tecken LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet Längsta delsträng med minst K upprepande tecken LeetCode Lösning säger att givet en sträng S och ett heltal k, returnera längden på den längsta delsträngen av S så att frekvensen för varje tecken i denna delsträng är större än eller lika med k . Exempel på längsta delsträng med åtminstone ...

Läs mer

Fråga 878. Samma träd LeetCode-lösning Problembeskrivning Problemet Same Tree säger Med tanke på rötterna till två binära träd p och q, skriv en funktion för att kontrollera om de är lika eller inte. Två binära träd anses vara lika om de är strukturellt identiska, och noderna har samma värde. Exempel: Testfall ...

Läs mer

Fråga 879. K:te minsta siffran i multiplikationstabell Leetcode-lösning Problemformulering Det K:te minsta talet i multiplikationstabellslösningen – anger att du får multiplikationstabellsmatrisen av storleken mxn, där matris[i][j] = i*j (1 indexerad). För de givna tre heltal m,n och k måste vi hitta det k:te minsta elementet i m ...

Läs mer

Fråga 880. Last Stone Weight II LeetCode Solution Problembeskrivning Problemet Last Stone Weight II säger att du får en rad heltalsstenar där stenar[i] är vikten av den i:te stenen. Vi spelar en lek med stenarna. På varje varv väljer vi två valfria stenar och slår ihop dem. Anta att stenarna har vikterna x och y ...

Läs mer

Fråga 881. Spiral Matrix LeetCode Solution Problemformulering Spiralmatris Problem säger I Spiralmatris vill vi skriva ut alla element i en matris i en spiralform i medurs riktning. Tillvägagångssätt för spiralmatris: Idé Problemet kan implementeras genom att dela upp matrisen i slingor och skriva ut alla element i varje ...

Läs mer

Fråga 882. Summan av Subarray Ranges Leetcode Solution Problembeskrivning Summan av subarrayintervall Leetcode Lösning – säger att du får en heltalsarray med maxstorlek 10^3. Vi måste returnera summan av alla subarrayområden för den givna arrayen. Räckvidden för en subarray definieras som skillnaden mellan den största och minsta ...

Läs mer

Fråga 883. Ta bort dubbletter från Sorted Array Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort dubbletter från sorterad array Leetcode-lösning – säger att du får en heltalsmatris sorterad i icke-minskande ordning. Vi måste ta bort alla dubbletter av element och modifiera den ursprungliga arrayen så att den relativa ordningen för distinkta element förblir densamma och rapportera värdet av ...

Läs mer

Fråga 884. Största BST Subtree LeetCode-lösning Problembeskrivning Det största BST-underträdet LeetCode Lösningsproblem säger att givet roten till ett binärt träd, hitta det största underträdet, vilket också är ett binärt sökträd (BST), där det största betyder att underträdet har det största antalet noder. Obs: Ett underträd måste inkludera alla dess avkomlingar. I en binär...

Läs mer

Fråga 885. Min kalender I LeetCode Solution Problembeskrivning Min kalender I LeetCode Lösning – Vi behöver skriva ett program som kan användas som en kalender. Vi kan lägga till ett nytt evenemang om tillägget av evenemanget inte leder till en dubbelbokning. En dubbelbokning inträffar när två evenemang har en icke-tom korsning (dvs ett ögonblick är ...

Läs mer

Fråga 886. Sortera matris efter paritet LeetCode-lösning Problembeskrivning Sorteringsmatrisen efter paritet LeetCode Lösning – "Sortera matris efter paritet" anger att du får en heltalsmatris numer, flytta alla jämna heltal i början av matrisen följt av alla udda heltal. Obs: Returnera valfri array som uppfyller detta villkor. Exempel: Ingång: Utgång: ...

Läs mer

Fråga 887. Ta bort N:te nod från slutet av listan Leetcode Solution Problembeskrivning Ta bort n:te nod från slutet av listan Leetcode Solution – anger att du får huvudet på en länkad lista och du måste ta bort den n:e noden från slutet av denna lista. Efter att ha tagit bort denna nod, returnera huvudet på den modifierade listan. Exempel: Inmatning: ...

Läs mer

Fråga 888. Meeting Rooms II LeetCode Solution Problembeskrivning Mötesrummen II LeetCode Solution – "Meeting Rooms II" anger att du får en rad mötestidsintervall "intervaller" där "intervaller[i] = [start[i], slut[i] ], returnerar minsta antal konferensrum krävs. Exempel: intervaller = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Förklaring: Att träffa en kan göras ...

Läs mer

Fråga 889. Subarray Summa är lika med K LeetCode Solution Problembeskrivning Subarray Summan är lika med K LeetCode Lösning – "Subarray Sum är lika med K" anger att du får en matris med heltal "nums" och ett heltal 'k', returnerar det totala antalet kontinuerliga subarrayer vars summa är lika med 'k'. Exempel: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Förklaring: Det ...

Läs mer

Fråga 890. Längsta palindromisk delsträng LeetCode-lösning Problembeskrivning The Longest Palindromic Substring LeetCode Solution – "Longest Palindromic Substring" anger att Du får en sträng s, returnera den längsta palindromiska delsträngen i s. Notera: Ett palindrom är ett ord som läses på samma sätt bakåt som framåt, t.ex. fru. Exempel: s = "babad" "bab" Förklaring: Alla ...

Läs mer

Fråga 891. Bästa tiden att köpa och sälja aktie LeetCode-lösning Problembeskrivning Bästa tiden att köpa och sälja aktier LeetCode Solution – "Bästa tiden att köpa och sälja aktier" anger att du får en uppsättning priser där priser[i] är priset på en given aktie en i:te dag. Du vill maximera din vinst genom att välja...

Läs mer

Fråga 892. Median av två sorterade arrayer LeetCode Solution Problemformulering Median för två sorterade arrayer LeetCode-lösning – I problemet "Median av två sorterade arrayer" får vi två sorterade arrayer nums1 och nums2 av storleken m respektive n, och vi måste returnera medianen för de två sorterade arrayerna. Den totala körtidskomplexiteten bör vara O(log (m+n)). Exempelnummer1 = [1,3], ...

Läs mer

Fråga 893. Antal öar LeetCode-lösning Problembeskrivning Antalet öar LeetCode Lösning – "Antal öar" anger att du får ett mxn 2D binärt rutnät som representerar en karta över '1:or (land) och '0:or (vatten), du måste returnera antalet öar. En ö är omgiven av vatten och är...

Läs mer

Fråga 894. LRU Cache LeetCode-lösning Fråga Designa en datastruktur som följer begränsningarna för en LRU-cache (Last Recently Used). Implementera LRUCache-klassen: LRUCache(int kapacitet) Initiera LRU-cachen med positiv storlekskapacitet. int get(int nyckel) Returnera värdet på nyckeln om nyckeln finns, annars returnera -1. void put(int nyckel, int värde) Uppdatera nyckelns värde om nyckeln finns. Annars lägger du till nyckel-värdeparet till ...

Läs mer

Fråga 895. Kth största element i en Stream Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem måste vi designa en klass KthLargest () som ursprungligen har ett heltal k och en rad heltal. Vi måste skriva en parametrerad konstruktör för den när ett heltal k och array-nummer skickas som argument. Klassen har också en funktion add (val) som lägger till ...

Läs mer

Fråga 896. Ta bort länkade listelement Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem får vi en länkad lista med dess noder som har heltal. Vi måste ta bort några noder från listan som har ett värde lika med val. Problemet behöver inte lösas på plats men vi kommer att diskutera en sådan metod. Exempellista = ...

Läs mer

Fråga 897. Lägsta flyttar till lika array-element Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem får vi en rad heltal. Vi får också utföra en viss uppsättning operationer på den här matrisen. I en operation kan vi öka ”n - 1 ″ (alla element utom en) element i matrisen med 1. Vi måste ...

Läs mer

Fråga 898. Hamming Distance Leetcode-lösning Problemstatus I detta problem får vi två heltal, A och B, och målet är att hitta hammingsavståndet mellan de angivna heltalen. Heltalen är större än / lika med 0 och mindre än 231 Exempel första heltal = 5, andra heltal = 2 3 första heltal ...

Läs mer

Fråga 899. Räkna bra noder i Binary Tree Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem ges ett binärt träd med sin rot. En nod X i trädet heter bra om det inte finns några noder med ett värde större än X i sökvägen från rot till X. Vi måste returnera antalet bra noder i ...

Läs mer

Fråga 900. Antal steg för att minska ett antal till noll-Leetcode-lösning Problemet Antal steg för att reducera ett antal till noll Leetcode-lösning anger att det ges ett heltal. Hitta det minsta antalet steg för att konvertera det angivna heltalet till 0. Du kan utföra något av de två stegen, antingen subtrahera 1 eller dela heltalet med 2. Problemet ...

Läs mer

Fråga 901. Designparkeringssystem Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem måste vi utforma en parkeringsplats. Vi har 3 typer av parkeringsplatser (stora, medelstora och små). Alla dessa parkeringsplatser har ursprungligen ett visst antal tomma platser. Som i stora typer av utrymme kan vi placera högst b-bilar. I små ...

Läs mer

Fråga 902. Kombinationer Leetcode-lösning Problemet Kombinationer Leetcode-lösning ger oss två heltal, n och k. Vi får veta att generera alla sekvenser som har k-element plockade ut från n-element från 1 till n. Vi returnerar dessa sekvenser som en matris. Låt oss gå igenom några exempel för att få ...

Läs mer

Fråga 903. Korsning av två arrays II Leetcode-lösning Problemförklaring I detta problem ges två matriser och vi måste ta reda på skärningspunkten mellan dessa två matriser och returnera den resulterande matrisen. Varje element i resultatet ska visas så många gånger som det visas i båda matriserna. Resultatet kan vara i valfri ordning. Exempel ...

Läs mer

Fråga 904. Jewels and Stones Leetcode-lösning Problemet Jewels and Stones Leetcode Solution säger att du får två strängar. En av dem representerar juveler och en av dem representerar stenar. Strängen som innehåller juveler representerar karaktärerna som är juveler. Vi måste hitta antalet tecken i stensträngen som är ...

Läs mer

Fråga 905. Tilldela cookies Leetcode-lösning Problemet Tilldela kakor Leetcode Solution har två matriser. En av matriserna representerar kakornas storlek och den andra representerar barnens girighet. Problemet säger att du är förälder till barn och att du vill att det maximala antalet barn ska vara nöjd. ...

Läs mer

Fråga 906. Majority Element Leetcode-lösning Problembeskrivning Vi får en rad heltal. Vi måste returnera heltalet som inträffar mer än ⌊N / 2⌋ tid i matrisen där ⌊ ⌋ är golvoperatören. Detta element kallas majoritetselementet. Observera att inmatningsmatrisen alltid innehåller ett majoritetselement. ...

Läs mer

Fråga 907. Palindrome-länkad lista Leetcode-lösning I problemet ”Palindrome Linked List” måste vi kontrollera om en given enstaka heltalslänkad lista är en palindrom eller inte. Exempellista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Förklaring # 1: Listan är palindrom eftersom alla element från början och baksidan är ...

Läs mer

Fråga 908. Maximalt djup av Binary Tree Leetcode-lösning Problemförklaring I problemet ges ett binärt träd och vi måste ta reda på det maximala djupet för det angivna trädet. Ett binärt träds maximala djup är antalet noder längs den längsta vägen från rotnoden ner till den längsta bladnoden. Exempel 3 / ...

Läs mer

Fråga 909. Maximalt djup av N-ary Tree Leetcode-lösning I det här problemet får vi ett N-ary-träd, det vill säga ett träd som tillåter noder att ha mer än 2 barn. Vi måste hitta djupet på ett blad längst bort från trädets rot. Detta kallas maximalt djup. Observera att djupet på en väg ...

Läs mer

Fråga 910. Rotera lista Leetcode -lösning Problemet Rotate List Leetcode Solution ger oss en länkad lista och ett heltal. Vi får veta att rotera den länkade listan till höger av k platser. Så om vi roterar en länkad lista k placerar till höger, i varje steg tar vi det sista elementet från ...

Läs mer

Fråga 911. Pow (x, n) Leetcode-lösning Problemet "Pow (x, n) Leetcode Solution" säger att du får två siffror, varav ett är ett flytpunktsnummer och ett annat ett heltal. Heltalet betecknar exponenten och basen är flytpunkten. Vi får höra att hitta värdet efter att ha utvärderat exponenten över basen. ...

Läs mer

Fråga 912. Hitta Diffference Leetcode Solution Problemförklaring I problemet "Hitta skillnaden" får vi två strängar s och t. Sträng t produceras genom att slumpmässigt fylla tecknen i strängar s och lägga till ett tecken i en slumpmässig position. vår uppgift är att ta reda på karaktären som lades till i sträng t. ...

Läs mer

Fråga 913. Infoga i en binär sökträds-Leetcode-lösning I det här problemet får vi rotnoden till ett binärt sökträd som innehåller heltalsvärden och ett heltalsvärde för en nod som vi måste lägga till i binärt sökträd och returnera dess struktur. Efter att ha satt in elementet i BST måste vi skriva ut dess ...

Läs mer

Fråga 914. Slå samman två sorterade listor Leetcode-lösningar Länkade listor är som arrayer i sina linjära egenskaper. Vi kan slå samman två sorterade matriser för att bilda en övergripande sorterad matris. I det här problemet måste vi slå samman två sorterade länkade listor för att returnera en ny lista som innehåller element från båda listorna på ett sorterat sätt. Exempel ...

Läs mer

Fråga 915. Permutationer Leetcode Solution Problemet Permutationer Leetcode-lösning ger en enkel sekvens av heltal och ber oss att returnera en komplett vektor eller matris med alla permutationer för den angivna sekvensen. Så innan du går in på att lösa problemet. Vi borde vara bekanta med permutationer. Så, en permutation är inget annat än ett arrangemang ...

Läs mer

Fråga 916. Lägsta djup av binär trädets Leetcode-lösning I det här problemet måste vi hitta längden på den kortaste vägen från roten till vilket blad som helst i ett givet binärt träd. Observera att "längden på sökvägen" här betyder antalet noder från rotnoden till bladnoden. Denna längd kallas Minimum ...

Läs mer

Fråga 917. Count Primes Leetcode-lösningar I det här problemet får vi ett heltal, N. Målet är att räkna hur siffror som är mindre än N är primära. Heltalet är begränsat till att vara icke-negativt. Exempel 7 3 10 4 Förklaring Primtal mindre än 10 är 2, 3, 5 och 7. Så, räkningen är 4. Tillvägagångssätt (Brute ...

Läs mer

Fråga 918. House Robber II Leetcode-lösning I "House Robber II" -problemet vill en rånare råna pengar från olika hus. Pengarna i husen representeras genom en matris. Vi måste hitta den maximala summan av pengar som kan göras genom att lägga till elementen i en given matris enligt ...

Läs mer

Fråga 919. Sqrt (x) Leetcode-lösning Som titeln säger måste vi hitta kvadratroten till ett tal. Låt oss säga att antalet är x, då är Sqrt (x) ett tal så att Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Om kvadratroten av ett tal är något decimalvärde, måste vi returnera golvvärdet på ...

Läs mer

Fråga 920. Konvertera sorterad matris till binär sökträdslösningskodlösning Tänk på att vi får ett sorterat utbud av heltal. Målet är att bygga ett binärt sökträd från denna matris så att trädet är höjdbalanserat. Observera att ett träd sägs vara höjdbalanserat om höjdskillnaden för vänster och höger underträd för någon nod i ...

Läs mer

Fråga 921. Byt noder i par Leetcode-lösningar Målet med detta problem är att byta noder i en given länkad lista i par, det vill säga att byta varannan angränsande nod. Om vi ​​får byta bara värdet på listnoderna skulle problemet vara trivialt. Så vi får inte ändra noden ...

Läs mer

Fråga 922. House Robber Leetcode-lösning Problembeskrivning I detta problem finns det hus på en gata och husrånare måste råna dessa hus. Men problemet är att han inte kan råna mer än ett hus i följd, dvs. som ligger intill varandra. Med en lista över icke-negativa heltal som representerar pengarna ...

Läs mer

Fråga 923. Happy Number Leetcode-lösning Problemförklaring Problemet är att kontrollera om ett nummer är ett lyckligt nummer eller inte. Ett tal sägs vara ett lyckligt tal om det ersätter numret med summan av kvadraten på dess siffror, och om processen upprepas blir antalet lika med 1. om det inte ...

Läs mer

Fråga 924. Giltiga anagram I problemet "Giltiga anagram" har vi gett två strängar str1 och str2. Ta reda på att båda strängarna är anagram eller inte. Om de är anagram returnerar sant annars returnerar falskt. Exempel Input: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Output: true Förklaring: Eftersom str2 kan bildas genom att ordna om ...

Läs mer

Fråga 925. Angränsande matris Givet en matris som endast består av nummer 0 och 1. Vi måste hitta längden på den längsta angränsande undergruppen som består av o och 1 lika. Exempel Ingångsarr = [0,1,0,1,0,0,1] Utgång 6 Förklaring Den längsta angränsande undergruppen är markerad med rött [0,1,0,1,0,0,1] och dess längd är 6. Algoritmuppsättning ...

Läs mer

Fråga 926. Union och skärningspunkt mellan två länkade listor Med tanke på två länkade listor, skapa ytterligare två länkade listor för att få union och skärningspunkt mellan elementen i befintliga listor. Exempel Ingång: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Utgång: skärningslista: 14 → 9 → 5 Facklista: ...

Läs mer

Fråga 927. Lemonad Change Leetcode-lösning Det här inlägget finns på Lemonade Change Leetcode Solution Problemangivelse I problemet ”Lemonade Change” finns det en kö av kunder. De vill köpa saft från oss som kostar 5 rupier. Kunderna kan ge oss 5 rupier, 10 rupier eller 20 rupier. Vi vill returnera ...

Läs mer

Fråga 928. Giltig perfekt fyrkantig Leetcode-lösning Det här inlägget är på Valid Perfect Square Leetcode Solution Problemangivelse I problemet "Valid Perfect Square" får vi ett nummer "num" och vi måste kontrollera om detta nummer är ett perfekt kvadrat eller inte. Vi måste kontrollera detta utan att använda den inbyggda sqrt-funktionen. Om ...

Läs mer

Fråga 929. Runda Robin Schemaläggning Round Robin schemaläggningen liknar mycket FCFS. Den enda skillnaden mellan RR och FCFS-schemaläggning är att RR är förebyggande schemaläggning medan FCFS är icke-förebyggande schemaläggning. Varje process allokeras till CPU i den färdiga kön för en enda tidsskiva. Här liknar en färdig kö ...

Läs mer

Fråga 930. Maximalt antal segment av längderna a, b och c Problemet ”Maximalt antal segment av längderna a, b och c” säger att du får ett positivt heltal N, och du måste hitta det maximala antalet segment av längderna a, b och c som kan bildas med N. Exempel N = 7 a = 5, b ...

Läs mer

Fråga 931. Bästa tiden att köpa och sälja lager med Cooldown Leetcode Solution Problemförklaring I problemet "Bästa tiden att köpa och sälja aktier med nedkylning" får vi en matris där varje element i matrisen innehåller priset på den aktuella aktien den dagen. Det finns ingen begränsning av antalet transaktioner. Definitionen av transaktionen är ...

Läs mer

Fråga 932. Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare Problemet ”Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare” ger oss två heltal m och n. Här är m det största antalet som kan finnas i sekvensen och n är antalet element som måste finnas i ...

Läs mer

Fråga 933. Räkna sätt att nå den nionde trappan med steg 1, 2 eller 3 Problemet ”Räkna sätt att nå den nionde trappan med steg 1, 2 eller 3” säger att du står på marken. Nu måste du nå slutet på trappan. Så hur många sätt finns det att nå slutet om du bara kan hoppa 1, 2, ...

Läs mer

Fråga 934. Hitta postorder traversal of BST från preorder traversal Problembeskrivning Problemet "Hitta postorder-traversal av BST från preorder-traversal" anger att du får förbeställning av ett binärt sökträd. Sök sedan efter orderorder genom att använda den angivna ingången. Exempel på förbeställning av traversal sekvens: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3 2 ...

Läs mer

Fråga 935. Räkna binära sekvenser med jämn längd med samma summa av första och andra halvbitar Problemet ”Räkna jämn längd binära sekvenser med samma summa av första och andra halvbitar” säger att du får ett heltal. Ta reda på antalet sätt att konstruera en binär sekvens av storlek 2 * n så att första och andra halvan har samma antal ...

Läs mer

Fråga 936. Skriv ut maximal längdkedja av par Problemangivelse Problemet "Skriv ut längdkedja av par" anger att du får några par siffror. Det ges att i varje par är det första numret mindre än det andra numret. Nu måste du hitta den längsta kedjan så att det andra antalet föregående ...

Läs mer

Fråga 937. Skriv ut villkor för Newman-Conway Sequence Problembeskrivning Problemet “Skriv ut termer för Newman-Conway Sequence” säger att du får ett heltal “n”. Hitta de första n termerna i Newman-Conway Sequence och skriv sedan ut dem. Exempel n = 6 1 1 2 2 3 4 Förklaring Alla termer som skrivs ut följer Newman-Conway-sekvensen ...

Läs mer

Fråga 938. Ta bort dubbletter från sorterad lista II Problemet ”Ta bort duplikat från sorterad lista II” säger att du får en länkad lista som kanske har dubbla element eller inte. Om listan har dubbla element tar du bort alla instanser från listan. Efter att ha utfört följande åtgärder, skriv ut den länkade listan på ...

Läs mer

Fråga 939. Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor Problembeskrivning Problemet ”Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor” säger att du får två länkade listor. Men de är inte oberoende länkade listor. De är anslutna någon gång. Nu måste du hitta denna skärningspunkt mellan dessa två listor. ...

Läs mer

Fråga 940. Newman-Conway-sekvens Problembeskrivning Problemet "Newman-Conway Sequence" säger att du får ett ingångs heltal "n". Då måste du skriva ut det första elementet i Newman-Conway-sekvensen. Exempel n = 6 4 n = 10 6 Förklaring Eftersom utgångselementen representerar det sjätte och tionde elementet i Newman-Conway ...

Läs mer

Fråga 941. Ta bort Nth-noden från slutet av den angivna länkade listan Problembeskrivning Problemet ”Ta bort N: t nod från slutet av den givna länkade listan” anger att du får en länkad lista med vissa noder. Och nu måste du ta bort n: a noden från slutet av den länkade listan. Exempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 ta bort tredje noden från sista 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 942. Skriv ut Fibonacci-sekvensen med två variabler Problembeskrivning Problemet “Skriv ut Fibonacci-sekvensen med två variabler” anger att du behöver skriva ut Fibonacci-sekvensen men det finns en begränsning att bara använda två variabler. Exempel n = 2 2 5 0 1 1 2 Förklaring Utgångssekvensen har de första fem elementen i ...

Läs mer

Fråga 943. Skära en stång Problembeskrivning Problemet "Cutting a Rod" säger att du får en stav med en viss längd och priser för alla stavstorlekar som är mindre än eller lika med ingångslängden. Det är vi vet priset för stavar med längd från 1 till n, med tanke på ...

Läs mer

Fråga 944. Den största delbara delmängden Problemförklaring Problemet "Största delbara delmängd för par" anger att du får en uppsättning med n distinkta element. Hitta längden på den största så att varje par i delmängden har det större elementet delbart med mindre element. Exempelmatris = {1, 2, 4, 5, 8, 9, 16} 5 ...

Läs mer

Fråga 945. Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervall Problembeskrivning Problemet "Kontrollera om två intervall överlappar varandra mellan en viss uppsättning intervaller" anger att du får några intervaller. Varje intervall består av två värden, det ena är starttiden och det andra är sluttiden. Problemuppgiften frågar om någon av ...

Läs mer

Fråga 946. Vänparningsproblem Problembeskrivning "Friends Pairing Problem" anger att det finns N vänner. Och var och en kan förbli singel eller vara ihop med varandra. Men när ett par har skapats kan de två vännerna inte delta i parningen. Så du måste hitta det totala antalet sätt ...

Läs mer

Fråga 947. Lyckligt nummer Problembeskrivning Vad är ett lyckligt nummer? Ett tal är ett lyckligt tal om vi kan reducera ett visst tal till 1 efter denna process: -> Hitta summan av kvadraten för siffrorna för det angivna numret. Ersätt summan med det gamla numret. Vi kommer att upprepa detta ...

Läs mer

Fråga 948. Palindromnummer Problemangivelse problemet “Palindrome Number” anger att du får ett heltal. Kontrollera om det är en palindrom eller inte. Lös detta problem utan att konvertera det angivna numret till en sträng. Exempel 12321 sant Förklaring 12321 är ett palindromnummer för när vi vänder 12321 ger det 12321 ...

Läs mer

Fråga 949. Kakelproblem Problembeskrivning I "Tegelproblemet" anges att du har ett rutnät med storlek 2 x N och en sida med storlek 2 x 1. Så hitta antalet sätt att kakla det angivna rutnätet. Exempel 3 2 Förklaring: Tillvägagångssätt för plattläggningsproblem Vi kan lösa detta problem genom att använda rekursion. ...

Läs mer

Fråga 950. Sidbytesalgoritmer i operativsystem Vad är sidbyte? De moderna operativsystemen använder personsökning för minneshantering och många gånger finns det ett behov av sidbyte. Sidbyte är processen att ersätta en sida som för närvarande finns i minnet med en sida som behövs men inte finns i ...

Läs mer

Fråga 951. Länkad listcykel Problembeskrivning "Länkad lista cykel" problem säger att du får en länkad lista. Hitta om den innehåller någon slinga eller inte? Länkad lista med cykel Exempel 1-> 2-> 3 Ingen slinga Förklaring: Den länkade listan innehåller ingen slinga, för om det gjorde det hade det funnits två inga ...

Läs mer

Fråga 952. Booleskt parentesiseringsproblem Problembeskrivning "Boolean Parenthesization Problem" anger att vi får en sekvens av sant och falskt, och vissa booleska operatorer (AND, OR, XOR) däremellan. Vi måste hitta antalet sätt att parentesera den givna sekvensen så att hela sekvensen resulterar i SANT. I ...

Läs mer

Fråga 953. Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde Problembeskrivning Problem “Räkna par från två länkade listor vars summa är lika med ett givet värde” anger att du får två länkade listor och en heltalssumma. Problemuppgiften ombads att ta reda på hur många totalt par som har en summa som är lika med det angivna värdet. Exempel ...

Läs mer

Fråga 954. Hur man skriver ut maximalt antal A med givna fyra tangenter Problembeskrivning Hur man skriver ut maximalt antal A med givna fyra tangenter, detta problem anger att du har möjlighet att välja vilken knapp du vill trycka på. Knapparna utför följande uppgifter: Knapp1 - Skriver ut 'A' på skärmen Knapp2 - Välj hela skärmen. Key3 - Kopiera den valda ...

Läs mer

Fråga 955. Räkna artiklar som är gemensamma för båda listorna men med olika priser Problembeskrivning Du får två listor. Varje index innehåller artikelns namn och dess pris. Problemuppgiften ber att räkna artiklar gemensamma för båda listorna men med olika priser, vilket är att ta reda på hur många artiklar som är vanliga i båda ...

Läs mer

Fråga 956. En rymdoptimerad DP-lösning för 0-1 Knapsack-problem Problembeskrivning Vi får en ryggsäck som kan hålla en viss vikt, vi måste plocka några av föremålen ur vissa föremål med något värde. Föremålen ska plockas så att ryggsäckens värde (totala värdet av plockade föremål) ska maximeras. ...

Läs mer

Fråga 957. Minsta antal hopp för att nå slutet Problemförklaring Anta att du har en rad med heltal och varje element i en matris indikerar varje nummer som maximala hopp som kan tas från den punkten. Din uppgift är att ta reda på det minsta antalet hopp för att nå slutet, dvs. minimum hopp som kan tas ...

Läs mer

Fråga 958. Huffman-kodning Vi har ett meddelande som vi vill leverera. Vi vill att meddelandet ska vara av minsta möjliga storlek så att kostnaderna för att skicka meddelandet är låga. Här använder vi Huffman Coding-konceptet för att minska storleken på meddelandet. Låt oss anta att vi har ...

Läs mer

Fråga 959. Datastruktur Designing Lyssna på datastrukturdesign, många kanske vill springa iväg och titta på själva titeln. De som känner mig vet att jag inte lämnar förrän jag förklarar konceptet helt. Börja med mig på en resa för att lära mig ett problem och några idéer om ...

Läs mer

Fråga 960. Längsta ökande följd Vi förses med en rad heltal som är osorterade och vi måste hitta den längsta ökande följden. Sekvensen behöver inte vara i följd. Sekvensen ska öka Låt oss förstå det bättre med några exempel. Exempel Ingång [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Utgång 4 ...

Läs mer

Fråga 961. K-th distinkt element i en matris Du får ett heltal array A, skriv ut det femte distinkta elementet i en array. Den givna matrisen kan innehålla duplikat och utgången ska skriva ut det femte distinkta elementet bland alla unika element i en matris. Om k är mer än ett antal distinkta element, rapportera det sedan. Exempel Ingång: ...

Läs mer

Fråga 962. Byt noder i par I bytesnoder i par-problem har vi gett en länkad lista som består av n-noder. Byt varje nod i jämnt index med dess rätt intilliggande nod vid udda index () med tanke på index från 0. Exempel Ingång: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL-utdata: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL-ingång: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL-utgång: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL algoritm för Iterativ metod Skapa en ...

Läs mer

Fråga 963. Korsning av två arrayer I korsningen av två matriser problem har vi gett två matriser, vi måste skriva ut deras korsning (vanliga element). Exempel Ingång arr1 [] = {1, 2, 2, 1} arr2 [] = {2, 2} Utgång {2, 2} Ingång arr1 = {4, 9, 5} arr2 = {9, 4, 9, 8 , 4} Output {4, 9} Algorithm ...

Läs mer

Fråga 964. Leetcode Permutationer I denna förkodning av leetkodproblem har vi gett en rad olika distinkt antal, skriv ut alla möjliga permutationer. Exempel Ingångsarr [] = {1, 2, 3} Utgång 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Ingångsarr [] = {1, 2, ...

Läs mer

Fråga 965. Sudoku lösare I sudoku-lösarens problem har vi gett en delvis fylld (9 x 9) sudoku, skriv ett program för att slutföra pusslet. Sudoku måste uppfylla följande egenskaper, varje nummer (1-9) måste visas exakt en gång i rad och en gång i en kolumn. Varje nummer (1-9) måste visas exakt en gång i en ...

Läs mer

Fråga 966. MiniMax-algoritm Alla kanske undrar. Argh, en ny MINIMAX-algoritm. Varför behöver vi det? Låt oss veta att spela ett parti schack eller tic-tac-toe. Vi har ofta undrat om det fanns en algoritm för att vinna spelet. Förklaring Många gånger har vi kanske undrat om det var möjligt att ...

Läs mer

Fråga 967. Målsumma "Target Sum" är ett speciellt problem för alla DPHolics jag har med mig idag. Det finns ingen anledning att oroa mig, jag kommer att överge resten av mina underbara läsare. Vi har alla gått igenom det klassiska KnapSack-problemet där vi försöker hitta det maximala antalet ...

Läs mer

Fråga 968. Räknar bitar Allt om att räkna bitar! Människor har problem med att kommunicera med de datorer de skapade. Varför? Människor talar och förstår språket de har kommit för att prata och lyssna på genom åren men de lärde de dåliga datorerna 0 och 1. Så idag, låt oss lära vår dator att räkna ...

Läs mer

Fråga 969. Slå samman K sorterade länkade listor Sammanfoga K-sorterade länkade listor är så känt enligt intervjuperspektivet. Den här frågan ställer så många gånger i stora företag som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som namnet antyder har vi fått k-sorterade länkade listor. Vi måste slå samman dem till en ...

Läs mer

Fråga 970. OSI-modell Denna modell utvecklades 1983 av International Standards Organization (ISO). Detta var det första steget för att standardisera de internationella protokollen som används i olika lager. Eftersom det handlar om att ansluta öppna system, det vill säga system som är öppna för kommunikation med andra system, kallas modellen för ...

Läs mer

Fråga 971. N: a katalanska numret I det n: e katalanska talproblemet har vi gett ett heltal n. Hitta de första n katalanska siffrorna. Katalanska siffror är en serie positiva heltal som syns i många räkneproblem. De används för att räkna - BSTs (binära sökträd) med n-tangenter. Vissa typer av gitter ...

Läs mer

Fråga 972. Slå samman två sorterade länkade listor I sammanfoga två sorterade länkade listor har vi gett huvudpekare på två länkade listor, slå dem samman så att en enda länkad lista erhålls som har noder med värden i sorterad ordning. returnera huvudpekaren i den sammanslagna länkade listan. Obs: slå samman den länkade listan på plats utan att använda ...

Läs mer

Fråga 973. Hitta median från dataström I Find Median från dataströmsproblemet har vi gett att heltal läses från en dataström. Hitta medianen för alla element som hittills lästs från första heltalet till det sista heltalet. Exempel Ingång 1: ström [] = {3,10,5,20,7,6} Utgång: 3 6.5 ...

Läs mer

Fråga 974. Husrånare The House Robber Problem anger att det i en stadsdel i en stad finns en enda rad med n-hus. En tjuv planerar att bära en rån i det här området. Han vet hur mycket guld som är dolt i vart och ett av husen. För att undvika att utlösa en ...

Läs mer

Fråga 975. Skjutfönster maximalt I problem med skjutfönster maximalt har vi angett en matrisnummer för varje angränsande fönster av storlek k, hitta det maximala elementet i fönstret. Exempel Ingångsnummer [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Utgång {3,3,5,5,6,7} Förklaring Naiv metod för skjutfönster Maximal för varje angränsande fönster av storlek k, korsar ...

Läs mer

Fråga 976. Ordbrytning Word Break är ett problem som vackert illustrerar ett helt nytt koncept. Vi har alla hört talas om sammansatta ord. Ord som består av mer än två ord. Idag har vi en lista med ord och allt vi behöver göra är att kontrollera om alla ord från ordboken kan ...

Läs mer

Fråga 977. Hamming Distans Vad är Hamming Distance? Hammningsavstånd definieras tekniskt som antalet bitar i samma position som skiljer sig åt i två nummer. Låt oss gräva i ett nytt sätt att hitta avståndet mellan två siffror. Exempel Ingång För att hitta hammingsavståndet mellan 4 och 14 4 och ...

Läs mer

Fråga 978. Första dåliga versionen Vi har alla hört talesättet "Bad Apple Ruins The Bunch". Först dålig version är ett problem som vackert illustrerar detsamma. Idag har vi ett problem som är First Bad Version. En av praktikanterna har gjort nth dåligt åtagande på grund av vilket åtaganden från n + 1 alla har varit ...

Läs mer

Fråga 979. Kruskals algoritm Vad är Kruskals algoritm? Kruskals algoritm används för att hitta det minsta spännande trädet (MST) för en ansluten och oriktad graf. Exempel Graf Minimum Spanning Tree (MST) Algoritm Kruskals algoritm är en girig algoritm för att hitta det minsta spännande trädet. Sortera kanterna i stigande ordning efter deras vikter. Vid varje ...

Läs mer

Fråga 980. Slå samman två sorterade listor Leetcode Vad är sammanfoga två sorterade listor problem på leetcode? Det här är en så intressant fråga som ställs så många gånger i företag som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I det här problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gett två länkade listor. Båda länkade listorna är i ökande ordning. Slå samman båda länkade listorna i ...

Läs mer

Fråga 981. Omvänd noder i K-Group Problem i omvända noder i K-gruppproblem har vi gett en länkad lista, omvänd den länkade listan i en grupp av k och returnerat den modifierade listan. Om noderna inte är multipla av k, vänd de återstående noderna. Värdet på k är alltid mindre eller lika med ...

Läs mer

Fråga 982. Implementering av LRU-cache Minst nyligen använt (LRU) cache är en typ av metod som används för att underhålla data så att den tid som krävs för att använda informationen är minsta möjliga. LRU-algoritm som används när cachen är full. Vi tar bort den senast använda data från cacheminnet i ...

Läs mer

Fråga 983. Slå samman sortering Vad är merge sort? Merge Sort är ett rekursivt förfarande. Det är också en splittrings- och erövringsalgoritm. Nu måste vi veta vad delnings- och erövringsalgoritm är? Det är en typ av procedur där vi delar upp problemet i delproblem och delar upp dem tills vi hittar det kortaste ...

Läs mer

Fråga 984. Giltig Sudoku Giltig Sudoku är ett problem där vi har gett ett 9 * 9 Sudoku-kort. Vi måste hitta den angivna Sudoku är giltig eller inte på grundval av följande regler: Varje rad måste innehålla siffrorna 1-9 utan upprepning. Varje kolumn måste innehålla siffrorna 1-9 utan upprepning. Var och en av de 9 3x3 underrutorna ...

Läs mer

Fråga 985. Palindrom partitionering Palindrompartitionering är ett DP-problem. I detta problem, ges en sträng S. Partition S så att varje delsträng av partitionen är en palindrom. Vi måste skriva ut de minimiklipp som behövs för en palindrompartitionering av S. Inmatningsformat Endast en enda rad som innehåller sträng S. Utdataformat ...

Läs mer

Fråga 986. Lägg till två siffror Lägg till två siffror är ett problem där vi har gett två icke-tomma länkade listor som representerar ett icke-negativt heltal. Siffran lagras i omvänd ordning och varje nod får bara innehålla en enda siffra. Lägg till de två siffrorna och skriv ut resultatet med en länkad lista. Inmatningsformat ...

Läs mer

Fråga 987. Sikt av Eratosthenes Sieve of Eratosthenes är en algoritm där vi får reda på primtalen mindre än N. Här är N ett heltal. Detta är en effektiv metod för att ta reda på primtal till en gräns. Genom att använda detta kan vi ta reda på primtal till 10000000. Här ...

Läs mer

Fråga 988. N drottning problem N drottningsproblem med begreppet Backtracking. Här placerar vi drottning så att ingen drottning är under attackförhållande. Attackernas villkor för drottningarna är om två drottningar är på samma kolumn, rad och diagonal så är de under attack. Låt oss se detta genom figuren nedan. Här ...

Läs mer

Fråga 989. Alien ordbok Alien Dictionary är en typ av problem där vi har N-ord och de sorteras i ordning för främmande ordbok. Vi måste hitta ordningen på karaktärerna. Det främmande språket används också med små bokstäver men bokstävernas ordning är annorlunda. Låt oss se hur vi ...

Läs mer

Fråga 990. Senaste stenvikt Last Stone Weight är ett problem där vi har en uppsättning stenar som har några positiva vikter. Nu utför vi en uppgift på den tills vi lämnade en sten eller ingen sten. Vi väljer alltid två stenar med högsta viktvärde och krossar dem tillsammans. Låt oss anta vikten ...

Läs mer

Fråga 991. Klättra trappor Problembeskrivning Problemet ”Klättra upp för trappor” säger att du får en trappa med n trappa. På en gång kan du antingen klättra en trappa eller två trappor. Hur många sätt att nå toppen av trappan? Exempel 3 3 Förklaring Det finns tre sätt att klättra ...

Läs mer

Fråga 992. Serialisera och deserialisera binärt träd Vi har gett ett binärt träd som innehåller N antal noder där varje nod har något värde. Vi måste serie- och deserialisera det binära trädet. Serialize Processen att lagra ett träd i en fil utan att störa dess struktur kallas serialisering. DeserializeSerialize och Deserialize Binary Tree Processen ...

Läs mer

Fråga 993. Omvänd en länkad lista Problemförklaring Problemet ”omvänd en länkad lista” säger att vi får huvudet på den länkade listan. Vi måste vända den länkade listan genom att ändra länkarna mellan dem och returnera huvudet på den omvända länkade listan. Exempel 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Förklaring Vi har vänt den länkade ...

Läs mer

Fråga 994. Maximal längd på kedjepar Problemangivelse I den maximala längden på kedjeparproblemet har vi gett n par siffror, hitta den längsta kedjan som (c, d) kan följa (a, b) om b <c I de givna paren är det första elementet alltid mindre än det andra. Exempel Ingång [{12, 14}, ...

Läs mer

Fråga 995. Hitta par med given skillnad Problemangivelse I den givna osorterade matrisen, hitta paret element i den givna matrisen med given skillnad n. Exempel Inmatningsarr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, skillnad (n) = 40 Utgång [30, 70] Förklaring Här är skillnaden 30 och 70 lika med värdet på ...

Läs mer

Fråga 996. Upptäck en slinga i den länkade listan Problemförklaring I problemet "Upptäck en slinga i den länkade listan" har vi gett en länkad lista. Hitta om det finns slinga eller inte. Om det finns en slinga i den länkade listan pekar någon nod i den länkade listan på en av de tidigare noder ...

Läs mer

Fråga 997. Hitta Nth Node Problembeskrivning I “Hitta Nth Node” -problemet har vi gett en länkad lista för att hitta den nionde noden. Programmet ska skriva ut datavärdet i nionde noden. N är ingångsindex. Exempel 3 1 2 3 4 5 6 3 Tillvägagångssätt Givet en länkad lista ...

Läs mer

Fråga 998. Byt Kth-nod från början med Kth-nod från slut Problembeskrivning I “Byt Kth-nod från början med Kth-nod från slut” har vi gett en länkad lista. Byt kth-nod från början_med kth-nod från slutet. Vi bör inte byta värden, vi bör byta pekare. Exempel 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Läs mer

Translate »
4