Frågor om Accolite intervju

Accolite Array-frågor

Fråga 1. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 2. Räkna par med given summa I problem "räkna par med given summa" har vi gett en heltalmatris [] och ett annat nummer säger "summa", du måste bestämma om något av de två elementen i en given matris har en summa som är lika med "summa". Exempel Input: arr [] = {1,3,4,6,7} och sum = 9. Output: “Element hittade ...

Läs mer

Fråga 3. Grupp multipel förekomst av matriselement beställt efter första förekomst Du får en fråga där du har gett en osorterad matris med flera förekomster av nummer. Uppgiften är att gruppera alla flera förekomster av arrayelement ordnade efter första förekomst. Under tiden bör ordern vara densamma som numret kommer. Exempel Ingång: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Läs mer

Fråga 4. Maximal skillnad mellan frekvensen för två element så att elementet som har större frekvens är också större Antag att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den maximala skillnaden mellan frekvensen för två olika element i en given matris, men elementet med större frekvens bör också ha större värde än det andra heltalet. Exempel Ingång: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Läs mer

Fråga 5. Alla unika tripletter som sammanfattar ett givet värde Vi har gett en rad heltal och ett givet nummer som kallas "summa". Problemuppgiften ber om att ta reda på tripletten som summerar det angivna numret "summa". Exempel Ingång: arr [] = {3,5,7,5,6,1} summa = 16 Utgång: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Förklaring: Triplett som motsvarar den givna .. .

Läs mer

Fråga 6. Segregera 0 och 1 i en matris Problembeskrivning Antag att du har ett heltal. Problemet "Segregera 0 och 1 i en matris" ber att separera matrisen i två delar, i 0 och 1. 0: arna ska vara på vänster sida av matrisen och 1: ar på högra sidan av matrisen. ...

Läs mer

Fråga 7. Hitta Största d i Array så att a + b + c = d Problemförklaring Anta att du har en rad heltal. Ingångsvärden är alla distinkta element. Problemet “Hitta största d i matrisen så att a + b + c = d” ber att ta reda på det största elementet 'd' i uppsättningen så att a + b + c = ...

Läs mer

Fråga 8. Maximalt antal på varandra följande i en matris Problemförklaring Anta att du har en rad med heltal av storlek N. Problemet "Maximalt antal på varandra följande i en matris" ber att ta reda på det maximala antalet på varandra följande nummer som kan spridas i en matris. Exempel arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Förklaring: ...

Läs mer

Fråga 9. Hitta om en matris är delmängd av en annan matris Problemet ”Hitta om en matris är delmängd av en annan matris” säger att du får två matriser arra1 [] och array2 []. De angivna matriserna är på ett osorterat sätt. Din uppgift är att hitta om array2 [] är en delmängd av array1 []. Exempel arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] är ...

Läs mer

Fråga 10. Maximal summa av par med specifik skillnad Problemet ”Maximal summa par med specifik skillnad” säger att du får en rad heltal och ett heltal K. Sedan uppmanas vi att ta reda på den maximala summan av oberoende par. Vi kan para ihop två heltal om de har en absolut skillnad på mindre än K. ...

Läs mer

Fråga 11. Skriv ut alla tripletter i sorterad matris som bildar AP Problemet ”Skriv ut alla tripletter i sorterad matris som bildar AP” säger att vi har gett en sorterad heltalmatris. Uppgiften är att ta reda på alla möjliga tripletter som kan bilda en aritmetisk progression. Exempel arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Läs mer

Fråga 12. Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet Problemet ”Räkna antalet tripletter med produkten lika med det angivna antalet” säger att vi får ett heltal och ett tal m. Problemuppgiften ber om att ta reda på det totala antalet tripletter av med produkten är lika med m. Exempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Förklaring Triplets ...

Läs mer

Fråga 13. Maximal skillnad mellan första och sista index för ett element i array Antag att du har en rad heltal. Problemet ”Maximal skillnad mellan första och sista index för ett element i array” ber att ta reda på skillnaden mellan det första och det sista indexet för varje nummer som finns i en array så att skillnaden är maximal av alla. Exempel ...

Läs mer

Fråga 14. Hitta element som finns i den första matrisen och inte i den andra Problemet "Hitta element som finns i första matrisen och inte i andra" säger att du får två matriser. Arrayer består av alla heltal. Du måste ta reda på de siffror som inte kommer att finnas i den andra matrisen men i den första matrisen. Exempel ...

Läs mer

Fråga 15. Maximal produkt av en ökande konsekvens Problembeskrivning Problemet ”Maximal produkt av en ökande undersekvens” säger att du får en rad heltal. Nu måste du ta reda på den maximala produkt du kan uppnå så att du multiplicerar elementen i en ökande konsekvens. Saken att notera är att vi inte är ...

Läs mer

Fråga 16. Form minsta antal från given sekvens Problemet ”Form minimum antal från given sekvens” säger att du får något mönster av bara jag och D. Betydelsen av I står för att öka och för att minska vi förses med D. Problemuppgiften ber att skriva ut det minsta antal som uppfyller det givna mönstret. Vi har ...

Läs mer

Fråga 17. Icke-överlappande summa av två uppsättningar Problembeskrivning Problemet ”Icke-överlappande summan av två uppsättningar” anger att du får två matriser som inmatningsvärden som arrA [] och arrB [] av samma storlek n. Båda grupperna har också distinkta element individuellt och några vanliga element. Din uppgift är att ta reda på den totala summan ...

Läs mer

Fråga 18. Produkter av intervall i en matris Problembeskrivning Problemet ”Produkter av intervall i en matris” anger att du får en heltalmatris som består av siffror från 1 till n och q antal frågor. Varje fråga innehåller intervallet. Problemuppgiften ber dig ta reda på produkten inom det angivna intervallet under ...

Läs mer

Fråga 19. Första negativa heltalet i varje fönster av storlek k Problemangivelse Problemet ”Första negativa heltal i varje fönster av storlek k” anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, för varje fönster av storlek k skriv ut det första negativa heltalet i det fönstret. Om det inte finns något negativt heltal i något fönster, mata ut ...

Läs mer

Fråga 20. Segregera jämna och udda siffror Problembeskrivning Antag att du har ett heltal. Problemet ”Segregera jämna och udda siffror” ber att ordna om matrisen så att udda och jämna siffror kan separeras i två segment av matrisen. Jämna siffror flyttas till vänster sida av matrisen och udda ...

Läs mer

Fråga 21. Produkt av array utom själv Problembeskrivning "Produkt av array utom själv" -problem, säger att du får en array a []. Skriv ut en annan matris p [] av samma storlek så att värdet vid det tredje indexet för matris p är lika med produkten av alla element i den ursprungliga matrisen ...

Läs mer

Fråga 22. Först saknas positivt Problembeskrivning "Först saknas positivt" problem anger att du får en matris a [] (sorterad eller osorterad) av storlek n. Hitta det första positiva talet som saknas i denna matris. Exempel a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Förklaring: Om vi ​​sorterar matrisen får vi {-1, ...

Läs mer

Fråga 23. Program för Bridge and Torch problem Problembeskrivning Problemet med "Bridge and Torch" säger att du får en mängd tid som en person behöver för att korsa bron. Eftersom det är dags innehåller det positiva heltal. Tillsammans med tiden får vi en bro som en person behöver korsa. Bron tillåter bara ...

Läs mer

Fråga 24. Räkna fyrdubblar från fyra sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x Problemförklaring Problem ”Räkna fyrdubblar från fyra sorterade matriser vars summa är lika med ett givet värde x” anger att du får fyra heltalmatriser och ett värde som heter x. Problemuppgiften ber om att ta reda på hur många fyrdubblar som kan bildas av vilken summa av element av ...

Läs mer

Fråga 25. Siffror med primfrekvenser större än eller lika med k Problemangivelse Problem ”Siffror med primfrekvenser större än eller lika med k” anger att du får en matris med heltal storlek n och ett heltal k. Alla siffror i den är primtal. Problemuppgiften ber om att ta reda på siffrorna som visas i ...

Läs mer

Fråga 26. Maximal subarray summa exklusive vissa element Problembeskrivning Vi får en matris och vi måste hitta maximal subarray-summa exklusive vissa element. Det vill säga, vi måste hitta den maximala summan av subarray så att subarrayen vi överväger inte innehåller de element som uppmanas att uteslutas. Exempel på maximalt ...

Läs mer

Fråga 27. Hitta minsta antal sammanfogningsoperationer för att skapa en matrispalindrom Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften frågar efter att hitta minsta antal sammanslagningsoperationer för att göra en matrispalindrom, dvs. ta reda på det minsta antalet sammanslagningsoperationer som ska göras på matrisen för att göra det till ett palindrom. Sammanfogning innebär helt enkelt att ...

Läs mer

Fråga 28. Maximal summarektangel i en 2D-matris Problembeskrivning Hitta den maximala summarektangeln i en 2D-matris, dvs. hitta en delmatris med maximal summa. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och ...

Läs mer

Fråga 29. Största summan sammanhängande subarray Problembeskrivning Du får en rad heltal. Problemuppgiften ber att ta reda på den största summan angränsande subarray. Detta betyder inget annat än att hitta en subarray (kontinuerliga element) som har den största summan bland alla andra subarrays i den givna arrayen. Exempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Läs mer

Fråga 30. Räkna distinkta element i varje fönster i storlek K Delmängder är något som vi har haft att göra med under en tid nu. I det sista avsnittet täckte vi antalet underuppsättningar vi kunde göra med distinkta jämna nummer. Den här gången räknar vi olika element i varje fönster av storlek K. Avsnitt-1 Om problemet. Med en osorterad matris ...

Läs mer

Fråga 31. Räkna par vars produkter finns i matrisen I räkna par vars produkter finns i array-problem har vi gett en array, räkna alla distinkta par vars produktvärde finns i arrayen. Exempel Ingång A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Utgång Antal separata par vars produkt finns i matrisen är: 2 par är: (2, ...

Läs mer

Fråga 32. Räkna par med given summa Med tanke på ett heltalarray av storlek n och ett heltal 'K', måste du räkna antalet par (behöver inte vara unika) i arrayen vars summa är lika med 'K'. Exempel Input: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Output: 2 Brute force-lösning för Count Pairs With given Sum Huvudidé ...

Läs mer

Fråga 33. Kontrollera om en matris är staplingssorterbar För att kontrollera om en array är staplingssorterbart problem har vi gett en array [] av storlek n som innehåller element från 1 till n i slumpmässig ordning. Sortera matrisen i stigande ordning med en tillfällig stack efter endast dessa två operationer - Ta bort elementet i början ...

Läs mer

Fråga 34. Hitta de bästa K (eller mest frekventa) numren i en ström För att hitta de bästa k (eller vanligaste) siffrorna i ett strömproblem har vi gett ett heltal som består av några nummer. Problemet säger att du måste ta ett element från matrisen och att du bara kan ha högst k-siffror högst upp. Vi behöver ...

Läs mer

Fråga 35. Antal NGE till höger I antalet NGE till rätt problem har vi gett en matris [] av storlek n och q antal frågor som representerar matrisens index. För varje fråga skriver jag ut det totala antalet nästa större element till rätt. Exempel Inmatning a [] = ...

Läs mer

Fråga 36. Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt Problemförklaring I problemet "Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt" har vi gett en array och ett inmatat heltal X. Skriv ett program för att hitta subarray med längd X med minsta / minsta genomsnitt. Skriver ut start- och slutindex för undergruppen som har minst ...

Läs mer

Fråga 37. Hitta nollor som ska vändas så att antalet konsekutiva 1: er maximeras Problemangivelse I “Hitta nollor som ska vändas så att antalet konsekutiva 1: er maximeras” har vi gett en binär matris och ett nummer x som anger nr. av nollor som ska vändas. Skriv ett program för att hitta nollorna som måste vändas så ...

Läs mer

Fråga 38. Hitta de två siffrorna med udda förekomster i en osorterad matris Problemförklaring I problemet "Hitta de två siffrorna med udda förekomster i en osorterad matris" har vi gett en osorterad matris. I denna grupp, andra än två nummer, förekommer alla andra nummer jämnt antal gånger. Hitta de två siffrorna som förekommer ett udda antal gånger. Notera ...

Läs mer

Fråga 39. Implementera två stackar i en matris Problemförklaring I problemet "Implementera två stackar i en matris" måste vi implementera två stackar i en array så att om användaren vill trycka ett element i någon av de två stackarna, bör det inte vara något fel förrän arrayen blir full . Exempel Push 5 ...

Läs mer

Fråga 40. DRAGKAMP Problemförklaring I dragkampsproblem har vi gett en rad heltal, delar upp matrisen i två delmängder av storlek n / 2 storlek vardera så att skillnaden i summan av två delmängder är så minsta som möjligt. Om n är jämnt är varje delmängd n / 2. Om ...

Läs mer

Fråga 41. Partitionsproblem Problemförklaring I partitionsproblemet har vi gett en uppsättning som innehåller n element. Hitta om den angivna uppsättningen kan delas in i två uppsättningar vars summa av element i deluppsättningarna är lika. Exempel Inmatningsarr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgång Ja Förklaring Matrisen ...

Läs mer

Fråga 42. Hitta det förlorade elementet från en duplicerad matris Problemförklaring Med tanke på två matriser A och B är en matris en duplikat av den andra förutom ett element. Det ena elementet saknas i antingen A eller B. vi måste hitta det förlorade elementet från en duplicerad array. Exempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Läs mer

Fråga 43. Hitta triplett i matris med en given summa Problemangivelse Givet en rad med heltal, hitta kombinationen av tre element i matrisen vars summa är lika med ett givet värde X. Här skriver vi ut den första kombinationen som vi får. Om det inte finns någon sådan kombination, skriv ut -1. Exempel Ingång N = 5, X = 15 arr [] = ...

Läs mer

Fråga 44. Minsta positiva antal saknas i en osorterad matris Problemstatus I den givna osorterade matrisen hittar du det minsta positiva antalet som saknas i en osorterad matris. Ett positivt heltal inkluderar inte 0. Vi kan ändra den ursprungliga matrisen om det behövs. Matrisen kan innehålla positiva och negativa tal. Exempel a. Inmatningsmatris: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Läs mer

Fråga 45. Högsta summan av element som inte följer i följd Problemangivelse I den angivna matrisen "Maximal summa av icke-efterföljande element" måste du hitta den maximala summan av icke-på varandra följande element. Du kan inte lägga till omedelbara grannnummer. Till exempel [1,3,5,6,7,8,] här är 1, 3 intill så vi kan inte lägga till dem, och 6, 8 är inte intill så vi ...

Läs mer

Fråga 46. Multiplikation av föregående och nästa Problemangivelse Multiplikation av föregående och nästa: I den givna matrisen ersätter varje element med produkten av nästa och föregående element till det. Och för det första elementet (a [0]) måste vi ersätta det med produkten av nästa och sig själv, för det sista elementet (a [n-1]) måste vi ersätta det ...

Läs mer

Fråga 47. Ett produktarrangemangspussel Problemförklaring I ett produktmatrispusselproblem måste vi konstruera en matris där ith-elementet kommer att vara produkten av alla element i den givna arrayen utom elementet i ith-positionen. Exempel Ingång 5 10 3 5 6 2 Utgång 180 ...

Läs mer

Accolite String Frågor

Fråga 48. Form minsta antal från given sekvens Problemet ”Form minimum antal från given sekvens” säger att du får något mönster av bara jag och D. Betydelsen av I står för att öka och för att minska vi förses med D. Problemuppgiften ber att skriva ut det minsta antal som uppfyller det givna mönstret. Vi har ...

Läs mer

Fråga 49. Ordna om en binär sträng som alternativ x- och y-förekomst Problemförklaring Anta att du får en binär sträng och två siffror x och y. Strängen består endast av 0 och 1. Problemet ”Ordna om en binär sträng som alternativ x- och y-förekomst” ber att omorganisera strängen så att 0 kommer x gånger ⇒ 1 kommer ...

Läs mer

Fråga 50. Omvänd ord i en sträng Problemförklaring ”Omvänd ord i en sträng” anger att du får en sträng s av storlek n. Skriv ut strängen i omvänd ordning så att det sista ordet blir det första, det näst sista blir det andra och så vidare. Härmed hänvisar vi till en mening som innehåller ord istället ...

Läs mer

Fråga 51. KMP-algoritm KMP-algoritmen (Knuth-Morris-Pratt) används för mönstersökning i en given sträng. Vi får en sträng S och ett mönster p, vårt mål är att avgöra om det angivna mönstret finns i strängen eller inte. Exempel Ingång: S = “aaaab” p = “aab” Output: true Naive Approach The ...

Läs mer

Fråga 52. Omvänd en sträng med Stack Vi har gett en sträng s med längden n som innehåller gemener, versaler, heltal och någon speciell symbol. Vänd den angivna strängen med stack. Låt oss se några exempel för bättre förståelse. Exempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Läs mer

Fråga 53. Rabin Karp Algoritm Rabin Karp Algoritm brukade hitta mönstersträngen i den angivna textsträngen. Det finns så många typer av algoritmer eller metoder som används för att hitta mönstersträngen. I denna algoritm använder vi Hashing för att hitta mönstermatchning. Om vi ​​har samma hashkod för substringen ...

Läs mer

Fråga 54. Sortera en sträng enligt en annan sträng Problembeskrivning Givet två inmatningssträngar, ett mönster och en sträng. Vi måste sortera strängen enligt den ordning som definieras av mönstret. Mönstersträng har inga dubbletter och har alla tecken i strängen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller en sträng som vi behöver ...

Läs mer

Fråga 55. Längsta vanliga prefixet med Divide and Conquer Problemförklaring I problemet "Längsta vanliga prefix med hjälp av Divide and Conquer" har vi gett ett heltal n och n strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Ingångsformat Den första raden innehåller ett heltal n. ...

Läs mer

Fråga 56. Skriv ut kortaste sökvägen för att skriva ut en sträng på skärmen Problemförklaring I problemet "Skriv ut kortaste vägen för att skriva ut en sträng på skärmen" har vi gett en skärm som innehåller alfabet från AZ och inmatningssträng, genom att använda fjärrkontroll kan vi gå från ett tecken till ett annat tecken, fjärrkontrollen innehåller bara vänster, höger, över , och nedre knapparna. skriv en funktion ...

Läs mer

Fråga 57. Online algoritm för kontroll av palindrom i en ström Problemförklaring I problemet "Online-algoritm för kontroll av palindrom i en ström" har vi gett en ström av tecken (charcaters tas emot en efter en). Skriv ett program som kommer att skriva ut "ja" varje gång om de mottagna tecknen hittills bildar ett palindrom. Ingångsformat Den första och enda ...

Läs mer

Fråga 58. Kontrollera om två givna strängar är isomorfa för varandra Problemförklaring I “Kontrollera om två givna strängar är isomorfa för varandra” har vi gett två strängar s1 och s2. Skriv ett program som säger om givna strängar är isomorfa eller inte. Obs! Två strängar sägs vara isomorfa om det finns en att ...

Läs mer

Accolite Tree Frågor

Fråga 59. Med tanke på ett binärt träd, hur tar du bort alla halva noder? Problemet "Med tanke på ett binärt träd, hur tar du bort alla halva noder?" anger att du får ett binärt träd. Nu måste du ta bort halva noder. En halv nod definieras som en nod i trädet som bara har ett enda barn. Antingen är det ...

Läs mer

Fråga 60. Gränsövergång av binärt träd Problemförklaring Problemet "Gränsövergång av binärt träd" säger att du får ett binärt träd. Nu måste du skriva ut gränsvyn för ett binärt träd. Här betyder gränsöverskridande att alla noder visas som trädets gräns. Noderna ses från ...

Läs mer

Fråga 61. Bottenvy av ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Bottenvy av ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd och nu måste du hitta bottenvyn för det angivna trädet. När vi ser ett träd nedåt. Noderna som är synliga för oss är botten ...

Läs mer

Fråga 62. Skriv ut höger vy av ett binärt träd Problembeskrivning Problemet "Skriv ut höger vy av ett binärt träd" anger att du får ett binärt träd. Nu måste du hitta rätt vy över detta träd. Här betyder högervy av det binära trädet att skriva ut sekvensen som trädet ser ut när man tittar från ...

Läs mer

Fråga 63. Binär sökträd Radera åtgärd Problembeskrivning Problemet "Binary Search Tree Delete Operation" ber oss att implementera borttagningen för binärt sökträd. Radera-funktion avser funktionen för att radera en nod med en viss nyckel / data. Exempel Ingångsnod som ska raderas = 5 Utmatningsmetod för binärt sökträd Radera operation Så ...

Läs mer

Fråga 64. Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Problembeskrivning Problemet ”Iterativ metod för att hitta höjden på det binära trädet” säger att du får ett binärt träd, hitta höjden på trädet med den iterativa metoden. Exempel Ingång 3 Ingång 4 Algoritm för Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Höjden på ett träd ...

Läs mer

Fråga 65. Klona ett binärt träd med slumpmässiga pekare Problembeskrivning Du får ett komplett binärt träd med några slumpmässiga pekare. Slumpmässiga pekare hänvisas till noder som varje nod pekar på annat än sitt vänstra och högra barn. Så detta ändrar också standardstrukturen för en nod i ett enkelt binärt träd. Nu är noden till ...

Läs mer

Fråga 66. Hitta det minsta elementet i BST (Orderstatistik i BST) Problembeskrivning "Hitta k-th minsta element i BST (Order Statistics in BST)" -problem säger att du får ett binärt sökträd och att du måste hitta det k-minsta antalet i BST. Detta betyder att om vi gör en ordningskorsning av det binära sökträdet och lagrar ...

Läs mer

Fråga 67. Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte Problembeskrivning ”Ett program för att kontrollera om ett binärt träd är BST eller inte” säger att du får ett binärt träd och du måste kontrollera om det binära trädet uppfyller egenskaperna för det binära sökträdet. Så, det binära trädet har följande egenskaper: Vänster underträd ...

Läs mer

Fråga 68. Skriv ut förfäder till en given binär trädnod utan rekursion Med ett binärt träd och en specifik nod eller nyckel. Skriv ut förfäder till en viss binär trädnod utan rekursion. Exempel Input: key = 7 Output: 3 1 Input: key = 4 Output: 2 1 Algorithm for Ancestors of a given Binary Tree Node Create a class Node ...

Läs mer

Fråga 69. Skriv ut ett binärt träd i vertikal ordning I det här problemet har vi gett en pekare som anger roten till det binära trädet och din uppgift är att skriva ut det binära trädet i vertikal ordning. Exempel Ingång 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Utgång 4 2 ...

Läs mer

Accolite Graph-frågor

Fråga 70. Topologisk sortering Med en riktad acyklisk graf, topologiskt sortera grafnoderna. Topologisk sorteringsexempel Topologisk sortering av ovanstående diagram är -> {1,2,3,0,5,4} Teori Topologisk sortering görs för en riktad acyklisk graf (DAG). En DAG har inga cykler i sig. dvs det finns ingen sådan väg som börjar från någon nod i ...

Läs mer

Fråga 71. Dijkstra algoritm Dijkstra är den kortaste banalgoritmen. Dijkstra-algoritmen används för att hitta det kortaste avståndet mellan alla noder från den givna startnoden. Det skapar logiskt det kortaste sökvägsträdet från en enda källnod, genom att fortsätta lägga till noderna girigt så att varje nod i varje punkt i ...

Läs mer

Accolite Stack frågor

Fråga 72. Lägg till Two Numbers II Leetcode-lösning Problembeskrivning Add Two Numbers II LeetCode-lösningen – "Add Two Numbers II" anger att två icke-tomma länkade listor representerar två icke-negativa heltal där den mest signifikanta siffran kommer först och varje nod innehåller exakt en siffra. Vi måste lägga till de två talen och returnera summan som ...

Läs mer

Fråga 73. Infångning av regnvatten Leetcode-lösning Problembeskrivning The Trapping Rain Water LeetCode Solution – "Fånga regnvatten" säger att givet en rad höjder som representerar en höjdkarta där bredden på varje stapel är 1. Vi måste hitta mängden vatten som fångas efter regn. Exempel: Ingång: höjd = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Förklaring: Kontrollera ...

Läs mer

Fråga 74. Form minsta antal från given sekvens Problemet ”Form minimum antal från given sekvens” säger att du får något mönster av bara jag och D. Betydelsen av I står för att öka och för att minska vi förses med D. Problemuppgiften ber att skriva ut det minsta antal som uppfyller det givna mönstret. Vi har ...

Läs mer

Fråga 75. Skriv ut förfäder till en given binär trädnod utan rekursion Med ett binärt träd och en specifik nod eller nyckel. Skriv ut förfäder till en viss binär trädnod utan rekursion. Exempel Input: key = 7 Output: 3 1 Input: key = 4 Output: 2 1 Algorithm for Ancestors of a given Binary Tree Node Create a class Node ...

Läs mer

Fråga 76. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 77. Återställa en kö I Återställa ett köproblem har vi gett en kö, skriv en algoritm för att vända kön. Exempel Ingångskö = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgångskö = 23-> 4-> 8-> 10 Ingångskö = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgångskö = 6 ...

Läs mer

Fråga 78. Kontrollera om en matris är staplingssorterbar För att kontrollera om en array är staplingssorterbart problem har vi gett en array [] av storlek n som innehåller element från 1 till n i slumpmässig ordning. Sortera matrisen i stigande ordning med en tillfällig stack efter endast dessa två operationer - Ta bort elementet i början ...

Läs mer

Fråga 79. Omvänd en sträng med Stack Vi har gett en sträng s med längden n som innehåller gemener, versaler, heltal och någon speciell symbol. Vänd den angivna strängen med stack. Låt oss se några exempel för bättre förståelse. Exempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Läs mer

Fråga 80. Antal NGE till höger I antalet NGE till rätt problem har vi gett en matris [] av storlek n och q antal frågor som representerar matrisens index. För varje fråga skriver jag ut det totala antalet nästa större element till rätt. Exempel Inmatning a [] = ...

Läs mer

Fråga 81. Implementera två stackar i en matris Problemförklaring I problemet "Implementera två stackar i en matris" måste vi implementera två stackar i en array så att om användaren vill trycka ett element i någon av de två stackarna, bör det inte vara något fel förrän arrayen blir full . Exempel Push 5 ...

Läs mer

Accolite köfrågor

Fråga 82. Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Problembeskrivning Problemet ”Iterativ metod för att hitta höjden på det binära trädet” säger att du får ett binärt träd, hitta höjden på trädet med den iterativa metoden. Exempel Ingång 3 Ingång 4 Algoritm för Iterativ metod för att hitta höjden på binärt träd Höjden på ett träd ...

Läs mer

Fråga 83. Första negativa heltalet i varje fönster av storlek k Problemangivelse Problemet ”Första negativa heltal i varje fönster av storlek k” anger att du får en matris som innehåller positiva och negativa heltal, för varje fönster av storlek k skriv ut det första negativa heltalet i det fönstret. Om det inte finns något negativt heltal i något fönster, mata ut ...

Läs mer

Fråga 84. Kö med stackar I kö med ett stackproblem måste vi implementera följande funktioner i en kö med standardfunktionerna för stackdatastrukturen, Enqueue: Lägg till ett element i slutet av kön Dequeue: Ta bort ett element från början av kön Exempel Inmatning : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Läs mer

Fråga 85. Återställa en kö I Återställa ett köproblem har vi gett en kö, skriv en algoritm för att vända kön. Exempel Ingångskö = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgångskö = 23-> 4-> 8-> 10 Ingångskö = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgångskö = 6 ...

Läs mer

Accolite Matrix Frågor

Fråga 86. Maximal summarektangel i en 2D-matris Problembeskrivning Hitta den maximala summarektangeln i en 2D-matris, dvs. hitta en delmatris med maximal summa. En undermatris är inget annat än en 2D-grupp inuti den angivna 2D-gruppen. Så du har en matris med signerade heltal, du måste beräkna summan av delmatriser och ...

Läs mer

Fråga 87. Skriv ut kortaste sökvägen för att skriva ut en sträng på skärmen Problemförklaring I problemet "Skriv ut kortaste vägen för att skriva ut en sträng på skärmen" har vi gett en skärm som innehåller alfabet från AZ och inmatningssträng, genom att använda fjärrkontroll kan vi gå från ett tecken till ett annat tecken, fjärrkontrollen innehåller bara vänster, höger, över , och nedre knapparna. skriv en funktion ...

Läs mer

Accolite Andra frågor

Fråga 88. Sortera färger LeetCode Solution Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. ...

Läs mer

Fråga 89. Binärt träd från höger sida LeetCode-lösning Problembeskrivning Binärt träd från höger sida LeetCode Lösning – Med tanke på roten till ett binärt träd, föreställ dig att du står på höger sida om det och returnerar värdena för noderna du kan se ordnade uppifrån och ner. Exempel testfall 1: Indata: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Läs mer

Fråga 90. Union och skärningspunkt mellan två länkade listor Med tanke på två länkade listor, skapa ytterligare två länkade listor för att få union och skärningspunkt mellan elementen i befintliga listor. Exempel Ingång: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Utgång: skärningslista: 14 → 9 → 5 Facklista: ...

Läs mer

Fråga 91. Totalt antal utan upprepade siffror inom ett intervall Du får ett antal siffror (start, slut). Den givna uppgiften säger att ta reda på det totala antalet nummer utan upprepade siffror inom ett intervall. Exempel Ingång: 10 50 Utgång: 37 Förklaring: 10 har ingen upprepad siffra. 11 har en upprepad siffra. 12 har ingen upprepad siffra. ...

Läs mer

Fråga 92. Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor Problembeskrivning Problemet ”Skriv en funktion för att få skärningspunkten för två länkade listor” säger att du får två länkade listor. Men de är inte oberoende länkade listor. De är anslutna någon gång. Nu måste du hitta denna skärningspunkt mellan dessa två listor. ...

Läs mer

Fråga 93. Länkad listcykel Problembeskrivning "Länkad lista cykel" problem säger att du får en länkad lista. Hitta om den innehåller någon slinga eller inte? Länkad lista med cykel Exempel 1-> 2-> 3 Ingen slinga Förklaring: Den länkade listan innehåller ingen slinga, för om det gjorde det hade det funnits två inga ...

Läs mer

Fråga 94. Hitta antal anställda under varje anställd HashMaps är en av de mest användbara datastrukturerna. Hitta antalet anställda under varje anställd är ett problem som påminner mig om den berömda filmens start. Liknar att drömma i en dröm. Här har vi en anställd som arbetar under en anställd och så vidare. Problembeskrivning Så, vad ...

Läs mer

Fråga 95. Top K Frequent Word I topp-K-frekventa ordproblem har vi gett en lista med ord och ett heltal k. Skriv ut de mest använda strängarna i listan. Exempel Ingång: lista = {“kod”, “himmel”, “penna”, “himmel”, “himmel”, “blå”, “kod”} k = 2 Utgång: himmel kod Ingång: lista = {“ja”, ...

Läs mer

Fråga 96. N drottning problem N drottningsproblem med begreppet Backtracking. Här placerar vi drottning så att ingen drottning är under attackförhållande. Attackernas villkor för drottningarna är om två drottningar är på samma kolumn, rad och diagonal så är de under attack. Låt oss se detta genom figuren nedan. Här ...

Läs mer

Fråga 97. Omvänd en länkad lista Problemförklaring Problemet ”omvänd en länkad lista” säger att vi får huvudet på den länkade listan. Vi måste vända den länkade listan genom att ändra länkarna mellan dem och returnera huvudet på den omvända länkade listan. Exempel 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Förklaring Vi har vänt den länkade ...

Läs mer

Fråga 98. Hitta Nth Node Problembeskrivning I “Hitta Nth Node” -problemet har vi gett en länkad lista för att hitta den nionde noden. Programmet ska skriva ut datavärdet i nionde noden. N är ingångsindex. Exempel 3 1 2 3 4 5 6 3 Tillvägagångssätt Givet en länkad lista ...

Läs mer

Translate »