Frågor om Accenture-intervjun

Accenture Array-frågor

Fråga 1. Ordna om Array så att arr [i]> = arr [j] om jag är jämn och arr [i] <= arr [j] om jag är udda och j <i Anta att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ordna om matrisen på ett sådant sätt att elementen i jämn position i en matris ska vara större än alla element innan den och elementen i udda positioner bör vara mindre än elementen innan den. Exempel ...

Läs mer

Fråga 2. Maximal skillnad mellan frekvensen för två element så att elementet som har större frekvens är också större Antag att du har ett heltal. Problemuppgiften ber om att ta reda på den maximala skillnaden mellan frekvensen för två olika element i en given matris, men elementet med större frekvens bör också ha större värde än det andra heltalet. Exempel Ingång: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Läs mer

Fråga 3. Längsta subarray som har räknat på 1s en mer än räknat på 0s Vi har gett en rad heltal. En matris innehåller endast 1 och 0. Problemuppgiften ber om att ta reda på längden på den längsta undergruppen som har kvantiteten på 1: s siffra är bara en mer än antalet 0 i en undergrupp. Exempel Ingång: arr [] = ...

Läs mer

Fråga 4. Maximal matris från två givna arrays som håller ordning samma Anta att vi har två heltalarray av samma storlek n. Båda matriserna kan också innehålla vanliga nummer. Problemuppgiften ber om att bilda den resulterande matrisen som innehåller 'n' maximala värden från båda matriserna. Den första matrisen bör prioriteras (element i den första ...

Läs mer

Fråga 5. Räkna subarrays med samma jämna och udda element Antag att du har angett ett heltal med N-storlek. Eftersom det finns siffror är siffrorna udda eller jämna. Problemet är att räkna subarray med samma jämna och udda element eller ta reda på antalet sub-arrays som har lika många jämna och udda heltal. Exempel ...

Läs mer

Fråga 6. Ordna om en array så att arr [i] är lika med i ”Ordna om en matris så att arr [i] = i” -problemet säger att du får en array med heltal som sträcker sig från 0 till n-1. Eftersom alla element kanske inte finns i matrisen är -1 istället för dem. Problemuppgiften ber om att ordna matrisen i sådana ...

Läs mer

Fråga 7. Maximalt antal choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter ”Det maximala antalet choklad som ska fördelas lika mellan k-studenter” anger att du får n lådor som innehåller lite choklad. Antag att det finns k studenter. Uppgiften är att fördela maximalt antal choklad mellan k-studenter lika genom att välja på varandra följande rutor. Vi kan ...

Läs mer

Fråga 8. Maximal efterföljande summa så att inga tre följer varandra Problemet ”Maximal påföljande summa så att inga tre följer på varandra” säger att du får en rad heltal. Nu måste du hitta en sekvens som har den maximala summan med tanke på att du inte kan beakta tre element i följd. För att komma ihåg är en följd inget annat än en matris ...

Läs mer

Fråga 9. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Fråga 10. Skriv ut alla tripletter i sorterad matris som bildar AP Problemet ”Skriv ut alla tripletter i sorterad matris som bildar AP” säger att vi har gett en sorterad heltalmatris. Uppgiften är att ta reda på alla möjliga tripletter som kan bilda en aritmetisk progression. Exempel arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Läs mer

Fråga 11. Minsta summan av multiplikationer av n nummer Problemet ”Minsta summan av multiplikationer av n-tal” säger att du får n heltal och du måste minimera summan av multiplicering av alla siffror genom att ta två element som ligger intill varandra och sätta tillbaka deras summa mod 100 tills en enda nummer ...

Läs mer

Fråga 12. Kontrollera om två matriser är lika eller inte Problemet ”Kontrollera om två matriser är lika eller inte” säger att du får två matriser. Problemet säger att du måste avgöra om givna matriser är lika eller inte. Exempel arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

Läs mer

Fråga 13. Ersätt två på varandra följande lika värden med ett större Problemförklaring Anta att du har ett heltal. Problemet ”Ersätt två på varandra följande lika värden med en större” ber att ersätta alla dessa parvärden säger "a" som kommer i följd med ett tal "a + 1" 1 större än dem (två på varandra följande siffror), så att även efter modifieringen eller upprepning där ...

Läs mer

Fråga 14. Konvertera array till Zig-Zag-mode Problembeskrivning Problemet "Konvertera array till Zig-Zag-mode" säger att du får ett - av heltal. Problemuppgiften ber om att sortera matrisen på ett sicksack-sätt så att elementen i matrisen kommer att se ut som a a <b> c <d> e ...

Läs mer

Fråga 15. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Fråga 16. Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris Problemangivelse Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris anger att du får en matris av storlek m * n och ett matrisradnummer säger "rad". Problemuppgiften ber att ta reda på alla möjliga rader som är permutation till den angivna raden. Detta är ...

Läs mer

Fråga 17. Längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser Problembeskrivning Du får två matriser som var och en innehåller binärt tal. Problemuppgiften ber att hitta längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser, det vill säga att ta reda på den maximala längden på den gemensamma undergruppen från (i, j) på ett sådant sätt att j är större än ...

Läs mer

Fråga 18. Största rektangulära submatrisen med lika antal 1 och 0 Problembeskrivning Givet en binär matris av storlek nx m. Problemet är att hitta den största areans rektangulära submatris med lika antal 1 och 0. Exempel Mått = 4 x 4 Matris: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Läs mer

Fråga 19. Kontrollera om en matris är staplingssorterbar För att kontrollera om en array är staplingssorterbart problem har vi gett en array [] av storlek n som innehåller element från 1 till n i slumpmässig ordning. Sortera matrisen i stigande ordning med en tillfällig stack efter endast dessa två operationer - Ta bort elementet i början ...

Läs mer

Fråga 20. Nästa större frekvenselement I nästa problem med större frekvenselement har vi gett en matris en [] av storlek n som innehåller siffror. För varje nummer i matrisen skrivs ut numret till rätt i en matris med en frekvens som är högre än det nuvarande numret. Exempel Inmatning a [] = {1, 1, ...

Läs mer

Fråga 21. Insättningssortering Sortera en viss osorterad matris med hjälp av algoritmen för insättningssortering. Ingång: {9,5,1,6,11,8,4} Output: {1,4,5,6,8,9,11} Teoriinsättning Sorterar siffror på samma sätt som vi människor sorterar en uppsättning numrerade objekt (ex-kort) Ett nummer tas från en osorterad array (höger subarray) till en position i den sorterade ...

Läs mer

Fråga 22. Längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser II Problembeskrivning I problemet "Längsta spännvidd med samma summa i två binära matriser II" har vi gett två binära matriser "a" och "b" med samma storlek. Skriv ett program för att skriva ut det längsta intervallet med samma summa i två matriser. Detta kan tydligt förklaras i ...

Läs mer

Fråga 23. Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt Problemförklaring I problemet "Hitta subarray av given längd med minst genomsnitt" har vi gett en array och ett inmatat heltal X. Skriv ett program för att hitta subarray med längd X med minsta / minsta genomsnitt. Skriver ut start- och slutindex för undergruppen som har minst ...

Läs mer

Fråga 24. Multiplikation av föregående och nästa Problemangivelse Multiplikation av föregående och nästa: I den givna matrisen ersätter varje element med produkten av nästa och föregående element till det. Och för det första elementet (a [0]) måste vi ersätta det med produkten av nästa och sig själv, för det sista elementet (a [n-1]) måste vi ersätta det ...

Läs mer

Accenture strängfrågor

Fråga 25. Kontrollera om Array innehåller sammanhängande heltal med duplikat tillåtna Du får en rad heltal som också kan innehålla dubbletter. Problemuppgiften ber om att ta reda på om det är en uppsättning sammanhängande heltal, skriv ut "Ja" om det är, skriv ut "Nej" om det inte är det. Exempel på provingång: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Prov ...

Läs mer

Fråga 26. Strängjämförelse som innehåller jokertecken I strängjämförelse som innehåller jokerteckenproblem har vi gett två strängar andra strängen innehåller små alfabet och den första innehåller små alfabet och några jokerteckenmönster. Jokerteckenmönster är:?: Vi kan ersätta detta jokertecken med vilket litet alfabet som helst. *: vi kan ersätta detta jokertecken med vilken sträng som helst. En tom ...

Läs mer

Fråga 27. Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra Problemförklaring I problemet "Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra" har vi gett en char-matris, skriv ett program för att hitta om alla rader är cirkulära rotationer av varandra eller inte. Om alla rader är cirkulära rotationer av varandra skriv ut ...

Läs mer

Fråga 28. Sortera en sträng enligt en annan sträng Problembeskrivning Givet två inmatningssträngar, ett mönster och en sträng. Vi måste sortera strängen enligt den ordning som definieras av mönstret. Mönstersträng har inga dubbletter och har alla tecken i strängen. Inmatningsformat Den första raden som innehåller en sträng som vi behöver ...

Läs mer

Fråga 29. Dela fyra distinkta strängar Problemförklaring I problemet "Dela fyra distinkta strängar" måste vi kontrollera om den givna inmatningssträngen kan delas upp i fyra strängar så att varje sträng inte är tom och skiljer sig från varandra. Inmatningsformat Den första och enda ensamma som innehåller sträng “s”. Utdataformat Skriv ut “Ja” om ...

Läs mer

Fråga 30. Konvertera en sträng som är upprepning av en sträng med längd K Problemförklaring I problemet "Konvertera en sträng som är upprepning av en längdsträng K" har vi gett en sträng "s" och ett heltal "k". Skriv ett program för att kontrollera om det är möjligt att konvertera det till en sträng som är upprepningen av en substring med ...

Läs mer

Fråga 31. Längsta vanliga prefixet med Divide and Conquer Problemförklaring I problemet "Längsta vanliga prefix med hjälp av Divide and Conquer" har vi gett ett heltal n och n strängar. Skriv ett program som skriver ut det längsta vanliga prefixet. Om det inte finns något vanligt prefix, skriv ut “-1”. Ingångsformat Den första raden innehåller ett heltal n. ...

Läs mer

Accenture Tree Frågor

Fråga 32. Kontrollera om varje intern nod i en BST har exakt ett barn Problembeskrivning “Kontrollera om varje intern nod i en BST har exakt ett barn” -problem säger att du får en förbeställning av ett binärt sökträd. Och du måste hitta om alla icke-bladnoder bara innehåller ett enda barn. Här anser vi också att alla ...

Läs mer

Accenture Graph-frågor

Fråga 33. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Fråga 34. Transponera diagram Problembeskrivning Problemet ”Transponeringsgraf” anger att du får ett diagram och att du måste hitta transponeringen av det angivna diagrammet. Transponera: Transponering av en riktad graf ger en annan graf med samma kant- och nodkonfigurationer men riktningen på alla kanter har omvänd. Exempel ...

Läs mer

Accenture Stack-frågor

Fråga 35. Kontrollera om en matris är staplingssorterbar För att kontrollera om en array är staplingssorterbart problem har vi gett en array [] av storlek n som innehåller element från 1 till n i slumpmässig ordning. Sortera matrisen i stigande ordning med en tillfällig stack efter endast dessa två operationer - Ta bort elementet i början ...

Läs mer

Fråga 36. Nästa större frekvenselement I nästa problem med större frekvenselement har vi gett en matris en [] av storlek n som innehåller siffror. För varje nummer i matrisen skrivs ut numret till rätt i en matris med en frekvens som är högre än det nuvarande numret. Exempel Inmatning a [] = {1, 1, ...

Läs mer

Accenture Queue Questions

Fråga 37. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Accenture Matrix Frågor

Fråga 38. Avstånd för närmaste cell med 1 i en binär matris Problembeskrivning Problemet “Avståndet för närmaste cell som har 1 i en binär matris” anger att du får en binär matris (som endast innehåller 0s och 1s) med minst en 1. Hitta avståndet till närmaste cell som har 1 i binärmatrisen för alla element i ...

Läs mer

Fråga 39. Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris Problemangivelse Hitta alla permuterade rader i en given rad i en matris anger att du får en matris av storlek m * n och ett matrisradnummer säger "rad". Problemuppgiften ber att ta reda på alla möjliga rader som är permutation till den angivna raden. Detta är ...

Läs mer

Fråga 40. Största rektangulära submatrisen med lika antal 1 och 0 Problembeskrivning Givet en binär matris av storlek nx m. Problemet är att hitta den största areans rektangulära submatris med lika antal 1 och 0. Exempel Mått = 4 x 4 Matris: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Läs mer

Fråga 41. Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra Problemförklaring I problemet "Kontrollera om alla rader i en matris är cirkulära rotationer av varandra" har vi gett en char-matris, skriv ett program för att hitta om alla rader är cirkulära rotationer av varandra eller inte. Om alla rader är cirkulära rotationer av varandra skriv ut ...

Läs mer

Accenture andra frågor

Fråga 42. Spiral Matrix II Leetcode-lösning Problembeskrivning Den här frågan Spiral Matrix II är väldigt lik Spiral Matrix. Försök att försöka med ovanstående fråga för att få en bättre uppfattning innan du löser detta problem. I den här frågan ombeds vi att generera en matris av storlek n*n med element i spiralordning, och endast n ...

Läs mer

Fråga 43. Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare Problemet ”Sekvenser med given längd där varje element är mer än eller lika med två gånger tidigare” ger oss två heltal m och n. Här är m det största antalet som kan finnas i sekvensen och n är antalet element som måste finnas i ...

Läs mer

Fråga 44. Skriv ut Fibonacci-numren i omvänd ordning Problembeskrivning Givet ett nummer n, skriv ut Fibonacci-nummer i omvänd ordning. Exempel n = 5 3 2 1 1 0 Förklaring: Fibonacci-siffrorna är 0, 1, 1, 2, 3 enligt deras ordning. Men eftersom vi behövde skriva ut i omvänd ordning. n = 7 8 5 ...

Läs mer

Fråga 45. Beräkna nCr% p Problembeskrivning Problemet ”Beräkna nCr% p” anger att du måste hitta binomialkoefficient modulo p. Så du måste först veta om binomialkoefficienten. Vi har redan diskuterat det i ett tidigare inlägg. Du kan kontrollera det här. Exempel n = 5, r = 2, p ...

Läs mer

Translate »