Giltig Anagram Leetcode-lösning

Problemformulering Giltigt Anagram Leetcode Lösning – Givet två strängar s och t, ​​returnera sant om t är ett anagram av s, och annars falskt. Ett anagram är ett ord eller en fras som bildas genom att ordna om bokstäverna i ett annat ord eller en fras, vanligtvis med alla originalbokstäver exakt en gång. Exempel 1: Ingång: s = "anagram", t = "nagaram" Utdata: …

Läs mer

Sortera färger LeetCode Solution

Problembeskrivning Sortera färger LeetCode Lösning – Med tanke på en matris med n objekt färgade röda, vita eller blå, sortera dem på plats så att objekt av samma färg är intill varandra, med färgerna i ordningen röd, vit och blå. Vi kommer att använda heltalen 0, 1 och 2 för att representera färgen röd, vit respektive blå. …

Läs mer

Lägsta gemensamma förfader till ett binärt träd Leetcode-lösning

Problembeskrivning Den lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd LeetCode Solution – "Lägsta gemensamma förfadern till ett binärt träd" anger att givet roten till det binära trädet och två noder i trädet. Vi måste hitta den lägsta gemensamma förfadern av dessa två noder. Den lägsta vanliga …

Läs mer

Generera parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning Generera parenteser LeetCode Solution – "Generera parenteser" anger att givet värdet av n. Vi måste generera alla kombinationer av n par av parenteser. Returnera svaret i form av en vektor av strängar med välformade parenteser. Exempel: Ingång: n = 3 Utdata: [“((()))”,,”(()())”,,”(())()”,,”()(())”,,”()( )()"] Förklaring: …

Läs mer

Längsta delsträng utan att upprepade tecken Leetcode-lösning

Problemformulering Den längsta delsträngen utan att upprepade tecken LeetCode Solution – anger att givet strängen s. Vi måste hitta den längsta delsträngen utan att upprepa tecken. Exempel: Indata: s = ”abcabcbb” Utdata: 3 Förklaring: Den längsta delsträngen utan tecken som upprepas är av längd 3. Strängen är: ”abc”. Ingång: s = ”bbbbb” …

Läs mer

Giltiga parenteser Leetcode-lösning

Problembeskrivning De giltiga parenteserna LeetCode Solution – "Giltig parentes" anger att du får en sträng som bara innehåller tecknen '(', ')', '{', '}', '[' och ']'. Vi måste avgöra om inmatningssträngen är en giltig sträng eller inte. En sträng sägs vara en giltig sträng om öppna parenteser måste stängas ...

Läs mer

Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Solution

Problembeskrivning Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Lösning – Du får två strängmatriser användarnamn och webbplats och en heltalsmatris tidsstämpel. Alla de givna arrayerna är av samma längd och tuppeln [användarnamn[i], webbplats[i], tidsstämpel[i]] indikerar att användarnamnet[i] besökte webbplatsens webbplats[i] vid tidsstämpel[i]. Ett mönster är en lista med tre webbplatser (inte nödvändigtvis distinkt). Till exempel, ["hem", ...

Läs mer

Hitta median från Data Stream LeetCode Solution

Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen …

Läs mer

Skärning mellan två länkade listor LeetCode Solution

Problemformulering Skärning mellan två länkade listor LeetCode Lösning – Vi får huvuden av två starkt länkade listor headA och headB. Det är också givet att de två länkade listorna kan skära varandra någon gång. Vi uppmanas att returnera noden där de skär varandra eller null om ...

Läs mer

Translate »