Top K Frequent Elements LeetCode Solution

Problembeskrivning Top K Frekventa element LeetCode Lösning Säger att – Givet en heltalsmatris nums och ett heltal k, returnerar de k vanligaste elementen. Du kan returnera svaret i valfri ordning. Exempel 1: Indata: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Output: [1,2] Exempel 2: Input: nums = [1], k = 1 Output: [1] …

Läs mer

Bästa mötesplatsen LeetCode-lösning

Problembeskrivning: Bästa mötesplatsen Leetcode-lösningen säger – Givet amxn binärt rutnät där varje 1 markerar hemmet för en vän, returnera det minimala totala resavståndet. Det totala resavståndet är summan av avstånden mellan vännernas hus och mötesplatsen. Avståndet beräknas med Manhattan Distance, …

Läs mer

Antal delsekvenser som uppfyller det givna summavillkoret LeetCode-lösning

Problemformulering Antal undersekvenser som uppfyller det givna summavillkoret LeetCode-lösning – säger att Givet en array av heltal nums och ett heltalsmål. Returnera antalet icke-tomma delsekvenssiffror så att summan av minimum- och maximumelementet på det är mindre eller lika med målet. Eftersom svaret kan vara för...

Läs mer

K Närmaste punkter till ursprung Leetcode-lösning

Problembeskrivning De K närmaste punkterna till ursprung LeetCode Lösning – "K närmaste punkter till ursprung" anger att givet en uppsättning av punkter representerar x-koordinater och y-koordinater koordinaterna på XY-planet. Vi måste hitta k närmast origo. Observera att avståndet mellan två...

Läs mer

Maximal vinst i jobbschemaläggning Leetcode-lösning

Problembeskrivning Maximal vinst i jobbschemaläggning LeetCode-lösning – "Maximum vinst i jobbschemaläggning" anger att du får n jobb där varje jobb börjar från startTime[i] och slutar vid endTime[i] och erhåller vinsten av vinst[i] ]. Vi måste återbetala den maximala vinsten som vi kan ha...

Läs mer

Största nummer Leetcode-lösning

Problemformulering Det största numret LeetCode Solution – "Largest Number" anger att givet en lista med icke-negativa heltal måste vi ordna talen på ett sådant sätt att de bildar det största talet och returnerar det. Eftersom resultatet kan bli mycket stort, så måste du återvända...

Läs mer

Saknat nummer Leetcode-lösning

Problembeskrivning Det saknade numret LeetCode Lösning – "Saknat nummer" anger att givet en array av storlek n som innehåller n distinkta tal mellan [0,n]. Vi måste returnera numret som saknas i intervallet. Exempel: Indata: nums = [3,0,1] Output: 2 Förklaring: Vi kan lätt observera att alla …

Läs mer

Kontrollera om en sträng kan bryta en annan sträng-Leetcode-lösning

Problembeskrivning I detta problem får vi två strängar s1 och s2 med samma storlek. Kontrollera om någon permutation av sträng s1 kan bryta någon permutation av sträng s2 eller vice versa. Med andra ord kan s2 bryta s1 eller vice versa. En sträng x kan bryta sträng y (båda ...

Läs mer

Translate »