Giltig Palindrome II Leetcode-lösning

Problemformulering Valid Palindrome II LeetCode Solution – "Valid Palindrome II" säger att givet strängen s måste vi returnera true om s kan vara en palindromsträng efter att ha tagit bort högst ett tecken. Exempel: Indata: s = ”aba” Utdata: sant Förklaring: Ingångssträngen är redan palindrom, så det finns …

Läs mer

Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Solution

Problembeskrivning Analysera besöksmönster för användarwebbplats LeetCode Lösning – Du får två strängmatriser användarnamn och webbplats och en heltalsmatris tidsstämpel. Alla de givna arrayerna är av samma längd och tuppeln [användarnamn[i], webbplats[i], tidsstämpel[i]] indikerar att användarnamnet[i] besökte webbplatsens webbplats[i] vid tidsstämpel[i]. Ett mönster är en lista med tre webbplatser (inte nödvändigtvis distinkt). Till exempel, ["hem", ...

Läs mer

Design webbläsarhistorik LeetCode-lösning

Problembeskrivning Design Webbläsarhistorik LeetCode Lösning – Du har en webbläsare med en flik där du startar på hemsidan och du kan besöka en annan url, komma tillbaka i historiken antal steg eller gå framåt i historiken antal steg. Implementera klassen BrowserHistory: BrowserHistory(sträng hemsida) Initierar objektet med hemsidan för ...

Läs mer

Hitta median från Data Stream LeetCode Solution

Problemformulering Hitta median från dataström LeetCode Lösning – Medianen är mittvärdet i en ordnad heltalslista. Om storleken på listan är jämn, finns det inget mellanvärde och medianen är medelvärdet av de två mellanvärdena. Till exempel, för arr = [2,3,4], medianen …

Läs mer

Binärt träd Maximal Path Summa LeetCode Solution

Problembeskrivning Binärt träd Maximal vägsumma LeetCode Lösning – En väg i ett binärt träd är en sekvens av noder där varje par av intilliggande noder i sekvensen har en kant som förbinder dem. En nod kan högst visas i sekvensen en gång. Observera att vägen inte behöver...

Läs mer

Top K Frekventa ord LeetCode Solution

Problembeskrivning Överst K Frekventa ord LeetCode Lösning – Givet en rad strängord och ett heltal k, returnera de k vanligaste strängarna. Returnera svaret sorterat efter frekvensen från högsta till lägsta. Sortera orden med samma frekvens efter deras lexikografiska ordning. Exempel Testfall 1: Indata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Förklaring …

Läs mer

Kombinationssumma IV LeetCode-lösning

Problemformulering Kombination Summa IV LeetCode Lösning – Givet en uppsättning distinkta heltal och ett heltalsmål, returnera antalet möjliga kombinationer som summerar till målet. Testfallen genereras så att svaret får plats i ett 32-bitars heltal. Ingång: nums = [1,2,3], mål = 4 Output: 7 Förklaring: Den möjliga …

Läs mer

Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Solution

Problemformulering Längsta delsträng med högst K distinkta tecken LeetCode Lösning – Givet en sträng S och ett heltal K, returnera längden på den längsta delsträngen av S som innehåller högst K distinkta tecken. Exempel: Testfall 1: Ingång: S = "bacc" K = 2 Output: 3 Testfall 2: Ingång: S = "ab" …

Läs mer

Median av två sorterade matriser

Givet två sorterade matriser A och B i storlek n respektive m. Hitta medianen för den slutliga sorterade matrisen som erhållits efter sammanslagning av givna två matriser eller med andra ord, vi säger att hitta median för två sorterade matriser. (Förväntad tidskomplexitet: O (log (n))) Metod 1 för ...

Läs mer

Slå samman K sorterade länkade listor

Sammanfoga K sorterade länkade listor problemet är så känd enligt intervjun synvinkel. Den här frågan ställer så många gånger i stora företag som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som namnet antyder har vi fått k-sorterade länkade listor. Vi måste slå samman dem till en ...

Läs mer

Translate »